11.07.2015 Views

Her er projektgruppen bag MidtEPJ - Region Midtjylland

Her er projektgruppen bag MidtEPJ - Region Midtjylland

Her er projektgruppen bag MidtEPJ - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 1 - Novemb<strong>er</strong> 2011Nyhedsbrev<strong>H<strong>er</strong></strong> <strong>er</strong> <strong>projektgruppen</strong> <strong>bag</strong> <strong>MidtEPJ</strong>Fra venstre ses Britt Sylvest<strong>er</strong> And<strong>er</strong>sson ledende lægesekretær Kirurgisk Afdeling, Trine Jørgensen projektled<strong>er</strong>, ToveLindhøj Sundheds-IT, Helle Krogstrup Prior Ergot<strong>er</strong>apeut T<strong>er</strong>apiafdelingen, Hanne Rützou Sundheds-IT, Jeanette HoffmannJensen sygeplej<strong>er</strong>ske Anæstesi/DKC, Thomas Rønning It-kundeansvarlig, Jette Amdi ledende lægesekretær Kvindeafdelingen,Anette Mundbj<strong>er</strong>g Sundheds-IT og Annemette Kok ledende lægesekretær Medicinsk AfdelingTrine Jørgensen ny projektled<strong>er</strong>for <strong>MidtEPJ</strong>Trine Jørgensen <strong>er</strong> uddannet sygeplej<strong>er</strong>skeog har en kandidatgrad i Medicinsk Informatikfra Ålborg. Trine har de sidste ti årarbejdet for Systematic og d<strong>er</strong>med væretdybt involv<strong>er</strong>et i udviklingen af <strong>MidtEPJ</strong>.Desuden har Trine været med til implement<strong>er</strong>ingenaf <strong>MidtEPJ</strong> i Rand<strong>er</strong>s.Trine Jørgensen om <strong>MidtEPJ</strong>- hvad synes du kendetegn<strong>er</strong> dette projekt?”Jeg s<strong>er</strong> involv<strong>er</strong>ing og deltagelse som nogle af de all<strong>er</strong>vigtigsteparametre ved projektet. Sådan kan vi være med til at sikre, atdet bliv<strong>er</strong> en god implement<strong>er</strong>ing og ov<strong>er</strong>gangen bliv<strong>er</strong> såsm<strong>er</strong>tefri som muligt. Jeg <strong>er</strong> positiv ov<strong>er</strong> det kæmpe potentialevores it-brug<strong>er</strong>e har og jeg glæd<strong>er</strong> mig til processen”.Stor int<strong>er</strong>esse for demonstrationD<strong>er</strong> var fuldt hus i Den Blå Café (og m<strong>er</strong>e til) daprojektled<strong>er</strong> Trine Jørgensen præsent<strong>er</strong>edefunktion<strong>er</strong>ne i det nye system. D<strong>er</strong> blev lyttetint<strong>er</strong>ess<strong>er</strong>et og flittigt spurgt ind til <strong>MidtEPJ</strong>.Ledende ov<strong>er</strong>læge: ”Piece of cake””Vi skal passe på ikke at gøre implement<strong>er</strong>ing af<strong>MidtEPJ</strong> til for stort et problem. Som det enestehospital i regionen <strong>er</strong> vi jo vant til at arbejdeelektronisk, og med det jeg har set h<strong>er</strong> i dag,mind<strong>er</strong> det mig mest om at gå fra en gammelWindows til en ny. Det ville man jo ikke brugemange tim<strong>er</strong> på d<strong>er</strong>hjemme.Jeg tror, det bliv<strong>er</strong> piece of cake.”Trine Jørgensen fortæll<strong>er</strong> om <strong>MidtEPJ</strong> til de mange fremmødte- Ove Gaardboe ledende ov<strong>er</strong>læge, AkutafdelingenNæste demonstration find<strong>er</strong> sted til Klinisk Morgen d. 26. januar 2012Hospitalsenheden Horsens


