Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

IndholdKlimastrategifor Vordingborg KommuneGodkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 20101


Klimastrategi for Vordingborg KommuneKlimastrategifor Vordingborg Kommune1. udgave, 1. oplagVordingborg KommuneMiljø og TeknikØstergårdstræde 1A4772 VordingborgTlf.: 55 36 36 36www.vordingborg.dkAfdeling: Miljø og Teknik, Vordingborg KommuneLayout og grafisk produktion: Pihl – grafisk designTryk: Grafikom A/S2


Klimastrategifor Vordingborg Kommune


IndholdsfortegnelseForord 51. Baggrund for klimaarbejdet 62. Vordingborg Kommune og klimaet 73. CO 2 -udledning i Vordingborg Kommune 84. Vision og ambitioner på klimaområdet 95. Strategiområder 115.1 Energiproduktion, forsyning og energiplanlægning . . . . . . . . . . . . . . . 125.2 Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.3 Landbrug og arealanvendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.4 Boliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.5 Erhverv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.6 Kommunen som virksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.7 Hvordan skal klimastrategien gennemføres? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18BILAG 1Basisfremskrivning og scenarieanalyser 19BILAG 2CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008 37BILAG 3CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som virksomhed 2008 73


ForordForordVordingborg Kommune ønsker at tage et medsvar for at reducere CO 2udledningensamt arbejde for at klimaovervejelser bliver en naturlig del af dagligdagen i VordingborgKommune. Derfor er der igangsat et klimaprojekt, som skal munde ud i formuleringen afen klimastrategi og en klimahandleplan, som kommunen vil basere sin klimaindsats på.Til brug for projektet har Vordingborg Kommune formuleret en klimavision og indgåetnogle klimaaftaler, som skal hjælpe med til at fremme den ønskede udvikling. Klimavisionen,de indgåede klimaaftaler og viden om den aktuelle CO 2udledning i kommunensom geografisk område, vil danne grundlag for formuleringen af klimastrategien tilreduktion af CO 2udledningerne samt til at formulere klimamålsætningerne.Det er hensigten af klimastrategien skal benyttes til at sprede viden og øge bevidsthedenom nødvendigheden af indførelse af klimaforbedrende tiltag. Klimastrategienskal tjene som inspiration for kommunens virksomheder og institutioner, borgere ogansatte i Vordingborg Kommune.Klimastrategien er blevet diskuteret på workshops med en række klimainteressenteri kommunen, og har dannet grundlaget for formuleringen af kommunens klimahandlingsplan.Handlemulighederne indeholder derfor både løsninger af generel karaktersamt specifikke løsninger, som er fremsat på workshops.Denne klimastrategi vil udgøre Del 1 af kommunens klimaarbejde og vil ikke indeholdeinitiativer med hensyn til klimatilpasning og sikring mod oversvømmelser ved kyster ogbebyggede områder, som planlægges at blive Del 2 i kommunens samlede klimastrategi.Med venlig hilsenHenrik HolmerBorgmester i Vordingborg KommuneDenne tryksag er klimakompenseret.Ved at Klimakompensere, støtter man Plan Vivos projektet, som er etskov- og landbrugsprojekt i N’hambita i Mozambique og man bidrager tilat modvirke drivhuseffekten på vor planet. Kompensationen udregnes udfra det totale kuldioxidudslip fra produktion og transport.5


Klimastrategi for Vordingborg Kommune1. Baggrund for klimaarbejdetVordingborg Kommune har tiltrådtKlimapagten (Covenant of Mayors)samt indgået en aftale med DanmarksNaturfredningsforening om reduktion afCO 2udledningen.Vordingborg Kommune har desudenforpligtiget sig til at arbejde positivtmed og inden for de rammer, somfindes i den regionale klimastrategiudarbejdet af KommunekontaktrådSjælland (KKR) og Region Sjælland.De samlede rammer VordingborgKommune har indgået aftaler inden forer skematisk vist i nedenstående figur.Borgmesterpagten• > 20 % CO reduktion i 2020 i2kommunen som geografi• Udarbejde en energi- og klimaplani 2010DN aftalen• 2 % CO reduktion/år for virksomhedenVordingborg Kom-2mune frem til 2025Region SjællandKlimastrategi• Leve op til de overordnede måli Regionens klimastrategi• Understøtte Regionens klimastrategi6


