11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Andresens død 2 B. DIVERSE UIDENTIFICEREDE BREVE, VERS M.M. ...... 1 læg - bl.a. brev fra Karen Larsdatter 1862<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05050A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Appel, Jacob Chr. Lindberg, højskoleforstander, minister"*1866 †1866Yderdatering: 1866 - 1931Indholdsresumé:Omfang: 28Klausuler:Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningBemærkninger: Henvisninger: Arkivregistratur på papir . Fotografier (pk. 27-28) udtaget til Billedsamling, pk.nr. 2. RAj. nr. A-20/1-15 og C-44/5 . Arkivnr. 5050B: Ingeborg Appel, født Schrøder Bemærkninger:AFLEVERING: 1950-69 af Margrethe Christiansen, født Appel. 1951 af fru I. Gram-Lund. 1969 afpastor Frederik Schrøder. 1971 af arkivar I. Ingers, Lund. Fotokopier 1969 af breve i MargretheChristiansens eje. . TILGÆNGELIGHED: Ikke almindeligt tilgængeligt indtil år 2021. Tilladelse tilbenyttelse meddeles efter skriftlig ansøgning af lektor Ingeborg Appel, Platanvej 24, 3-2, 1810Frederiksberg C (pr. 18.12.95), i dennes forfald af rektor Jacob Appel og i deres forfald afpersoner, som disse har bemyndiget dertil. . Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalierSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05028 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Andersen, Gudrun, husbestyrerinde"*1873 †1873Yderdatering: 1902 - 1926Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>80 år, dispensation: arkivchefenHenvisninger: RAj. nr. B-41 Bemærkninger: AFLEVERING: Udskilt af konseilspræsident KlausBerntsens arkiv . Rev. feb. 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalier01 KORRESPONDANCE 1 1902-1926 BREVE TIL GUDRUN ANDERSEN FRA: ................... 1 pk. Bang, Karla og Marie,Liltofte, udat. Berntsen, Klaus, minister, 1902, 1908, 1915, 1918(2), 1919(4), udat.(2) Vedlagt notitser, billetter m.m.fra Klaus Berntsen Bojsen, Frederik Engelhardt, politiker, højskoleforstander, 1909, 1911, 1912, 1915- 26 ogudat.(mange) (alle fotokopier) Møller, Ulla, født Bojsen, 1922, 1923 (begge fotokopier)<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05001 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!