ACADEMY FOR KLIENTER - Bech-Bruun

bechbruun.com
  • No tags were found...

ACADEMY FOR KLIENTER - Bech-Bruun

ACADEMYFOR KLIENTERJuridiske kurser2. halvår 2012 & 1. halvår 2013


INDHOLDNyt om varemærkeret 2Generationsskifte for virksomhedsejere 3E-handel – modul 1: Etablering 4Bliv opdateret på AIFM-direktivet 5E-handel – modul 2: Markedsføring 6Ændring af konkurrenceloven– indførelse af fængselsstraf 7Skatteretlige forhold og finansiering 8E-handel – modul 3: Køb og betaling 9Virksomhedspant 10Syn og skøn 11Konkurrenceretten og erhvervelseaf minoritetsaktieposter 12Aftaler mellem selskabsdeltagere 13Ekspropriation og naboretved større offentlige anlægsarbejder 14Børsretlig opdatering 15Offentligretligt erstatningsansvar 16PRAKTISKE OPLYSNINGER 17


DIN VIDEN ER DIN STYRKEBech-Bruun er en videnbaseret virksomhed, og uddannelse er derforet vigtigt element for os. Bredden og kvaliteten i vores viden byggerpå dyb juridisk indsigt, konstant fokus på udviklingen i erhvervslivetog vores evne til at tilpasse os den tid, vi lever i. I vores eget Bech-Bruun Academy tilbyder vi vores med arbejdere målrettede kurser,blandt andet inden for forskellige juridiske områder.Den viden får du mulighed for at tilegne dig sammen med vores medarbejdere.I dette katalog finder du de planlagte kurser for resten af2012 og første halvår 2013. Vi opdaterer løbende vores program påwww.bechbruun.com/academyclient. Kurserne er omfattet af denlovpligtige efteruddannelse, og det er gratis at deltage.ACADEMY FOR KLIENTER1


NYT OM VAREMÆRKERETTid og stedKøbenhavn 7. november 2012 kl. 8.30 – 15.30Aarhus 8. november 2012 kl. 8.30 – 15.30BeskrivelsePå dette kursus opdaterer vi dig inden for EUogdansk varemærkeret. Vi stiller blandt andetskarpt på:• Dansk praksis• Praksis fra OHIM og Board of Appeal• Praksis fra EU-Domstolen og Retten i FørsteInstans• Kort om udviklingen i kinesisk praksis.UnderviserCLAUS BARRETTCHRISTIANSENPartnerIP & TechnologyMålgruppeVaremærkesagsbehandlere, advokater,fuldmægtige og andre, derarbejder med registrering, rådgivningog konfliktløsning inden forvaremærkeretten.Vi gennemgår en lang række relevante afgørelserfra Danmark, OHIM/Board of Appeal ogEU-Domstolen samt Retten i Første Instans.Desuden gennemgås domme fra udvalgte landeog udviklingen i varemærkeretten generelt.Kursuslektioner: 72 ACADEMY FOR KLIENTER


ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN– INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAFTid og stedKøbenhavn 10. januar 2013 kl. 9.00 – 12.00Aarhus 23. januar 2013 kl. 9.00 – 12.00BeskrivelseForslag til lov om ændring af konkurrenceloven forventesfremsat i oktober 2012. Med forslaget indføresmulighed for fængselstraf for indgåelse afkartelaftaler.Kartelbagmænd kan fremover få op til seks årsfængsel. Samtidig er der lagt op til en forhøjelse afbødeniveauet. Vi ser på indholdet af ændringerneog kommer med gode råd om compliance.Kursuslektioner: 3UndervisereSIMON EVERSKALSMOSE-HJELMBORGPartnerEU- & KonkurrenceretJESPER KALTOFTPartnerEU- & KonkurrenceretCHRISTIAN NIELSENSpecialistadvokatEU- & KonkurrenceretMARK GALLAdvokatEU- & KonkurrenceretMålgruppeErhvervsjurister og virksomhedsledere.ACADEMY FOR KLIENTER7


SKATTERETLIGE FORHOLD OG FINANSIERINGTid og stedKøbenhavn 15. januar 2013 kl. 9.00 – 12.00Aarhus 16. januar 2013 kl. 9.00 – 12.00BeskrivelseFinansiering og skat hænger uløseligt sammen.På kurset ser vi på M&A-transaktioner i et finansierings-og skatteretligt perspektiv og kommerblandt andet ind på:• Skatteretlige forhold ved valg af transaktionsmodeller• Fordele og ulemper ved aktieoverdragelser ctr.aktivoverdragelser• Sammenhængen mellem skat og finansiering• Finansieringsstruktur og efterstillelse• Øvrige væsentlige forhold, fx change of control,”selvfinansiering”, debt push-down, kildeskat(WHT) og rentefradragsbegrænsning.Kursuslektioner: 3UndervisereARNE RIISPartnerSkatMORTEN KROGSGAARDPartnerBørs & FinansPETER NORDENTOFTAdvokatSkatMålgruppeAlle, der arbejder med selskabsretog virksomhedsoverdragelser ogønsker overblik over de skattemæssigeog finansielle overvejelser,der bør gøres ved transaktioner.8 ACADEMY FOR KLIENTER


