11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Helge, Bornholm Munch, Sigfred, højskoleforstander, Vinding Nielsen, H. Fr., Ringe Nielsen, Mads, Ejby Schack, Georg,kaptajn Seefeld, Fr., Dornfeld Skovmand, Helge, redaktør Skovrup, Ejnar, højskoleforstander Sloth, H., KorinthSparre, Th., præst, Torrild, Terkelsen, Frede, Højskoleforstander Thomsen, Thomas, højskolelærer Willesen, J.C.,Ågerup 1 1957-1962 B. To breve fra Uffe Grosen til Henrik S. .... 0 Nissen, 1957, 1962 06 Egne manuskripter ogmaterialesamlinger 1 B. Indbydelse til og Uffe Grosens samtidige .. 0 referat af møde hos Jørgen Jørgensen den 11.maj 1940 Uffe Grosens foredrag september 1941 "England under Krigen" 07 Fagligt/organisatorisk arbejde 1 B. Diversevedrørende Dansk Ungdomssamvirke og 0 De ældres Råd 11 Andres manuskripter 1 B. Jørgen Jørgensens redegørelsefor ......... 0 begivenhederne den 9. april 1940<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05481 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Grove, Carl Frederik, højskoleforstander"*1828 †1828Yderdatering: 1844 - 1891Indholdsresumé:Omfang: 2Klausuler:TilgængeligtBemærkninger:Henvisninger: Folioregistratur. Status: UkendtSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05484 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Grundtvig, Johan Diderik Nicolaj Blicher, arkivar, historiker"*1822 †1822Yderdatering: 1846 - 1902Indholdsresumé:Omfang: 1Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:<strong>INDHOLD</strong>TilgængeligtTidligere navne: Heri også: Rosen, Hans Chr., skovrider. Status: Ukendt01 Korrespondance 1 1846-1902 A. Breve til Johan Grundtvig fra: ................ 0 Begstrup, Holger, højskoleforstander,1902 Bille, Carl Steen Andersen, redaktør, politiker, 1857, 1870(9), 1871(7), udat.(1872?) Collin, Edvard,departementschef, 1879 Engelstoft, Christian Thorning, biskop, 1862 Flor, Christian, filolog, 1855 Høgsbro, Sofus,højskoleforstander, politiker, 1848(3), 1849(10), 1850(4), 1851(4), 1852(10), 1853(9), 1854(7), 1855(4), 1856(3),1857(6), 1858(7), 1859(4), 1860(3), 1861(3), 1862(7), 1864, 1877, 1878, 1895 Madvig, Johan Nicolai, filolog, 1884Ploug, Carl Parmi, politiker, 1846 Regenburg, August, stiftamtmand, 1872, 1877, 1884 Rosen, H. Chr., skovrider, 1881Anm.: Heri to breve (et i original, et i bekræftet afskrift) fra v. Falkenstein, militærguvernør i Jylland, til H. Chr.Rosen, 1864(2) Rørdam, Peter, præst, 1856 Schiern, Frederik, historiker, 1854, 1873 (med svarkoncept) Wegener,Caspar Frederik, geheimearkivar, 1857, 1859, 1862 03 Erindringer 1 B. "En Episode af mit Liv" ....................... 0

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!