11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Christiansen, højskoleforstander), 1950. Breve fra Margrethe Christiansen, født Appel, til: Familien, ægtefællen CarlPeder Ostenfeld Christiansen, 1922. Marstrand, Even, sognepræst, 1934-1946. 02 Dagbøger 75 Dagbøger......................................... 1 pk. 06 Egne manuskripter 9 Foredrag, optegnelser, dagbøger. ................. 1 pk.17 Manuskripter, korrespondance (1930'erne). ........ 1 pk. 22 Foredrag, litteratur, Tyskland. .................. 1 pk. 38Læg til kladde til bogen om Jacob Appel, 1. ...... 1 pk. afskrift. 41 Læg "personlige minder om Jacob Appel", ..........1 pk. "Manuskript" (vedrørende J. Appel). 43 Sager vedrørende Jacob Appel. .................... 1 pk. 49 Optegnelser,afskrifter af dagbøger m.m. ......... 1 pk. 60 "Slægtens Bog" - en levnedsskildring af C.P.O. ... 1 pk. Christiansensfarfar, folketingsmand, gårdejer M.P. Christiansen, 1910. 71 Vedrørende religiøse foredrag og taler. .......... 1 pk. 72-73 Vedrørende skole- og forsamlingshusforedrag. ..... 2 pk. 74 Notater til historieundervisningen samt plancher. 1 pk.76 Margrethe Christiansen: håndskrevne madopskrifter 1 pk. og optegnelser vedrørende emnerne danskhed, nordisklitteratur, ornamentkunstens historie, religion, livsfilosofi og det åndelige liv. 07 Fagligt/ organisatorisk arbejde 8Sager vedrørende J. Appel, foredrag. ............. 1 pk. 18 Askov elever II L-Ø, død og begravelse. .......... 1 pk. 21 FraAskov til Frederiksborg 1934, sager vedrørende 1 pk. højskolen (Hillerød). 23 Diverse vedrørende højskoler..................... 1 pk. 24 Sager vedrørende Pip. ............................ 1 pk. 31 Vedrørende tyske højskoler m.m................... 1 pk. 36 Vedrørende højskoleforhold. ...................... 1 pk. 37 Medarbejdere, A-N................................ 1 pk. 62 Vedrørende Sønderjylland og forskelligt fra ...... 1 pk. besættelsen. 63 1931-1937Vedrørende de forskellige nordiske lande Finland, 1 pk. Island, Færøerne og Grønland 1931-37. 64-65 Vedrørende DetFrie Nord, Nordisk Samfund, Folk og 2 pk. Værn, "Folkung" samt nordiske fælles spørgsmål. 66-67 VedrørendeGøteborg-tanken, Norge og Danmark 1936, 2 pk. Foreningen "Norden", Norden og Danmark særlig under krigen 1940-45, samt alm. nordiske foredrag og artikler. 68 Vedrørende højskole og ungdomsskole. ............. 1 pk. 69-70Vedrørende Norden og Luebeck. .................... 2 pk. ................................................. 0 10Regnskabsmateriale 40 Kontoudtog samt regninger, læg med breve, læg .... 1 pk. "Kirkepolitik Sønderjylland"................................................. 0 44 Regninger m.m. ................................... 1 pk. 47Regnskabsmateriale, optegnelser bl.a. vedrørende . 1 pk. Jacob Appel. Sange m.m. 11 Andres manuskripter 13Hovedsagelig tryksager. .......................... 1 pk. 14 Tryksager, avisudklip. ........................... 1 pk. 13Fotografier 6 Fotografier, rejsedagbog Frankrig 1938 m.m. ...... 1 pk. 11 Fotografier. ..................................... 1pk. 14 Diverse 15 Ægtefælles arkiv 1 Optegnelsesbøger for Margrethe Christiansen (Pip). 1 pk. 2 Optegnelser m.m.vedrørende Margrethe ............ 1 pk. Christiansen. 4 Margrethe Christiansens manuskript til bog om .... 1 pk. JacobAppel, dagbøger (1937) m.v. 5 Bl.a. materiale til bogen om Jacob Appel, udklip . 1 pk. m.m. 10 Dele af manuskriptvedrørende J. Appel, breve .... 1 pk. vedrørende J. Appel, foredrag, optegnelser, rejsedagbog.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05289 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Clausen, Henrik Nicolai 1793-1877 teolog, politiker og hustru Birgitte Francisca Clausen, født Swane, 1797-1875"Yderdatering: 1815 - 1877Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtStatus: Ukendt01 Korrespondance 1 1815-1877 A.I. Breve til H.N. Clausen fra: ................. 0 Clausen, Emil, præst, Boeslunde,1851. Clausen, Gottlieb Ernst, se Klausen. Clausen, Henrik, teolog, 1853. Clausen, Rudolf, professor i Greifswald,1834, 1839. Eckermann, Julie, 1873. Gad, Christian Sophus, stiftsprovst, 1870, 1873. Klausen, Gottlieb Ernst, rektor,Altona, 1818, 1833, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1846(2). Petersen, Frederik (Fritz) Christian, filolog, 1838. Anm.:Vedlagt manuskript. Pram Gad, Christen, provst, 1874. Schiern, Niels, præst, Holsted, 1815. Swane, Hans Jørgen,biskop, 1863, 1864, 1865, 1869(2), 1870(3), 1875, 1876. Wegener, Caspar Frederik, gehejmearkivar, historiker, 1859,1867. Wegener, Johan Jørgen Stiller, højskoleforstander, præst, 1870, 1877. A.II. Uidentificeret brev til BirgitteFrancisca Clausen, udat. 14 Diverse 1 1816-1854 B. Diverse. Heri udkast til tilføjelse til notits 0 i "Dagbladet" 9.2.1854,regnskabsbog for H.N. Clausen 1831-43, samt uddrag af filosofiske værker optegnet af H.N. Clausen 1816.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!