11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, fødtLorentzen, 1829-1869"Yderdatering: 1840 - 1901Indholdsresumé:Omfang: 4Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtHenvisninger: Brevskriverlister se arkivregistratur på papir . RAj. nr. A-65 og A-82 Bemærkninger:AFLEVERING: 1970 af friskolelærer Aksel Appel (kopi). 1978 af frk. Else Appel gennemArkivkommissionen. 1991 fra Arkivkommissionen. . Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveretarkivalier0 KORRESPONDANCE A.I. BREVE TIL CORNELIUS APPEL ................... 4 læg 1 1864-1889 1. Fra offentligemyndigheder o.l. ..... 1 læg Herredsfogeden i Gjørding Malt herreder, 1874 Herredsfogeden i Rødding, 1879(2),1880(3), 1881, 1882, 1884, 1886(2), 1887(2), 1889(3) Königliche Regierung, Schleswig, 1876, 1878(2), 1881, 1882,1884, 1887 - Vedlagt koncepter til ansøgninger fra Cornelius Appel Tønder Magistrat, 1864(5) 1-2 1847-1901 2. Frafamilien ........................ 2 læg - brevskriverliste se arkivregistratur på papir s. 7 2 3. Fra andre........................... 1 læg - brevskriverliste se arkivregistratur på papir s. 8 1844-1876 A.II. BREVE TIL ANNEKJESTINE APPEL, F. LORENTZEN 2 læg 2 1844-1864 1. Fra familien ........................ 1 læg Ægtefællen CorneliusAppel 1844, 1845(4), 1846, 1847, udat.(4) Sønnen, højskolelærer M(athias) L(orentzen) Appel. 1864 2 1857-1876 2. Fraandre ........................... 1 læg - brevskriverliste se arkivregistratur på papir s. 11 1889-1889 A.III. BREVE FRACORNELIUS APPEL ................. 1 stk 2 1889-1889 Til Fillipine Larsen, 1889 ............. 1 stk 3 B. DIVERSE KONCEPTER............................. 1 læg 4 FAMILIEBREVE ..................................... 1 læg Anm: Afleveret 1991 (uregistreret)2 OPTEGNELSER, DAGBØGER, ERINDRINGER M.V. 3 1870-1887 C. PRÆDIKENER M.M. ............................... 3 læg 41894-1894 E. CORNELIUS APPELS LIVSERINDRINGER ca. 1894 ..... 1 læg (i fotokopi og i afskrift med bilag) 3 1872-1896ALMANAK MED OPTEGNELSER .......................... 1 bd. 3 1896-1896 DAGBOG FRA BESØG I ASKOV OG OM BESØG FRAASKOV ... 1 bd. 5 REGNSKABSMATERIALE 3 1875-1881 D. REGNSKABSBØGER ................................ 2 hft 8 TRYKTMATERIALE, UDKLIP, FOTOGRAFIER 4 1865-1890 F. TRYKSAGER OG AVISUDKLIP ....................... 1 læg G.FOTOGRAFIER ................................... 1 læg Anm: Udtaget til Billedsamlingen, pk. 1 9 DIVERSE 4 H. DIVERSE....................................... 1 læg Bl.a. fortegnelse over elever på Rødding Højskole 1869-73, samthøjskoleforstander Carl Frederik Groves meddelelse omN.F.S. Grundtvigs tilstand 1867<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05050B (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Appel, Ingeborg, født Schrøder, gift med højskoleforstander, minister Jacob C.L. Appel"*1868 †1868Yderdatering: 1868 - 1948Indholdsresumé:Omfang: 23Klausuler:Bemærkninger:Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningHenvisninger: Arkivregistratur på papir . Raj. nr. A-20/1-15 . Arkivnr. 5050A : Højskoleforstander,minister Jacob Chr. Lindberg Appel Bemærkninger: AFLEVERING: 1950-69 af MargretheChristiansen, født Appel 1951 af fru I. Gram-Lund. 1969 af pastor Frederik Schrøder. 1971 af


Særnr.:arkivar I. Ingers, Lund. Fotokopier 1969 af breve i Margrethe Christiansens eje. .TILGÆNGELIGHED: Ikke almindeligt tilgængeligt indtil år 2021. Tilladelse til benyttelse meddelesefter skriftlig ansøgning af lektor Ingeborg Appel, Platanvej 24, 3-2, 1810 Frederiksberg C (pr.18.12.95), i dennes forfald af rektor Jacob Appel og i deres forfald af personer, som disse harbemyndiget dertil. . Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalier<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05075 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Balslev, Rasmus Lauritz, 1833-1896, præst, og hustru Laura Johanne Balslev, født Leth, 1839-1908"Yderdatering: 1852 - 1896Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:TilgængeligtBemærkninger: Henvisninger: Arkivregistratur på papir (Familien Balslev s. 18) . RAj. nr. B-6, B-156 og L-28Bemærkninger: AFLEVERING: 1960 af pastor L.C. Balslev. 1963 af pastor William Balslev. 1965 affru Ingeborg Elmquist, født Balslev. Udskilt af familien Leths arkiv. 1968 af fhv. højskoleforstanderErik B. Nissen (fotokopier). . Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalierSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05043 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Andresen, Peter, 1860-1925, højskoleforstander, og hustru Ane Marie Nielsine Jensine Andresen, født Blume,højskolelærer"Yderdatering: 1862 - 1927Indholdsresumé:Omfang: 2Klausuler:TilgængeligtBemærkninger: Henvisninger: Uredigerede brevskriverlister for dele af arkivet (nedenfor mærket med *) i j.sag. .Raj. nr. A-15 Bemærkninger: AFLEVERING: 1936ff. af højskoleforstander, forfatter Sune Andresen .Rev. marts 1999 HSC Status: Der er afleveret arkivalierSærnr.:<strong>INDHOLD</strong>01 KORRESPONDANCE 1876-1927 A.I. BREVE TIL HØJSKOLEFORSTANDER PETER ANDRESEN . 3 læg - indeholder ogsåbreve til begge ægtefæller 1 1. Fra familie* 1876-1927 .............. 1 pk. 2. Fra andre* - alfabetisk ordnet 2 3. Fraandre 1881-1925, udat. .......... 2 læg - kronologisk ordnet 4. Fra myndigheder 1899-1920 1893-1926 A.II. BREVE TILHØJSKOLELÆRER MARIE ANDRESEN, FØDT 4 læg BLUME 2 1. Fra familie* ........................ 4 læg 2. Fra andre* -alfabetisk ordnet 3. Fra andre 1893-1926, udat. - kronologisk ordnet 4. Breve til Marie Andresen* i anledning af Peter