E-HANDEL – MODUL 3: KØB OG BETALINGTid og stedKøbenhavn 21. januar 2013 kl. 9.00 – 12.00BeskrivelseDu får indsigt i og overblik over køb og betaling iforbindelse med salg af produkter og digitale tjenesteydelservia hjemmesider og mobile platforme.Vi gennemgår blandt andet:• Betaling via hjemmesider og mobile enheder• Overførsel fra bankkonto• Betallingsservice• Mobilpenge• Elektroniske gavekort• Slutbrugeraftaler• Ordrebekræftelse.Kursuslektioner: 3Modulet er det tredje og sidste i kurset ome-handel, hvor vi stiller skarpt på etablering,markedsføring og køb/betaling. Vi anbefaler, atdu deltager i alle tre moduler, så du får det samledeoverblik over problemstillingerne.UndervisereARLY CARLQUISTPartnerIP & TechnologyMORTEN MUNCHAdvokatBørs & FinansJEANETTE HOLM FRØSIGAdvokatBørs & FinansMålgruppeAlle, der beskæftiger sig mede-handel.ACADEMY FOR KLIENTER9


VIRKSOMHEDSPANTTid og stedAarhus 20. februar 2013 kl. 9.00 – 12.00København 28. februar 2013 kl. 9.00 – 12.00BeskrivelseReglerne om virksomhedspant har til formål atudvide virksomheders mulighed for at stille sikkerhedfor deres driftfinansiering. Vi gennemgårreglerne om etablering af virksomheds- og fordringspantog håndteringen af dem, navnlig ibelastede engagementer. Vi ser på:• Stiftelse og sikring af et virksomhedspant• Hvilke aktiver kan virksomhedspantsættes• Nærståendes stilling• Forholdet til andre tredjemandsrettigheder• Tiltræden af virksomhedspant• Omstødelse• Virksomhedspant og insolvensbehandling• Afgiftsspørgsmål.UndervisereLARS LINDENCRONEPETERSENVidenpartnerTRINE HASSELBALCHAdvokatRekonstruktionMålgruppeAlle, der beskæftiger sig mederhvervsvirksomheders finansieringsamt køb og salg af virksomheder.Kursuslektioner: 310 ACADEMY FOR KLIENTER


SYN OG SKØNTid og stedKøbenhavn 7. marts 2013 kl. 9.00 - 12.00Aarhus 13. marts 2013 kl. 9.00 – 12.00BeskrivelseDet er faktum, der er omdrejningspunktet i de flesteretssager. At fastlægge dette er derfor envæsentlig opgave. Det gælder uanset sagenskarakter. På dette kursus vil du lære mere om,hvornår og hvorfor der er behov for uvildig tekniskbevisførelse. Vi gennemgår:• Isoleret bevisoptagelse• Betingelserne for at få udmeldt syn og skøn mv.• Skønsprocessen – valg og udmeldelse af synsogskønsmand, skønstemaet og afhjemling• Krav til skønsmandens sagkundskab, habilitetog skønsmandens arbejde• Flere syns- og skønsmænd• Ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer• Senere indtrædende parter, nyt syn og skøn.UndervisereLARS LINDENCRONEPETERSENVidenpartnerHÅKUN DJURHUUSPartnerOffentlig VirksomhedMålgruppeAlle, der beskæftiger sig med forebyggelseog løsning af tvister.Kursuslektioner: 3ACADEMY FOR KLIENTER11


AFTALER MELLEM SELSKABSDELTAGERETid og stedKøbenhavn 21. marts 2013 kl. 13.00 – 17.00BeskrivelsePå kurset får du en introduktion til de typiskeejeraftaler i forbindelse med de forskellige selskabsformer,primært kapitalselskaber.Vi gennemgår, hvad du skal være opmærksom på,når du udarbejder ejeraftaler samt I/S- og K/Saftaler.Kursuslektioner: 4UndervisereOLE NØRGAARDPartnerM&A CorporateSTIG BIGAARDPartnerM&A CorporateMålgruppeAlle, der beskæftiger sig medetableringer, selskabsret og virksomhedshandler.ACADEMY FOR KLIENTER13


