11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Reg. nr: 05445 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Gammelgaard, Hjalmar, højskoleforstander"*1880 †1880Yderdatering: 1887 - 1956Indholdsresumé:Omfang: 15Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningBemærkninger: Utilgængeligt efter 80-årsreglen, dog adgang med tilladelse fra fru KarenGammelgaard, i hendes forfald fra lærerinde Gerda Winckler-Carlsen, derefter fra rigsarkivaren.Status: Ukendt01 Korrespondance 4 1887-1956 Breve til Hjalmar Gammelgaard fra familie, fra ... 1 pk. andre privatpersoner, diversebreve, samt enkelte breve fra Hjalmar Gammelgaard selv 5 1921-1926 Breve til Hjalmar Gammelgaard vedrørendeBorups .. 1 pk. Højskole 02 Dagbøger 1 1910-1934 Dagbøger ......................................... 1 pk. 2 1935-1947Dagbøger ......................................... 1 pk. 3 1948-1956 Dagbøger ......................................... 1 pk. 06Egne manuskripter og materialesamlinger 1904-1956 Manuskripter til foredrag, studiekredse, taler ... 10 pk. samtnotater m.v.: 6 Foredrag 1904(5)-31 samt liste over .... 1 pk. alle foredrag m.v. 7 Foredrag 1930-37(1950)................. 1 pk. 8 Foredrag 1936-46 ....................... 1 pk. 9 Foredrag 1944-53 ....................... 1 pk. 10Foredrag 1953-56 samt udaterede ........ 1 pk. foredrag, radioforedrag 1931-53, korrekturtryk, trykte afhandlinger,afskrifter af forskelligt, samt diverse (en notitsbog fra 1925 ff. attester, forskellige notater og manuskripter) 09Avisudklip/scrapbøger 1910-1950 Scrapbøger: ...................................... 8 pk. 12 Bind 1910-25........................... 1 pk. Bind 1925-28 Bind 1928-31 Bind 1931-34 13 Bind 1934-40 ........................... 1 pk. Bind1940-45 14 Bind 1945-50 ........................... 1 pk. Bind 1950 og følgende 15 Udklip, endnu ikke indklæbede, .........1 pk. efter 1950 - ikke ordnede 10 Regnskabsmateriale 11 1908-1929 Regnskabsbøger: .................................. 1pk. Bind 1908-14 Bind 1915-19 Bind 1920-29<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05419 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Frederiksen, Otto Valdemar, medindehaver af Ritzaus Bureau"*1867 †1867Yderdatering: 1881 - 1892Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtStatus: Ukendt01 Korrespondance 1 1890-1892 A. Breve til Valdemar Frederiksen fra: ........... 0 Meyer, Emil Laurids,nationalbankdirektør, 1890 Neergaard, Niels Thomasius, statsminister, historiker, 1890(2) Oppermann, Adolf,forstander for Statens forstlige Forsøgsvæsen, 1890 Scharling, Hans William, nationaløkonom, 1892(2) Schrøder,Ludvig Peter, højskoleforstander, 1890 Westergaard, Harald Ludvig, statistiker og nationaløkonom, 1890(2) B. Kopierog afskrifter af korrespondance vedrørende den statsvidenskabelige eksamen 1890-92, bl.a. til Niels Neergaard, Falbe-Hansen, William Scharling, Harald Westergaard og faderen. Vedlagt afskrift af brev fra William Scharling til NielsNeergaard, 1890 06 Materialesamlinger 1 1888-1890 C. Diverse vedrørende statsvidenskabelig eksamen. 0 Heri samling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!