11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

*1852 †1852Yderdatering: 1812 - 1935Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>80 år, dispensation: donatorStatus: Ukendt03 Erindringer m.m. 1 1812-1935 Erindringer "Fra min Tid" 1852-1922 (2 hft). ..... 0 Med flere bilag, bl.a. brev frahøjskoleforstander Johan Borup til Duja Glahn 1935. Erindringer af N.K.N. Munkebos fader, husmand, senerebuntmager i Odense, Niels Hansen 1812-1893. 07 Fagligt/organisatorisk arbejde 1 1854-1863 Diverse papirer fraSnejberg-Tørring, bl.a. ...... 0 cirkulæreskrivelse af 17.2. 1854 vedr. børns salighed, af P.H. Petersen, Herning; vedr.dåbstvangens ophævelse 1857; om ægtevielse af et par 1863.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05959 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Marstrand, Troels Casper Daniel, brygger"†0Yderdatering: 1865 - 1887Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtStatus: Ukendt01 Korrespondance 1 1865-1887 A.1. Breve fra datteren Julia Trier, født ........ 1 pk. Marstrand, 1865(2), 1866,1867(2), 1868(7), 1869(15), 1870(19), 1871(4), 1872(3), 1873, 1874(8), 1875(6), 1876(20), 1877(11), 1878(8), 1879(9),1880(7), 1881(5), udat. (14), brudstykker(2). A.2. Breve fra forskellige: Bruecker, Marie, se Marstrand. Cold, Dan, dr.med. justitsråd, 1887. Hansen, Sigrid, se Trier. Marstrand, Ketty, senere gift Zacho, 1873. Marstrand, Marie, giftBruecker, 1878. Marstrand, Otto, konsul, St. Thomas, 1878. Marstrand, Petra, gift Sams, udat. Monrad, Anny, 1881.Nielsen, Rasmus, smed og maskinbygger, 1881, udat. Sams, Petra, se Marstrand, udat.(2). Sams, Ernst,højskoleforstander, 1876, 1877 (6), 1879(8), 1880, 1881(3), 1882, udat.(4). Trier, Sigrid, gift Hansen, 1883. Zacho,Ketty, se Marstrand.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05952 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Marckmann, Jørgen Wilhelm, præst"*1804 †1804Yderdatering: 1843 - 1855

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!