Ref 3 - VUC Aarhus

vucaarhus.dk
  • No tags were found...

Ref 3 - VUC Aarhus

VUC ÅrhusUddannelsesudvalgetReferat af MØDE 3 afholdt mandag den 25.august 2008 9-11Til stede: Erik Fisker, Anders Harbo Andersen, Anette Jochumsen, Niels Jørgen Andreasen,Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Preben ClausenOplægsholder: konsulent Inger Goul AndersenAfbud: Jytte Hansen, Morten Skovsted, Steffen Svendsen, Kate Runge, Viggo Munk (for PoulBøgh)Referenter: Susanne Dombernowsky/Preben ClausenAd) 1. Velkomst og orientering om habilitetsregler.Preben Clausen bød velkommen til nye medlemmer og orienterede om habilitetsreglerne iforbindelse med udvalgets udtalelse vdr. FVU og OBU efter de to første år af selvejet meduændrede vilkår. Ifølge disse regler er tilbudsgivere inhabile i forhold til udtalelse vedrørendeskolens indstilling til bestyrelsen vedr. udbuddet af FVU- og OBU-undervisningen i Århus.Desuden blev det oplyst, at Niels Jørgen Andreasens plads som lærerepræsentant fremovervaretages af Birgit Bruun, og at Viggo Munk erstatter Poul Bøgh som repræsentant for UU.Ad) 2. Auguststarten 20081. Mona Birkø orienterede om AVU og FVU: Selve tilbudet på AVU ligner foregåendeår, men organiseringen sker af hensyn til de yngre kursister i stigende grad i klasser.God søgning generelt, og indgangsår for tosprogede overvejes dubleret.Finansieringen af uddannelsen for de under 18-årige er overgået fra stat til kommunepr.1.8., hvilket kan betyde et stort fald i antallet af bevillinger.Udvalget drøftede herefter rammerne for undervisning af tosprogede.2. Susanne Dombernowsky redegjorde for auguststarten og sommerkurserne i HF/GSafdelingen.Søgningen er generelt pæn- på HF stort set som sidste år, på GS særdelespæn på grund af sommerhold på VUC og Universitetet, og på Flex tegner denoverraskende flot.Preben Clausen konkluderede, at skolen i sin strategiplan for tiden indtil 2012 ikkeforventer en samlet øget søgning. Men skolen forventer, at omkring 20% af aktiviteternevil blive omlagt i takt med at særlige målgruppers behov vil kræve særligetilrettelæggelser.Ad) 3. TemadrøftelserUdvalget drøftede disse tre temaer:a) VUC på virksomhederne v/ konsulent Inger Goul Andersenb) Århus-samarbejdet i overgangen mellem grunduddannelse og ungdomsuddannelse og mellemungdomsuddannelse og videregående uddannelse – med fokus på VUC’s rollerc) VUC-undervisningen generelt og den stigende akademisering af uddannelserne – fælles drøftelseKonsulent Inger Goul Andersen præsenterede aktiviteterne inden for VUC Erhverv.1


Dette omfatter såvel særlige VUC-Århus- aktiviteter som aktiviteter inden for ØstjyskKompetencecenter.IA præsenterede endvidere det kursusmateriale, vi anvender ude i marken, hvor etgennemgående tema er ”Et løft”.Udvalget behandlede herefter de ovennævnte tre temaer som en samlet drøftelse, deromhandlede VUC’s mulige rolle i forhold til virksomhederne, samt akademiseringen afuddannelserne set i relation til den store gruppe unge, der ikke er i gang med en uddannelse –over for regeringens målsætning om de 95%.En vigtig pointe her var ”fødekædetankegangen”, hvor VUC Århus har en stor opgave foransig i forhold til at skabe forbindelser opad i uddannelsessystemet – og her kommer den nyeAVU-eksamen og det anvendelsesorienterede aspekt i HF-uddannelsen ind i billedet.Preben Clausen konkluderede, at det tværgående gode samarbejde imellemuddannelsesinstitutionerne fortsat er særdeles vigtigt i forhold til målopfyldelsen.Ad) 4. MeddelelserPreben Clausen meddelte, at medlemslisten for udvalget vil blive revideret. En ny liste ervedlagt referatet.Susanne Dombernowsky meddelte, at der er UU-møde på Samsø den 24. septemberPreben Clausen meddelte, at vi forventer at indgå samarbejdsaftaler med Aarhus Universitet,Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA) og VIA med fokus på gymnasial supplering og omvalg afuddannelsePreben Clausen mindede om skolens 50-årsjubilæum den 3. september kl. 16.00Ad) 5. Dato og indhold for næste mødeNæste møde i uddannelsesudvalget blev fastsat til:mandag den 23. februar 2009, kl. 9.00-11.00Ad) 6. EventueltLone Husted Kristensen forespurgte i henhold til habilitetsreglerne, jfr. ovenfor, om referatetincl. udvalgets udtalelse vedr. FVU og OBU kan formidles videre til samarbedspartnere.Hertil svarede PC bekræftende.Ad)7. Udvalgets udtalelse vedr. skolens indstilling til bestyrelsen angående FVU- ogOBU-udbuddet i ÅrhusPunktet blev drøftet uden deltagelse af Lone Husted Kristensen og Anders Harbo Andersen,jfr. pkt. 1. ovenfor.Punktet drøftedes, hvorefter udvalget tilsluttede sig skolens indstilling til bestyrelsen, idetman var enig i, at de udpegede kontraherende skoler og VUC Århus til sammen påtilfredsstillende vis vil kunne dække behovet for FVU- og OBU-undervisning i Århus og påSamsø, også hvis denne øges i de kommende år.Bilag: Uddannelsesudvalget 2008 – revideret medlemsliste2

More magazines by this user
Similar magazines