Den 1. oktober 2010 blev i sag nr. 41/2009 ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk
  • No tags were found...

Den 1. oktober 2010 blev i sag nr. 41/2009 ... - Revisornævnet

Den 1. oktober 2010 blev isag nr. 41/2009Revisortilsynetmod1) Revisionsvirksomheden Revisionsfirmaet Gynther Larsen ApSCVR nr. 15 54 66 03og2) Registreret revisor Gynther Larsenafsagt følgendeK e n d e l s e :Ved skrivelse af 14. august 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere revisorlovs § 19, stk. 4 og 3, klaget overdels revisionsvirksomheden Revisionsfirmaet Gynther Larsen ApS, CVR nr. 15 54 66 03, dels registreret revisorGynther Larsen personligt.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Gynther Larsen blev godkendt som registreret revisor den 12. november1976.Klagen angår anvendelsen af det kvalitetsstyringssystem, som revisionsvirksomheden havde anskaffet, samt om der varmangler ved det erklæringsarbejde, som revisor havde udført.Sagsfremstilling:Registreret revisor Gynther Larsen er indehaver af den indklagede revisionsvirksomhed, Revisionsfirmaet GyntherLarsen ApS, CVR nr. 15 54 66 03, der har én medarbejder ud over den registrerede revisor.Efter at revisionsvirksomheden var blevet udtaget til kvalitetskontrol for 2006, førte kontrollen til en påtale med pålægom ny kontrol. Den fornyede kontrol blev gennemført i 2007 og førte ligeledes til en påtale med pålæg om ny kontrol.Denne kontrol blev gennemført i 2008, og efter kontrolbesøg den 10. november 2008 afgav kvalitetskontrollanten den26. november 2008 følgende erklæring:” …ForbeholdVed gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har vi i flere tilfælde konstateret, at det beskrevnekvalitetsstyringssystem ikke anvendes fuldt ud, at der er foretaget mangelfuld planlægning, at det udførtearbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret.KonklusionMed undtagelse af det i forbeholdet anførte, er jeg ikke ved den udførte gennemgang blevet bekendt medforbehold, der afkræfter, at der er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem,og at revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med dennes arbejdspapir eller medlovgivningens krav.”I kontrollantens arbejdspapirer – ”Bilag 3, checkliste 2 – Gennemgang af det generelle kvalitetsstyringssystem” –svarede kontrollanten bekræftende på alle spørgsmål, og det fremgik således, at revisionsvirksomheden var i besiddelseaf et tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem.Ifølge kontrollantens erklæring blev der foretaget kontrol af 4 enkeltsager, der er beskrevet i de til nævnet fremsendtearbejdspapirer (”Bilag 5, checkliste 4 – Gennemgang af enkeltsag – især i lyset af egenkontrol” samt ”Bilag 5a,checkliste 4a – Gennemgang af konkret revisionsopgave”). De 4 enkeltsager var følgende (idet klienternes navneudelades her):1


1) A ApS (revision)2) B A/S (revision)3) C (review)4) D (review)Ad 1) A ApS (revision):Ifølge kontrollantens checkliste blev der konstateret følgende:Intet overordnet planlægningsnotat med fastlæggelse af væsentlighedsniveau, risikovurdering ogrevisionsstrategi.Ingen dokumentation for det udførte revisionsarbejde.Ingen dokumentation for delkonklusioner.Ad 2) B A/S (revision):Ifølge kontrollantens checkliste blev der konstateret følgende:Intet overordnet planlægningsnotat med fastlæggelse afrevisionsstrategi.Ingen dokumentation for det udførte revisionsarbejde.Ingen dokumentation for delkonklusioner.væsentlighedsniveau, risikovurdering ogAd 3) C (review/frisør):Ifølge kontrollantens checkliste blev der konstateret følgende:Ingen dokumentation for planlægning med fastlæggelse af væsentlighedsniveau.Ad 4) D (review/tandlæge):Ifølge kontrollantens checkliste blev der konstateret følgende:Ingen dokumentation for planlægning med fastlæggelse af væsentlighedsniveau.For alle 4 enkeltsager havde kontrollanten i rubrikken ”Kontrollantens konklusion om overholdelse afkvalitetsstyringssystemet” anført, at revisionsvirksomheden ikke havde anvendt sit system.Klagen:Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter:1)Over for revisionsvirksomheden:Kvalitetsstyringssystemet er ikke anvendt i tilstrækkelig grad på kontrolsagerne.2) Over for revisor personlig:Det udførte erklæringsarbejde var mangelfuldt, idet der ikke forelå tilstrækkelig dokumentation for planlægning ogudførelse.Parternes bemærkninger:Revisortilsynet har indledningsvis anført, at sagen i medfør af § 57, stk. 4, i Revisorloven af 2008 skal behandles efterRevisorloven af 2003, fordi den kvalitetskontrol, som sagen angår, blev iværksat før den 1. juli 2008, hvorrevisorlovgivningen blev ændret.Over for revisionsvirksomheden har Revisortilsynet anført, at der påhviler revisionsvirksomheden pligt til at sikre, aterklæringsarbejde bliver udført under anvendelse af et kvalitetsstyringssystem. Heraf følger, at det ikke er tilstrækkeligt,at revisionsvirksomheden har anskaffet et sådant system. Det kræves også, at systemet faktisk anvendes. Denneanvendelse skal virksomheden kunne dokumentere for hver enkelt sags vedkommende.2


