11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtStatus: Ukendt01 Korrespondance m.m. 1 1843-1855 A. Breve til J.W. Marckmann ...................... 1 pk. Allen, C.F., historiker (d.1871), 1845. Fischer, Frederik, redaktør (d. 1871), 1843(2), 1845, 1848. Flor, Chr., skolemand (d. 1875), 1847(2).Fønns, Holger Lorents Basse, præst (d. 1894), 1847. Kloster, A., lærer i Sommersted, 1846. Koch, Peter Chr., redaktør(d. 1880), 1844(2), 1845(4), 1846. Krueger, H.A., politiker (d. 1881), udat. Lorenzen, Peter Hiort, politiker (d. 1845)1844(2). Mueller, Tage, biskop i Ribe (d. 1849), 1847. Skau, Laurids, politiker (d. 1864), 1844(9), 1846(15), 1847(8),1849(5), (1852-1855), 1855, udat.(7). Wegener, Johan, højskoleforstander, præst, (d. 1883), 1844, 1846(2), 1848,1849. B. Breve til andre 1. Til C.F. Allen Skau, Laurids, 1846. Marckmann, J.W., 1846. Marckmann, Julie, 1846. 2. TilK. Sick Faber, C.G.W., adjunkt, folketingsmand (d. 1883). C. Breve og udkast fra Laurids Skau, sendt J.W. Marckmanntil videre besørgelse, men formentlig ikke videresendt af denne. D. Papirer vedr. Peter Hiort Lorenzens gældDrewsen, J.C., politiker (d. 1851), 1844. Koch, Peter Chr., 1844(2), 1845. Lorenzen, Peter Hiort, 1844.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05855 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Lauridsen, Kristian Karl, koncertanger, overlærer"*1896 †1896Yderdatering: 1885 - 1975Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>80 år, dispensation: arkivchefenTidligere navne: Heri også: Knud 1853-1941, landpost, og hustru Ane Elise Lauridsen, født Sand1861-1936. Henvisninger: Billedsamling pk. nr. 41 Status: Ukendt01 Korrespondance 1 1887-1965 A.I. Breve til Karl Lauridsen fra: ............ 0 1. Familien: Faderen, landmand oglandpost Knud Lauridsen 1920-1941(mange). Moderen Ane Elise Lauridsen, f. Sand, 1921-1933(mange). Broderen,organist Jens Nicolaj Sand Lauridsen 1930, 1937, 1944, 1952-1965 (mange). Broderen, lærer Kristian Peder Lauridsen1929, 1930. Broderen, lærer Aage Lauridsen 1956. Fasteren Kirsten Ries, f. Lauridsen, g.m. pastor Hans Madsen Ries,New Zealand, 1937, 1939. Kusinen, landstingsmedlem, statsrevisor Lisbet Hindsgaul, f. Jonsen, g.m. fabrikantFerdinand Hindsgaul, udat. 2. Fra andre: Matsvanszky, Wjera, Wien, 1934(3). Anm.: Brev af 27.5. 1934 påtegnet afDagmar Tang. Tang, Dagmar, operasangerinde, Wien, 1933(3), 1934(7), 1935(3). A.II. Breve til Karl Lauridsensforældre, landmand og landpost Knud Lauridsen, 1853-1941, og hustru Ane Elise L., f. Sand, 1861-1936, fra: Sønnen,koncertsanger, overlærer Kristian Karl Lauridsen 1921-1941(mange). Faderens søster Kirsten Ries, f. Lauridsen, g.m.pastor Hans Madsen Ries, New Zealand, 1921, 1926-1930, 1933(3), 1933(3), 1934(2), 1935, 1939. Faderens broder,højskoleforstander Laurids Jonsen (Lauridsen), udat.(2). Brevveksling mellem forældrene under faderens sygdom oghospitalsophold 1887(4). B. Ubenyttet. 05 Rejser 1 C.III. 1. Dagbog på rejse til New Zealand. ....... 0 12Familiehistorie 1 1972-1975 C.I. Karl Lauridsens optegnelser om sine forældre 0 1. "Minder fra Tougstrup og Hee" 1972og supplement 1975. 2. Diverse optegnelser om forældrene. C.II. Optegnelser (vers) af Karl Lauridsens moder AneElise L. C.III. Optegnelser af og om Karl Lauridsens faster Kirsten Ries, f. Lauridsen, g.m. pastor Hans Mads Ries, NewZealand. 13 Fotografier 1 C.III. 2. Fotografier af Kirsten og Hans Madsen .. 0 Ries. D. Fotografi 1946 14 Diverse 1 C.III.3. Nekrologer over Hans Madsen Ries. ...... 0 Anm: Vedlagt avisudklip og afskrift af brev fra M. Christensen til KirstenRies 1927.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!