Referat - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl
  • No tags were found...

Referat - Inatsisartut

Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:00 .................................................................. 4Dagsordenspunkt 1 .................................................................................................................. 4Mødets åbning ......................................................................................................................... 4(Landstingets Aldersformand) ................................................................................................ 4Dagsordenspunkt 2 .................................................................................................................. 6Redegørelse for dagsordenen. ................................................................................................. 6(Landstingets Aldersformand) ................................................................................................ 6Dagsordenspunkt 3 .................................................................................................................. 7Redegørelse for valget. ........................................................................................................... 7(Landstingets Aldersformand) ................................................................................................ 7Dagsordenspunkt 5 .................................................................................................................. 9Indstilling fra Udvalg til valgs prøvelse om valgbarhed for de eventuelt foreslåedelandsstyremedlemmer, som ikke er medlem af Landstinget. .................................................. 9(Udvalg til Valgs prøvelse) ..................................................................................................... 9Dagsordenspunkt 6 ................................................................................................................ 10Valg af Formand for Landstinget. ......................................................................................... 10(Udvalg til valgs prøvelse) .................................................................................................... 10Dagsordenspunkt 7 ................................................................................................................ 16Valg af første, anden, tredje og fjerde næstformænd samt suppleanter til LandstingetsFormandskab. ........................................................................................................................ 16(Formand for Landstinget) .................................................................................................... 16Dagsordenspunkt 8 ................................................................................................................ 20Valg af Landsstyreformand. .................................................................................................. 20(Landstingets Formandskab) ................................................................................................. 20Dagsordenspunkt 9 ................................................................................................................ 25Valg af Landsstyre. ............................................................................................................... 25(Landsstyreformanden) ......................................................................................................... 25Dagsordenspunkt 9 ................................................................................................................ 43Valg af Landsstyre. ............................................................................................................... 43(Landsstyreformanden) ......................................................................................................... 43Første mødedag, lørdag den 13. juni 2009, kl. 10:00 ................................................................ 51Dagsordenspunkt 2 ................................................................................................................ 51Redegørelse for dagsorden. ................................................................................................... 51(Landstingets Formandskab) ................................................................................................. 51Dagsordenspunkt 11 .............................................................................................................. 53Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af LandskassensRegnskaber. ........................................................................................................................... 53(Landstingets Formandskab) ................................................................................................. 53Dagsordens punkt 11 ............................................................................................................. 72Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af LandskassensRegnskaber. ........................................................................................................................... 72(Landstingets Formandskab) ................................................................................................. 72Dagsordenspunkt 12 .............................................................................................................. 74Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs- og SikkerhedspolitiskUdvalg. .................................................................................................................................. 74(Landstingets Formandskab) ................................................................................................. 74Dagsordenspunkt 13 .............................................................................................................. 75Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Lovudvalg .......................................... 75(Landstingets Formandskab) ................................................................................................ 75Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 .............................................................. 771


Dagsordenspunkt 2 ................................................................................................................ 77Redegørelse for dagsordenen. ............................................................................................... 77(Landstingets Formandskab) ................................................................................................. 77Dagsordens punkt 15 ............................................................................................................. 91Valg af Landstingets Ombudsmand. ..................................................................................... 91(Landstingets Lovudvalg) ..................................................................................................... 91Dagsordenspunkt 16 .............................................................................................................. 93Valg af sætteombudsmand for Landstingets Ombudsmand. ................................................ 93(Landstingets Lovudvalg) ..................................................................................................... 932


Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:00Landstingets konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 1Mødets åbning(Landstingets Aldersformand)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit Ataqatigiit.Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand (IA)Jeg vil som Aldersformand for det nyvalgte Landsting, hermed byde Landstingsmedlemmernehjertelig velkommen til Konstituerende Samling 2009.Indledningsvis vil jeg ikke undlade et kort tilbageblik. Næste fredag har jeg haft denne salsom arbejdsplads den 19. juni i 25 år. Mange af tidligere kollegaer er fortsat aktive isamfundet. De har været aktører i forskellige grene, men følgende, som har været med til at vii dag er nået så langt, er ikke længere blandt os levende. Jeg vil gerne nævne disse menneskerved navns nævnelse, nemlig: Niels Carlo Heilmann, Lars Chemnitz, Aage Hammeken, NielsNielsen, Anguteeraq Davidsen, Jonas Danielsen, Frederik Rosbach, Ingvar Høegh, BjarneKreutzmann, Emil Abelsen, Agnethe Davidsen, Knud Sørensen, Moses Olsen og SofusJoelsen. Jeg mindes dem i taknemmelighed for, jeg har den ære at have været kollegaer meddisse. Og jeg vil foreslå, at vi mindes disse forhenværende kollegaer med et minuts stilhed.Tak.Ifølge § 1 i Landstingslov om Landstinget og Landsstyret er det pålagt det medlem som harværet medlem af Landstinget længst, og i tilfælde af, at flere har været medlemmer ligelænge, den ældste at indkalde Landstinget til Konstituerende Samling.4


Det er i denne egenskab jeg har indkaldt Landstinget. Indkaldelsen er sket på grundlag afvalgnævnets opgørelse af valgets resultat ifølge valghandlingen den 10. juni 2009.Jeg konstaterer, at næsten alle medlemmer er nået frem til starten af nærværendekonstituerende samling, det nyvalgte Landsting er således fuldt ud beslutningsdygtigt.Ved valget den 2. juni i år blev en del af Landstingets tidligere medlemmer erstattet af 12 nyemedlemmer. Derfor vil jeg rette en speciel velkomst til de nye medlemmer. Også til de kendteansigter vil jeg rette en varm velkomst. For Jer alle gælder, at jeg glæder mig til et godt ogkonstruktivt samarbejde i den kommende valgperiode.Det skal oplyses, at jeg på Landstingets vegne har sendt hilsner til Hendes Majestæt DronningMargrethe den Anden, den danske regering, Folketinget, Islands Alting og FærøernesLagting.Hermed erklærer jeg med glæde Landstingets Konstituerende Samling 2009 for åbnet.5


Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:05Landstingets konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 2Redegørelse for dagsordenen.(Landstingets Aldersformand)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit Ataqatigiit.Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand (IA).Jeg skal i forbindelse med den korte redegørelse for dagsordenen fremkomme med følgendebemærkninger: Den er vedtaget af aldersformandens i samråd med partiformændene den 8.juni og foreligger omdelt på jeres bord. Den er udarbejdet ud fra de handlinger, dernødvendigvis må foretages for Landstingets og Landsstyret kan vælges.Når medlemmer til Landstingets Formandskab er valgt forventes det at Landsstyret vilfremlægge forslaget til punkter, som ikke kan afvente en efterårssamling. Landstinget måderfor påregne en ekstraordinær samling, når de har konstitueret sig.Indtil da foreslås det, at vi gennemfører den konstituerende samling på grundlag af denomdelte dagsorden. Såfremt der skulle være indvendinger mod denne dagsorden vil jegforanledige et midlertidigt dagsordensudvalg, udpeget af Landstinget.Er der indvendinger mod den foreslåede dagsorden?Det synes ikke at være tilfældet. Derfor overgår vi til dagsordenens punkt tre.6


Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:10Landstingets konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 3Redegørelse for valget.(Landstingets Aldersformand)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit Ataqatigiit.Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, (IA)I henhold til Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting, medsenere ændring, vælges Landstingets medlemmer for 4 år. Valgperioden regnes fra valgdagen.Valgnævnet fører valgbog, der skal indeholde en angivelse af, hvem der er valgt, samt enfyldig fremstilling af det i forbindelse med valget passerede.Efter valget fremsender valgbestyrelserne valgmaterialet til Valgnævnet. Dette valgmaterialeer modtaget den 11. juni 2009 og Valgnævnet har endeligt godkendt valget, jf. valglovens §49.Valgnævnet fremsender den førte valgbog til Landstingets orientering, tillige medstedfortræderliste.Valgnævnets afgørelser er endelige.Valgbogen er omdelt til orientering.Jeg henviser til valgbogens angivelse af de valgte kandidater til Landstinget, samt dissesstedfortrædere, hvorefter dette punkt på dagsorden er afsluttet.7


Så er det punkt fire, for i henhold til § 52 i Landstingets forretningsorden forslår jeg, atindstilling fra Udvalg til Valgs Prøvelse om det valgte medlemmers valgbarhed behandlesunder lukkede døre.Er der nogen, der er imod ?Der er ikke tilfældet.Mødet er foreløbig lukket.8


Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:50Landstingets konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 5Indstilling fra Udvalg til valgs prøvelse om valgbarhed for de eventuelt foreslåedelandsstyremedlemmer, som ikke er medlem af Landstinget.(Udvalg til Valgs prøvelse)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit Ataqatigiit.Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, (IA)Der vil blive indstillet et Landsstyremedlem, der ikke er medlem af Landstinget.Det midlertidige udvalg til valgsprøvelse har foretaget prøvelse af samtlige valgteLandstingsmedlemmers valgbarhed på grundlag af udskrift fra kriminalregistret, jvf.Forretningsordenens § 2.Den foretagne prøvelse har ikke givet anledning til tvivl om vedkommendes valgbarhed,hvorfor udvalget indstiller, at det foreslåede Landsstyremedlem lever op til lovgivningenskrav om valgbarhed.Hermed er dagsordenens punkt 5 færdigbehandlet.9


Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:55Landstingets konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 6Valg af Formand for Landstinget.(Udvalg til valgs prøvelse)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, (IA)Ifølge Landstingets Forretningsordens § 3 vælger Landstinget blandt sine medlemmer enLandstingsformand og 4 næstformænd på den konstituerende samling.Under dagsordenens punkt 6 er vi nu nået til valget af Formanden for Landstinget. Jeg skalderfor anmode om, at der fremsættes forslag til kandidater til hvervet som Formand forLandstinget.Der er åbnet for forslag.Olga Poulsen Berthelsen (IA)På vegne af Inuit Ataqatigiit indstiller vi landstingsmedlem Josef Motzfeldt som Formand forLandstinget.Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, (IA).Doris Jakobsen, SiumutDoris Jakobsen (S)Tak.10


Først vil vi fra Siumuts Landstingsgruppe gerne rette en hjertelig tak til vor forhenværendeFormand for Landstinget Ruth Heilmann for hendes veludførte arbejde som Formand forLandstinget.Da Inuit Atagatigiit sad som opposition sagde de, at man i land med gode manerer overgavformandsposten til oppositionen. Derfor vil vi inden vi vælger Formand for Landstingetfremkomme med et spørgsmål til medlemmerne af Inuit Ataqatigiit, hvorfor de ikke – somtidligere har nævnt – vil overgive Formanden for Landstinget til oppositionen?Når vores spørgsmål er besvaret, vil vi vende tilbage til valget af Formanden for Landstinget.Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, (IA).Niels Thomsen, Demokraterne.Niels Thomsen (D)Vi fra Demokraterne vil gerne indstille Josef Tuusi Motzfeldt som Formand for Landstinget.Det vil vi begrunde med, at han gennem sine mange års arbejde som folkevalgt, har værettillidsfuld og vist sig med respekt, endvidere vil vi begrunde det med, at vi fuldt ud tror på, atJosef Tuusi Motzfeldt i det kommende års fornyelser indenfor Landstingets forretningsgangeogså gennem grundig arbejde vil være en god formand. Og til sidst vil vi begrunde det med atJosef Tuusi Motzfeldt som Formand for Landstinget vil være formand for hele Landstinget.Med disse ord vil vi indstille Josef Tuusi Motzfeldt som formand.Tak.Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, (IA).Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat.Anthon Frederiksen (KP)Først ønsker jeg på vegne af Kattusseqatigiit Partiiat rette en tak til forhenværendeLandstingsmedlemmer samt forhenværende Landsstyremedlemmer fra KattusseqatigiitPartiiat, og ikke mindst vil jeg rette en tak til alle vælgerne og befolkningen samtDemokraterne, Inuit ataqatigiit og Kattusseqatigiit Partiiat for jeres velgennemførte11


forhandlinger og dermed vil vi fra Kattusseqatigiit Partiiat støtte indstillingen af JosefMotzfeldt som Formand for Landstinget.Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, (IA).Siverth K. Heilmann, Atassut.Siverth K. Heilmann (A)Tak.Vi fra ATASSUT regner med, at Landstingets Formand i sit arbejde vil tage højde for ærligtog ligeværdigt behandling af samtlige Landstingsmedlemmer.Det er af overordentlig vigtig betydning for ATASSUT, at der mellem Landstinget ogbefolkningen hersker gensidig tillid og vi regner med at den indstillede som Formand forLandstinget vil arbejde for at sikre et godt tillidsforhold.Vi fra ATASSUT kræver, at der værnes om befolkningens midler i al offentlig arbejde, derforønsker vi at Landstingets Formandskabs regnskaber fremover bliver godkendt af Landstinget,og det er vort håb at den kommende Landstingsformand vil være indstillet på at realiserekravet.Med disse korte bemærkninger skal vi fra ATASSUT tilkendegive, at vi vil stemme forindstillingen af den nye Formand for Landstinget, det vil sige Josef Tuusi Motzfeldt.Tak.Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, (IA).Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.Olga Poulsen Berthelsen (IA)Selvfølgelig har vi god forståelse for Siumut´s spørgsmål, men vi fra Inuit Ataqatigiit er vibevidste om, at vi er kommet ind i nye tider, og har besluttet at vi vil starte på en ny,derudover da vi fra Inuit Ataqatigiit betragter Josef Tuusi Motzfeldt blandt Landstingetsmedlemmer som den bedst kvalificeret, indstiller vi ham.12


Tak.Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, (IA).Tak.Doris Jakobsen, Siumut.Doris Jakobsen, (S)Efter at have hørt svaret fra Inuit Ataqatigiit, forstår vi at de udtalelser som medlemmer afInuit Ataqatigiit har fremkommet, det vil sige at i lande med gode manerer, atFormandsposten skal besiddes af oppositionen, kun har været ord, som viser at man ikke kanrealisere det og at det kun er tomme ord. I forhold til gode manerer og troværdighed, er det nusom værende i opposition meget skuffende, at de kun har været tomme ord.Indenfor Siumuts Landstingsgruppe har vi medlemmer, som er meget kvalificerede somformand for Landstinget, alligevel ligger vi i Siumut vægt på gode manerer og vi mener, atFormanden for Landstinget bør være den, som alle samles om. Derfor vil vi fra Siumut støtteog godkende flertallets forslag til Formand for Landstinget, nemlig Josef Tuusi Motzfeldt, ogvi håber, at han vil arbejde, uden forskelsbehandling i Landstinget og behandle alle partierneens, og endelig ønsker vi ham god arbejdslyst.Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, (IA).Der er fremsat forslag om, at Landstingsmedlem Josef Motzfeldt vælges som Formand forLandstinget. Der stemmes nu om forslaget. Jeg skal bede Landstingets medlemmer om atafgive deres stemme.Således er den indstillede blevet valgt af alle.Herefter går vi over til valget af Landstingets 4 næstformænd.Grønlands Hjemmestyre er hidtil det arbejdsplads, hvor jeg har været længst og somfolkevalgt og som repræsentant for befolkningen er det en ære at være folkevalgt og det er engave, som man skal glæde sig over, men den forpligter også til at være loyal og viljen til at13


gennemføre det. Vi skal ikke glemme, at befolkningen og os folkevalgte imellem skal væreforegangsmænd som udmyge og åbne parter, som befolkningens lovgivere. Sammen medmine kommende kolleger i Formandskabet og med medarbejderne i Landstingets Bureau erdet en af vores vigtigste opgave at betjene Landstingsmedlemmerne bedst muligt. Det erafgørende for det gode fundament for jeres arbejde, at kvaliteten i jeres arbejde i Landstingetskal være målrettet den bedste betjening af befolkningen.Som ved al anden begyndelse vil der utvilvsomt være hindringer, men jeg vil som den valgteFormand for Landstinget love jer, at I ikke skal være i tvivl, at der under gennemførelse afvore kommende opgaver, at I får en pålidelig betjening. Mine ører vil altid være åbne for jer,især når vi bliver uenige.Til sidst vil jeg fremsætte et ønske, at vores arbejde i Landstinget, i de næste år og dekommende generation, bliver et pejlemærke for fremtiden.Tak.Nu har Ruth Heilmann, Siumut bedt om ordet.Ruth Heilmann (S)Tak.Tillykke til det nye Landstingsformand Josef Tuusi Motzfeldt med formandsposten.Jeg ønsker også som formand for en kort periode på halvandet år at rette en tak til minekolleger i den forhenværende formandskab og alle medarbejdere, vi har haft et godtsamarbejde, vi har sat nye initiativer igang, vi har sat fornyelser i gang samt pyntet denne salop, og som I kan se, har stolene fået betræk af sælskind og er istandsat. Derfor har vi liggetvægt på et godt miljø, og da der endnu foreligger arbejder og fornyelser, vil jeg ønskeformanden god arbejdslyst, og jeg vil rette en tak til jer alle landstingsmedlemmer, som jeghar sammen med i formandskabet.Tak.Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, (IA).Tak.14