EKSPROPRIATION OG NABORET VEDSTØRRE OFFENTLIGE ANLÆGSARBEJDERTid og stedAarhus 18. april 2013 kl. Kl. 9.00 - 12.00København 25. april 2013 kl. 9.00 - 12.00BeskrivelseI forbindelse med større offentlige anlægsarbejderopstår der tit spørgsmål om ekspropriationog naboretlige gener. Det er både beboere ogerhvervsdrivende, der kan føle sig generet afanlægsarbejdet.Du får et overblik over ekspropriationsområdet,hvor vi ser nærmere på, hvordan du tackler klagerfra naboerne, og hvordan du håndterer deproblemstillinger, der kan opstå, når du eksproprierer.UnderviserHANNE MØLBECKPartnerOffentlig VirksomhedMålgruppeAlle, der beskæftiger sig med ekspropriationog naboret, herunderansatte i kommuner og andreoffentlige myndigheder, samt rådgivningsvirksomheder,herunderlandinspektør- og arkitektfirmaer.Kursuslektioner: 314 ACADEMY FOR KLIENTER


BØRSRETLIG OPDATERINGTid og stedKøbenhavn 15. maj 2013 kl. 9.00 – 12.00BeskrivelseVi gennemgår seneste regelændringer inden forbørsretten og centrale dele af den grundlæggendebørsret, oplysningsforpligtelser og short sellingsamt anden ny børspraksis.Kursuslektioner: 3UndervisereREGINA M. ANDERSENPartnerBørs & FinansSTEEN JENSENPartnerBørs & FinansMålgruppeAlle med interesse for børsretligenyheder eller med ansvar for investorrelations eller den dagligecompliance for børsnoterede selskaber.ACADEMY FOR KLIENTER15


OFFENTLIGRETLIGT ERSTATNINGSANSVARTid og stedKøbenhavn 22. maj 2013 kl. 9.00 – 12.00Aarhus 23. maj 2013 kl. 9.00 – 12.00BeskrivelseEn offentlig myndighed kan blive erstatningsansvarligfor udstedelsen af en retsakt ellersom følge af skader efter udøvelsen af faktiskforvaltningsvirksomhed.Området får vedvarende stor opmærksomhed,og det bliver fx løbende diskuteret, om kommunerskal betale erstatning til borgere, der kommer tilskade ved fx at falde på grund af løse fliser,revner i belægningen eller lignende.UnderviserJACOB SCHALL HOLBERGAdvokatOffentlig VirksomhedMålgruppeAlle, der beskæftiger sig medoffentlig forvaltning, herunderansatte i kommuner og andreoffentlige myndigheder.På kurset får du et overordnet overblik over detilfælde, hvor en offentlig myndighed kan bliveerstatningsansvarlig, og vi kommer ind på betingelsernefor, hvornår ansvar ifaldes.Kursuslektioner: 316 ACADEMY FOR KLIENTER


PRAKTISKE OPLYSNINGERØnsker du at deltage i et eller flere af kurserne,kan du tilmelde dig via vores hjemmesidewww.bechbruun.com/academyclienteller ved at sende en e-mail tilacademy@bechbruun.com.Ved din tilmelding skal du oplyse:– Dit navn og din stilling– Hvilken virksomhed du kommer fra– Din e-mail– Din kontaktperson hos Bech-BruunVi bekræfter din kursustilmelding med enmøde indkaldelse i Outlook. Hvis du ikkebruger Outlook, bedes du oplyse det veddin til melding. Så bekræfter vi pr. e-mail.Det er gratis at deltage i kurserne, somogså inkluderer kursusmateriale, kursusbevisog forplejning.KursusbetingelserHusk at melde afbud, hvis du bliver forhindreti at deltage. Bliver du forhindret på dagen, erdu velkommen til at sende en kollega.ForbeholdFor at deltagerne kan få maksimalt udbytteaf kurserne, er der begrænset deltagerantal.I tilfælde af for få tilmeldte forbeholder vi osret til at aflyse kurset.Yderligere oplysningerHvis du har spørgsmål, kan du kontakteuddan nelsesleder Jeannette Skjoldagerpå telefon 72 27 35 26 ellere-mail jsk@bechbruun.com.


VORES KONTORERKøbenhavnLangelinie Allé 352100 København ØAarhusFrue Kirkeplads 48100 Aarhus CT 72 27 00 00F 72 27 00 27E info@bechbruun.comShanghaiRepræsentationskontorSuite 2630 26/F, New Town Center Building83 Loushanguan RoadShanghaiKinaT +86 (21) 31 33 26 00www.bechbruun.com

More magazines by this user
Similar magazines