11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05694 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Jacobsen, Otto Ludvig Thune, viceprovst, dr. theol."†0Yderdatering: 1897 - 1957Indholdsresumé:Omfang: 2Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>80 år, dispensation: arkivchefenStatus: Ukendt01 Korrespondance m.m. 1-2 1908-1955 A. Breve fra: .................................... 2 pk. Ammundsen, Valdemar,teolog, biskop, 1914 Andreasen, C.H., 1938, 1940, 1953 Bauditz, Sophus, forfatter, 1914 Brøndsted, Holger,højskoleforstander, 1938 Forchhammer, Ulver, 1953(2) Holdt, Jens, præst, 1936(2), 1938 (jvf. anm. 1) Holm, Søren,teolog, 1953, udat. Haarløv, Tyge, amtmand, 1953 (jvf. anm. 2) Jacobsen, Aage Thune, læge, 1940 Klein, Charlotte,1914 Larsen, Knud, bibliotekar, 1938(2) Larsen, Otto, præst, 1938 Lehmann, Edvard, religionshistoriker, 1912 Lind,Aage, 1938 Lindhardt, Poul Georg, teolog, 1953 Munk, Kaj, præst, forfatter, 1938, 1940, 1942(3) (jvf. anm. 3) Otto,Axel, 1938 Pedersen, Johannes, orientalist, semitolog, 1953, 1955 Primarius, sv. præst, 1938 Rasmussen, Niels PeterArboe, præst, 1914 Scharling, Henrik, teolog, 1908 Sørensen, Axel, overlærer, 1918 Torm, Frederik, teolog, 1908 B.Brevkoncept, udat. C. Tryksager og avisudklip Anm: 1) Vedlagt koncept til svarskrivelse 1936 2) Påtegning af hanshustru Inger Tryde Haarløv 3) Vedlagt koncept til svar, udat.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05674 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Høgsbro, Sofus Magdalus, politiker, højskoleforstander"*1822 †1822Yderdatering: 1776 - 1902Indholdsresumé:Omfang: 12Klausuler:TilgængeligtBemærkninger: Henvisninger: Folioregistratur. Status: Der er afleveret arkivalierSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05562 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Hansen, Povl, død 1934, højskoleforstander og hustru Signe Trier Hansen, født Trier, død 1954"Yderdatering: 1875 - 1934

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!