I det foreliggende tilfælde udtog kontrollanten 4 enkeltsager til kontrol. Kontrollanten konstaterede for de to udtruknerevisionsopgavers vedkommende, at der forelå væsentlige mangler ved planlægningen, idet der ikke forelåplanlægningsnotater med væsentlige vurderinger forud for udførelsen af opgaverne. For så vidt angår de to i øvrigtudtrukne sager, begge reviewopgaver, forelå der ligeledes ingen planlægning forud for opgavens gennemførelse. Irevisionssagerne manglede yderligere dokumentation for det udførte revisionsarbejde, herunder for delkonklusioner.På denne baggrund er det godtgjort, at revisionsvirksomheden ikke har sikret, at kvalitetsstyringssystemet blev anvendti tilstrækkelig grad i de 4 konkrete kontrolsager. Disse gennemgående tilsidesættelser af dokumentationskravene måantages at afspejle kvaliteten i revisionsvirksomhedens sagsbehandling generelt.Over for den indklagede revisor personligt har Revisortilsynet anført, at rigtigheden af klagen - der vedrører alle 4kontrolsager - er godtgjort allerede ved det ovenfor om revisionsvirksomheden anførte.De indklagede har for så vidt angår revisionsvirksomheden anført, at virksomheden havde anskaffet det fornødnekvalitetsstyringssystem og taget det i brug. Det gøres gældende, at kvalitetsstyringssystemet generelt blev anvendt itilstrækkeligt omfang på erklæringsopgaverne, og at disse generelt var i orden med hensyn til planlægning,dokumentation m.v.Det må erkendes, at skemaerne i visse enkeltstående tilfælde har været mangelfuldt udfyldt, men det bestrides, at derhar været mangler i et omfang som påpeget af kontrollanten. For alle kontrolsagers vedkommende var der tale omkunder, hvor revisionsvirksomheden også varetog bogføringen og ofte også forestod selvangivelsen. Som følge herafblev de nødvendige afstemninger foretaget løbende, månedsvis eller kvartalsvis, og disse afstemninger blev forevist forkontrollanten. Den fornødne dokumentation har i almindelighed været til stede, og under alle omstændigheder hareventuelle mangler i dokumentationen ikke ført til fejl i det udførte erklæringsarbejde.For så vidt angår revisor personligt er det yderligere anført, at der i givet fald kun har været tale om formelle mangler,som ikke bør tillægges væsentlig betydning, fordi de pågældende erklæringsopgaver reelt er udført i overensstemmelsemed god revisorskik, selv om den formelle dokumentation herfor mangler. Regnskaberne m.v. bliver ikke bedre af, atrevisor har husket at sætte kryds i alle skemaer og bilag.Revisornævnets præmisser og afgørelse:Kvalitetskontrollen kan ikke anses for ”iværksat” på et tidligere tidspunkt end datoen for foretagelsen af kontrolbesøgeti revisionsvirksomheden den 10. november 2008.Da Revisorloven af 2008 forud herfor var trådt i kraft den 1. juli 2008, jf. § 55, stk. 1, følger det således af dennebestemmelse, at revisionsvirksomhedens eventuelle ansvar i tilfælde af utilstrækkelig anvendelse afkvalitetsstyringssystemet på kontroltidspunktet den 10. november 2008 skal bedømmes efter Revisorloven af 2008.Vedrørende skyldsspørgsmålet:På kontroltidspunktet havde den indklagede revisionsvirksomhed anskaffet et kvalitetsstyringssystem, der eftervirksomhedens forhold måtte anses for at leve op til gældende krav. Revisionsvirksomheden var således i besiddelse afet hensigtsmæssigt og tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem.Ved kontrollen blev der stikprøvevis udtaget 4 enkeltsager til kontrol, som omfattede både revisions- og reviewopgaver.Nævnet finder det godtgjort, at der i alle tilfælde på væsentlige punkter var gennemgående mangler i dendokumentation, som kvalitetsstyringssystemet foreskrev. Som følge heraf findes revisionsvirksomheden skyldig i denover denne rejste klage.Hvad dernæst angår den medindklagede revisor personligt, som har udført erklæringsarbejdet i alle 4 kontrolsager,følger det af det, der netop er anført om revisionsvirksomheden, at hans opgaveløsning ikke levede op til gældende kravmed hensyn til dokumentationen planlægning af arbejdet og konklusioner m.v. Disse krav var en følge af godrevisorskik og fulgte ikke i sig selv af kvalitetsstyringssystemet, hvis formål alene er at understøtte revisor i at udføre siterklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Fraværet eller – som i det foreliggende tilfælde -manglende anvendelse af et kvalitetsstyringssystem i en revisionsvirksomhed kan derfor ikke fritage revisor personligtfor alligevel at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Den utilstrækkelige efterlevelse afdokumentationskravene indebærer herefter, at den indklagede revisor personligt har overtrådt god revisorskik, ogrevisor findes derfor skyldig i den for hans vedkommende rejste klage.3