Andresens død 2 B. DIVERSE UIDENTIFICEREDE BREVE, VERS M.M. ...... 1 læg - bl.a. brev fra Karen Larsdatter 1862<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05050A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Appel, Jacob Chr. Lindberg, højskoleforstander, minister"*1866 †1866Yderdatering: 1866 - 1931Indholdsresumé:Omfang: 28Klausuler:Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningBemærkninger: Henvisninger: Arkivregistratur på papir . Fotografier (pk. 27-28) udtaget til Billedsamling, pk.nr. 2. RAj. nr. A-20/1-15 og C-44/5 . Arkivnr. 5050B: Ingeborg Appel, født Schrøder Bemærkninger:AFLEVERING: 1950-69 af Margrethe Christiansen, født Appel. 1951 af fru I. Gram-Lund. 1969 afpastor Frederik Schrøder. 1971 af arkivar I. Ingers, Lund. Fotokopier 1969 af breve i MargretheChristiansens eje. . TILGÆNGELIGHED: Ikke almindeligt tilgængeligt indtil år 2021. Tilladelse tilbenyttelse meddeles efter skriftlig ansøgning af lektor Ingeborg Appel, Platanvej 24, 3-2, 1810Frederiksberg C (pr. 18.12.95), i dennes forfald af rektor Jacob Appel og i deres forfald afpersoner, som disse har bemyndiget dertil. . Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalierSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05028 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Andersen, Gudrun, husbestyrerinde"*1873 †1873Yderdatering: 1902 - 1926Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>80 år, dispensation: arkivchefenHenvisninger: RAj. nr. B-41 Bemærkninger: AFLEVERING: Udskilt af konseilspræsident KlausBerntsens arkiv . Rev. feb. 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalier01 KORRESPONDANCE 1 1902-1926 BREVE TIL GUDRUN ANDERSEN FRA: ................... 1 pk. Bang, Karla og Marie,Liltofte, udat. Berntsen, Klaus, minister, 1902, 1908, 1915, 1918(2), 1919(4), udat.(2) Vedlagt notitser, billetter m.m.fra Klaus Berntsen Bojsen, Frederik Engelhardt, politiker, højskoleforstander, 1909, 1911, 1912, 1915- 26 ogudat.(mange) (alle fotokopier) Møller, Ulla, født Bojsen, 1922, 1923 (begge fotokopier)<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05001 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)


"Abildgaard, Jørgine, højskoleforstander"*1893 †1893Yderdatering: 1915 - 1958Indholdsresumé:Omfang: 7Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningHenvisninger: RAj.nr. A-1 Bemærkninger: Uregistreret . AFLEVERING: 1965 af fhv. gårdejer MagnusAbildgaard. 1968 af overlærer Erling Petersen. . TILGÆNGELIGHED: Ikke umiddelbart tilgængeligt i80 år. Tilladelse til benyttelse meddeles efter skriftlig ansøgning af giverens børn / rigsarkivaren.1997 af Fru Kirsten Abildgård Petersen, Dalsgårdsvej 68, 4250 Fuglebjerg, derefter af først fruGudrun Abildgård Eskildsen, endelig af gårdejer Vagn Abildgaard. . Rev. feb. 1998 HSC Status: Derer afleveret arkivalier4 MATERIALE HOVEDSAGELIGT VEDRØRENDE ARKIVSKABERENS SAMFUNDSMÆSSIGE ENGAGEMENT 1-7 1915-1958 Breve,optegnelser til prædikener, udkast til .... 7 pk. foredrag og prædikener, udkast og manuskripter til dramatiske optrinm.m.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05280 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Christiansen, Carl Peder Ostenfeld 1887-1951 højskolelærer og hustru Margrethe (Pip) Sofie Charlotte Christiansen,født Appel, 1895-1971, faglærer"Yderdatering: 1902 - 1945Indholdsresumé:Omfang: 75Klausuler:Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningBemærkninger: Henvisninger: Pakkefortegnelse i afleveringssag A nr. 20 - 15. Billedsamling pk. nr. 10Bemærkninger: Utilgængeligt indtil år 2021, dog adgang med tilladelse af Ingeborg Appel, i dennesforfald med tilladelse af rektor Jacob Appel og i deres forfald med tilladelse af personer, som dissehar bemyndiget dertil. Status: UkendtSærnr.:<strong>INDHOLD</strong>01 Korrespondance 3 Hovedsagelig afskrifter af breve fra Jacob Appel. 1 pk. 7 Breve til Margrethe Christiansen (Pip)fra C.P.O. 1 pk. Christiansen. 15 Brev til Schrøder, Højskole folk, Danske Breve. .. 1 pk. 16 Pip til Mor 1918-1934,Typiske foredrag. ......... 1 pk. 19 Breve til Pip, optegnelser m.m. .................. 1 pk. 20 Korrespondance................................... 1 pk. 25 Læg "Venner H-L", læg med breve (bl.a. til Pip men 1 pk. også ældre breve). 26Læg med breve (bl.a. til Pip) men også ældre ..... 1 pk. breve. 27 Korrespondance, Rigsarkivet. ..................... 1pk. 28-29 Breve til Pip m.m. ............................... 2 pk. 30 Breve til Pip, ældre breve. ...................... 1 pk. 32Breve til Pip, forskellige breve. ................ 1 pk. 33 Breve til Pip, forskellige breve. ................ 1 pk. 34 Breve tilfru Ingeborg Appel, sange og fester i .. 1 pk. den Appel'ske familie, sager vedrørende Jacob Appel. 35 "Fætre ogkusiner". .............................. 1 pk. 39 Læg med breve (sandsynligvis til Pip). ........... 1 pk. 42 Læg med breve.................................... 1 pk. 45-46 Breve til Pip. ................................... 2 pk. 48 Breve............................................ 1 pk. 50-59 Breve. ........................................... 0 61 Breve til MargretheChristiansen fra: ............ 1 pk. Familien, søsteren (?) Lotte. Søskende (erindringer om faderen Jacob Appel,heriblandt brudstykker og afskrift), 1968, udat. Schrøder, Frederik, 1968. Fra andre (andre også til ægtefællen C.P.O.