Og nu til dagsordenspunkt syv, nemlig valg af første, anden, tredje og fjerde næstformændsamt suppleanter til Landstingets Formandskab. Det foregår i henhold til forretningsordenens§ 3.15


Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 14:08Landstingets konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 7Valg af første, anden, tredje og fjerde næstformænd samt suppleanter til LandstingetsFormandskab.(Formand for Landstinget)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit .Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Ifølge Landstingets Forretningsordenens § 3 skal der nu vælges 4 næstformænd, der sammenmed Landstingets Formand udgør Landstingets Formandskab.Valget af næstformænd sker efter forholdstalsvalgmetoden (d’Hondts metode, jvf. § 27, stk.1).I tilfælde af at der er indgået valgforbund mellem partier og/eller kandidatforbund til valget afnæstformænd oplyses det på dette tidspunkt. Det vil sige Inuit Ataqatigiit, Demokraterne ogKattusseqatigiit i dette valgperiode har indgået om at stemme sammen i fællesskab.Det bemærkes, at Landstingets Formand anses at besætte det første af de mandater, dertilfalder det parti eller valggruppe, hvortil Formanden hører.Jeg skal nu anmode om at der meddeles kandidater og suppleanter til hvervene som næstformændi Landstingets Formandskab.Er der nogen, der har bedt om ordet?16


Jens B. Frederiksen, Demokraterne.Jens B. Frederiksen (D)Jeg beklager at vi lige netop har konstateret det, men det medlem, som vi ønsker at indstille erendnu ikke blevet godkendt, hvor han endnu afventer afklaring som suppleant. Derefter vil vigerne ønske, at proceduren bliver vendt om, om godkendelse af suppleanter kan tages som detførste eller om der er mulighed for vedkommendes godkendelse.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Men vi kan desværre ikke efterkomme Jens B. Frederiksen, Demokraternes ønske, daLandsstyremedlemmerne endnu ikke har søgt om orlov.Derfor skal jeg foreslå, at vi nu hører, hvem der bliver foreslået til Formandskabet, og såfremtder blandt dem figurerer, som endnu ikke er medlem af Landstinget, at vi derefter stemmerom de medlemmer, som allerede er godkendte.Derfor vil jeg gerne høre partiernes forslag til hvem, de ønsker at indstille til næstformænd.Doris Jakobsen, SiumutDoris Jakobsen (S)Tak.Valg af første, anden, tredje og fjerde næstformænd samt suppleanter til LandstingetsFormandskab vil vi fra Siumuts side godkende. Vi vil fra Siumut indstille Ruth Heilmann tilmedlem af Landstingets Formandskab, og som suppleant Malik Berthelsen.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Tak.Næste taler er Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit.Juliane Henningsen, (IA)Tak.17


Vi vil fra Inuit Ataqatigiit indstille Olga Poulsen Berhelsen som næstformand iformandskabet, og derudover vil vi indstille Debora Kleist, der som nævnt vil bliveLandstingsmedlem som suppleant, til formandskabet. Vil vil overrække suppleanterne, somsuppleant for Olga Poulsen Berthelsen er Naaja Nathanielsen. Som suppleant for DeboraKleist er Juliane Henningsen.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Tak.Niels Thomsen, Demokraterne.Niels Thomsen, (D)Vores to kommende landsstyremedlemmer vil nu søge om orlov, og her er en af dem, somkommer ind Justus Hansen, ham vil vi indstille til formandskabet. Som suppelant for hamAstrid Fleischer Rex.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Tak.Det var så forslagene, først Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit.Juliane Henningsen (IA)Tak.Ved mit første tale nævnte jeg, at vi indstiller Olga Poulsen Berthelsen som førstenæstformand i Formandskabet, her er suppleanten Akitsinnguaq Olsen, da jeg glemte atnævne hende, vil jeg lige understrege dette. Resten forholder sig som nævnt.Tak.18


Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Tak.Vi har nu hørt indstillingerne fra partierne: Akitsinnguaq Olsen som suppleant for Formandfor Landstinget, derefter Olga Poulsen Berthelsen som næstformand, med suppleant NaajaNathanielsen, og så anden næstformand Ruth Heilmann, Malik Berthelsen som suppelant.Som tredje næstformand Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit, Juliane Henningsen som suppleant.Og som fjerde næstformand Justus Hansen, Astrid Fleischer Rex, Demokraterne somsuppleant.Jeg vil nu foreslå at vi stemmer om suppleant for formanden Akitsinnguaq Olsen.Som første næstformand: Olga Poulsen Berthelsen, IA, suppleant: Naaja Nathanielsen, IA.Som anden nætsformand: Ruth Heilmann, S, suppleant: Malik Berthelsen.Vi stemmer om disse.Jeg skal bede Landstingets medlemmer om at afgive deres stemme.30, det vil sige at de foreslåede bliver godkendt af hele den tilstedeværende Landsting.Disse to første godkendte næstformænd samt suppleant for formanden Akitsinnguaq Olsentillykke til jer alle. Jeg vil også fra min side ønske jer god arbejdslyst.Det næste dagsordenspunkt 9, og det er valg af Landsstyreformand.19


Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 14:21Landstingets konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 8Valg af Landsstyreformand.(Landstingets Formandskab)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit .Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Næste punkt på dagsordenen er otte, nemlig valg af Landsstyreformand.Det glæder mig at overtage mødeledelsen fra dagsordenens punkt 8, Valg afLandsstyreformand i min nye egenskab af Formand for Grønlands Landsting.Indledningsvis vil jeg gerne takke for den tillid Landstinget viser mig ved valget til denneærefulde post. På det samlede Formandskabs vegne vil jeg gerne udtrykke min forhåbning ogforventning om et konstruktivt og værdigt samarbejde med såvel Landstinget som detkommende Landsstyre.Herefter går vi over til behandlingen af dagsordenens punkt 8, Valg af Landsstyreformand.I medfør af Landstingets Forretningsorden § 5, stk. 2 vælges Landsstyreformanden blandtLandstingets medlemmer ved absolut flertal.Jeg skal nu opfordre Landstinget til at fremkomme med forslag til valget afLandsstyreformanden.Først Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.20


Olga Poulsen Berthelsen (IA)Tak.På vegne af Inuit Ataqatigiit indstiller vi at Landstingsmedlem Kuupik Kleist bliver indsatsom Landsstyreformand.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Tak.Jens B. Frederiksen, Demokraterne.Jens B. Frederiksen (D)Tak.Demokraterne vil også indstille Landstingsmedlem Kuupik Kleist som Landsstyreformand. Vifra Demokraterne er slet ikke i tvivl om, at Kuupik Kleist vil være en god politisk leder iGrønland. Vi har stor tillid til Kuupik Kleist og vi gælder os til at samarbejde med KuupikKleist som Landsstyreformand.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Tak.Så er det Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat.Anthon Frederiksen (KP)Fra Kattusseqatigiit Partiiat vil vi indstille Inuit Ataqatigiits formand Kuupik Kleist. Vælgernehar med stor sikkerhed stemt på dig i stort antal, dette gør dig ikke underligt og udenspørgsmål egnet til Landsstyreformand, derfor vil vi fra Kattusseqatigiit Partiiat støtte digfuldt ud.21


Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Tak.Så er det Aleqa Hammond, SiumutAleqa Hammond (S)Jeg takker.Først, lige inden vi vælger Landsstyreformanden, betragter jeg det som naturligt, at jeg påvegne af Siumut retter en tak til Siumut´s formand gennem de sidste syv år for din virke somLandsstyreformand.Siumut har siden Hjemmestyrets indførelse i 1979 siddet på Landsstyreformandsposten, ogunder denne Landsstyreformandpost har vi umådeligt meget at takke for i tiden, hvor vi somfolk og samfund var på vej op, og vi har som folk kæmpet for de ambitioner, vi ønskede at nå,og med Siumut som leder har nået disse. Disse har haft følgeskab af store forbedringer forsamfundet. Alle Landsstyreformænd, som alle har været fra Siumut, har gennem 30 år givetos et stort skridt, de har fuldstændig troet på indførelsen af Grønlands Hjemmestyre; det erikke alene det, men de har også ledet et samfund, hvor der er sket store strukturelle ændringer,og der er lagt stor arbejde for implementeringen af de nye store kommuner, og nu om få dage,hvor Selvstyret bliver indført har Siumut været ved roret. Her skal især fremhæves HansEnoksen, du har troet på indførelsen af selvstyret og du har fuldt ud været engageret og sletikke sat spørgsmål og kæmpet for folkets ønsker, det på trods af, at der fra nogen side blevsået tvivl om det.Vi kan nu som et folk uden tøven køre videre, nu hvor vores sprog bliver godkendt, og vi somfolk får et ansvar, vi vil nu have ansvar og pligter med mange byrder. Vi tager hatten af fordig og vi takker dig for dit arbejde som Landsstyreformand, det grønlandske samfund harmeget at takke dig for at vi kunne tage et så stort et skridt.Jeg vil også nævne med hensyn til udpegning af Landsstyret eller valg af Landsstyret, vil vifra Siumut senere fremkomme med vores bemærkninger, og med henvisning til disse skal jeg22


på vegne af Siumut sige, at vi ikke vil afgive vores stemme under valg afLandsstyreformanden.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Tak.Den næste er Finn Karlsen, Atassut.Finn Karlsen (A)Tak.Jeg vil også indledningsvis sige tak til vores Landsstyrekoalitionspartner i snart fire, tusindtak. Jeg vil også gerne sige tillykke til den nye Formand for Landstinget samt sige tillykke tilde nye medlemmer af Formandskabet.Nu over til vores forlag til Landsstyreformanden - Vi havde fra ATASSUT håbet på, at detville lykkes partierne at blive enige om et samarbejde i gensidig forståelse, i gensidig respektog med fælles mål om at betjene den grønlandske befolkning på bedste vis, men dette kunnedesværre ikke ske, derfor har vi fra ATASSUT besluttet at vi vil være i opposition iLandstinget.Men dette betyder ikke at vi har til mål at låse os fast i protest mod alt.Vi har allerede meddelt, at vi som sædvanligt vil støtte op om forslag vi mener, vil tjenebefolkningen på bedste vis, ligesom vi håber at vores forslag også vil nyde fremme.Nærværende indstilles genvalgte Landstingsmedlem Kuupik Kleist fra Inuit Ataqatigiit somLandsstyreformand.Eftersom Du har over 5.000 borgere som vælgere, er det ifølge vores mening ikke til atmisforstå, at befolkningen gerne ser dig som den første Landsstyreformand i en selvstyrendeGrønland, og det respekterer vi fra ATASSUT.23


På trods af at det ikke lykkedes at opnå enighed om en samarbejdsaftale er vi fra ATASSUTikke i tvivl om at Du gjorde et helhjertet arbejde for at opnå en bred enighed om landetsledelse, dette har vi fået beviset på ved de meget gode og konstruktive samtaler vi har haft, osimellem.Derfor skal vi med respekt for befolkningens ønske om at Kuupik Kleist bliver indsat somleder af landet, skal vi hermed fra ATASSUT tilkendegive at vi vil stemme for indstillingen afham som Landsstyreformand, men vi skal samtidigt tilkendegive at vi ikke agter at stemme,hvad angår de øvrige indstillede til Landsstyret.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Tak, Finn KarlsenNu er det foreslået at Kuupik Kleist skal indsættes som Landsstyreformand.Jeg skal anmode Landstingets medlemmer om at afgive deres stemme.Af de tilstedeværende 30 er Kuupik Kleist valgt af 21.Der er ingen imod.Ni undlod at stemme.Dermed er Kuupik Kleist valgt som Landsstyreformand.Tillykke!Jeg regner med at den nye Landsstyreformand fremsætter sin indstilling for Landsstyretssammensætning.Nu er vi kommet til valg af Landsstyre.24


Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 14:52Landstingets konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 9Valg af Landsstyre.(Landsstyreformanden)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit .Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Nu er vi kommet til valg af Landsstyre.Herefter vil jeg bede Landsstyreformanden om at fremsætte sin indstilling til valg afLandsstyremedlemmer. Her skal vi følge Forretningsordenens § 5, stk. 3, da der skal stemmessamlet om Landsstyreformandens indstilling.Jeg regner nu med at vore nye Landsstyreformand fremsætter sin indstilling tilLandsstyremedlemmer.Landsstyreformanden.Kuupik Kleist (IA)Først selvfølgelig en stor tak til at så mange medlemmer af Landstinget i tillid til mig harvalgt mig som Landsstyreformand. Og mange tak for ordene, og mange tak til vælgerne for atså mange har stemt på mig samt til nogen af indstillerne, jeg takker for jeres ord.25


Efter valg af Landsstyremedlemmer vil jeg nu uden yderligere bemærkninger nøjes med attakke og går nu videre til næste dagsordenspunkt, og det er min indstilling tilLandsstyremedlemmer.På grundlag af vores Landsstyrekoalitionsaftale skal jeg i henhold til Landstingslov omLandsting og Landsstyre § 3 nu fremlægge forslag til nye Landsstyremedlemmer.Syv af de indstillede til Landsstyremedlemmer er blevet valgt under Landstingsvalget den 2.juni 2009. Udover de valgte landstingsmedlemmer er een hentet udefra til indstilling til postensom Landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer.Først indstiller jeg til valg til Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og LandbrugLandstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit.Ressortområdet dækker fiskeri, fangst, jagt, tilsyn, effektueringer af handlinger og landbrug.Jeg indstiller også til valg til Landsstyremedlem for Finanser Landstingsmedlem PalleChristiansen, Demokraterne.Ressortområdet dækker budgetlægning, fordeling af opgaver, strukturpolitik, skattepolitik,bloktilskud samt Grønlands Statistik. Derudover er forhold omkring Norden også underLandsstyremedlem for Finansers ansvar.Jeg indstiller også til valg til Landsstyremedlem for Erhverv, Råstoffer og FødevarekontrolOve-Karl Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.Ressortområdet dækker erhverv, arbejdsmarkedsforhold, råstoffer og fødevarekontrol.Jeg indstiller til valg til Landsstyremedlem for Bolig, Infrastruktur og TrafikLandstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne.Ressortområdet dækker boligforhold, infrastruktur og trafikforhold.Jeg indstiller til valg til Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og KirkeLandstingsmedlem Mimi Karlsen, Inuit Ataqatiiit.Ressortområdet dækker kultur, uddannelse, erhvervsuddannelser, forskning og kirke.Jeg indstiller til valg til landsstyremedlem for Sundhed Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit.26


Ressortområdet dækker sundhedsvæsen, sundhed, PAARISA, MIPI og ligestilling.Jeg indstiller til valg til Landsstyremedlem for Familie Landstingsmedlem Maliina Abelsen,Inuit Ataqatigiit.Ressortområdet dækker socialområdet, plan for socialudbygning, døgninstitutioner,ældreomsorg og hjælp til handicappede.Til sidst indstiller jeg til valg til Landsstyremedlem for IndenrigsanliggenderLandstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat.Ressortområdet dækker forhold omkring kommunalstyre, bygder og Borgerrådet i Pituffiksamt forhold omkring miljø og natur.Således fremlægger jeg mit forslag til indstilling af Landsstyremedlemmer.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA)Tak.Landsstyreformanden har indstillet følgende som Landsstyremedlemmer:Jens B. Frederiksen, DemokraternePalle Christiansen, DemokraterneAnthon Frederiksen, Kattusseqatigiit PartiiatAne Hansen, Inuit AtaqatigiitAgathe Fontain, Inuit AtaqatigiitMimi Karlsen, Inuit AtaqatigiitMaliina Abelsen, Inuit AtaqatigiitogOve Karl Berthelsen, Inuit AtaqatigiitJeg skal anmode Landstingets medlemmer om at afgive deres stemmer.Undskyld, først har Aleqa Hammond, Siumut bedt om ordet.Aleqa Hammond (S)27