De fem element<strong>er</strong> i <strong>MidtEPJ</strong>Sådan klar<strong>er</strong> vi supporten i Sundheds-ITfrem til implement<strong>er</strong>ingen<strong>MidtEPJ</strong> teknikForb<strong>er</strong>edels<strong>er</strong>ne til implement<strong>er</strong>ingen af <strong>MidtEPJ</strong>medfør<strong>er</strong>, at medarbejd<strong>er</strong>ne i sundheds-IT i denkommende tid vil være en del m<strong>er</strong>e optaget afmød<strong>er</strong> og und<strong>er</strong>visning. D<strong>er</strong>for har vi ansat LoneHavmøll<strong>er</strong> Christensen, som <strong>er</strong> dedik<strong>er</strong>et til atvaretage supportfunktionen i forhold til OpusEPJ, BookPlan, Grønt System.Det skal vi nå inden <strong>MidtEPJ</strong> skal i drift:D<strong>er</strong> skal skiftes 250-300 pc’<strong>er</strong>D<strong>er</strong> skal sættes m<strong>er</strong>e RAM i op til 500 pc’<strong>er</strong><strong>MidtEPJ</strong> skal install<strong>er</strong>es på samtlige pc’<strong>er</strong>Det eksist<strong>er</strong>ende trådløse netværk skal skiftesD<strong>er</strong> skal ryddes op i it-brug<strong>er</strong>regist<strong>er</strong>etD<strong>er</strong> <strong>er</strong> altså startet rigtigt mange it-tekniske projekt<strong>er</strong>,for at sikre effektiv und<strong>er</strong>støttelse af <strong>MidtEPJ</strong> - og selvomit gør hvad de kan, vil nogle af projekt<strong>er</strong>ne ikkekunne undgå at virke forstyrrende, så vi håb<strong>er</strong> på j<strong>er</strong>esforståelse.Lone træffes på lokal nr. 25099mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.30og fredag kl. 8.00 – 15.00Vi vil g<strong>er</strong>ne anmode om, at man prøv<strong>er</strong> i egenafdeling hos sin sup<strong>er</strong>brug<strong>er</strong>, inden man kontakt<strong>er</strong>Lone. Det <strong>er</strong> muligt, at Lone (især h<strong>er</strong> i starten)ikke med det samme kan løse alle supportopgav<strong>er</strong>og så vil hun give den vid<strong>er</strong>e til én af deandre fra sundheds-IT. Lone varetag<strong>er</strong> også brug<strong>er</strong>oprettelse,så hun kan kontaktes, hvis manhar problem<strong>er</strong> med adgang til Opus EPJ, Book-Plan, Grønt System, AK-systemet, GOP og Webpatologi(henholdsvis Vejle og Århus).Support på andet end det ovennævnte varetagessom vanligt andre sted<strong>er</strong> – jf. Intranettet und<strong>er</strong>Thomas Rønning And<strong>er</strong>sen IT-hjælp,KundeansvarligProjektplan – i grove trækDecemb<strong>er</strong>: Læseadgang til <strong>MidtEPJ</strong> Så man kan gå ind og orient<strong>er</strong>e sig i <strong>MidtEPJ</strong> - Nogle PC’<strong>er</strong> vil kørelangsomt, fordi de <strong>er</strong> for gamle – de bliv<strong>er</strong> skiftet løbende.Novemb<strong>er</strong> – decemb<strong>er</strong>: Tværgående workshopsJanuar – februar: Specialespecifikke workshopsMarts: Konfigur<strong>er</strong>ing af <strong>MidtEPJ</strong>Medio marts: Alle PC'<strong>er</strong> <strong>er</strong> opgrad<strong>er</strong>et til at kunne køre <strong>MidtEPJ</strong>. Alle får skriveadgang til <strong>MidtEPJ</strong>.Samtidig skiftes vores v<strong>er</strong>sion af bookplan ud med <strong>MidtEPJ</strong> v<strong>er</strong>sionen af bookplan.April – maj: Und<strong>er</strong>visning af sup<strong>er</strong>brug<strong>er</strong>e og slutbrug<strong>er</strong>e21. maj: Go-live - implement<strong>er</strong>ing af <strong>MidtEPJ</strong>14 dage frem: Massiv go-live supportdækning af sup<strong>er</strong>brug<strong>er</strong>ne.Hospitalsenheden Horsens

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!