Christiansen, højskoleforstander), 1950. Breve fra Margrethe Christiansen, født Appel, til: Familien, ægtefællen CarlPeder Ostenfeld Christiansen, 1922. Marstrand, Even, sognepræst, 1934-1946. 02 Dagbøger 75 Dagbøger......................................... 1 pk. 06 Egne manuskripter 9 Foredrag, optegnelser, dagbøger. ................. 1 pk.17 Manuskripter, korrespondance (1930'erne). ........ 1 pk. 22 Foredrag, litteratur, Tyskland. .................. 1 pk. 38Læg til kladde til bogen om Jacob Appel, 1. ...... 1 pk. afskrift. 41 Læg "personlige minder om Jacob Appel", ..........1 pk. "Manuskript" (vedrørende J. Appel). 43 Sager vedrørende Jacob Appel. .................... 1 pk. 49 Optegnelser,afskrifter af dagbøger m.m. ......... 1 pk. 60 "Slægtens Bog" - en levnedsskildring af C.P.O. ... 1 pk. Christiansensfarfar, folketingsmand, gårdejer M.P. Christiansen, 1910. 71 Vedrørende religiøse foredrag og taler. .......... 1 pk. 72-73 Vedrørende skole- og forsamlingshusforedrag. ..... 2 pk. 74 Notater til historieundervisningen samt plancher. 1 pk.76 Margrethe Christiansen: håndskrevne madopskrifter 1 pk. og optegnelser vedrørende emnerne danskhed, nordisklitteratur, ornamentkunstens historie, religion, livsfilosofi og det åndelige liv. 07 Fagligt/ organisatorisk arbejde 8Sager vedrørende J. Appel, foredrag. ............. 1 pk. 18 Askov elever II L-Ø, død og begravelse. .......... 1 pk. 21 FraAskov til Frederiksborg 1934, sager vedrørende 1 pk. højskolen (Hillerød). 23 Diverse vedrørende højskoler..................... 1 pk. 24 Sager vedrørende Pip. ............................ 1 pk. 31 Vedrørende tyske højskoler m.m................... 1 pk. 36 Vedrørende højskoleforhold. ...................... 1 pk. 37 Medarbejdere, A-N................................ 1 pk. 62 Vedrørende Sønderjylland og forskelligt fra ...... 1 pk. besættelsen. 63 1931-1937Vedrørende de forskellige nordiske lande Finland, 1 pk. Island, Færøerne og Grønland 1931-37. 64-65 Vedrørende DetFrie Nord, Nordisk Samfund, Folk og 2 pk. Værn, "Folkung" samt nordiske fælles spørgsmål. 66-67 VedrørendeGøteborg-tanken, Norge og Danmark 1936, 2 pk. Foreningen "Norden", Norden og Danmark særlig under krigen 1940-45, samt alm. nordiske foredrag og artikler. 68 Vedrørende højskole og ungdomsskole. ............. 1 pk. 69-70Vedrørende Norden og Luebeck. .................... 2 pk. ................................................. 0 10Regnskabsmateriale 40 Kontoudtog samt regninger, læg med breve, læg .... 1 pk. "Kirkepolitik Sønderjylland"................................................. 0 44 Regninger m.m. ................................... 1 pk. 47Regnskabsmateriale, optegnelser bl.a. vedrørende . 1 pk. Jacob Appel. Sange m.m. 11 Andres manuskripter 13Hovedsagelig tryksager. .......................... 1 pk. 14 Tryksager, avisudklip. ........................... 1 pk. 13Fotografier 6 Fotografier, rejsedagbog Frankrig 1938 m.m. ...... 1 pk. 11 Fotografier. ..................................... 1pk. 14 Diverse 15 Ægtefælles arkiv 1 Optegnelsesbøger for Margrethe Christiansen (Pip). 1 pk. 2 Optegnelser m.m.vedrørende Margrethe ............ 1 pk. Christiansen. 4 Margrethe Christiansens manuskript til bog om .... 1 pk. JacobAppel, dagbøger (1937) m.v. 5 Bl.a. materiale til bogen om Jacob Appel, udklip . 1 pk. m.m. 10 Dele af manuskriptvedrørende J. Appel, breve .... 1 pk. vedrørende J. Appel, foredrag, optegnelser, rejsedagbog.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05289 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Clausen, Henrik Nicolai 1793-1877 teolog, politiker og hustru Birgitte Francisca Clausen, født Swane, 1797-1875"Yderdatering: 1815 - 1877Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtStatus: Ukendt01 Korrespondance 1 1815-1877 A.I. Breve til H.N. Clausen fra: ................. 0 Clausen, Emil, præst, Boeslunde,1851. Clausen, Gottlieb Ernst, se Klausen. Clausen, Henrik, teolog, 1853. Clausen, Rudolf, professor i Greifswald,1834, 1839. Eckermann, Julie, 1873. Gad, Christian Sophus, stiftsprovst, 1870, 1873. Klausen, Gottlieb Ernst, rektor,Altona, 1818, 1833, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1846(2). Petersen, Frederik (Fritz) Christian, filolog, 1838. Anm.:Vedlagt manuskript. Pram Gad, Christen, provst, 1874. Schiern, Niels, præst, Holsted, 1815. Swane, Hans Jørgen,biskop, 1863, 1864, 1865, 1869(2), 1870(3), 1875, 1876. Wegener, Caspar Frederik, gehejmearkivar, historiker, 1859,1867. Wegener, Johan Jørgen Stiller, højskoleforstander, præst, 1870, 1877. A.II. Uidentificeret brev til BirgitteFrancisca Clausen, udat. 14 Diverse 1 1816-1854 B. Diverse. Heri udkast til tilføjelse til notits 0 i "Dagbladet" 9.2.1854,regnskabsbog for H.N. Clausen 1831-43, samt uddrag af filosofiske værker optegnet af H.N. Clausen 1816.


<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05246 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Bækhøj, Lars 1876-1957, højskoleforstander hustru Kirstine Bækhøj, født Mortensen Bukh, 1874-1952"Yderdatering: 1889 - 1957Indholdsresumé:Omfang: 16Klausuler:80 år, dispensation: arkivchefenBemærkninger: Henvisninger: Duplikeret registratur. Billedsamling pk. nr. 6 Status: UkendtSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05180 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Bojesen, Frederik Engelhadrt 1841-1926, politiker, højskoleforstander, og anden hustru Augusta Jacobine Bojesen,født Konow 1851-1906"Yderdatering: 1857 - 1926Indholdsresumé:Omfang: 30Klausuler:80 år, dispensation: donatorBemærkninger: Henvisninger: Duplikeret registratur. Billedsamling pk. nr. 5 Status: UkendtSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05194 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Borup, Ernst Jørgensen, højskoleforstander"*1894 †1894Yderdatering: 1918 - 1961Indholdsresumé:Omfang: 14Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningHenvisninger: Uregistreret. Bemærkninger: Utilgængeligt til 2011, dog adgang med tilladelse fraInger Borup, i hendes forfald fra et af børnene, i deres forfald af rigsarkivaren. Status: Ukendt