Jeg takker.Siumut finder det vigtigt at skulle arbejde for bedre lige vilkår for befolkningen og søge ogrealisere et for Grønland, der på alle måder er selvbærende, styringsmæssigt og økonomisk.Bæredygtighed og sikring er grundlag for forvaltning af vore ressourcer, der endvidere skalgive økonomisk udvikling. Siumut vil arbejde sammen med oppositionen udfra sitprincipprogram for at opnå sine målsætninger. Siumut vil arbejde som et reelt målsat ogretfærdig opposition og respekt for valgets resultat.Som et regerende parti har Siumut i løbet af 30 år opnået særdeles mange og gode politiskemålsætninger, som befolkningen i dag nyder godt af. Såsom Hjemmestyret,kommunalreformen og nu Selvstyret, som vi er på vej ind i. Disse manifester viser en vilje tilsucces, samarbejde og i tæt samarbejde med befolkningen, man ikke bare kan se bort fra.Siumut finder det vigtigt, at arbejde videre i Landstinget med udgangspunkt i detgrundlæggende valgprogram, udarbejdet i forbindelse med den netop afsluttedelandstingsvalg, hvor valgprogrammet er udarbejdet af ni arbejdsgrupper med medlemmerfordelt nationalt fra Nord til Syd, Øst til Vest, bygder og byer, uddannede og ikke-uddannede.Nu går vi og skal til at vælge et nyt Landsstyre, vil jeg fremlægge vore mærkesager ogprioriteter: I det nye kommende Landsstyresamarbejdsaftale står det klart udtrykt, atbørneopsparingen, der omfatter alle børn finansieret af hjemmestyret med 1000 kr. pr. barn,uden videre spares væk.Begrundet i at det nye Landsstyre vil anvende midlerne til andre formål såsom at øge antalletaf landsstyreområder fra syv til ni, denne omstilling af offentlig administrative udgifter gårdirekte ud over børneopsparingen. Det kan under ingen omstændigheder accepteres.Børneopsparingen, der omfatter alle børn uden undtagelse, er en fantastisk tiltag, der ikke gørforskel på børn. Ligesom en lignende ordning i Rigsfællesskabet i Danmark anvendes, hvoralle børnene behandles efter lighedsprincippet. Ordningen vil alt andet lige give bedreøkonomiske forhold for familier og samfundet.Derfor kan Siumut på ingen omstændigheder acceptere at den tiltag for børn er den første, derrammes af besparelsen og skæres væk.28


Der vil blive oprettet mange departementer. Denne tiltag vil give øget demokrati. Dennedisposition er en direkte modstykke til alle ønskede målsætninger, ligesom denne er en direkteantitese til alle kommende Landsstyrepartiets valgkampagne.De kommende Landsstyremedlemmer fra Demokraterne havde en kraftig propaganda imodSelvstyret. De udgav endda en bog, lige før folkevalget Selvstyret, der skulle agitere for et nejtil Selvstyre. Og her lige før Selvstyret indføres, er de med en Landsstyrekoalition, og skaldeltage i front på implementeringen af en Siumuts topprioriterede mærkesager, man kæmpedefor som levende parti. Jeg vil gøre det klart, at Siumut vil følge meget tæt på som opposition.Olga Poulsen Berthelsen, mødeleder, Næstformand for Landstinget, IAJeg skal venligst rette henvendelse til Siumuts ordfører, da vi nu behandler valg tilLandsstyremedlemmerne, at fremkomme med bemærkninger til valget.Aleqa Hammond (S)Jeg skal understrege, at jeg her fremkommer med bemærkninger i tilknytning til valg tillandstyremedlemmer. Er der nogen der er imod det?Olga Poulsen Berthelsen, mødeleder, Næstformand for Landstinget, IAJeg understreger her, at vi nu behandler valg til Landsstyremedlemmerne.Aleqa Hammond (S)Vore begrundelser mener jeg skal betragtes som væsentlige, da de har stor vigtighed forkonstitutionen af Landsstyremedlemmerne. Og jeg mener at det er på sin plads, at vi forindender vælges Landsstyremedlemmer, fremkommer med vores begrundelser for vores mening,og det er beklageligt, at jeg bliver stoppet inden tiden er udløbet.Olga Poulsen Berthelsen, mødeleder, Næstformand for Landstinget, IAJeg stoppede dig ikke, jeg understregede kun og jeg opfordre dig til at fortsætte.Aleqa Hammond (S)Ok, tak.29


Der er udpegede medlemmer her i salen, og iblandt dem, der har begået en ulovlighed ved atafgive stemme for en anden. Således er demokratiets grundprincip skadet, det er eet medlemeen stemme.Det er bekymrende, at vi er kommet til at have medlemmer i et Landsstyret, der ikke tagerLandstingets lov om vedrørende stemmeafgivning i forbindelse med lovgivningsprocessenalvorligt.Det kommende medlem af Landsstyret Hr. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat, deraltid i stærkeste bebrejdende vendinger, fra Landstinget talerstol opponerer imod, at derudpegedes medlemmer af Landsstyret, der ikke har opnået mandat til at sidde i Landstingetfra folket. Har han lige pludselig ændret mening. Det kan være rart at få dette afklaret med envelbegrundet redegørelse fra ham selv.Lederen af det kommende Landsstyrekoalition Inuit Ataqatigiit, der under valgkampen gangpå gang erklæret, at man vil respektere demokratiet. Alligevel har de ikke på noget tidspunktinviteret Siumut med henblik på samarbejde, de er valgt med 26,5 %. Derfor kan detkonstateres, at Inuit Ataqatigiit i forbindelse med dannelsen af Landsstyret agerer modsatderes erklæring om samarbejde.Det grønlandske sprog indsættes som de officielle sprog fra den 21. juni. Det er forbavsendeat konstatere, at Landsstyrekoalitionen ikke har nævnt hvilke forpligtelser, de har givet sig iforhold til sproget. Det er ikke at give afstand til andre sprog, hvis man er af den mening, atvores sprog sættes som det højeste. Derfor er det ikke mindst bekymrende i tid, hvor vi er påvej i en selvstyre, at tænke over at Landsstyrets møder vil blive afholdt på dansk.Inuit Ataqatigiit har, der ynder at meddele at de står til venstre, og Demokraterne, der ynder atsige at de står til højre, og Kattusseqatigiit Partiiat, som man ikke engang kan finde ud af atsige hvordan, de står i forhold til andre, giver bekymring om, at disse danner enLandsstyrekoalition, der for deres målsætninger, tankegang og valgprogrammer er vidtforskellige, ikke mindst hvad angår bygder, uran skatte, afgiftsområdet, jollefiskeriet,erhvervstilskudsordninger.Siumut finder det bekymrende, at der dannes en Landsstyre, hvor Inuit Ataqatigiit, bare for atundgå at partiet Siumut deltager i Landsstyret, tager en fjendtlig udgangspunkt, der ikke har30


politiske grundlag at gøre. For et politisk skridt, hvor politik ikke er udgangspunktet, menhvor det sker med subjektive handlinger, er alvorligt skade på demokratiet, der udelukker enstor del af befolkningen fra Landsstyret.Landsstyreformanden tager udenrigsområdet ind under sig, og da udenrigspolitiske tiltag fordet meste sker om efteråret, er Landsstyremedlemmer ofte på rejse. I forhold til disse sagerskal dette forstås således, at vi ikke kan regne med at Landsstyreformanden ofte ikke deltageunder Landstingets efterårssamlingen?Der er på sin plads at om nødvendigt, at der redegøres for motiverne for at oprettelsen af etministerium for indre anliggender, for ved afgivningen af ansvaret på allerede eksisterendedepartementer af alle anliggender i landet omfattet i disse. Vi har jo også allerede udført enomfattende kommunalreform, hvor vi har nedskåret kommuner til fire og ansvarsfordelingener under landstingets lovgivende forsamling. Har Anthon Frederiksen fået sin egendepartement, bare for at afsætte ham et sted?Der er medlemmer i Landsstyrekoalitionens partier, som har fået alvorlige straffe, som vi fraSiumut ikke kan være med til at acceptere.Med henvisning til ovennævnte kommentarer og den kommende forvaltning, der er milevidtfra Siumut´s målsætninger og den hjemmehørende befolknings værdigrundlag, vil vi afslå fraafgive til det indstillede Landsstyremedlemmer.Tak.Olga Poulsen Berthelsen, mødeleder, Næstformand for Landstinget, IADen næste er Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit.Juliane Henningsen (IA)Tak.Der ønskes en ændring og i politik sker der altid en udvikling, hvor der dynamisk skabes nyeideer, og med nye og gamle partiers forskel som styrke, ønsker vi her at vise, at der kan køresvidere.31


I Inuit Ataqatigiit har vi givet vores politiske budskab til samfundet, og disse blev hilstvelkommen utvetydigt, og derfor vil vi i samarbejde med partierne Demokraterne ogKattusseqatigiit Partiiat nu indstille som Landsstyrekoalition, som Landsstyreformanden herindstiller, bliver støttet af flertallet af samfundet, fra unge til ældre, dem vil vi foreslå og vi vilfra Inuit Ataqatigiit støtte og stemme for, er det mig en glæde, og jeg tror, at vi skal væretaknemmelige for denne ændring, der her er vist i Grønland. Selvfølgelig skal vi videreføre demange gode tiltag og selvfølgelig vil demokratiet fortsætte og de forskellige meninger skal vialle have plads til med respekt overfor hinanden.Mange tak.Josef Mortzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Tak.Som tidligere nævnt er det indstillede følgende:Jens B. Frederiksen, DemokraternePalle Christiansen, DemokraterneAnthon Frederiksen, Kattusseqatigiit PartiiatAne Hansen, Inuit AtaqatigiitAgathe Fontain, Inuit AtaqatigiitMimi Karlsen, Inuit AtaqatigiitMaliina Abelsen, Inuit AtaqatigiitogOve Karl Berthelsen, Inuit AtaqatigiitJeg skal anmode Landstingets medlemmer om at afgive deres stemmer.Til det nye otte Landsstyremedlemmer er 18 for.Der er ingen imod12 undlod at stemme.Således er Landsstyreformandens indstillede Landsstyremedlemmer blevet godkendt afflertallet og jeg ønsker jer alle tillykke.32


Og jeg vil nu bede den nye Landsstyremedlem, der ikke er valgt landstingsmedlem Ove KarlBerthelsen om at sætte dig på din plads.Vi kører videre.Landsstyreformanden.Kuupik Kleist, Landsstyreformanden (IA)Jeg er ydmyg og taknemmelig. Tak, fordi de foreslåede kandidater til Naalakkersuisut blevvedtaget af et stort flertal i Landstinget.Jeg er ikke i tvivl om at alle i det nye Naalakkersuisut, med alt hvad vi har, vil gøres vores tilat servicere samfundet, for lige om lidt når Landstingets forhandlinger er over, skal vi startepå det.Sammenhold, Selvstyre, Lighed og aftalens indledning har bl.a. følgende ordlyd:Vores vision og fælles mål er at skabe et samfund, hvor der er brug for alle, og der er plads tilalle. Med vilje og håb vil vi bygge et samfund, hvor vi gensidigt styrker hinanden somindivider og folk.I dialog og samspil med befolkningen skal vi skabe grundlaget for et værdigt liv, hvor alle harmulighed for at udvikle sig og opretholde livet ved aktiv selvforsørgelse.Sammen med befolkningen vil vi med et solidt lederskab skabe rammerne for et sundtsamfund i forandring.Med solidaritet og lighed som grundsten skal vi alle bidrage efter vores evner og formåen,ligesom de som har behov for hjælp skal modtage støtte.Det grønlandske livssyn baserer sig grundlæggende på bevidstheden om ”altingssammenhæng” - menneskets ubrydelige fysiske og åndelige sammenhæng med hinanden,med naturen, naturens resurser, universet - en sammenhæng, der rækker langt ud over detenkelte menneske.Alle mennesker er født med særlige evner, som de skal have mulighed for at udvikle i enlivslang læringsproces, ligesom disse evner altid skal kunne bruges til at forsørge sig og sine.33


At tage ansvar og øve indflydelse på eget liv og egne handlinger samt deltage somdemokratiske borgere i samfundsudviklingen er både en ret og en pligt.Alle mennesker ønsker muligheden for at forsørge sig selv og sine og hermed frihed til atudfolde sit liv, sine kreative, skabende evner og interesser.Alle mennesker ønsker at indgå i fællesskaber og at bidrage positivt til disse.Dette menneskesyn indebærer et samfund, hvor alle indgår i det samfundsmæssige fællesskabmed lige værd som menneske og med plads til individets egen formåen, ønsker og behov.Selvstyret vil lægge vægt på: Respekt, troværdighed, anerkendelse af forskelligheden,handlekraft, mod til nytænkning og helhedstænkning.Selvstyret er et samfund med international anerkendelse af vores sprog og kultur. Det skalstyrkes og synliggøres, så det skaber selvrespekt i samfundet og respekt i omverdenen.Vi er et åbent land, som værdsætter forskellighed. Vi skal skabe gode rammer for, at allegives mulighed for at blive integreret i det grønlandske samfund.Formålet for Selvstyret skal være, at det grønlandske samfund gennem økonomisk og kultureludvikling får mere økonomisk og politisk frihed, og skal efterhånden realiseres ved, atbefolkningen gennem uddannelse, kompetenceudvikling og dialog samt fælles planlægningdeltager i selvstyreprocessen.Dialogen og beslutningerne skal være åbne for alle, således at borgerne dermed er med til atskabe én fælles fremtid.Der dannes nu et nyt Naalakkersuisut i en tid med store økonomiske udfordringer. Det er ogsååbenbart for alle, at kravene og forventningerne til det nye Naalakkersuisut er meget store,med hensyn til forbedring af levevilkårene. Det vil derfor være et uomgængeligt krav i denkommende tid, at der sker en stram økonomisk styring, at der udvises sparsommelighed, at vistøtter nye indtægtsmuligheder og ikke mindst, at vi har evnen til politisk at prioritereopgaverne, og endelig vil det kræve, at implementeringen nøje følger aftalte planer.34


Da det vil være umuligt at financiere alle de oplistede ønsker om merbevilling, må manallerede nu indstille sig på tålmodighed. Men Naalakkersuisut kan love, at områder, hvor derer støst behov vil blive prioriteret, og at Naalakkersuisut både kan og vil bruge alle midler påat lette levevilkårene for de grupper, der er mest trængende.Jeg er ikke i tvivl om, at alle partier i Landstinget vil være med til at samarbejde for at nådisse mål ud fra princippet om retfærdighed, og selv om der naturligvis vil være forskelligeholdninger i forhold til metoder og værdier, er der grund til optimisme, da vi alle har som mål,at befolkningen udformer Selvstyret under en større social lighed og med stadig større styrke.De vilkår vi i dag lever under i det grønlandske samfund, er alle skabt af historiske såvel somnutidige fænomener. Vores forskelligheder i vores identitet og vores sociale vilkår, voreskompetencer, tænkemåder og andre områder er blevet bestemt gennem de sidste 30 årspåvirkning, og er specielt resultatet af den politiske styring i samme periode.Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det grønlandske samfund ved valget den 2. juni stemte påde personer, som de mente er mest egnede til det politiske arbejde under de videre skridt, viskal tage som et folk. Den 2. juni gik vi alle som én til valg med et ønske om det bedste forGrønland og dets befolkning. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at vi der i dag blivergodkendt som de nye medlemmer af Landstinget, også er de personer, som befolkningen harfundet mest velegnede til opgaven. Vi har som folkevalgte mange forskellige baggrunde ogkompetencer: Vi er fiskere, fangere, lærere, politibetjente, selvstændige erhvervsdrivende,offentligt ansatte, akademikere, ikke-faglærte og studerende under uddannelse. Vi er ogsåforældre, ikke-forældre, gravide og bedsteforældre. Her findes personer, der beherskeradskillige sprog, og her findes personer, som mestrer eget sprog. Vi er her alle for at tjenesamfundet på bedste vis, uanset kompetencer og erfaringer – det vil sige, at Grønlandsbefolkning kan spejle sig i os på alle leder og kanter. Dette er Grønland i dag. Dette er detgrønlandske samfund i år 2009 – på vej mod Selvstyre!Når vi går ind ad denne dør og uanset vores forskelligheder, er vi folkevalgte, som alle iligeværdighed skal være samfundets tjenere og skal samarbejde, ikke for personlig vindingsskyld eller for at fremme egne interesser, men for at opnå det bedste for samfunder. Uanset deantal stemmer, vi har fået, skal vi i dette rum anse hinanden for lige værdige, og skal arbejdesammen i ligeværdighed.35


