11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 06152 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Povlsen, Alfred Harald, højskoleforstander"†0Yderdatering: 1897 - 1934Indholdsresumé:Omfang: 32Klausuler:TilgængeligtBemærkninger: Henvisninger: Folioregistratur. Billedsamling pk. nr. 48 Status: UkendtSærnr.:<strong>INDHOLD</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!