<strong>INDHOLD</strong>01 Korrespondance m.m. 1 Breve, studiekredsmateriale, manuskripter ........ 1 pk. vedrørende ungdomsarbejde. 141932-1938 Korrespondance m.m. vedrørende højskolernes ...... 1 pk. bogudvalg 1932-35. Korrespondance m.m.vedrørende højskolernes bidrag til landbrugsudstillingen 1938 (skoleteltet). 06 Egne manuskripter 2 Manuskriptervedrørende psykologi og ............. 1 pk. skolespørgsmål. 3 Manuskripter vedrørende Grundtvig. ............... 1 pk. 4-5Manuskripter vedrørende litteraturkendskab. ...... 2 pk. 6-7 Manuskripter vedrørende diverse emner. ........... 2 pk. 8Manuskripter vedrørende historie. ................ 1 pk. Jule- og afslutningstaler. 9 Manuskripter vedrørende lejligheds-,minde- og ... 1 pk. grundlovstaler. 10-14 Manuskripter vedrørende diverse emner. ........... 5 pk. Specificeretfortegnelse i afleveringssagen.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05477 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Grau, Andreas Christian, død 1935, redaktør hustru Ellen Grau, født Møller"Yderdatering: 1906 - 1935Indholdsresumé:Omfang: 8Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningTidligere navne: Heri også: Ring, Ellen, født Grau. Mogens Grau, politimester. Møller, PederRasmussen-1926, forfatter, og hustru Marie Vilhelmine M.,f. Brandt-1922. Henvisninger:Folioregistratur vedlagt. Bemærkninger: Utilgængeligt efter 8o-årsreglen, dog adgang medtilladelse af politimester Mogens Grau, i hans forfald fra rigsarkivaren. Status: Ukendt01 Korrespondance 1 1909-1935 Ægteparret Graus indbyrdes brevveksling: ......... 1 pk. 1) Breve fra Andreas Grau tilhustruen Ellen Grau, 1909-35 (talrige) 2) Breve fra Ellen Grau til ægtefællen Andreas Grau, 1910, 1913(3), 1919(2),1921(2), 1934(2), udat.(2) 2 1906-1935 Diverse breve: ................................... 1 pk. 1) Andreas Graus breve tildatteren Ellen Grau, 1927, 1928(3), 1929, 1931(2), 1932 2) Andreas Graus breve til sønnen Mogens Grau, 1928(2),1932, 1933(3), 1934(3), 1935 3) Andreas Graus breve til svigerforældrene, forf. Peder R. Møller og hustru, VesterSkerninge, 1908, 1909(4), 1910, 1911, 1912, 1913, 1916, 1918, 1919(3) 4) Fru Ellen Graus breve til forældrene, forf.Peder R. Møller og hustru, 1909, 1910, 1912, 1914(4), 1918(2), udat. brudstykke 5) Forf. Peder R. Møller til AndreasGrau, 1913 6) Forf. Peder R. Møller og hustru til fru Ellen Grau, 1910, 1920(2) 7) Breve fra forskellige til Andreas Grau:Ahlmann, Cathrina, 1930 Ammende, Ewald, dr., tysk-baltisk politiker, 1930, 1933(2) Bogensee, J., redaktør,Flensborg, 1935 Brink, Hans Jensen, Slogsherreds ungdomsforbund, 1913 Christensen, Chr. Ernst, folketingsmand,udat.(2). Vedlagt gennemslag af brev fra A. Grau til Chr. E. Christensen, 1924 Christensen, Claus, Lauensby, 1913,1914, 1915 Christiansen, Ernst, redaktør, Flensborg, 1923, 1924. Vedlagt gennemslag af brev fra A. Grau til E.Christiansen, 1933, 1935 Dahl, Maria, fru, 1919(2) Eriksen, Erik, Korinth Landbrugsskole, 1914 Fergo, P.H.,boghandler, 1919 Gad, P.J., Korinth Landbrugsskole, 1913 Grau, Peter, gårdejer, Pøl, 1907, 1915, 1921(2), 1922,1933, 1934 Hansen, Emil, assistent, Slagelse, 1919 Hanssen, Andreas, rektor, Flensborg, 1935 Hanssen, H.P.,rigsdagsmand, Åbenrå, 1906, 1907, 1913 Himmelstrup, Georg, højskoleforstander, 1909 Jensen, Anton, Aarslev, 1909Jepsen, Chr., Bylderup, 1919 Jessen, Boy, Bovlund, 1914 Jessen, Fr.v., redaktør, 1926 Johannsen, Svend, lærer,Slesvig, 1935 Jørgensen, Joh., Grænseforeningen, 1930 Vedlagt koncept til brev til rektor H.P. Hansen, 1930 Kidde,Aage, folketingsmand, 1912, 1918 Kloppenborg-Skrumsager, H.D., folketingsmand, 1923 Larsen, Morten,valgmenighedspræst, Holstebro, 1911 Lausten-Thomsen, H., amtslæge, Tønder, 1935 Misfeldt, H.H., lektor, Kolding,1925 Neergaard, Niels, finansminister, 1920 Ottosen, Martha, fru, 1911 Pedersen, Chr. M., des Moines, Iowa, 1919Petersen, Thorvald, bagermester, Tønder, 1910, 1935 Ring, M., præst, Taps, 1908 Schmidt, Peter, Helved, Als, 1919Schmiegelow, Dagmar, 1919 Skala, Jan, redaktør, Charlottenburg, 1932, 1933 og udat. Skau, P., gårdejer, Bukshave,1908 Soederberg, Agnar, redaktør, Karlshamn, 1924 Søgaard, Jørgen, 1919 Tinglef, Jørgen, Lund, pr. Bylderup-Bov,1918 Walter, Emil, Prag, 1928 Vanggaard, L.S., folketingsmand, 1921 Østergaard, Peter P., forsøgsassistent,Sommersted, 1913 Ulæselige, 1919, 1928 8) Gennemslag af eller koncepter til breve fra Andreas Grau til forskellige(1909-31): Borgmesterkontoret, Nordborg, 1912 Gulmann, Chr., redaktør, udat. Hansen, H.P., rektor, 1931 LarsenLedet, redaktør, 1909 Reinholdt, Chr. Jessen, udat. Rytter, Svenning, justitsminister, 1922(2) 9) Breve fra forskellige


til fru Ellen Grau: Andersen, Holger, præsident, 1935 Appel, Ingeborg, Askov, 1922. Vedlagt gennemslag af brev fra fruGrau til Ingeborg Appel, 1922 10) Breve til andre (1914-22): Becker, H., redaktør af Tondernsche Zeitung, til hr.Thomsen, 1922 Grau, Peter, gårdejer, Pøl, til frk. Grau, 1914 06 Egne manuskripter og materialesamlinger 3 1910-1935 Koncepter til og kopier af foredrag og artikler: . 1 pk. 1) Vedrørende sønderjyske emner, ca. 1910-35 2)vedrørende moderne storpolitik, 1933-35 og udateret 3) Diverse uordnede koncepter og brudstykker, udateret. 4Diverse notesbøger, kollegiehefter m.m. .......... 0 Anm: Indholdet af disse bøger er hovedsagelig optegnelser afhistorisk og national karakter, foredragsmanuskripter m.m. 07 Fagligt/organisatorisk arbejde 6 1918-1920 Sagervedrørende afstemningstiden: ............... 1 pk. 1) Originale mødereferater (28.10 og 19.11.1918) 2) Henvendelse fraA. Grau til regeringen, 13. januar 1919 3) Den danske delegation til fredskongressen i Paris, 1919 4) Kopier af redaktørFr. v. Jessens telegrammer fra Paris, 1919 5) Dannevirke-bevægelsen, udat. 7 1907-1919 Diverse korrespondancesagervedrørende tyske ..... 1 pk. retssager, anlagt mod redaktør Andreas Grau 8 1911-1933 Diverse sager:................................... 1 pk. 1) Vedrørende ungdomsarbejdet på Als, 1911-19 og udateret 2) VedrørendeDybbølposten, 1924-31 3) Vedrørende Sønderborg amts danske Samfund, 1934 og udateret 4) Diverse personlige sager,passersedler, pas o.lign., 1914-19 5) Diverse, 1923-33 og udateret 6) Vedrørende avisen "Der Schleswiger", 1920-22 08Samfundsforhold/historie 5 1920-1935 Sager vedrørende europæiske mindretalsspørgsmål: . 1 pk. 1) Koncepter tilansøgninger m.m. i forbindelse med studiet af europæiske mindretalsspørgsmål 2) Mindretalsspørgsmålet ialmindelighed 3) Balkan 4) Elsass-Lothringen Anm: Pakken indeholder hovedsagelig manuskripter til avisartikler<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05480 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Grosen, Uffe, 1894-1971, højskoleforstander Hustru Anna Grosen, født Thomsen, 1897-1987"Yderdatering: 1918 - 1970Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>80 år, dispensation: arkivchefenStatus: Ukendt01 Korrespondance 1 1918-1970 A.I. Breve til Uffe Grosen fra: ................ 0 Anm.: Enkelte breve er også stilet tilhustruen Andersen, Richard, højskolelærer, 1969(2) Begstrup, Holger, højskoleforstander, 1920, 1922, 1934 Bek, Uffe,Ringe, 1941 Bjørner, Signe, forfatter, redaktør, 1933 Borup, Johan, højskoleforstander, 1944(2) Christiansen, C.P.O.,højskoleforstander, og hustru Margrethe (Pip), født Appel, 1931-70(14) Dahlgaard, Bertel, politiker, 1966 Hansen,Poul, højskoleforstander, og hustru Sigrid Trier H., 1920, 1921(2), 1923(3) Helweg-Larsen, Gunnar, journalist, 1940Hermansen, Carl, kirkeminister, 1937 Jessen, Jørgen, højskoleforstander, 1945, 1953(2) (Bilag: Koncept til brev fraGrosen, ca. 1953) Jørgensen, Jørgen, forhenværende undervisningsminister, 1957 Larsen, K.E., højskoleforstander,1969 Lehmann, Johs., forfatter, 1970 Linvald, Axel, rigsarkivar, 1947 Lund, Hans, højskoleforstander, og hustru EllenMargrethe, født Bagge, 1926-70(44) Moltesen, L., historiker, udenrigsminister, 1923, 1948 Morsing, Tage, sognepræst,1957 Mørch, Ibi Trier, arkitekt, 1965 Nielsen, Valdemar, højskolelærer, 1956 Olesen Løkken, Thomas, forfatter, 1947Riismøller, Gudrun, født Bjørk, 1941 Rosenkjær, Jens, afdelingschef ved DR, 1959 Schacke, Erik, konsul, 1939 (Bilag:Brev 1939 til Erik Schacke fra et skibsselskab med meddelelser på bagsiden til U. Groesen fra ægtefællen samt brevfra Det danske konsulat i Newcastle 1939) Skovmand, Helge, redaktør, 1923-70(39) Skovrup, Ejnar,højskoleforstander, 1933 Steenstrup, Joh., borgmester, 1969 Trier, Troels, maler, og hustru Karen, 1943, 1949, 1953Trier, Tyge, 1935, 1936 Vedel, Anders, højskoleforstander, og hustru Helene, født Solmer, 1923-40(26) Vinther,P.J.M., seminarieforstander, 1918, 1943 A.II. Brev til Anna Grosen fra Margrete Lydersen, Velling 1 A.III. "Breve omGrundlovstalen". Denne tale blev 0 holdt på Frøbjerg Bavnehøj 1929, og er trykt i "Uffe Grosen: For skole, for kirke,for frihed. Foredrag og artikler", ved Roar Skovmand og Anna Grosen 1974, side 81-90 med titlen "Hvad holder et folk ilive?" Talen gav anledning til en skarp polemik. Brevene i denne anledning er skrevet af følgende: Abildgaard, Jørgine,forstander, frimenighedspræst Bach, A., boghandler, Tinglev Berthelsen, S., socialpolitiker, skribent Bækhøj, Lars,højskoleforstander Bårris, A.M., præst (Bilag: Artikel i "Folkerøsten") Christiansen, C.P.O., højskolelærer Demuth,Chr., forfatter Emborg, R.L., Gjørlev Folke, F., ingeniør, forfatter Hansen, Godtfr., Sønderborg Hansen, J.,forstander, Oldløse Hostrup, Helge, højskoleforstander Jensen, Jens Marinus, højskoleforstander Jensen, Marius,(højskoleforstander), senere Gravholt Kirkebjerg, J.R., forstander, Askov Lundby, Anna og Marius Madsen, Astrid og