Vedrørende sanktionsfastsættelsen:Efter fast praksis er udgangspunktet for sanktionsfastsættelsen over for revisionsvirksomheden, at der pålægges en bødepå 100.000 kr. - når der ikke foreligger særlige omstændigheder - i de tilfælde, hvor revisionsvirksomheden slet ikke haranskaffet et kvalitetsstyringssystem, eller hvor systemet – selv om det er anskaffet – ikke levede op til gældende krav.Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, at revisionsvirksomheden har anskaffet et tilfredsstillende system. Det er tilligepåbudt, at virksomheden generelt har taget systemet i brug, og at virksomheden løbende har sikret, at det faktiskanvendes og efterleves ved udførelsen af erklæringsopgaver. Nævnet har i sager, hvor dette ikke har været tilfældet,ligeledes fastsat sanktionen til en bøde på 100.000 kr.Ved kvalitetskontrollen i den indklagede revisionsvirksomhed blev der – i overensstemmelse med Revisortilsynetsretningslinier - stikprøvevis udtaget 4 kontrolsager inden for flere typer af erklæringsopgaver, og der blev konstateret desamme gennemgående fejl og mangler. En bedømmelse af disse manglers karakter og betydning kan ikke føre til atfravige udgangspunktet for bødefastsættelsen, navnlig ikke i betragtning af, at det var tredje år i træk, hvorvirksomheden ikke blev godkendt ved en kvalitetskontrol. Nævnet har derfor ved sanktionsfastsættelsen lagt vægt på, atkontrolsagerne afspejlede, at anvendelsen og efterlevelsen af det i øvrigt tilfredsstillende kvalitetsstyringssystemgenerelt har været utilstrækkelig i revisionsvirksomheden.På denne baggrund pålægges revisionsvirksomheden en bøde på 100.000 kr. i medfør af § 44, stk. 4, jf. § 43, stk. 5, iRevisorloven af 2008.I forhold til den indklagede revisor personligt er der fast praksis for, at de fejl og mangler, der er omfattet af klagen forrevisors vedkommende, ikke sanktioneres over for denne, når de samtidig fører til ansvar for revisionsvirksomheden.Som følge heraf finder nævnet, at den disciplinærstraf, som den medindklagede revisor – der tillige errevisionsvirksomhedens indehaver - personligt har forskyldt, bør bortfalde. Det er derfor uden betydning, at der ikkeforelagt nævnet oplysninger, som gør det muligt at afgøre, hvornår fejlene er begået, og om ansvaret skal bedømmesefter Revisorloven af 2003 eller af 2008.T h i b e s t e m m e s :Revisionsvirksomheden Revisionsfirmaet Gynther Larsen ApS, CVR nr. 15 54 66 03, pålægges en bøde på 100.000 kr.Den af registreret revisor Gynther Larsen forskyldte disciplinærstraf bortfalder.4

More magazines by this user
Similar magazines