Der er nok ingen, der finder det mærkeligt, at jeg i dag tænker på og nævner Qullissat ogQullissarmiut. Jeg mener, at de år vi gennemgik på vejen til Hjemmestyret har paralleller tilvores vej mod Selvstyre. Ny politisk opvågnen, debatten om bygderne, søgen efter mereselvbestemmelse, følelsen af behovet for åndelig og kulturel styrkelse og kravet om, at manigen rejser sig som et folk, er efter min mening ikke til at misforstå. Affolkningen af Qullissatskabte et andet håb og vilje. Slukningen af lamperne (qullissat), tændte nyt lys og et nyt håb.Tak til:I anledning af denne mærkedag for samfundet, vil det være på sin plads at rette en tak tilmange mennesker. Først vil jeg gerne takke det afgående Landsstyre, samt rette en særlig taktil Landsstyreformanden gennem de senere år Hans Enoksen, selv om vi politisk har haft voreuoverensstemmelser, har der også været mange områder, hvor vi gennem et godt samarbejdehar skabt gode resultater. Jeg blev meget rørt over dine ord under TV-udsendelsen, hvor duskuede tilbage på årene, der gik, og hvor du opfordrede til at stoppe nedgørelse af hinandenog i stedet samarbejde på tværs af sprogene.Vi vil rette en tak til alle, der har medvirket til at holde samfundet i gang gennem de sidste 30år, de skiftende landsstyreformænd og landsstyremedlemmer, landstingsmedlemmer,medlemmer af kommunal- og bygdebestyrelser samt andre, der har arbejdet som folkevalgte.Men den største tak skal rettes til mennesker, der gennem deres indsats har medvirket til atløfte samfundet: arbejdere, fangere, pædagoger, lærere, læger, sygeplejersker, offentligtansatte, selvstændige og mange, mange andre, som har skabt det grønlandske samfund af idag.Jeg ønsker Jer alle alt det bedsteTakJosef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Vi takker Landsstyreformanden.Den næste er den nye Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik.Jens B. Frederiksen, Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik, (D)36


Først vil jeg på vegne af Demokraterne rette en tak til den nye Landsstyreformand for hansåbenhed for at vi kan deltage i Landsstyrekoalitionen. Derudover vil jeg rette en tak til alleLandstingsmedlemmer for gennemførelsen af valget, da de også godkendte, at vi kan blivemedlemmer i landsstyrekoalitionen.Jeg vil først lige bemærke, at det er rigtigt at vi på vegne af Demokraterne sidste år havde enklar kampagne mod Selvstyre, da vi mente, at vi kunne opnå en bedre aftale, men vi har ogsåmeget tydeligt sagt, at vi ville respektere befolkningens valg. Derfor har vi her iLandstingssalen stemt for indførelsen af Selvstyre. Vi har også nævnt, at når Selvstyre blivergodkendt, så vil Demokraterne med alle deres ressourcer deltage for opnåelse af en godSelvstyre. Det var det vi sagde dengang og selvfølgelig står vi fast i det. Vi Demokraterglæder os til at deltage i arbejdet.Efter vores mening viser det nye landsstyrekoalitions struktur og personsammensætning hvoruensartet det grønlandske befolkning er. Efter min mening, er det at accept af helebefolkningen, nemlig at vi grønlændere og danskere er mikset meget sammen. Under dettevalg, har hele det grønlandske folk gennem valget vist at vores forskellighed bør respekteres.Derfor er dette til stor glæde for os og vi glæder os, da det derigennem kan opnås, at helebefolkningen samarbejder.Især den sidste dag, når man går på gaden, er det meget tydeligt, at der er store krav ogforhåbninger til de nye Landsstyrekoalition. Derfor kan man endog føle sig lidt genert at fåsådanne reaktioner, men vi vil i stor stil deltage i arbejdet og vi glæder os det kommendearbejde, hvor der vil være en stor grad af samarbejde.Vi vil rette en tak til Kattusseqatigiit Partiiat og Inuit Ataqatigiit for at forhandlingerne erforegået under god atmosfære, der har været stor respekt, hvor spørgsmålet ikke har væretvores antal i landsstyreposterne, men at der er set på de faktiske forhold og vores program,således har forhandlingernes været gennemført. Og til slut er der nået enighed om mange ting.Det er vi meget tilfredse med, og jeg vil ønske alle tillykke i det nye Landsstyre og jeg håberinderligt, at vi vil have et samarbejde i fremtiden.37


Til sidst ønsker jeg også et tillykke til Landstingsmedlem Aleqa Hammond for hendes nyevalg til formand i Siumut og jeg håber at vi vil have et samarbejde med oppositionen ifremtiden.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Det var ordene fra Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik.Næste er Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender.Anton Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender (KP).Tak.Landsstyreformand Kuupik Kleist tillykke og resten af Landsstyremedlemmerne tillykke tiljer alle.Vi vil en rette en tak til det utrolige Inuit Ataqatigiit og vi skylder en tak til KattusseqatigiitPartiiat og ligeledes Demokraterne, for det I har vist under forhandlingerne, hvor I har ladetselv det mindste deltage, og det forholder sig ikke således, at kun de store og dem med størremagt skal prioriteres. En sådan fremgangsmåde er meget tæt på Kattusseqatigiit Partietstankegang, især når der skal arbejdes for det mindrebemidlede og folk med dårlige vilkår.Derfor en stor til for at I ladet Kattusseqatigiit Partiiat deltage også for en større indflydelse idet politiske arbejde.Jeg vil her kort komme med en bemærkning til det som Siumut efterlyste, da det blandt andetblev nævnt, at Kattusseqatigiit Partiiat er imod for Landsstyremedlemmer, der ikke ermedlemmer af Landstinget; det er helt korrekt, det kan ikke modsiges og tydeligt. Men jegskal minde om, at Kattusseqatigiit Partiiat fastholder sin mening, men det skal ikke glemmesat man under landsstyreforhandlinger, og at det fleste partier ved det helt sikkert, at man ikkekan få opfyldt alle sine krav. En af vore krav, som ikke kunne opfyldes var Inuit Ataqatigiitsønske. Jeg forstår Inuit Ataqatigiits ønske og vi deltager i det med respekt, og jeg er ikke itvivl om, at i vores kommende samrbejde og under vores samrbejde, at disse små petitesserikke vil være nogen hindringer og jeg regner fuldt ud med, at de ikke skaber nogen problemerog vi glæder os til at have et godt samarbejde med det nye Landsstyremedlem Ove-Karl38


Berthelsen, for det er for folket, vi er kommet for at arbejde, og det forholder sig ikke således,at vi som enkelt individer skal søge at arbejde.Siumuts ordfører sagde også blandt andet, at jeg er blevet indsat som Landsstyremedlem i mitnye Landsstyreområde bare for at sikre flertallet. Det er selvfølglig ikke korrekt, det har meregrund i at der indenfor indenrigsanliggender er flere forhold, som vi i dag kender og mangeopgaver desværre er sakket bagud, hvor det blandt andet at sager, der i indeværende år ijanuar 2009, skulle have været sat på plads, ikke er blevet gennemført, og de sager, som ellersskulle være overført til kommunerne, afventer det stadig. Hvis vi tager borgernes serviceringsom et eksempel, er der mange mennesker, der har indsendt klager, som endnu afventerbehandling i klagenævnet. En bedre og hurtige sagsbehandling for disse mennesker venterman stadig på, og vi håber, at der gennem en ny landsstyremedlem for indenrigsanliggenderkan disse sager blive behandlet hurtigere og bedre, og selvfølgelig håber vi at den nyeoppostion vil deltage aktivt i samarbejdet, og vil vil selvfølgelig høre på de forskellige ideer.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Tak.Nu har Hans Enoksen, Siumut ordet.Hans Enoksen (S)Tak.Først, ærede vores nye Landstingsformand Josef Tuusi Motzfeldt, tillykke med valget, jegnærer høje tanker om dig, vi har gennem mange år i politik været i koalition sammen og iopposition, men jeg er slet i tvivl om, at du vil arbejde for Landstinget og for samfundetsamlet og ærefuldt. Jeg vil derfor i ærbødighed lykønske dig og din familie for din ansættelsei den ærefulde embede og ønsker dig god arbejdslyst.Og nu til vores nye Landsstyreformand Kuupik Kleist, et stort tillykke til dig, du skal nubesidde en stor og ansvarsfuld post. Du skal nu høre på folkest samlede meninger, og jeg er itvivl om, at du også kan klare dette. En post og en stilling, som er den mest interessante i39


samfundet, du skal nu bestride en post, hvor der alle dage tages beslutninger fra, jeg ønskerdig og din familie ressourcer og god fremtid.Jeg ved, at vi kan være modparter, men jeg respekterer dig for at du kan sætte dig på sådan enpost, og du skal ikke være i tvivl om at vi kan tale sammen, udveksle meninger, medudgangspunkt i at der opnås gode resultater for samfundet.Jeg ønsker dig al hjertelig held og lykke i det videre arbejde som Landsstyreformand og at duvil give samfundet et godt skridt fremad. Det er en ualmindelig post, men jeg heller ikke itvivl om at du vil klare det.Jeg ønsker også tillykke til det kommende Landsstyremedlemmer og det nyeLandsstyremedlemmer, I skal ikke regne at I hver dag bliver rost, men som tidligere formander jeg ikke i tvivl om, at I vil anstrenge jer og betjene befolkningen, og det er sikkert, at I harviljen til det.Endelig vil jeg rette en tak til samfundet, for I har givet mig en mulighed for at arbejde isamfundet, og jeg er kommet i en tid, hvor forandringer sker, men har troet på at detgrønlandske folk kan klare det, at de har en god fremtid og de er nød til at tage skridtet.I min tid har det politiske liv været meget omskiftelig, glædeligvis har folk deltaget i atfremkomme med meninger, deltaget i drøftelser, og det er en dynamo i det politiske arbejde.Men jeg har haft mange glædelige dage i mit arbejde for samfundet, og jeg vil rette en tak tilmange af mine bygdefæller og folk fra byerne, jeg vil takke jer alle ens for jeres tillid forsådan en ansvarsfuld arbejde, for jeres argumenter og støtte.Under vores kirkegang fik vi oplevet glædelige og rørende ting og da vi kom udenfor, demange glade børn, stolte, glade mennesker, den styrke de giver, må vi drage nytte af. Detseneste års personlige nedgørelser, dem må vi bort fra, især fra denne talerstol. Vi må i størregrad have en samarbejdsånd. Det er nu meget vigtigt, at der for det grønlandske folk tagesdette skridt. Derfor Kuupik Kleist, Landsstyreformand, tak for dine ord, jeg blev rørt overdisse, og du skal ikke være i tvivl om at jeg vil fremsætte min meninger til dig.40


Jeg vil også takke mine medborgere for dejlige dage, hvor det tider kunne være hårde dage,men jeg standser ikke ved disse. Vi skal alle deltage i at gøre livet lettere og frisk. Vi skalikke alene efterlyse rettigheder, og vi skal ikke glemme, at vi har en forpligtelse overforsamfundet, hvis vi har det i ånden, så er det sikkert at vi bedre kan tage det næste skridt.Til sidst ønsker jeg at nævne tidligere Landstingsformand og Landsstyreformand gennemmange år Jonathan Motzfeldt og rette en tak til ham herfra salen. Jonathan, du har rejst detgrønlandsk folk, du har givet dem et fremskridt, som der ikke kan spørgsmålstegn ved, derforvil jeg på vegne af det grønlandske folk rette en meget stor tak, et folk som bliver betragtetsom ikke kunne klare det, gennem jeres arbejde har I formået at rejse os op. Og nu er vi i gangmed færdiggøre opgaver, som I i sin tid startede, sammen med det politiskesamarbejdspartnere her i salen. Jonathan, mange tak for dit for samfundet og jeg håber, at dusammen med din familie vil have et godt fremtid.Jeg takker for denne mulighed.Vi vil føre politik, fremsætte vore meninger, men vi skal ikke glemme, at vi skal tageudgangspunkt i vores menneskelige værd; vi skal være i stand til at hjælpe hinanden – vi skalføre politik, men som Jonathan plejer at sige det ”vi skal føre politik, men vi skal ikkeglemme vores venskab”. Hvis vi gør det, vil vi være i stand til at føre en stærk samfund ifremtiden.Mange tak for denne mulighed og Kuupik og Tuusi, jeg ønsker jer god arbejdslyst.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Vi takker Hans Enoksen, Siumut.Og nu er det nok på tide at vi tager vores nationaldragter af. Jeg foreslår, at mødet hævesindtil klokken halv fire. Når vi igen klokken halv fire mødes, vil det vigtigste opgave være, atdet nye Landsstyremedlemmer muligvis ansøger om orlov, og derefter indsættelse afsuppleanter, og vi skal under alle omstændigheder færdiggøre vores sag i dag, og vi har herfire stående udvalg, hvor der indsættes medlemmer. Dette skal ske, når Landstinget bliverfuldtallig, hvor alle suppleanter for bliver indsat.41


Mødet hæves indtil klokken halv fire.42


Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 15:30Landstingets konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 9Valg af Landsstyre.(Landsstyreformanden)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit .Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, (IA).Vi har i Formandskabet modtaget ansøgninger om orlov gældende fra idag indtil udtræden fraLandsstyret.Fra følgende nye Landsstyremedlemmer er modtaget disse ansøgninger om orlov:Maliina Abelsen, Inuit AtaqatigiitAgathe Fontain, Inuit AtaqatigiitAne Hansen, Inuit AtaqatigiitJens B. Frederiksen, DemokraterneogPalle Christiansen, DemokraterneDet indstilles at ansøgninger om orlov godkendes.Kan ansøgningerne godkendes?Selvfølgelig har man i forlængelse heraf indkaldt suppleanterne i Landstinget, som skal trædeind i stedet for de nyligt indsatte Landsstyremedlemmers hele orlovsperiode, og de er:Debora Kleist, Inuit AtaqatigiitAnders Olsen, Inuit AtaqatigiitJane Petersen, Inuit Ataqatigiit43


Andreas Uldum, DemokraterneogJustus Hansen, DemokraterneUdvalg til valgs prøvelse har undersøgt suppleanternes valgbarhed, og det har ikke givetanledning til tvivl.Det indstilles at de nævnte suppleanters indlemmelse i Landstinget godkendes.Er der nogen indvendinger?De er godkendt.Således byder jeg hjertelig velkommen til Debora Kleist, Anders Olsen, Jane Petersen,Andreas Uldum og Justus Hansen for jeres plads her i Landstinget og det kommende arbejde iLandstinget, og jeg beder jer om at indtage jeres pladser i salen.Endvidere har Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex ikke kunnet deltage her undersamlingen, og derfor har man indtil Astrid Fleischer Rex vender tilbage indkaldt suppleantSussie Jensen, Demokraterne. Udvalg til valgs prøvelse har undersøgt suppleantensvalgbarhed, og det har ikke givet anledning til tvivl.Det indstilles at Sussie Jensens deltagelse som suppleant for Astrid Fleischer Rex iLandstinget godkendes.Doris Jakobsen, Siumut.Doris Jakobsen (S)Inden hun tager sin plads ønsker vi at spørge, nu da Astrid Fleischer Rex er til stede her,hvorfor hun ikke deltager i samlingen.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Man har ansøgt om hendes deltagelse fordi hun først skulle være ankommet imorgen,alligevel har forbindelserne været sådan, at Astrid Fleischer Rex kunne ankomme idag.44


Alligevel har man fra Bureauets side indkaldt hende til deltagelse i dag, derfor mener vi iFormandskabet, at denne handling i forbindelse med konstitueringen må godkendes somekstraordinært, og tidligere, hvor det i henhold til Malik Berthelsens ansøgning om fritaglsefor deltagelse på tirsdag og fredag, har indkaldt en suppleant, det har således væretgrundlaget, og således har vi betragtet det som nødvendigt at indkalde i forbindelse medkonstitueringen.Er der andre bemærkninger?Sussie Jensen, du kan sætte dig i din plads, hjertelig velkommen, du ved vist hvor du skalsætte dig her i salen.Vores næste fire opgaver er nu, som nævnt inden vores pause, at vælge medlemmer tillovbundne fire udvalg. Det skal ved valg af medlemmer og suppleanter til LandstingetsFinansudvalg først nævnes at Inuit Ataqatigiit, Demokraterne og Kattusseqatigiit Parti harindgået aftale om at stemme i fællesskab ved valg til udvalg, råd og nævn.Der er fra partierne indstillet følgende medlemmer og suppleanter til Finansudvalget:Medlemmer:Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Aqqaluaq Egede, Inuit AtaqatigiitNiels Thomsen, Demokraterne, suppleant Andreas Uldum, DemokraterneHans Aronsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit AtaqatigiitNaaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Harald Bianco, Inuit AtaqatigiitPer Berthelsen, Siumut, suppleant Aleqa Hammond, SiumutEr der nogen imod eller bmærkninger til de nævnte?Det er ikke tilfældet.Da valget er en forholdstalsvalg, skal jeg indstille at de godkendes.De er godkendt.Det næste er valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision afLandskassens Regnskaber og følgende er foreslået.45


Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans Aronsen, Inuit AtaqatigiitAndreas Uldum, Demokraterne, suppleant, Debora Kleist, Inuit AtaqatigiitAnders Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Niels Thomsen, DemokraterneKnud Kristiansen, Atassut, suppleant Finn Karlsen, AtassutKristian Jeremiassen, Siumut, suppleant Doris Jakobsen, SiumutEr der nogen indvendinger?Doris Jakobsen, Siumut.Doris Jakobsen (S)Efter det vi har hørt, har det nye Landsstyrekoalition Inuit Ataqatigiit, Demokraterne ogKattusseqatigiit Parti indgået en mundtlig aftale om samarbejde dog uden en teknisk skriftligaftale.Jeg skal først spørge om det er rigtigt?Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Partierne i Landsstyrekoalitionen har så og så mange pladser til fordeling i udvalgene. Enflertals Landsstyrekoalition kan selv bestemme hvor mange af disse pladser skal besættes afhvem. Derfor har vi fra Landstingets Bureauets jurist fået bekræftet, at vi har sådan en ret tilat besætte pladser uden at have indgået en skriftlig aftale.Doris Jakobsen, Siumut.Doris Jakobsen (S)Efter at have Landsstyrekoalitionens svar har vi følgende bemærkning, og skal henvise tilLandstingets Forretningsorden af 4. november 1999, som er godkendt af Landstinget den 23.maj 2000 med ændringer af den 19. oktober 2001, den 8. april 2003, og den 28. november2008, i kapitel 6, valg og valgmåde, står de i § 27, jeg citerer, citat start: “Forholdstalsvalg ihenhold til denne forretningsorden foretages på grundlag af d´Hondts metode på følgendemåde: Landstingets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne over for formandenhar anmeldt, at de vil stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal46


deles med 1, 2, 3 afhængigt af det antal medlemmer, der skal vælges. De herefter fremkomnekvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deresrepræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning,”citat slut.Denne lov viser, at hvis man ikke sammen har underskrevet, det vil sige hvis man ikke harindgået en teknisk samarbejde, kan denne mulighed ikke benyttes. Derfor skal vi medbaggrund i denne lov fra Siumut kræve, da sådan et samarbejde ikke har en lovhjemmel, skalundersøges juridisk.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)OK.Er der andre indvendinger?Finn Karlsen, Atassut.Finn Karlsen (A)Tak.Da vi har fået sådan et tilbud, har vi selvfølgelig foretaget en undersøgelse og i samarbejdemed en jurist fra Landstingets Bureau. Der er ingen hindringer uden at have skrevet undersammen – uden at sige at vi samarbejder, men Inuit Ataqatigiit har masser af medlemmer ogder er ingen til hinder for at de kan give os udvalgspladser, det er allerede undersøgt grundigt.Derfor har vi med tak taget imod denne udvalgspost, der er hindringer for det, og der er ikketvang for at hvilken som helst parti på denne måde kan afgive plads. Det er ikke et problem.Jeg har forstået dette – juristen fremkom med et detaljeret redegørelse, men hvis de andresiger, at de alligevel vil beholde den og vi ønsker at få den, det er der lovmæssigt ingenmulighed for. Men de ønske at afgive, derfor har vi sagt ja til det.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Er der andre?47


I henhold til Siumuts ordførerens ønske skal Landstingsformandskab nu anmode bureauet enskrivelse, da vi er nød til at tage en beslutning ud fra denne skriftlige bekræftelse.Mødet er midlertidig hævet indtil kvart over.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Mødet er åbnet igen.Inden vi holder pause, er der en, der har bedt om ordet, det er Doris Jakobsen, Siumut.Doris Jakobsen (S)Jeg har ønsket at fremkomme med en bemærkning inden vores pause, men jeg vil blot førstsige, at denne skrivelse siger, at der ikke er lovovertrædelser. Men det er ikke vores opfattelsei Siumut, for hvis vi alle skal føle os trygge, kræver vi fra Siumut, hvis vi med respekt forhinanden i Landstinget og i Landsstyret, og Landstingets Formandskab skal arbejde, vil vi fraSiumut kræve, at denne videresendes til Lovkontoret.Her er det ikke vigtigst, om man er i flertal, i mindretal – vi ligger i Siumut vægt på, at vi allearbejder i henhold til lovgivningen.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Jeg skal til taleren spørge om det skal sendes til udvalgsbehandling?Doris Jakobsen (S)Nej, vi kræver fra Siumut, at dette spørgmål sendes videre til Landstingets og LandsstyretsLovkontor.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Vi har lovkontorer, Landsstyret har egen lovkontor, og det vi her har modtaget er fraLandstingets Formandskabets juridiske konsulent. Da det er en sag indenfor Landstinget, skalvi forholde os til vores juridiske konsulent i Landstinget, og det skrevet som følgende: “Det erikke tilfældet, således findes der ikke anledning til bemærkninger til det valgte metode fraLandstingets Bureau.”48


Derfor mener jeg vi skal følge denne, og spørge om der er indvendinger?Doris Jakobsen (S)Som tidligere nævnt er dette ikke vores opfattelse i Siumut. Derfor vil vi kræve, at denne lovvurderes af en uvildig, der er uafhængig af Landstinget og Landsstyret.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Jeg skal anmode, at der, der er for forslaget om at stemme.Doris Jakobsen, SiumutDoris Jakobsen (S)Ud fra de erfaringer vi har fra vores tidligere Landsstyrekoalition ved vi, at mindretallet afflere omgange har krævet undersøgelser, og dem har vi har respekteret. Når mindretalletfremsætter krav om uvildige undersøgelser, at denne er en ret for mindretallet, uanset hvadflertallet siger. Derfor mener jeg ikke, det er på sin plads, at vi stemmer om dette. Hvismindretallet har ret til en undersøgelse, så er det min mening, at det skal respekteres.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)I dette spørgsmål foreslår jeg at flertallets mening skal følges.Jeg skal derfor anmode om, at dem der er for forslaget om at stemme.Jeg gentager: Jeg skal som Landstingsformand foreslå at skrivelsen fra Landstingets juridiskekonsulent godkendes, jeg anmoder dem der er for forslaget om at stemme.Aleqa Hammond, Siumut.Aleqa Hammond (S)Jeg mener det er af stor vigtighed – jeg sætter ikke spørgsmål ved vurderingen fraLandstingets juridiske konsulent, men loven, og hvis vi alle skal arbejde ud fra LandstingetsForretningsorden, og ved mærmere undersøgelse af denne lov, blev vi fortalt, at det ikke skallæses på denne måde. Det betyder, efter vores mening, at Landstingets juridiske konsulentsholdning ikke er relevant, at sikre om vores beslutning er korrekt, og for at vi alle i49


Landstinget starter ordentligt, mener jeg, det er naturligt, at sikre vores bekymring, at sagensendes videre. Hvad galt er der i at se Grønlands Hjemmestyres, Landstingets og LandsstyretsLovkontor ser på det.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)I denne sag er det rette instans Landstingets juriske medarbejdere, ikke en mand, men flerepersoner, da denne sag ikke er et Landsstyreanliggende, men hører under LandstingetsForretningsorden. Derfor foreslår jeg, at Landstingets juridiske konsulent undersøger dette.Således foreslår jeg at mødet fortsætter imorgen klokken ti.Mødet idag stopper her.50


Første mødedag, lørdag den 13. juni 2009, kl. 10:00Landstingets Konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 2Redegørelse for dagsorden.(Landstingets Formandskab)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Mødet er åbnet.Dagsordenen i dag har fire punkter; men først skal jeg kort redegøre for dagsordenen, derefterfølger punkterne 11, 12 og 13, det er Landstingets stående udvalg, som er Revisionsudvalget,Udenrigs- og Sikkerheds Udvalg samt Lovudvalget.Men forinden vi kommer til disse, vil jeg kort redegøre for dagsordenen.Landsstyret har i går den 12. juni 2009 anmeldt punkter til behandling, og derfor harFormandskabet indstillet, at der bliver en ekstraordinær samling umiddelbart efterkonstituering af 2009 er slut. Formandskabet indstiller, at der bliver to mødedage, nemlig den16. juni og den 19. juni.Er der nogen indvendinger?Det er ikke tilfældet.Dagsordenen omdeles til med dagsordenspunkterne i løbet af i dag til Landstinget, og punkt17, som er Fastsættelse af tidspunkt for Landstingets Efterårssamling 2009, havde sat51


ehandling til den 16., men da denne dagsorden som regel er det sidste punkt på dagsordenenog da det står klart at vi skal igen mødes den 19., indstiller vi fra Formandskabet, at punktetflyttes til denne dag.Udvalget til valgsprøvelse har godkendt Siumut suppleant Jens Immanuelsens valgbarhed.Og denne er blevet godkendt, og dermed er Jens Immanuelsen suppleant for MalikBerthelsen, der efter sine planer har været nød til at rejse herfra.Jeg skal derfor indstille, at Landstinget godkender Jens Immanuelsens deltagelse iLandstingets møde fra den 13. juni til og med den 19. juni, som suppleant for MalikBerthelsen.Er der nogen indvendinger?Det er ikke tilfældet.Hermed velkommen til Jens Immanuelsen, du bedes indtage din plads i Landstinget.52


Første mødedag, lørdag den 13. juni 2009, kl. 10:05Landstingets Konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 11Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af LandskassensRegnskaber.(Landstingets Formandskab)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Indstillinger til denne er blevet fremlagt i går, og med udgangspunkt i det skal jeg indstille, atLandstingets møde i dag er en fortsættelse heraf.Den første, der har ordet er Doris Jakobsen, SiumutDoris Jakobsen (S)For det første vil vi selvfølgelige meget gerne høre, med hensyn til vore krav fra i går, hvilkenbeslutning Formandskabet har taget.Hvis der er en redegørelse, så vil vi først høre redegørelsen. Derefter vil vi afgive voresbemærkninger til revisionsudvalget.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Som lovet i går drøftede Formandskabet dette selvfølgelig nu til morgen, efter at haveindhentet juridisk bistand, og her kan det kort siges, at de, der under den konstituerendesamling, har indgået aftale om at stemme sammen i fællesskab, kan et parti vælge give sin53


plads i udvalget til hvilken som helst i Landstinget. Dette kan ske mellem de parter iLandstinget, som har aftalt om at stemme sammen i fællesskab eller et parti har givet dette tilet andet medlem eller et parti på grundlag af en aftale eller et mundtligt aftale.Det er affattet kort således, at der ikke er hindringer for at parti, der har flere pladser, at givesin plads til et andet parti eller til andre samarbejdspartnere. Det er ikke spørgsmålet hvempersonen er, hvilket parti det er, og hvis man er enige om den indstillede.Doris Jakobsen (S)Så kan vi se, at Siumut er ene om oppositionen, Atassut kan ikke regnes som opposition, hvisdet har aftale med Landsstyrekoalitionen.Som nævnt i går står det i Forretningsordenen for Grønlands Landsting, men vi kan også se atdet står i Landstingslov om Landstinget, at der ikke er mulighed for det. Derfor har vi krævet,at de først skal videresendes til Lovkontoret, da Lovkontoret er Grønlands Hjemmestyresøverste lovmyndighed, men vi kan se at dette ikke ønskes af Formandskabet, det er megetærgerligt og skuffende; for eksempel kan jeg for det første sige, at vi ikke bare gør modstandfor at gøre modstand, men da vi i Siumut ligger vægt at vi skal køre på en korrekt grundlag.Det er aldrig sket før, og man erkendte dette i går gennem en skrivelse. Derfor står det også idet første redegørelse, som blev afgivet af en jurist, at ”det muligvis ikke kan lade sig gøre”.Vi kan se, at man på det punkt er i tvivl, men at der senere kom en korrektion.Vi kan fremkomme med et eksempel, da vi sidst havde tvivl om efterskolesagen, blevherværende jurister fra Landstinget Bureau bedt om at undersøge dette, derefter blevLovkontoret spurgt, fordi der var modstridende opfattelser, efterfølgende blev der lavet enundersøgelse fra et uvildig jurist, som kostede 1,2 mio. kr.Som et andet eksempel kan vi nævne forhold omkring kvoter, hvor Landstingets Bureau ogLovkontoret var uenige, og der blev rejst forespørgsel for at sagen kunne undersøges af enuvildig. Så hvorfor, når vi som opposition kræver, at der skal være en undersøgelse af enuvildig, vil der ikke gives os denne mulighed? Før i tiden brugte oppositionen mangemillioner til undersøgelser.54


Nu hører vi fra et medlem i Formandskabet, at hvis det er det vi ønsker, må vi selv betale fordet. Hvorfor prøver man så stor grad at køre énsidigt? Før da I sad som opposition, fik I lavetundersøgelser, som Landskassen betalte.Til sidst skal jeg sige, at vi fra Siumut kræver, at uanset hvad det kommer til koste, at der skallaves en undersøgelse fra en uvildig, da vi er af den opfattelse, at vi først kan respektereundersøgelsen, når den lavet af en uvildig, uanset udfaldet.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Jeg skal overfor den sidste taler sige, selvfølgelig er man indstillet på at finde det rigtige, ogjeg skal minde om her, at Landstingets Formandskabs beslutninger er taget af repræsentanterfra alle Landstingets partier, eller flertallets beslutning er, som man ikke sidder overhørig,Landstingets Formandskabs beslutning er taget.Så hvis der skal laves undersøgelse derudover må det parti, der klager eller det medlem, somikke er enig med Formandskabet, må det være det ene parts egen ansvar, og med hensyn tilefterskolen i Qasigiannguit, som formentligt blev blev behandlet i vinters, det drejer sig omlov om Landsstyrets ansvarlighed, denne sag omhandler kun om LandstingetsForretningsorden. Disse to love er vidt forskellige.Derfor er der nu to, som har bedt ordet, først Niels Thomsen, Demokraterne.Niels Thomsen (D)Tak.Doris Jakobsen på vegne af Siumut påpegede I i går, at Landsstyrekoalitionens lovning om atsprede magten ikke er efterlevet. Ligeledes påpegede Doris Jakobsen på vegne af Siumut igenLandsstyrekoalitionen, at de ikke kunne acceptere, at der er givet en udvalgspost til Atassut.Vi fra Demokraterne finder dette underligt.Jeg vil på vegne af Demokraterne sige, at det er umådeligt pænt af Landsstyrekoalitionen, atgive magt til nogen, som ikke havde muligheden, på trods af at de ikke havde den pligtlovgivningsmæssigt. Det finder vi som en fin gestus, således viser Landsstyrekoalitionen, atman ikke bare for sjov har sagt at ville sprede magten.55


Vi mener fra Demokraterne, at man på denne måde spreder demokratiet. Med disse ord skaljeg opfordre til at hele Landstinget for fremtiden i større grad samarbejder.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Og nu Landsstyreformanden.Kuupik Kleist, Landsstyreformanden (IA)Jeg vil blot sige dette, at vi havde ønsket i det nye Landsting, at alle medlemmer og allepartier får mulighed for at få indflydelse og medansvar, og jeg har forstået, at det nu kanrealiseres, selv om der blev sået tvivl om, at hvis vi til punkt og prik fulgte lovene, villepartierne ikke kunne få en direkte plads i udvalgene, og således betragtede de tekniskemuligheder som lukkede.Og med hensyn til formandsposterne i udvalgene, så havde vi også fra Landsstyrekoalitionenspartier tilbud på disse pladser, og vi havde håbet at disse formandsposter, som der blev givetmulighed for blev accepteret og blev besat, således ville vi alle medlemmer i Landstingethave et ansvar og forpligtelser og i forhold til tidligere have lidt større medansvar.Men selvfølgelig giver sådan et tilbud en forpligtelse, dette kan også ses i juristernesbemærkninger. Så hvis de uforpligtende tilbud ikke udnyttes, skal dette selvfølgelig meddeles,så vender vi tilbage til det tidligere fremgangsmåde, vi konstituerer os i forhold valgetsresultat.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Den næste er Finn Karlsen, Atassut.Finn Karlsen (A)Tak.For det første Siumuts ordfører Doris Jakobsens bemærkning om at Siumut er alene ioppositionen – i går da mødet blev åbnet, sagde vi tydeligt, at vi vil stå som opposition,velvidende om at der vil blive en plads i et af udvalgene. Dette er ikke sket gennem en56


skriftlig aftale, men er sket mundtligt. Jeg er glad for at Landsstyrekoalitionen på denne mådegiver en plads til et mindretal; der er ikke overtrådt love. I Forretningsordenen, ja, der krævesdet at flertallet skal tage udvalgene, og vi som står i mindretal, vi kan ikke gøre det samme ihenhold til forretningsordenen, men hvis flertallet vil afgive, er der ingen hindringer for det,det er ikke forbudt.Da dette skete takkede vi. Det forholder sig ikke således, at bare fordi vi fik en plads iudvalget, at vi bliver afskåret som opposition. Det er ikke tilfældet, vi sagde det tydeligt, vi vilvære i opposition, og selvom vi står i opposition vil vi støtte forhold, som vi er enige i, detsagde vi også i går, derfor skal det ikke vendes til noget andet.Vi takker for at der er givet os en plads i et udvalg.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Næste taler er Doris Jakobsen, Siumut.Doris Jakobsen (S)Tak.Først, det er ikke dem, som har fået en plads, vi har noget imod, men det er fordi vi ønsker atfølge lovene, fordi vi ligger vægt på at vi kører ærligt. Derfor vil vi grave i det til vi får enafklaring på det, uanset om vi er i mindretal, så skal vi også fra Landstingets Formandskabbetjenes på lige vilkår.Niels Thomsen siger, at der ikke er mulighed for i henhold til loven, men at de selv gavmuligheden. Vi er forpligtet til at arbejde ifølge loven. Det er derfor vi i Siumut ønsker atarbejde i henhold til loven.Her må det siges, at flertallet her misbruger deres flertal, det vil sige, vi kræver at Lovkontoretspørges, at der skal indhentes bemærkninger. Det blev afvist, fordi man har flertal. Derudoverkræver vi, at der også skal være undersøgelse fra en uvildig jurist, men den blev også afvist.Hvorfor er man så meget imod vort ønske om at der skal ske en juridisk undersøgelse? Hvader det der er så besværlig? Hvad galt er der i at spørge? Så kan vi trygt arbejde videre. Vimener at ønsket om at komme med en forespørgsel til jurist ikke burde udelukkes.57