Helge, Bornholm Munch, Sigfred, højskoleforstander, Vinding Nielsen, H. Fr., Ringe Nielsen, Mads, Ejby Schack, Georg,kaptajn Seefeld, Fr., Dornfeld Skovmand, Helge, redaktør Skovrup, Ejnar, højskoleforstander Sloth, H., KorinthSparre, Th., præst, Torrild, Terkelsen, Frede, Højskoleforstander Thomsen, Thomas, højskolelærer Willesen, J.C.,Ågerup 1 1957-1962 B. To breve fra Uffe Grosen til Henrik S. .... 0 Nissen, 1957, 1962 06 Egne manuskripter ogmaterialesamlinger 1 B. Indbydelse til og Uffe Grosens samtidige .. 0 referat af møde hos Jørgen Jørgensen den 11.maj 1940 Uffe Grosens foredrag september 1941 "England under Krigen" 07 Fagligt/organisatorisk arbejde 1 B. Diversevedrørende Dansk Ungdomssamvirke og 0 De ældres Råd 11 Andres manuskripter 1 B. Jørgen Jørgensens redegørelsefor ......... 0 begivenhederne den 9. april 1940<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05481 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Grove, Carl Frederik, højskoleforstander"*1828 †1828Yderdatering: 1844 - 1891Indholdsresumé:Omfang: 2Klausuler:TilgængeligtBemærkninger:Henvisninger: Folioregistratur. Status: UkendtSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05484 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Grundtvig, Johan Diderik Nicolaj Blicher, arkivar, historiker"*1822 †1822Yderdatering: 1846 - 1902Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtTidligere navne: Heri også: Rosen, Hans Chr., skovrider. Status: Ukendt01 Korrespondance 1 1846-1902 A. Breve til Johan Grundtvig fra: ................ 0 Begstrup, Holger, højskoleforstander,1902 Bille, Carl Steen Andersen, redaktør, politiker, 1857, 1870(9), 1871(7), udat.(1872?) Collin, Edvard,departementschef, 1879 Engelstoft, Christian Thorning, biskop, 1862 Flor, Christian, filolog, 1855 Høgsbro, Sofus,højskoleforstander, politiker, 1848(3), 1849(10), 1850(4), 1851(4), 1852(10), 1853(9), 1854(7), 1855(4), 1856(3),1857(6), 1858(7), 1859(4), 1860(3), 1861(3), 1862(7), 1864, 1877, 1878, 1895 Madvig, Johan Nicolai, filolog, 1884Ploug, Carl Parmi, politiker, 1846 Regenburg, August, stiftamtmand, 1872, 1877, 1884 Rosen, H. Chr., skovrider, 1881Anm.: Heri to breve (et i original, et i bekræftet afskrift) fra v. Falkenstein, militærguvernør i Jylland, til H. Chr.Rosen, 1864(2) Rørdam, Peter, præst, 1856 Schiern, Frederik, historiker, 1854, 1873 (med svarkoncept) Wegener,Caspar Frederik, geheimearkivar, 1857, 1859, 1862 03 Erindringer 1 B. "En Episode af mit Liv" ....................... 0


<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05449 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Gedde, Knud, højskoleforstander"†0Yderdatering: 1939 - 1951Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>80 år, dispensation: arkivchefenStatus: Ukendt02 Dagbøger m.m. 1 1939-1951 Knud Geddes dagbøger 1939-43, .................... 0 lommebøger 1940-51,kontorkalender 1943 08 Samfundsforhold/historie 1 Materiale vedrørende Dansk Ungdomssamvirke, De ... 0 ældresRåd, xeroxkopier af materiale vedrørende 29. august 1943 samt vedrørende Knud Geddes ophold i Horserødlejren<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05400 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Flensted, Magdalene, frøken"†0Yderdatering: 1872 - 1917Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtHenvisninger: Adgang med tilladelse fra professor Troels Fink. Status: Ukendt01 Korrespondance 1 1872-1917 Breve til Magdalene Flensted fra: ................ 1 pk. Andersen, Karen, p.t. Newcastle,1894 Bonnevie, Charlotte, udat. Borup, Julius, præst, 1901 la Cour, Christine, født Marstrand, Askov, 1882, 1895,udat. Hansen, Octavius, højesteretssagfører, 1896 Jakobsen, Betty, Thorshavn, 1886(2) Hoff, Elisabeth (Betty),pastorinde, uden år Jenssen-Tusch, Sofie, København, 1889 ? - Jørgensen, Marie, Berlin, 1895(2), udat. Koch, Carl,præst, Kærby, udat. Koch, Elisabeth, 1894, 1908 Lund, Anna, født Marstrand, Smidstrup, 1882, Pedersen, Elisabeth,født Borup, 1899, 1900, 1901, udat. Pedersen, Viggo, kunstmaler, Mindet, 1897 Ribbing, Seved, professor, Lund, 1889Sams, Petra, født Marstrand, 1879, udat. Skovgaard, Joakim, kunstmaler, 1892 Trier, Bella, født Nathanson,København, udat. Trier, Dagny, udat. Trier, Ingeborg, 1884, 1886, 1888 (brudstykke), 1895 Trier, Ernst,højskoleforstander, 1872, 1873(2), 1874(3), 1875(3), 1876(4), 1877(4), 1878(7), 1879(5), 1880(7), 1881(4), 1882(8),1883(8), 1888, 1891, udat.(7) Trier, Julie, født Marstrand, 1874, 1875(3), 1876(6), 1877(8), 1878(9), 1879(4), 1880(6),1881(5), udat. Vinther, Hilda, 1877 Zacho, Ketty, født Marstrand, 1898 Tillæg 1989: Breve til Magdalene Flensted fraforskellige medlemmer af familien Trier, Joakim Skovgaard o.a., 1882-1917<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>


