11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>INDHOLD</strong>01 Korrespondance m.m. 1 Breve, studiekredsmateriale, manuskripter ........ 1 pk. vedrørende ungdomsarbejde. 141932-1938 Korrespondance m.m. vedrørende højskolernes ...... 1 pk. bogudvalg 1932-35. Korrespondance m.m.vedrørende højskolernes bidrag til landbrugsudstillingen 1938 (skoleteltet). 06 Egne manuskripter 2 Manuskriptervedrørende psykologi og ............. 1 pk. skolespørgsmål. 3 Manuskripter vedrørende Grundtvig. ............... 1 pk. 4-5Manuskripter vedrørende litteraturkendskab. ...... 2 pk. 6-7 Manuskripter vedrørende diverse emner. ........... 2 pk. 8Manuskripter vedrørende historie. ................ 1 pk. Jule- og afslutningstaler. 9 Manuskripter vedrørende lejligheds-,minde- og ... 1 pk. grundlovstaler. 10-14 Manuskripter vedrørende diverse emner. ........... 5 pk. Specificeretfortegnelse i afleveringssagen.<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05477 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Grau, Andreas Christian, død 1935, redaktør hustru Ellen Grau, født Møller"Yderdatering: 1906 - 1935Indholdsresumé:Omfang: 8Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningTidligere navne: Heri også: Ring, Ellen, født Grau. Mogens Grau, politimester. Møller, PederRasmussen-1926, forfatter, og hustru Marie Vilhelmine M.,f. Brandt-1922. Henvisninger:Folioregistratur vedlagt. Bemærkninger: Utilgængeligt efter 8o-årsreglen, dog adgang medtilladelse af politimester Mogens Grau, i hans forfald fra rigsarkivaren. Status: Ukendt01 Korrespondance 1 1909-1935 Ægteparret Graus indbyrdes brevveksling: ......... 1 pk. 1) Breve fra Andreas Grau tilhustruen Ellen Grau, 1909-35 (talrige) 2) Breve fra Ellen Grau til ægtefællen Andreas Grau, 1910, 1913(3), 1919(2),1921(2), 1934(2), udat.(2) 2 1906-1935 Diverse breve: ................................... 1 pk. 1) Andreas Graus breve tildatteren Ellen Grau, 1927, 1928(3), 1929, 1931(2), 1932 2) Andreas Graus breve til sønnen Mogens Grau, 1928(2),1932, 1933(3), 1934(3), 1935 3) Andreas Graus breve til svigerforældrene, forf. Peder R. Møller og hustru, VesterSkerninge, 1908, 1909(4), 1910, 1911, 1912, 1913, 1916, 1918, 1919(3) 4) Fru Ellen Graus breve til forældrene, forf.Peder R. Møller og hustru, 1909, 1910, 1912, 1914(4), 1918(2), udat. brudstykke 5) Forf. Peder R. Møller til AndreasGrau, 1913 6) Forf. Peder R. Møller og hustru til fru Ellen Grau, 1910, 1920(2) 7) Breve fra forskellige til Andreas Grau:Ahlmann, Cathrina, 1930 Ammende, Ewald, dr., tysk-baltisk politiker, 1930, 1933(2) Bogensee, J., redaktør,Flensborg, 1935 Brink, Hans Jensen, Slogsherreds ungdomsforbund, 1913 Christensen, Chr. Ernst, folketingsmand,udat.(2). Vedlagt gennemslag af brev fra A. Grau til Chr. E. Christensen, 1924 Christensen, Claus, Lauensby, 1913,1914, 1915 Christiansen, Ernst, redaktør, Flensborg, 1923, 1924. Vedlagt gennemslag af brev fra A. Grau til E.Christiansen, 1933, 1935 Dahl, Maria, fru, 1919(2) Eriksen, Erik, Korinth Landbrugsskole, 1914 Fergo, P.H.,boghandler, 1919 Gad, P.J., Korinth Landbrugsskole, 1913 Grau, Peter, gårdejer, Pøl, 1907, 1915, 1921(2), 1922,1933, 1934 Hansen, Emil, assistent, Slagelse, 1919 Hanssen, Andreas, rektor, Flensborg, 1935 Hanssen, H.P.,rigsdagsmand, Åbenrå, 1906, 1907, 1913 Himmelstrup, Georg, højskoleforstander, 1909 Jensen, Anton, Aarslev, 1909Jepsen, Chr., Bylderup, 1919 Jessen, Boy, Bovlund, 1914 Jessen, Fr.v., redaktør, 1926 Johannsen, Svend, lærer,Slesvig, 1935 Jørgensen, Joh., Grænseforeningen, 1930 Vedlagt koncept til brev til rektor H.P. Hansen, 1930 Kidde,Aage, folketingsmand, 1912, 1918 Kloppenborg-Skrumsager, H.D., folketingsmand, 1923 Larsen, Morten,valgmenighedspræst, Holstebro, 1911 Lausten-Thomsen, H., amtslæge, Tønder, 1935 Misfeldt, H.H., lektor, Kolding,1925 Neergaard, Niels, finansminister, 1920 Ottosen, Martha, fru, 1911 Pedersen, Chr. M., des Moines, Iowa, 1919Petersen, Thorvald, bagermester, Tønder, 1910, 1935 Ring, M., præst, Taps, 1908 Schmidt, Peter, Helved, Als, 1919Schmiegelow, Dagmar, 1919 Skala, Jan, redaktør, Charlottenburg, 1932, 1933 og udat. Skau, P., gårdejer, Bukshave,1908 Soederberg, Agnar, redaktør, Karlshamn, 1924 Søgaard, Jørgen, 1919 Tinglef, Jørgen, Lund, pr. Bylderup-Bov,1918 Walter, Emil, Prag, 1928 Vanggaard, L.S., folketingsmand, 1921 Østergaard, Peter P., forsøgsassistent,Sommersted, 1913 Ulæselige, 1919, 1928 8) Gennemslag af eller koncepter til breve fra Andreas Grau til forskellige(1909-31): Borgmesterkontoret, Nordborg, 1912 Gulmann, Chr., redaktør, udat. Hansen, H.P., rektor, 1931 LarsenLedet, redaktør, 1909 Reinholdt, Chr. Jessen, udat. Rytter, Svenning, justitsminister, 1922(2) 9) Breve fra forskellige

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!