Derfor vil jeg gentage, vi som står i mindretal skal, på lige for med jer, betjenes, uden at bliveforskelsbehandlet. Vi ønsker blot at finde den rigtige. Derfor har vi endnu forhåbninger om atdet bliver sendt videre til Lovkontoret, og hvis det ikke bliver tilfældet – hvis man ikke ønskerat betale for det, så må vi for egen regning bede en uvildig jurist undersøge disse forhold, menhvis vi skal handle på denne måde, vil dette blive betragtet som uformelt. Det er beklageligt.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Tak.Jeg skal med beklagelse sige, at det i henhold til Siumuts ordførerens udtalelse forstår, at hunhermed erklærer, at Siumut gruppen ikke har tillid til Landstingets Formandskab.Vi er som Landstings Lovkontor er ikke underlagt Landsstyrets Lovkontor. Derfor er det, iforhold til vores arbejde i Landstinget, at vores rådgiver er lovkontoret i Landstings Bureau.Landsstyrets Lovkontor betjener Landsstyret, Landstingets Lovkontor betjener Landstinget.Man kan ikke sige at en part står højere end det andet, de arbejder hver for sig.Derfor ved jeg ikke, om man på baggrund af enkelte personer, er stædig i denne sag, det vedjeg slet ikke.Men der er endnu en anden, der har bedt om ordet.Først Hans Enoksen, Siumut.Hans Enoksen (S)Tak.Vi ønsker her sikkert at få afklaret det der står i Landstingets Forretningsorden. Det er ikapitel 6, § 27, jeg vil citere ordlyden, hvis jeg kan få lov. Citat begynder: ” Landstingetsmedlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne over for formanden har anmeldt, at de vilstemme sammen ved det pågældende valg. .”, citat slut. Jeg vil kræve at dette papir om atstemme i fællesskab, som er afleveret til Landstingets Formandskab bliver omdelt, førstderefter kan vi komme videre.58


Hvis det ikke er tilfældet kan en mundtlig forretningsorden ikke praktiseres her i LandstingetsForretningsorden.Vi skal rette os efter det vi skal og Formandskabet skal blot sikre, at vi her i Landstingetarbejder i henhold til forretningsordenen.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Tak.Fra Formandskabet skal jeg som Landstingets Formand sige, at Formandskabet har ladet detkrævede sag undersøgt til ende, og Formandskabets afgørelse er fremlagt under dette mødesdagsordenspunkt. Derfor finder jeg ikke grundlag til at sætte spørgsmål ved Formandskabetsafgørelse. Hvis der skal sættes spørgsmål ved det, må dette behandles udenom LandstingetsForretningsorden.Den næste, der har bedt om ordet Niels Thomsen, Demokraterne.Niels Thomsen (D)Tak.Jeg skal her kort komme med en rettelse, det som Doris Jakobsen, da hun var på talerstolen,forstod mig sige således – at der ikke er muligheder lovgivningsmæssigt, men da jeg igen varpå talerstolen sagde jeg følgende, selvom de i henhold til lovgivningen ikke var forpligtede.Disse ordene er lidt forskellige.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Næste er Hans Enoksen, Siumut.Hans Enoksen (S)Tak.59


Jeg sætter slet ikke spørgsmål ved Landstingets Formandskab, nej slet ikke, men jeg krævedeblot at papirer om at stemme sammen i fællesskab, der er underskrevne, vises til os.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Tak.Og da dette kræver at undersøge om der foreligger et papir med et fælles underskrift, om detteer effektueret, har vi ud fra Landstingets Lovkontors undersøgelse, i Formandskabet besluttetfølgende:Hvis et parti eller samarbejdspartnere har så og så mange pladser til rådighed, kan de selvbestemme, hvem der skal placeres hvor efter en aftale. Det er denne beslutning fraFormandskabet, som ikke kan ændres, desværre. Således er Formandskabets beslutning, ogdenne skal Landstinget følge.Der er en, der ønsker at få ordet, selvfølgelig. Kim Kielsen, Siumut.Kim Kielsen (S)Tak.Landstingets Forretningsorden har hjemmel i en lov og vi må skele til denne lov og se hvadden siger. Hvis loven ikke er entydig, så må finde en løsning til denne. Der er ellers en klartekst til denne, og jeg vil citere fra Landstingsloven § 30, der har denne overskrift: ”Valg oganden stemmeafgivning”, ” For at kunne blive valgt til et udvalg eller anden offentligrepræsentation skal vedkommende være foreslået i landstingssalen af et landstingsmedlem”.Stk. 2: ” Ved valg af to eller flere medlemmer til et udvalg eller anden offentligrepræsentation anvendes forholdstalsvalg.” Og så stk. 3: “Forholdstalsvalg i henhold tildenne lov foretages på grundlag af d'Hondts metode efter følgende regler: Landstingetsmedlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at villestemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med l, 2, 3 o.s.v.De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kanvælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen vedlodtrækning”, citat slut.60


Der står ikke skrevet om der kan udpeges et medlem udenfor disse samarbejdsparternere,denne del er lidt uklart. Derfor kan der i denne del ske en tilføjelse, og således bruge dennedel som en mulighed, men for nuværende er der ikke mulighed herfor. Jeg vil derfor anbefale,at der findes en løsning på denne, så der sker en præcisering. For i den nuværende lov er detteutydeligt, og hvordan man skal fortolke denne lov – da det ikke står klart, hvad budskabet er idenne del af loven. Derfor vil jeg for nuværende vurdere denne til, at hvis disse partersamarbejder, så skal der ske udpegning blandt disse, men oven denne del står det ellersskrevet, at de kan stemme mundtligt, men jeg respekterer denne selvfølgelig, men loventrænger til en præcisering.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)I vores arbejde i Landstinget sker det nogen gange, at vi beder en jurist områdgivningsbistand. Vi plejer at sige, hvis fem forskellige jurister bliver spurgt, så får vi femforskellige meninger fra dem.Hvis vi her i salen alle 31 medlemmer i Landstinget skal prøve at fortolke loven, kan vi brugeen stor del af dagen alene til det, men jeg vil også overfor de talere, som har været fremlagtderes syn understrege at Formandskabet har beslutningsretten overformeningstilkendegivelser. Det vil sige beslutninger vedrørende lov eller andet som vedrører enforretningsorden ligger nu i Formandskabet, hvis man ønsker at ændre dette kan detselvfølgelig ændres. Formandskabet har, efter en anmodning om en undersøgelse, udarbejdetsin indstilling til Landstinget, Formandskabet har taget beslutning på det og det felt. Vi kanalle nu prøve at fremkomme med vores modsigelser til denne, men vi kan ikke flytte os,såfremt Formandskabet ikke ændrer sin holdning.Næste er Per Berthelsen, Siumut.Per Berthelsen (S)Først vil jeg læne mig op af det mundtlige udsagn fra oppositionen, det, der er uforståeligt er,at der ellers er to pladser til oppositionen, hvis der var samarbejde hos oppositionen. Detfinder man selvfølgelig underlig som en tro opposition. Det synes jeg er meget vigtigt at61


understrege. Stillingen som en stærk opposition har lidt skade, når man ud fra lovgivningenog ud fra oppositionen skal vurdere, er der en skævhed. Derfor mener jeg, at der er grundlagtil at sige det samme som gruppeformanden Doris Jakobsen siger, ja, Siumut er her ene omoppositionen. Og her anmodes om undersøgelse af loven fra en uvildig, da man erkender, atda ikke har erfaring indenfor denne, er denne vanskelligt at vurdere, men at der ikke synes atvære hindringer. Så hvis man efter mange år i opposition bliver påpeget, at man ikke følgerloven – er det på sin plads, at vi arbejder i henhold til loven, så hvis der kommer tvivl, så laden undersøgelse, som vi alle vil respektere, skabe grundlag. Her kører man énsidigt, og det måman som opposition i stærke vendinger påpege, og det vil ikke undre mig, hvis man rødmer.Man kommer I tvivl, fordi vi har ikke har fortilfælde for denne del. Jeg ved, at hvis Siumut,efter selv at have udpeget vedkommende, fremkommer med en mening, så vil man ogsåopponere mod denne. Derfor må vi her under denne tvivl, må vi sammen finde, som vi kanvære fælles om, Siumut har sagt sin mening, og det må man respektere.Jeg mener hvis man har budskab om at arbejde ordentligt, er dette den rette vej. Derfor skaljeg igen anmode om, at vi kan komme ud af dette problem ved at Revisionsudvalget, ud frainspiration fra Færøerne, med støtte fra alle partierne, Revisionsudvalget så efterfølgendevurderer på en ligeværdig grundlag, at tre fra oppositionen og tre fra Landsstyrekoalitionen,og træffer beslutninger ud fra denne, og jeg mener at denne så efterfølgende tagerbeslutninger, som Formandskabet her siger, som ikke kan ændres.Jeg tror fuldt ud på, hvis sagen ikke sendes videre til Lovudvalget og der gennem denne ikkefindes en kuldegravning, så må det accepteres, at der foretages en uvildig undersøgelse, fraSiumuts formand er dette nævnt, at så vil man respektere udfaldet.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Tak.Jeg er enig med den sidste taler, hvis der skal laves en undersøgelse, så skal modparten findedet tvivlsomt og derefter kræve en undersøgelse. Derfor skal jeg minde om, at når defolkevalgte kommer til en knast, at det ikke altid vil være passende at lade sagen bliveundersøgt af en jurist. Vi kan som folkevalgte politikere ikke lade andre tage beslutningen; vier valgte til at tage beslutninger, og vi arbejder i henhold til denne i Formandskabet. Og som62


den sidste taler sagde, mener jeg som Landstingsformand ikke, at Atassut får en plads i etudvalg, på ingen måde viser, at det står som opposition eller har et bindende støtteparti forLandsstyrekoalitionen. Det man hæfter sig ved er, at demokratiet spredes, som ikke ernedfældet i lovgivningen, er en ændring af gamle vaner. Her er hensigten at magten iLandstinget bliver mere spredt, og ikke andet.Men der er andre, der ønsker ordet.Hans Enoksen, Siumut.Hans Enoksen (S)At magten spredes, det er ikke det som vi finder upassende, men vi tager udgangspunkt igennemførelse af Landstingets Forretningsorden. Derfor vil jeg igen på ny anmode om at detunderskrevne papir omdeles til Landstingets medlemmer, således vil alle tvivl blive fejet afbordet.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Næste taler er Aleqa Hammond, Siumut.Aleqa Hammond (S)Jeg takker.Vi fra Siumut er på ingen måde imod hvem der skal sidde hvor, og vi har ingen problemermed hvordan deres forretningsgange er. Men det vigtige, det er, som vi understreger, at vi haren lovgivning – vi har i Landstinget en forretningsorden, som har hjemmel i en lov, og vi skalarbejde i henhold til denne, punktum. Det er denne del, som vi er fortvivlet over, om den erfulgt korrekt. Derfor skal vi i Landstinget, når der sættes spørgsmål på vore ønsker, finder videt naturligt, at denne tages alvorligt og behandles.Den ærede formand sagde, at vi bare ved at fremkomme med bemærkninger fra dennetalerstol ikke kan ændre dette. Man fremsiger bare ikke noget gentagne gange for sjov og meden ændring til følge, vi er stædige fordi, vi har læst i den tekst, som vi alle principielt skal63


følge, ikke giver denne mulighed. Vi skal på lige vilkår som andre Landstingsmedlemmerbetjenes og vi skal også værdsættes på lige fod med de andre. Ønsket er ellers ikke anseelig.Og det har på ingen måde ikke udgangspunkt i ændring af gamle vaner. Loven skal væreudgangspunktet, vores principielle forretningsorden skal udgangspunktet. Det er det.Og i går blev der uddelt to forskellige skrivelse fra seniorkonsulent Kent Fridberg. I denførste, ”det synes ikke at være tilfældet”, og det andet har ordet ”det er ikke tilfældet”.Denne budskab fra Landstingets seniorkonsulent er i sig selv allerede modsigende. Det er i siggrundlag nok til at denne sag skal behandles som en vigtig sag.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Tak.Jeg skal til den sidste taler sige, at der ikke er sagt, at folk kommer op på talerstolen bare forat fremkomme med bemærkninger, men at Landstingets og valgt deres Formandskab, og detda beslutninger som Formandskabet har taget, skal betragtes som det højeste beslutninger,finder jeg det upassende at vi enkeltvis fremkommer med meninger i Formandskabet. De vilsikkert blive drøftet i grupperne, når det skal vurderes om medlemmet har deltaget iFormandskabet eller ej.Det er nu klart at Siumut parti er ene om at have misforstået eller er forvirret og fører dennedrøftelse – det I som ønskede skulle undersøges er undersøgt, og resultatet af undersøgelsener blevet fremlagt af Formandskabet til Landstinget.Men der er to andre, der ønsker ordet, først Karl Lyberth, Siumut.Karl Lyberth (S)Tak.Der behandles her meget vigtige tvivl. Vi skal selvfølgelig arbejde i henhold til loven – detstår ikke skrevet i loven – dette, samarbejdspartnere, samt det at afgive udvalgspladser tilAtassut, det står ikke i loven, det er det, som vi i Siumut ønsker at få afklaret entydigt, om derer mulighed for det. Vi skal arbejde i henhold til det skrevne lov, vi skal ikke arbejde i64


henhold til, at det muligvis står i loven, noget som er utydeligt. Derfor kræver vi i Siumut, atdet skal undersøges af uvildige, og efter min mening står vi nu i en usikker situation, fordivores lovgivning ikke er tydelig, er der fra Siumut fremsat ønske om en undersøgelse, bliverdet fortalt os, at vi selv skal betale for den. Jeg mener, at vi ikke skal handle således iLandstinget; hvis vi ønsker at der skal ske en undersøgelse om lovgivning, skal der ikke til etparti siges, I skal selv betale for den.Derfor skal vi indtrængende igen anmode om at denne sag bliver undersøgt af en uvildig,derefter kan vi uden usikkerhed arbejde videre.Til sidst skal jeg blot sige, at jeg betragter skriftlige aftaler og ikke underskrevne mudtligeaftaler som ligeværdige. Derfor forstår jeg det således, at Atassuts og samarbejdspartnerneimellem mundtlige aftale, er en samarbejdsaftale. Dette skal også således forstås, at Siumutfra i dag er ene som opposition.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Næste er Kim Kielsen, Siumut.Kim Kielsen (S)Jeg ønsker her ikke at trække tiden ud, jeg ønsker blot her med hensyn til samarbejdet at få atvide, selvfølgelig er loven en mulighed, også i henhold til § 30, at samarbejde om et udvalg.Derfor er det ønskeligt at få at vide om samarbejdet, hvis det er tilfældet, og det vil jeg ogsågerne se på skrift. Det er muligt at aftale skriftligt om at udvalg, så vidt jeg er har forstået det.Derfor skal Revisionsudvalget i sådanne tilfælde, også i det ønsker jeg at se denunderskrevne, således kan det afklares det forhold, som har resulteret i denne tvivl, og det erønskeligt at det bliver ordnet her.En del af Landstinget er i tvivl, og derfor for at komme over denne tvivl, er det ønskeligt atFormandskabet ordner dette forhold.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Tak.65