Reg. nr: 05445 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Gammelgaard, Hjalmar, højskoleforstander"*1880 †1880Yderdatering: 1887 - 1956Indholdsresumé:Omfang: 15Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningBemærkninger: Utilgængeligt efter 80-årsreglen, dog adgang med tilladelse fra fru KarenGammelgaard, i hendes forfald fra lærerinde Gerda Winckler-Carlsen, derefter fra rigsarkivaren.Status: Ukendt01 Korrespondance 4 1887-1956 Breve til Hjalmar Gammelgaard fra familie, fra ... 1 pk. andre privatpersoner, diversebreve, samt enkelte breve fra Hjalmar Gammelgaard selv 5 1921-1926 Breve til Hjalmar Gammelgaard vedrørendeBorups .. 1 pk. Højskole 02 Dagbøger 1 1910-1934 Dagbøger ......................................... 1 pk. 2 1935-1947Dagbøger ......................................... 1 pk. 3 1948-1956 Dagbøger ......................................... 1 pk. 06Egne manuskripter og materialesamlinger 1904-1956 Manuskripter til foredrag, studiekredse, taler ... 10 pk. samtnotater m.v.: 6 Foredrag 1904(5)-31 samt liste over .... 1 pk. alle foredrag m.v. 7 Foredrag 1930-37(1950)................. 1 pk. 8 Foredrag 1936-46 ....................... 1 pk. 9 Foredrag 1944-53 ....................... 1 pk. 10Foredrag 1953-56 samt udaterede ........ 1 pk. foredrag, radioforedrag 1931-53, korrekturtryk, trykte afhandlinger,afskrifter af forskelligt, samt diverse (en notitsbog fra 1925 ff. attester, forskellige notater og manuskripter) 09Avisudklip/scrapbøger 1910-1950 Scrapbøger: ...................................... 8 pk. 12 Bind 1910-25........................... 1 pk. Bind 1925-28 Bind 1928-31 Bind 1931-34 13 Bind 1934-40 ........................... 1 pk. Bind1940-45 14 Bind 1945-50 ........................... 1 pk. Bind 1950 og følgende 15 Udklip, endnu ikke indklæbede, .........1 pk. efter 1950 - ikke ordnede 10 Regnskabsmateriale 11 1908-1929 Regnskabsbøger: .................................. 1pk. Bind 1908-14 Bind 1915-19 Bind 1920-29<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05419 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Frederiksen, Otto Valdemar, medindehaver af Ritzaus Bureau"*1867 †1867Yderdatering: 1881 - 1892Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtStatus: Ukendt01 Korrespondance 1 1890-1892 A. Breve til Valdemar Frederiksen fra: ........... 0 Meyer, Emil Laurids,nationalbankdirektør, 1890 Neergaard, Niels Thomasius, statsminister, historiker, 1890(2) Oppermann, Adolf,forstander for Statens forstlige Forsøgsvæsen, 1890 Scharling, Hans William, nationaløkonom, 1892(2) Schrøder,Ludvig Peter, højskoleforstander, 1890 Westergaard, Harald Ludvig, statistiker og nationaløkonom, 1890(2) B. Kopierog afskrifter af korrespondance vedrørende den statsvidenskabelige eksamen 1890-92, bl.a. til Niels Neergaard, Falbe-Hansen, William Scharling, Harald Westergaard og faderen. Vedlagt afskrift af brev fra William Scharling til NielsNeergaard, 1890 06 Materialesamlinger 1 1888-1890 C. Diverse vedrørende statsvidenskabelig eksamen. 0 Heri samling


af eksamensspørgsmål 1888, trykte artikler i "Tilskueren" 1890, avisudklip m.m. 09 Avisudklip/tryksager 1 1881-1887D. Katalog over Valdemar Frederiksens bibliotek .. 0 1883-85 med fortegnelse over læste bøger 1881-87 10Regnskabsmateriale 1 1887-1890 E. Regnskabsbog .................................. 0<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05382 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Falkenstjerne, Frederik Ferdinand, præst, højskoleforstander, politiker"*1854 †1854Yderdatering: 1868 - 1900Indholdsresumé:Omfang: 6Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtHenvisninger: Folioregistratur. Status: Ukendt01 Korrespondance 1 1884-1896 A. Breve til Falkenstjerne: ...................... 0 1. Breve fra forskellige personer:Adler, B.D., grosserer, 1888 Bang, Herman, forfatter, 1892 Bardenfleth, V., kulturminister, 1894 Barfod, Fr. Birkedal,sognepræst, 1885(2) Bille, Carl Steen Andersen, redaktør, 1894 Birkedal, Uffe, præst, 1890, 1891(2) Brandes, Georg,dr., 1884(2), svarkoncepter, 1884, udat. Bruecker, V., præst og forfatter, 1883, 1884, 1885, 1891 og udat.Christensen, Ludvig, sognepræst, 1891 Clausen, Johs., biskop, 1896 Hage, C., politiker, 1895(2), 1896 Hansen, I.P.,fodermester, rodstenseje per odder, 1895 Hansen, Octavius, højesteretssagfører, 1891 Hostrup, Helge, højskolemand,præst, udat. Hørup, V., journalist, politiker, 1889, 1892 Jensen, Bertel, Assendrup, 1890 Jensen, Henning, præst,journalist, 1884(4), 1885, udat.(2) Jensen, M., udat. Johannsen, Gustav, slesvigsk politiker, 1888 Jungersen, Fr.,præst, 1885(2), 1886(2), 1887, 1888, 1889, udat.(2) Jørgensen, A.D., rigsarkivar, 1887 Krag, P., præst, 1888(2) medsvarkoncept 1888 Køedt, A. Peschcke, grosserer, politiker, 1887 Lange, Jakob E., landbrugslærer, Dalum, 1895 Lange,Johanne, Dalum, se Jakob E. Lange, 1895 Larsen, Joakim, skoledirektør, 1885 Lembser, Peter Jensen, Ferslev, 1888Lohse, Anna, Dalum, 1895, se Lange, Jakob E. Moltke, A.H.C., Greve, kammerherre, 1888 Møller, Tyge, student, 1891Neergaard, N., politiker, 1896 Nielsen, Anders, folketingsmand, 1884 Nielsen, Søren, sognepræst, 1888 Nieuwenhuis,P.N., kaptajn af generalstaben, 1885 Pedersen, I.P. (Illerup), Gedved, 1884 Anm.: Til F.F. Falkenstjerne og M.Pontoppidan Pedersen, Poul, Svendsbjærg, 1891 Povlsen, Karl, valgmenighedspræst, 1884, 1885(2), 1887 Schou,Philip, industrimand, politiker, 1883 Schrøder, Ludvig, højskoleforstander, 1883 Skovgaard, Joakim, maler, 1889(2)Sørensen, S.K., lærer, 1885, 1889, 1890(3), 1891(2), 1892(5) Sørensen, William, dr.phil., 1886 Anm.: Til F.F.Falkenstjerne og M. Pontoppidan Topsøe, V., redaktør, 1890 Trier, Ernst, højskoleforstander, 1885(5), 1886(4),1887(2), 1888(2), udat.(1) Anm.: I brev af 30.11.1888 indlagt et udateret brev fra "Edvard" Trier, Herman, politiker ogpædagog, 1883 Tscherning, E.A., dr.med., 1891 Vaupell, Otto, Oberst, 1889 Westenholz, Mary Bess, forfatterinde,1891, 1895(3) Wrads, Bertel se Mary Bess Westenholz, 1895(3) 2. "Breve fra Odsherredskampagnen 1886-87":Andersen, Jens Tingslemark, 1886, udat. Andersen, Niels, Stenstrup, 1886 se Jens Andersen Jungersen, Fr., præst,1886 Jørgensen, H.J., Vamdrup, 1886 Madsen, Peder, Vallekilde, 1885, 1886 Nielsen, Rudolph, Helenehøj, 1886 seJens Andersen Trier, Ernst, højskoleforstander, 1886, 1887 3. "Fra den første valgkampagne i Vejle 1887"indeholdende breve 1887-95 Bendixen, Laurids, Vejle, 1887(4) Ejsing, Peter, lærer, politiker, 1890(2) Hansen,Vilhelm, valgmenighedspræst, 1887, se L. Bendixsen, 1892, 1895 Henriksen, N., Vejle, 1895 Nielsen, Jens, tømrer,Vejle, 1895 Nielsen, Th., landstingsmand, 1887, 1890, 1892(4). Koncepter til Th. Nielsen, 1892(3), udat. Nielsen, Th.,Vejle, 1892(2) Nielsen, Tomas, Vejle, 1887, se L. Bendixsen Ravn, Peder, Jelling, 1887, se L. bendixsen Sørensen,Andr., Sindbjærg, 1887, se L Bendixsen Sørensen, J. Overgaard, Vitved, 1892 Sørensen, P., mejeriejer, Vejle, 1887 seL. Bendixsen, 1892(3) 1 1884-1886 B. Breve til andre: .............................. 0 Pedersen, I.P. (Illerup), Gedved, tilM. Pontoppidan og F.F. Falkenstjerne, 1884, se A.1 Sørensen, William, dr. phil., til Morten Pontoppidan og F.F.Falkenstjerne, 1886, se A.1 06 Egne manuskripter og materialesamlinger 1 C. Manuskripter:................................. 0 Til "Tidens Strøm", uden underskrift "Fra Rigsdagen" "Efter Festen" To litterære produkterundertegnet Victor, 1) "Fra Beduinerlejren", 2) "Paradishaven", begge lå ved S.K. Sørensens breve


