11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

"Abildgaard, Jørgine, højskoleforstander"*1893 †1893Yderdatering: 1915 - 1958Indholdsresumé:Omfang: 7Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningHenvisninger: RAj.nr. A-1 Bemærkninger: Uregistreret . AFLEVERING: 1965 af fhv. gårdejer MagnusAbildgaard. 1968 af overlærer Erling Petersen. . TILGÆNGELIGHED: Ikke umiddelbart tilgængeligt i80 år. Tilladelse til benyttelse meddeles efter skriftlig ansøgning af giverens børn / rigsarkivaren.1997 af Fru Kirsten Abildgård Petersen, Dalsgårdsvej 68, 4250 Fuglebjerg, derefter af først fruGudrun Abildgård Eskildsen, endelig af gårdejer Vagn Abildgaard. . Rev. feb. 1998 HSC Status: Derer afleveret arkivalier4 MATERIALE HOVEDSAGELIGT VEDRØRENDE ARKIVSKABERENS SAMFUNDSMÆSSIGE ENGAGEMENT 1-7 1915-1958 Breve,optegnelser til prædikener, udkast til .... 7 pk. foredrag og prædikener, udkast og manuskripter til dramatiske optrinm.m.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05280 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Christiansen, Carl Peder Ostenfeld 1887-1951 højskolelærer og hustru Margrethe (Pip) Sofie Charlotte Christiansen,født Appel, 1895-1971, faglærer"Yderdatering: 1902 - 1945Indholdsresumé:Omfang: 75Klausuler:Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningBemærkninger: Henvisninger: Pakkefortegnelse i afleveringssag A nr. 20 - 15. Billedsamling pk. nr. 10Bemærkninger: Utilgængeligt indtil år 2021, dog adgang med tilladelse af Ingeborg Appel, i dennesforfald med tilladelse af rektor Jacob Appel og i deres forfald med tilladelse af personer, som dissehar bemyndiget dertil. Status: UkendtSærnr.:<strong>INDHOLD</strong>01 Korrespondance 3 Hovedsagelig afskrifter af breve fra Jacob Appel. 1 pk. 7 Breve til Margrethe Christiansen (Pip)fra C.P.O. 1 pk. Christiansen. 15 Brev til Schrøder, Højskole folk, Danske Breve. .. 1 pk. 16 Pip til Mor 1918-1934,Typiske foredrag. ......... 1 pk. 19 Breve til Pip, optegnelser m.m. .................. 1 pk. 20 Korrespondance................................... 1 pk. 25 Læg "Venner H-L", læg med breve (bl.a. til Pip men 1 pk. også ældre breve). 26Læg med breve (bl.a. til Pip) men også ældre ..... 1 pk. breve. 27 Korrespondance, Rigsarkivet. ..................... 1pk. 28-29 Breve til Pip m.m. ............................... 2 pk. 30 Breve til Pip, ældre breve. ...................... 1 pk. 32Breve til Pip, forskellige breve. ................ 1 pk. 33 Breve til Pip, forskellige breve. ................ 1 pk. 34 Breve tilfru Ingeborg Appel, sange og fester i .. 1 pk. den Appel'ske familie, sager vedrørende Jacob Appel. 35 "Fætre ogkusiner". .............................. 1 pk. 39 Læg med breve (sandsynligvis til Pip). ........... 1 pk. 42 Læg med breve.................................... 1 pk. 45-46 Breve til Pip. ................................... 2 pk. 48 Breve............................................ 1 pk. 50-59 Breve. ........................................... 0 61 Breve til MargretheChristiansen fra: ............ 1 pk. Familien, søsteren (?) Lotte. Søskende (erindringer om faderen Jacob Appel,heriblandt brudstykker og afskrift), 1968, udat. Schrøder, Frederik, 1968. Fra andre (andre også til ægtefællen C.P.O.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!