Næste er Finn Karlsen, Atassut.Finn Karlsen (A)Tak.Flere har nu, især Siumutterne, har nævnt, at de ønsker at se en underskrevet aftale om atstemme i fællesskab – lad vær med at lade som om I ikke forstår det og lad vær med at sige Imisforstår, vi har ikke indgået en aftale om at stemme i fællesskab. Vi har ikke lavet sådan enaftale. Hvis man ikke ønsker at følge lovgivningen, hvor står det skrevet i loven, at man ikkemå gøre det?Loven siger ikke at der er forbudt at gøre. Flertallet kan afgive hvis de ønsker dette, det erikke nævnt, at man ikke må gøre det. Jeg vil ikke gentage om oppositionen, jeg har nævnt atvi ville det imorges og i går, men jeg skal gentage dette, hvis flertallet besætter udvalgene ogønsker at beholde dette, må vi som mindretal prøver at få en plads, så har vi ingen mulighedfor det, det kan ikke lade sig gøre, men hvis flertallet ønsker at afgive pladser til mindretallet,er der ingen hindringer for det, det er ikke forbudt. Det er ikke værd at nævne.Under landstingsvalget debatterede man meget om at stå mere sammen og om at samarbejdeog nu hvor det står til at realiseres, synes det meget vanskelligt ud, sågar siger man at manovertræder lovgivningen. Der er ikke sket lovovertrædelser, lovene siger ikke, at det ikke ermuligt. Derfor mener jeg, at man forstår det.Samarbejdet bliver bredere, oppositionen er ikke ændret, men I i Siumut siger, at I er aleneom oppositionen, det må I om, vi har i går og nu til morgen sagt at vi også vil det.At vi som opposition bliver givet en plads i udvalget bliver ikke et problem for os, man harheller ikke fra Landsstyrekoalitionens side problemer omkring det, det er ikke en aftale omstemme i fællesskab, det drejer sig om en plads i et udvalg. Hvis man ønsker forstå det, kandet forstås, hvis man ikke ønsker at forstå, kan det ikke forstås.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Nu ønsker Aleqa Hammond, Siumut at få ordet.66


Aleqa Hammond (S)Jeg takker.Jeg vil ikke trække debatten i langdrag, mens emnet i går blev drøftet, omdelteseniorkonsulent Kent Fridberg papiret til os alle. I dette omdelte papir står det tydeligt skreveti konklusionen at ”det ikke synes at være tilfældet”, med hensyn til den lov, som vi henvisertil her. For senere gentog han denne – og uddelte et nyt stykke papir, hvor ordet nu var ”at detikke er tilfældet”. Dette i sig selv vises også fra juristernes seniorkonsulent, at det modsigersig selv, og for os – han viste til os at vores fortolkning var modsigende – det er ikke kun os,der tænker således. Derfor har vi grund til at følge det lovgivning, som danner ramme omvores arbejde, det er det vi drøfter, og hvis det tilfældet, står det forretningsordenen, at manskriftligt skal aflevere, hvis det drejer sig om at samarbejde. Vi skal arbejde med lovene somramme, og med dette som grundlag skal vi arbejde. To forskellige meninger er tilkendegivet,og her mener jeg, at der er grund til bekymringer.Jeg skal til Atassut sige, at vi også har tilbudt dem om at indgå i en teknisk samarbejde,således der opnås flere pladser i udvalgene. Derfor vil jeg også sige også til Formanden,udsagnet om at vi i Siumut arbejder fortvivlet, ikke er rigtig, vi er ikke fortvivlede, vi sigerden rigtige skal være den rigtige. Vores arbejdsgrundlag skal være klare, som alle iLandstinget kan samles om.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Ja, jeg skal sige at Atassuts taler taler sandt, der står ikke i lovgivningen skrevet, hvordan dender har rådighed over en plads kan afgive sin plads til en anden parti, det står ikke skrevet atdet er forbudt hvordan en plads skal afgives. Det vil selvfølgelig være noget helt andetsåfremt Landsstyrekoalitionens tre partier bandt Atassut og forpligtede dem til at stemme ifællesskab i alle sager. Atassut er ikke bundet til hvilket som helst beslutning, den har alenefra Landsstyrekoalitionens partier fået et tilbud, hvis I ønsker det, kan I få plads til det og detmed hensyn til sprede beslutningen, endelig skal jeg huske på det stykke papir som til slutblev omdelt, som indenfor meget kort tid blev lavet og oversat, fordi der fejl i oversættelsenblev dette rettet, den danske version er skrevet på dansk og denne del er ikke ændret.67


Jeg skal minde om at tilstedeværende og ikke tilstedeværendes navne ikke nævnes her fratalerstolen.Hans Enoksen, Siumut.Hans Enoksen (S)Som medlem i Landstinget fastholder jeg min anmodning til Landstingets Formandskab at detomdeles skriftligt, det mener jeg, at det ikke kan afvises. Som medlem i Landstinget kræverjeg at få at vide om disse underskrifter er realiseret.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Næste er Per Berthelsen, Siumut.Per Berthelsen (S)Tak.Nu er vi kommet til det farlige, nemlig fordi det ikke står skrevet i loven, så har vi lov til atgøre det.Hvis loven er for utydelig, så er vi nødt til lave det. Hvis vi i tiltro til lovene og i fællesskabskal arbejde, så må vores muligheder stå skrevet.Jeg skal overfor ærede formand kort nævne, at da jeg før i tiden reagerede ud fra det danskeversion, så blev jeg fortalt, at det er det grønlandske version, der er den gældende. Derfor viljeg være helt sikker på, om det er det vi skal følge, at det er det grønlandske version, der ergældende og står øverst – og dermed afgørende – for om et par dage bliver det grønlandskesprog prioriteret som det vigtigste. Derfor må sådan et spørgsmål kuldegraves.Derfor skal det, som Landsstyrekoalitionens mundtlige samarbejdspartner Atassuts formandFinn Karlsens udsagn, det vil sige, det er ikke værd at nævne, hvis vi kommer i tvivl omlovgivningen bliver fuldt korrekt, for os her har et budskab bliver gang på gang påkrævet, atvi skal følge lovgivningen, da det ustandseligt bliver påpeget, at der er arbejder medundgåelse af lovgivning. Derfor tilkendegiver vi nu klart at i alle forretningsgange, i alle vores68


holdninger, at vi i alle situationer skal følge lovgivningen, da vi har afgivet ed på det. Derforefterlyser vi et utvetydigt indhold, og her kan jeg ikke respektere hr. Finn Karlsens budskab,da han tilsyneladende ikke er lovgiver.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Nu er det Finn Karlsen, Atassut. En kort bemærkning. Da meninger nu kører rundt.Finn Karlsen (A)Tak.Til tider trækker vi i langdrag. Jeg har ikke set på den danske version i går, juristens danskeudgave er oversat i to grønlandske versioner, det første er forkert, og først da LandstingetFormand nævnte det, at det danske ikke er ændret. Derfor siger vi, at det grønlandske skalfølges, men da det grønlandske havde en fejl, blev dette rettet, det er helt fint.Men jeg har nu forstået, at der er ikke videre tiltro til Landstingets Formandskab, at der ellerser foretaget en undersøgelse, og på baggrund af Landstingets Formandskabs undersøgelse erdette ellers fremlagt, og da jeg erfarer at dette ikke respekteres, ønsker jeg at mødes hævesmidlertidigt.Det er min overbevisning at man skal have fuld respekt for Landstingets Formandskab, somogså har foretaget en undersøgelse, men nu er det erfaret, at det ikke respekteres, derforønsker jeg, at der bliver en pause.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Det er rigtigt at vore tolke anstrenger sig, de prøver at følge med, de er også kun mennesker,som også kan fejle, og jeg skal minde jer om at denne fejl ikke er relevant at kode sammenmed politik og den 21. juni.Og i henhold til fremsatte ønske er mødet hævet i 15 minutter. Vi starter igen 10 minutterover.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Vi fortsætter mødet.69


Efter pausen har Aleqa Hammond, Siumut, bedt om ordet.Aleqa Hammond (S)Der er grund til at jeg til sidst ønskede at få ordet, da der har været misforståelser omkring degrønlandske papirer, som blev omdelt i går, jeg skal ikke nævne navnet på hvem der lavet det,men et notat til os fra Landstingets Bureau. Her har vi alle taget udgangspunkt i dengrønlandske version, idet vi regnede med at det grønlandske sprog var udgangspunktet her isalen, men det viser sig, at det er den danske version, vi skulle have kigget på. Det er nu en nyfremgangsmåde, derfor må vi blive orienteret, at det er den danske version, vi skal tageudgangspunkt i, og ikke den grønlandske.Det kan ske, men vi er kun mennesker, og tolke kan tage fejl, det er godt nok, der må væreplads til det, men vi er alle kun mennesker, der ud fra lovgivningen skal arbejde på vegne afsamfundet. Dette skal ikke sættes spørgsmål ved, det er vores pligt. Det er også vigtigt, fordrejer det sig om udvalg, der er lovbundne. Det er dannet helt i henhold til lovgivningen. Detkan der ikke sættes spørgsmål ved.Derfor fastholder vi stadig vores mening, hvis der er tvivl skal sagen behandles, således detikke længere giver tvivl til medlemmerne og for samfundet.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Næste taler er Jens Immanuelsen, Siumut.Debatten må afbrydes nu, da beslutningen skal meddeles.Jens Immanuelsen S)Tak.Den der skal etableres er lovbundet, er placeret som det tredje lovbundet Landstingsudvalg.Derfor skal der Landstinget arbejde i henhold til loven og i overensstemmelse hermed, da vikræver at befolkningen skal følge lovgivningen og jeg ønsker at vi her i salen skal væreforegangsmænd.70


Hvis man under påskud at magten skal spredes og begynder at arbejde ud fra noget, som ikkestår i lovgivningen, betragter jeg dette som upassende til vores krav, således kort enbemærkning, i håb om at alle kan forstå det.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Tak, Jens Immanuelsen.Jeg skal nu meddele at hele Formandskabet, her under det korte pause, har valgt at fastholdedet som i morges ved mødets start er besluttet og baggrunden for beslutningen er et særskiltnotat til Formandskabet, bliver nu omdelt til Landstingets medlemmer, som ikke skal ligge ogflyde. Endvidere har Formandskabet besluttet, at der i forbindelse nærlæsning af LandstingetsForretningsorden skal det forhold, som vedrører spørgsmålet selvfølgelig også undersøgessamt at loven og baggrunden til det skal også undersøges.Blandt andet hvordan forretningsgange er i andre parlamenter, hvordan denne kan blivebetragtet som gene eller kan blive betragtet som noget forbudt skal selvfølgelig ogsåundersøges. Således mener jeg at Formandskabets gennemførelse af denne sag kan tages tilefterretning.Således kan vi komme til dagsordenspunkt 11, og det er valg af medlemmer og suppleanter tilLandstingets Udvalg til revision af Landskassens Regnskaber.71


Første mødedag, lørdag den 13. juni 2009, kl. 11:31:15Landstingets Konstituerende samling 2009Dagsordens punkt 11Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af LandskassensRegnskaber.(Landstingets Formandskab)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Disse er indstillet:Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans AronsenAndreas Uldum, Demokraterne, suppleant Debora KleistAnders Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen BerthelsenKnud Kristiansen, Atassut, suppleant Finn KarlsenKristian Jeremiassen, Siumut, suppleant Doris JakobsenEr der indvendinger?Det er ikke tilfældet.Niels Thomsen, Demokraterne.Niels Thomsen (D)72


Som suppleant for Andreas Uldum nævnte du Debora Kleist. Jeg er suppleat for AndreasUldum.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)OK, Som suppleant for Andreas Uldum er Niels Thomsen.Således er medlemmer til Landstingets Udvalg til Revision af Landskassens Regnskabervalgt.Aleqa Hammond.Aleqa Hammond (S)Da resultatet fra Formandskabets møde er forelagt, skal jeg på vegne af Siumut sige, at vi erglade for at Formandskabet under sit møde også har vurderet vore bekymringer, at vi tilfredsemed at loven skal undersøges, samt at vi alle glæder os frem til at Landstinget igen kanarbejde ordentligt med lovgivningen som grundlag.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Tak.Det forholder sig således.Næste punkt er 12, og det er valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs- ogSikkerhedspolitisk Udvalg.73


Første mødedag, lørdag den 13. juni 2009, kl. 11:33:45Landstingets Konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 12Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs- og SikkerhedspolitiskUdvalg.(Landstingets Formandskab)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Følgende medlemmer er indstillet:Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Akitsinnguaq OlsenNaaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen BerthelsenJane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Storm LudvigsenJustus Hansen, Demokraatit, suppleant Andreas UldumAleqa Hammond, Siumut, suppleant Per BerthelsenEr der indvendinger?Det er ikke tilfældet, de er godkendt. Således er medlemmer, der er indstillet valgt.Og så til den sidste dagsorden i dag punkt 13, valg af medlemmer og suppleanter tilLandstingets Lovudvalg.74


Første mødedag, lørdag den 13. juni 2009, kl. 11:35:55Landstingets Konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 13Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Lovudvalg(Landstingets Formandskab)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Følgende medlemmer indstilles:Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Anders OlsenOlga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Jane PetersenAqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit, suppleant Debora KleistJustus Hansen, Demokraatit, suppleant Andreas UldumAleqa Hammond, Siumut, suppleant Kim KielsenEr der indvendinger?Det er ikke tilfældet.Således er lovbundne Landstingsudvalg, som vi startede på i går, som først varFinansudvalget nu på plads. Nu skal disse udvalg have et hurtigt konstituerende møder, somskal afvikles efter hinanden i henhold til det foreslåede, i hvilket møderum – hvad tid, det skalske – i mødelokale 1 og 2.75


Mødet i dag er hermed slut.God søndag.76


Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00Landstingets Konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 2Redegørelse for dagsordenen.(Landstingets Formandskab)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Landstingets møde er åbnet.Første punkt i dag er fortsættelse af Landstingets Konstituerende samling, efter middag fraklokken skal vi behandle dagsordenspunkter fra Landstyret.Og nu skal jeg i forbindelse med konstitueringen spørge om det vi har modtaget frapartikontorerne, om man vil godkende sådan en konstitution.Vores første valg omhandler Landstings Formandskabets tidligere LandstingetsSelvstyreudvalgs ophør, som Formandskabet nu meddeler.Som det næste skal Formandskabet indstille at Midlertidig udvalg vedrørende Strukturreformnedlægges, da det vurderes at have gennemført sit arbejde.Som det tredje skal Formandskabet indstille at medlemmerne og suppleanter i det midlertidigudvalg vedrørende eventuel etablering af en aluminiumsmelter i Grønland skal reduceres.77


Dette midlertidige udvalg har i dag 11 medlemmer og har flere suppleanter. Således foreslåsdet fra Formandskabet, at udvalget i fremtiden får fem medlemmer og fem suppleanter, samtat partierne, som ikke får stemmeberettigede medlemmer i udvalget, men i stedet tildeles enplads som tilforordnet.Og ved starten af det nye Landsting betragter Formandskabet det som sin pligt at indstille, atder etableres et Udvalg for Indenrigsanliggender, at medlemmerne her bliver fem samt femsuppleanter.Ønsker nogen at komme med bemærkninger?Det er ikke tilfældet.Som det første er det Udvalg til Valgs Prøvelse med fem medlemmer.Her er følgende indstillet som medlemmer:Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit, suppleant Jane Petersen, Inuit AtaqatigiitJane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Naaja Nathanielsen, Inuit AtaqatigiitOlga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Debora Kleist, Inuit AtaqatigiitAleqa Hammond, Siumut, suppleant Kristian Jeremiassen, SiumutAndreas Uldum, Demokraatit, suppleant Justus Hansen, DemokraterneEr de godkendt?Der er ingen imod.Som det næste beslutning – er de indstillede følgende, til Landstingets Familieudvalg.Her er følgende indstillet som medlemmer:Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit, suppleant Aqqaluaq Egede, Inuit AtaqatigiitJane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Storm Ludvigsen, Inuit AtaqatigiitJuliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Harald Bianco, Inuit AtaqatigiitAstrid Fleischer Rex, Demokraatit, suppleant Andreas Uldum, DemokraterneMalik Berthelsen, Siumut, suppleant Ruth Heilmann, Siumut78