<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05694 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Jacobsen, Otto Ludvig Thune, viceprovst, dr. theol."†0Yderdatering: 1897 - 1957Indholdsresumé:Omfang: 2Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>80 år, dispensation: arkivchefenStatus: Ukendt01 Korrespondance m.m. 1-2 1908-1955 A. Breve fra: .................................... 2 pk. Ammundsen, Valdemar,teolog, biskop, 1914 Andreasen, C.H., 1938, 1940, 1953 Bauditz, Sophus, forfatter, 1914 Brøndsted, Holger,højskoleforstander, 1938 Forchhammer, Ulver, 1953(2) Holdt, Jens, præst, 1936(2), 1938 (jvf. anm. 1) Holm, Søren,teolog, 1953, udat. Haarløv, Tyge, amtmand, 1953 (jvf. anm. 2) Jacobsen, Aage Thune, læge, 1940 Klein, Charlotte,1914 Larsen, Knud, bibliotekar, 1938(2) Larsen, Otto, præst, 1938 Lehmann, Edvard, religionshistoriker, 1912 Lind,Aage, 1938 Lindhardt, Poul Georg, teolog, 1953 Munk, Kaj, præst, forfatter, 1938, 1940, 1942(3) (jvf. anm. 3) Otto,Axel, 1938 Pedersen, Johannes, orientalist, semitolog, 1953, 1955 Primarius, sv. præst, 1938 Rasmussen, Niels PeterArboe, præst, 1914 Scharling, Henrik, teolog, 1908 Sørensen, Axel, overlærer, 1918 Torm, Frederik, teolog, 1908 B.Brevkoncept, udat. C. Tryksager og avisudklip Anm: 1) Vedlagt koncept til svarskrivelse 1936 2) Påtegning af hanshustru Inger Tryde Haarløv 3) Vedlagt koncept til svar, udat.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05674 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Høgsbro, Sofus Magdalus, politiker, højskoleforstander"*1822 †1822Yderdatering: 1776 - 1902Indholdsresumé:Omfang: 12Klausuler:TilgængeligtBemærkninger: Henvisninger: Folioregistratur. Status: Der er afleveret arkivalierSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05562 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Hansen, Povl, død 1934, højskoleforstander og hustru Signe Trier Hansen, født Trier, død 1954"Yderdatering: 1875 - 1934


Indholdsresumé:Omfang: 38Klausuler:Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningBemærkninger: Henvisninger: Folioregistratur, tillæg 1965 og -66= 2 pakker uregistreret. Bemærkninger: 1966-afleveringen er utilgængelig efter 80-årsreglen, dog adgang med tilladelse fra generalkonsul,dr.phil. Troels Fink. Det øvrige materiale er utilgængeligt efter 80-årsreglen, dog adgang medrigsarkivarens tilladelse. Status: Der er afleveret arkivalierSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05580 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Hass, Peder Christian Baldur, skolebestyrer"*1838 †1838Yderdatering: 1840 - 1901Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtStatus: Ukendt01 Korrespondance 1 1858-1864 A. Breve til P.C.B. Hass ......................... 0 a. Fra familien: Hass, Bothilde,1858(2), 1863, 1864(4) Hass, Sophie, 1857, 1858(2), 1861, 1863, 1864(2) Hass, H.E., lærerinde ved DronningensAsylskole, St. Kongens Mølle, 1860(4), 1863, 1864 Schaumburg-Mueller, Actonia, f. Hass, enke efter sognepræst Ferd.S.-M., Enderslev, 1863 (se desuden påtegning på brev af 26.3.1863 fra Erneste S.-M.) Schaumburg-Mueller, Elias,cand.jur., godsforvalter, Basnæs, 1860 Schaumburg-Mueller, Ernesta, København, 1858, 1860(2), 1861(2), 1863(3),1864(6), (se desuden påtegning på brev af 21.12.1863 fra Viliam S.M.) Schaumburg-Mueller, Ove, København, 1864Schaumburg-Mueller, Vilian, København, 1863 b. Fra forskellige: Birkebek, Niels, gårdejer, Birkebek, 1863 Clausager,Mads Jensen, Gårdejer, Sædding, 1861 Dahl, A.Chr. Poulsen, lærer, Dalby, 1860(2), 1863 Ditlewsen, J.G., Slagelse,1863 Furin, Conrad, Ålborg, 1860 Hein, J. Victor, N. Wosborg, 1858, 1859(2) Høgsbro, Sophus, højskoleforstander,politiker, 1857(2) Nielsen, N., lærer, Hals skole, 1863 Nielsen, Peter, Birkebek, 1861 Pedersen, L., landmand, 1859(3)Sørensen, Josef Albrekt, provst, Jerslev, 1857, 1858, 1859(3), 1860, 1861(2) Tang, A.E.M., godsejer, politiker, N.Wosborg, 1857 Thomsen, Niels, lærer, Udby, 1863 Winther, Julius, skolebestyrer, Sundbyøster Skole, Amager, 1858(2),1859(2), 1860(2), 1863 Østergaard, Niels, elev, Rødding Højskole, 1858(2) Klavs ?, Ringkøbing, 1863 1 F. Tillæg tilPeder Christian Hass arkiv ......... 0 Breve fra moderen Theodora Hass f. Iversen, g.m. sognepræst L.D. Hass, Nibe,1841, udat. 06 Egne manuskripter og materialesamlinger 1 1840-1901 B. Manuskripter 1858-1901 ........................ 0C. Afskrifter: a. Afskrifter efter Dansk Missionsblad vedr. sognepræst L.D. Hass, Missionsvirksomhed i Smyrna 1840-41b. Afskrifter af nogle af N.P.S. Grundtvigs Prædikener 1860-61 E. Homøopatiske optegnelser 09 Avisudklip/scrapbøger1 1883-1901 D. Diverse udklip fra blade og aviser ............ 0<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05995 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Munkebo, Niels Christian Nielsen, præst"


*1852 †1852Yderdatering: 1812 - 1935Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>80 år, dispensation: donatorStatus: Ukendt03 Erindringer m.m. 1 1812-1935 Erindringer "Fra min Tid" 1852-1922 (2 hft). ..... 0 Med flere bilag, bl.a. brev frahøjskoleforstander Johan Borup til Duja Glahn 1935. Erindringer af N.K.N. Munkebos fader, husmand, senerebuntmager i Odense, Niels Hansen 1812-1893. 07 Fagligt/organisatorisk arbejde 1 1854-1863 Diverse papirer fraSnejberg-Tørring, bl.a. ...... 0 cirkulæreskrivelse af 17.2. 1854 vedr. børns salighed, af P.H. Petersen, Herning; vedr.dåbstvangens ophævelse 1857; om ægtevielse af et par 1863.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05959 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Marstrand, Troels Casper Daniel, brygger"†0Yderdatering: 1865 - 1887Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtStatus: Ukendt01 Korrespondance 1 1865-1887 A.1. Breve fra datteren Julia Trier, født ........ 1 pk. Marstrand, 1865(2), 1866,1867(2), 1868(7), 1869(15), 1870(19), 1871(4), 1872(3), 1873, 1874(8), 1875(6), 1876(20), 1877(11), 1878(8), 1879(9),1880(7), 1881(5), udat. (14), brudstykker(2). A.2. Breve fra forskellige: Bruecker, Marie, se Marstrand. Cold, Dan, dr.med. justitsråd, 1887. Hansen, Sigrid, se Trier. Marstrand, Ketty, senere gift Zacho, 1873. Marstrand, Marie, giftBruecker, 1878. Marstrand, Otto, konsul, St. Thomas, 1878. Marstrand, Petra, gift Sams, udat. Monrad, Anny, 1881.Nielsen, Rasmus, smed og maskinbygger, 1881, udat. Sams, Petra, se Marstrand, udat.(2). Sams, Ernst,højskoleforstander, 1876, 1877 (6), 1879(8), 1880, 1881(3), 1882, udat.(4). Trier, Sigrid, gift Hansen, 1883. Zacho,Ketty, se Marstrand.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05952 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Marckmann, Jørgen Wilhelm, præst"*1804 †1804Yderdatering: 1843 - 1855


Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtStatus: Ukendt01 Korrespondance m.m. 1 1843-1855 A. Breve til J.W. Marckmann ...................... 1 pk. Allen, C.F., historiker (d.1871), 1845. Fischer, Frederik, redaktør (d. 1871), 1843(2), 1845, 1848. Flor, Chr., skolemand (d. 1875), 1847(2).Fønns, Holger Lorents Basse, præst (d. 1894), 1847. Kloster, A., lærer i Sommersted, 1846. Koch, Peter Chr., redaktør(d. 1880), 1844(2), 1845(4), 1846. Krueger, H.A., politiker (d. 1881), udat. Lorenzen, Peter Hiort, politiker (d. 1845)1844(2). Mueller, Tage, biskop i Ribe (d. 1849), 1847. Skau, Laurids, politiker (d. 1864), 1844(9), 1846(15), 1847(8),1849(5), (1852-1855), 1855, udat.(7). Wegener, Johan, højskoleforstander, præst, (d. 1883), 1844, 1846(2), 1848,1849. B. Breve til andre 1. Til C.F. Allen Skau, Laurids, 1846. Marckmann, J.W., 1846. Marckmann, Julie, 1846. 2. TilK. Sick Faber, C.G.W., adjunkt, folketingsmand (d. 1883). C. Breve og udkast fra Laurids Skau, sendt J.W. Marckmanntil videre besørgelse, men formentlig ikke videresendt af denne. D. Papirer vedr. Peter Hiort Lorenzens gældDrewsen, J.C., politiker (d. 1851), 1844. Koch, Peter Chr., 1844(2), 1845. Lorenzen, Peter Hiort, 1844.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05855 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Lauridsen, Kristian Karl, koncertanger, overlærer"*1896 †1896Yderdatering: 1885 - 1975Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>80 år, dispensation: arkivchefenTidligere navne: Heri også: Knud 1853-1941, landpost, og hustru Ane Elise Lauridsen, født Sand1861-1936. Henvisninger: Billedsamling pk. nr. 41 Status: Ukendt01 Korrespondance 1 1887-1965 A.I. Breve til Karl Lauridsen fra: ............ 0 1. Familien: Faderen, landmand oglandpost Knud Lauridsen 1920-1941(mange). Moderen Ane Elise Lauridsen, f. Sand, 1921-1933(mange). Broderen,organist Jens Nicolaj Sand Lauridsen 1930, 1937, 1944, 1952-1965 (mange). Broderen, lærer Kristian Peder Lauridsen1929, 1930. Broderen, lærer Aage Lauridsen 1956. Fasteren Kirsten Ries, f. Lauridsen, g.m. pastor Hans Madsen Ries,New Zealand, 1937, 1939. Kusinen, landstingsmedlem, statsrevisor Lisbet Hindsgaul, f. Jonsen, g.m. fabrikantFerdinand Hindsgaul, udat. 2. Fra andre: Matsvanszky, Wjera, Wien, 1934(3). Anm.: Brev af 27.5. 1934 påtegnet afDagmar Tang. Tang, Dagmar, operasangerinde, Wien, 1933(3), 1934(7), 1935(3). A.II. Breve til Karl Lauridsensforældre, landmand og landpost Knud Lauridsen, 1853-1941, og hustru Ane Elise L., f. Sand, 1861-1936, fra: Sønnen,koncertsanger, overlærer Kristian Karl Lauridsen 1921-1941(mange). Faderens søster Kirsten Ries, f. Lauridsen, g.m.pastor Hans Madsen Ries, New Zealand, 1921, 1926-1930, 1933(3), 1933(3), 1934(2), 1935, 1939. Faderens broder,højskoleforstander Laurids Jonsen (Lauridsen), udat.(2). Brevveksling mellem forældrene under faderens sygdom oghospitalsophold 1887(4). B. Ubenyttet. 05 Rejser 1 C.III. 1. Dagbog på rejse til New Zealand. ....... 0 12Familiehistorie 1 1972-1975 C.I. Karl Lauridsens optegnelser om sine forældre 0 1. "Minder fra Tougstrup og Hee" 1972og supplement 1975. 2. Diverse optegnelser om forældrene. C.II. Optegnelser (vers) af Karl Lauridsens moder AneElise L. C.III. Optegnelser af og om Karl Lauridsens faster Kirsten Ries, f. Lauridsen, g.m. pastor Hans Mads Ries, NewZealand. 13 Fotografier 1 C.III. 2. Fotografier af Kirsten og Hans Madsen .. 0 Ries. D. Fotografi 1946 14 Diverse 1 C.III.3. Nekrologer over Hans Madsen Ries. ...... 0 Anm: Vedlagt avisudklip og afskrift af brev fra M. Christensen til KirstenRies 1927.


<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 06152 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Povlsen, Alfred Harald, højskoleforstander"†0Yderdatering: 1897 - 1934Indholdsresumé:Omfang: 32Klausuler:TilgængeligtBemærkninger: Henvisninger: Folioregistratur. Billedsamling pk. nr. 48 Status: UkendtSærnr.:<strong>INDHOLD</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!