De er disse fem som indstilles.Er der ændringsforslag?Det er ikke tilfældet.Således er de nævnte medlemmer og suppleanter valgt.Som det tredje Landstingets Sundhedsudvalg.Her er følgende indstillet som medlemmer:Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit, suppleant Juliane Henningsen, Inuit AtaqatigiitOlga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans Aronsen, Inuit AtaqatigiitJane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Akitsinnguaq Olsen, Inuit AtaqatigiitAndreas Uldum, Demokraatit, suppleant Astrid Fleischer Rex, DemokraterneRuth Heilmann, Siumut, suppleant Malik Berthelsen, SiumutØnsker nogen at komme med bemærkninger?De indstillede er godkendt.Så er det Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.Her er følgende indstillet som medlemmer:Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit AtaqatigiitHarald Bianco, Inuit Ataqatigiit, suppleant Debora Kleist, Inuit AtaqatigiitJuliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Jane Petersen, Inuit AtaqatigiitJakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat, suppleant Andreas Uldum, DemokraterneMalik Berthelsen, Siumut, suppleant Ruth Heilmann, SiumutØnsker nogen at komme med bemærkninger?De indstillede medlemmer og suppleanter er godkendt.Det næste er Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg, som medlemmer er følgende indstillet:79


Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit, suppleant Anders Olsen, Inuit AtaqatigiitNaaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit AtaqatigiitHarald Bianco, Inuit Ataqatigiit, suppleant Juliane Henningsen, Inuit AtaqatigiitNiels Thomsen, Demokraatit, suppleant Andreas Uldum, DemokraterneKarl Lyberth, Siumut, suppleant Per Berthelsen, SiumutØnsker nogen at komme med bemærkninger?Det er ikke tilfældet.Således er Skatte- og Afgiftsudvalg valgt.Det næste udvalg er Fiskeri, Fangst- og Landbrugsudvalg.Disse er indstillet:Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Juliane Henningsen, Inuit AtaqatigiitAnders Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit AtaqatigiitHarald Bianco, Inuit Ataqatigiit, suppleant Debora Kleist, Inuit AtaqatigiitAndreas Uldum, Demokraatit, suppleant Niels Thomsen, DemokraternetHans Enoksen, Siumut, suppleant Karl Lyberth, SiumutDe er godkendt.Det næste er Landstingets Erhvervsudvalg, og her er partiernes indstillinger som medlemmer:Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Naaja Nathanielsen, Inuit AtaqatigiitStorm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans Aronsen, Inuit AtaqatigiitAqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit AtaqatigiitNiels Thomsen, Demokraatit, suppleant Justus Hansen, DemokraterneKim Kielsen, Siumut, suppleant Per Berthelsen, SiumutØnsker nogen at komme med bemærkninger?Således er Landstingets Erhvdervsudvalg på plads.80


Det næste er Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg.Her er følgende indstillet:Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Aqqaluaq Egede, Inuit AtaqatigiitAnders Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Debora Kleist, Inuit AtaqatigiitStorm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans Aronsen, Inuit AtaqatigiitJustus Hansen, Demokraatit, suppleant Andreas Uldum, DemokraterneDoris Jakobsen, Siumut, suppleant Hans Enoksen, SiumutØnsker nogen at komme med bemærkninger?Således Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg på plads.Det næste er Landstingets Frednings- og Miljøudvalg.Her er følgende indstillet som medlemmer:Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit, suppleant, Debora Kleist, Inuit AtaqatigiitJane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant, Olga Poulsen Berthelsen, Inuit AtaqatigiitAndreas Uldum, Demokraatit, suppleant Astrid Fleischer Rex, DemokraterneSiverth K. Heilmann, Atassut, suppleant Finn Karlsen, AtassutKim Kielsen, Siumut, suppleant Hans Enoksen, SiumutØnsker nogen at komme med bemærkninger?Det er ikke tilfældet.Således Landstingets Frednings- og Miljøudvalg på plads.Det næste er Vestnordisk Råd.Her er følgende indstillet som medlemmer:Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant, Debora Kleist, Inuit AtaqatigiitJane Petersen, Inuit Ataqatigiit, suppleant, Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit81


Justus Hansen, Demokraterne, Andreas Uldum, suppleantSiverth K. Heilmann, Atassut, suppleant Finn Karlsen, AtassutRuth Heilmann, Siumut, suppleant Aleqa Hammond, SiumutDoris Jakobsen, Siumut, suppleant Per Berthelsen, SiumutDerved kan det forstås at Siumut har et medlem, og da der skal være medlemmer skal jegspørge om der er bemærkninger til dette?Det er ikke tilfældet.Således er medlemmerne til Vestnodisk Råd på plads.Der skal være medlemmer i Nordisk Råd. Derfor skal jeg først nævne de tre medlemmer, somer indstillet, de er:Andreas Uldum, Demokraatit, suppleant Justus HansenOlga Poulsen Berthelsen, Inuit AtaqatigiitAleqa Hammond, SiumutOg her skal vi kun vælge to suppleanter, og følgende indstilles: Olga Poulsen Berthelsen,Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit, samt Per Berthelsen, fra Siumut.Ønsker nogen at komme med bemærkninger?Olga Poulsen Berthelsen.Olga Poulsen Berthelsen (IA)Tak.Her står det skrevet, at suppleant for Andreas Uldum er Olga P. Berthelsen, men der skal ståJustus Hansen, Demokraterne.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget.Nu skal vi først stemme om Andreas Uldum, Justus Hansen som suppleant.82


Jeg skal anmode Landstingets medlemmer om at afgive deres stemmer.Der er 27 stemmeberettigede til stede. Af disse stemte 18 for Andreas Uldum og JustusHansen som nye medlemmer.Hverken for eller imod: 10.Kim Kielsen, Siumut.Kim Kielsen (S)Skulle der være 27 tilstede, stemmeberettige er 18 + 10 = 28.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Sussie Jensen, Demokraterne.Sussie Jensen (D)Den her duer ikke.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Nu skal vi genopfriske gammeldags afstemning ved at stå op.Jeg skal bede dem, der stemmer for Andreas Uldum som medlem og Justus Hansen somsuppleant om at stå op: 18 stemmer for.Jeg skal bede dem, der er imod om at stå op.Der er ingen imod.Og så skal jeg bede der hverken er for eller imod om at stå op: 11.Der 29 til stede, og summen er 29.Som det næste skal vi stemme om Olga Poulsen Berthelsen skal være medlem i Nordisk Rådog som suppleant Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit.83


Jeg skal bede dem, der er for om stå op: 18 er for.Jeg skal bede dem, der er imod om at stå op.Der er ingen imod.Og så skal jeg bede der hverken er for eller imod om at stå op: 11.Og som det tredje er Aleqa Hammond indstillet som medlem, og som suppleant PerBerthelsen, og jeg vil bede dem, der stemmer for dem om at rejse sig: otte.Jeg skal bede dem, der er imod om at stå op: Ingen.Og så skal jeg bede der hverken er for eller imod om at stå op: 21.Således er Andreas Uldum og Olga Poulsen Berthelsen valgt ind som medlemmer i NordiskRåd, med Justus Hansen og Akitsinnguaq Olsen som suppleanter.Doris Jakobsen.Doris Jakobsen (S)Endnu engang vises det, at Demokraternes, da de sad i opposition, ord om at oppositionenunder alle omstændigheder burde have plads i Nordisk Råd, kun har været tom snak og somde ikke kan realisere, når hvor de er i Landsstyrekoalitionen. Disse tomme ord bliver nuefterhånden bekræftet, og jeg er ikke i tvivl at vi senere også igen vil få det bekræftet.Denne problemstilling må selvfølgelig betegnes som skuffende.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Tak.Det er fordi, at valg til Nordisk Råd skal afvikles i henhold til Landstingets Forretningsordenefter forholdstalsvalgmetoden d’Hondts metode, når disse vaner ikke står skrevet, kanLandstinget til enhver tid selv bestemme hvordan placeringen skal ske.84


Og nu er det næste Udvalget for Indenrigsanliggender, her er følgende indstillet, som femmedlemmer:Anders Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Naaja Nathanielsen, Inuit AtaqatigiitStorm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans Aronsen, Inuit AtaqatigiitJakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit AtaqatigiitØnsker nogen at komme med bemærkninger?Doris Jakobsen, Siumut.Doris Jakobsen (S)Fra Siumut indstiller vi som medlem Hans Enoksen, som suppleant Karl Lyberth.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Næste taler er Niels Thomsen, Demokraterne.Niels Thomsen (D)Tak.Fra Demokraterne indstiller Astrid Fleischer Rex, som suppleant Justus Hansen.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Således er disse på plads.Landstingets midletidige udvalg for eventuelle ulykker fortsættelse, som denne gang skalhave færre medlemmer. Der skal være fem medlemmer, jeg skal bede partierne om deresindstillinger til medlemmer.Første taler er Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.Olga Poulsen Berthelsen (IA)85


Til dette udvalg vil vi fra Inuit Ataqatigiit indstillet følgende: Akitsinnguaq Olsen, JulianeHenningsen og Aqqaluaq Egede, som suppleant Storm Ludvigsen, Justus Hansen og HansAronsen.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Næste taler er Doris Jakobsen, Siumut.Doris Jakobsen (S)Tak.Vi indstiller som medlem: Karl Lyberth, som suppleant Ruth Heilmann.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Niels Thomsen, Demokraterne.Niels Thomsen (D)Fra Demokraterne indstiller vi Niels Thomsen, som suppleant Justus Hansen. Det er som omOlga Poulsen Berthelsen måske skal komme med en rettelse.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Da Justus Hansen ikke være en og to i samme person, ønsker Olga Poulsen Berthelsen at fåordet.Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.Olga Poulsen Berthelsen, (IA)For Juliane Henningsen skal Olga Poulsen Berthelsen være suppleant.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Tak.86


Således kan denne midlertidige udvalg fortsætte med benævnelse, og skal nok fortsætte indtilopgaven er tilendebragt, og har disse som medlemmer:Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Storm Ludvigsen, Inuit AtaqatigiitJuliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit AtaqatigiitAqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans Aronsen, Inuit AtaqatigiitKarl Lyberth, Siumut, suppleant Ruth Heilmann, SiumutNiels Thomsen, Demokraterne, suppleant Justus Hansen, Demokraterne.Idet vi ønsker god arbejdslyst til dette midlertidige udvalg er medlemmerne nu på plads.Det næste er repræsentanter under FN’s generalforsamling.I denne forbindelse bliver forholdstalsvalgmetoden ikke benyttet, kun at der fraFormandskabet ikke er indstilling om ændring af nuværende fremgangsmåde, og det er at deto største partier besætter pladserne. Således skal Inuit Ataqatigiitog Siumut besætte de topladser.Jeg vil bede partierne fremkomme med deres repræsentanter.Doris Jakobsen, Siumut.Doris Jakobsen (S)Da vi sad som Landsstyrekoalition lagde vi også vægt på de valgte til FN’s generalforsamlingnødvendigvis skal være fra Landsstyrekoalitionen samt fra oppositionen, men jeg er nu gladfor at oppositionen får mulighed at en repræsentant i FN.Vi skal med glæde fra Siumut indstille Aleqa Hammond som repræsentant i FN’sgeneralforsamling.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.Olga Poulsen Berthelsen (IA)Fra Inuit Ataqatigiit skal vi indstille Jane Petersen.87


Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Således indstilles det at Aleqa Hammond, Siumut, og Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit deltageri FN’s generalforsamling, som afholdes i september/november.Doris Jakobsen, Siumut, beder om ordet igen.Doris Jakobsen (S)Jeg glemte suppleanten – fra Siumut peger vi Kim Kielsen som suppleant.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, beder om ordet igen.Olga Poulsen Berthelsen (IA)Vi glemte også fra Inuit Ataqatigiit at nævne suppleanten, suppleanten bliver Olga PoulsenBerthelsen.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Og inden vi går over til det man med spænding venter på om vi i denne sal skal tage enbeslutning, ønsker Niels Thomsen, Demokraterne, at tage ordet, da det er tredje, vil det nokikke tage lang tid.Niels Thomsen (D)Jeg vil blot kort bemærke, at vi betragter det som naturligt at denne ene plads bliver overraktoppositionen, og at dette hænger i tråd med det vi har fremført under valgkampen vil jeg blotnævne dette.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Tak.Og da dette skal besluttes her i denne sal, skal jeg nu spørge om man ønsker at debattere,hvem der ønsker at tage afsted under den første del og hvem der ønsker at tage afsted underden anden halvdel?Aleqa Hammond, Siumut.88


Aleqa Hammond (S)Jeg vil blot overfor Niels Thomsen understrege, at ved fordelingen af disse pladser tages derudgangspunkt i partiernes størrelse, og at vi som den næststørste parti tilkommer os dennepligt.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Som nævnt er denne fordelingsorden blevet benyttet i lang tid, men skal blot huske på atLandstinget til erhver tid selvfølgelig kan ændre dette.Men Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, har bedt om ordet. Da det er femtegang, femminutter.Olga Poulsen Berthelsen (S)Formanden spørger om i hvilken periode repræsentanterne ønsker at deltage, vi vil foreslå atJane Petersen deltager i anden halvdel af FN´s generalforsamling.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Således ønsker Inuit Ataqatigiit, at Jane Petersen deltager under den sidste halvdel af FN´sgeneralforsamling.Doris Jakobsen, Siumut.Doris Jakobsen (S)Vi fra Siumut ønsker ligelede at vores repræsentant deltager under den anden halvdel af FN´sgeneralforsamling.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Jeg mener at det vil være naturligt, såfremt der mellem de udpegede repræsentanter bliverenige omkring det eller det bliver afgjort ved en lodtrækning.Repræsentanterne er udpeget, og da begge parter ønsker at deltage under den sidste halvdel,mener jeg vi her og nu ikke kan tage beslutning omkring dette.89


Således har Landstinget udpeget to repræsentanter til FN´s generalforsamling.Som den næste punkt vi skal behandle er punkt 16, valg af Landstingets Ombudsmand. Her erdet Landstingets Lovudvalg, der skal fremkomme med en indstilling.90


Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:33Landstingets Konstituerende samling 2009Dagsordens punkt 15Valg af Landstingets Ombudsmand.(Landstingets Lovudvalg)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Under Landstingets konstituerende samling, er det almindelig kutymi ,at vælge LandstingetsOmbudsmand. Landstingets Lovudvalg har meddelt mig at udvalget indstiller Vera Leth tilgenvalg.Jeg skal spørge om der er andre forslag?Det er ikke tilfældet.Og nu skal vi stemme om forslaget.Jeg skal bede Landstingets medlemmer om at afgive deres stemme, forslaget er Vera Leth.Ud af 28 stemmeberettigede er Vera Arnatsiaq Leth valg af 28, tillykke med genvalget.Undskyld, der er problemer med afgivningsudstyret, der er 29 tilstede, og ud af disse er VeraLeth valgt af 29 som Landstingets Ombudsmand.91


Den næste punkt er valg af sætteombudsmand for Landstinges Ombudsmand.92


Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:36Landstingets Konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 16Valg af sætteombudsmand for Landstingets Ombudsmand.(Landstingets Lovudvalg)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Til dette har jeg følgende bemærkninger. Landstingets Lovudvalg har meddelt mig atudvalget indstiller Hans Gammeltoft Hansen til genvalgValget er betinget af at Hans Gammeltoft Hansen selv samt Folketingets Retsudvalggodkender valget. Det er så Landstingets Lovudvalgets indstilling.Jeg skal spørge om der er andre foslag?Det er ikke tilfældet.Nu skal vi stemme om forslaget.Jeg skal bede Landstingets medlemmer om at afgive deres stemme.29 er enige, således er Hans Gammeltoft Hansen ensstemmigt valgt.93


Kim Kielsen har bedt om ordet.Kim Kielsen, (S)(kan ikke høre hvad han siger)Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Det er erfaret at stemmeafgivningsudstyret endnu ikke fuldt ud installeret, derfor skal jeg bedeLandstingets medlemmer, der er enige i at Hans Gammeltoft Hansen indsættes somsætteombudsmand for Landstingets Ombudsmand, om at stå op.Således er Hans Gammeltoft Hansen enstemmig valgt af alle de tilstedeværende.Først vil Justus Hansen, Demokraterne have ordet.Justus Hansen (D)Som Landstingets Lovudvalgets nyvalgte formand glæder det mig valget af LandstingetsOmbudsmand samt sætteombudsmand for Landstingets Ombudsmand, og jeg glæder mig tildet kommende samarbejde.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Tak.Således er formiddagens møde slut, mødet er midlertidig lukket.94

More magazines by this user
Similar magazines