2. Vordingborg Kommune og klimaet2. Vordingborg Kommuneog klimaetVordingborg Kommune er en kommune,der er sammensat af 16 lokalområdermed Vordingborg, som detstørste byområde. Vordingborg by harnæsten 11.500 indbyggere. Ca. 2/3 afkommunens 46.600 indbyggere bor imindre byer i lokalområderne.Vordingborg Kommune påvirker somalle andre kommuner klimaet, menlokale forhold gør at kommunernepåvirker klimaet forskelligt.Vordingborg Kommune har et forholdsvisbegrænset antal arbejdspladser,hvorfor mange borgere udfører etstort trafikarbejde, som især foretagesmed privatbiler. Transportsektoren erderfor en stor bidragsyder til udledningenaf drivhusgasser i kommunen.Sammenlignet med andre sjællandskekommuner har Vordingborg Kommuneet forholdsmæssigt stort landsbrugsarealog stort dyrehold, hvorfor landbrugssektorenligeledes har betydeligindvirkning på udledningen af drivhusgasser.findes i lokalområderne Vordingborg,Midtmøn og Præstø udgør derimodkun en meget lille del af CO 2-udledningeni Vordingborg Kommune, idetstørstedelen af fjernvarmen produceresaf CO 2neutral biomasse.De væsentligste enkeltkilder tilpåvirkning af klimaet i VordingborgKommune bliver derfor• transportsektoren• landbrugssektoren• private boligerDe 3 sektorer hører da også til dem,som Energistyrelsen har givet højestprioritet. Dels fordi sektorerne ialmindelighed er væsentlige dels fordiløsningerne også ser ud til at væreudfordrende.Private boliger er som i mange andrekommuner en af hovedkilderne tildrivhusgasudledningen. Udledningenaf drivhusgasser kommer især fraelforbruget og fra forbruget af olieog naturgas til individuel opvarmningi landdistrikterne. Fjernvarme, som7


Klimastrategi for Vordingborg Kommune3. CO 2-udledning i VordingborgKommuneDe samlede udledninger af drivhusgasseri Vordingborg Kommune ireferenceåret 2008 udgør ca. 416.000ton CO 2-ækvivalenter (fratrukketnegativt bidrag fra produktionen af VEog arealanvendelse). CO 2-udledningeni Vordingborg Kommune svarer til enudledning på ca. 8,9 ton CO 2-ækvivalenterper borger (landsgennemsnittetfor 2008 var ca. 12) og udgør ca. 0,6% af den samlede danske udledningi 2008.Størsteparten af udledningerne skyldestransportsektoren, som udgørca. 39 % af den samlede udledningi kommunen. Elforbrug og varme(korrigeret for VE produktionen) erde næststørste kilder til udledning afdrivhusgasser med 32 %, mens landbrugog gartneri udgør 28 % af CO 2udledningen.Transportsektoren, el- og varmeforbrugetsamt landbrugssektoren udgørtilsammen ca. 99 % af den samledeCO 2udledning for Vordingborg Kommunesom geografisk område. Kommunensom virksomhed er ansvarligfor ca. 2,4 % af den geografiskeudledning.Udledningen af drivhusgasser kan opgørespå sektorer. Transportsektoren,landbrug og gartnerier samt privatehusholdningers forbrug af el og varmeer de sektorer, der udleder mest CO 2.Den største udfordring i kommunensklimastrategi og klimahandleplanbliver at finde de mesteffektive og klimavenlige virkemidlerindenfor sektorerne: transport,landbrug og private husholdninger.200,000CO₂ udledninger fordelt på sektorer150,000ton CO₂100,00050,000Ikke energirelateredeOlieNaturgasFjernvarmeElforbrug0-50,000-100,000Private husholdningerKommunale ejendommeForsyningØvrige offentligErhverv og industriLandbrug og gartnerierVE elprodukonTransportArealanvendelseAffald og spildevandUdledning af drivhusgasser fra sektorer og fordeling på energikilde.8


3. CO 2-udledning i Vordingborg Kommune4. Vision og ambitioner påklimaområdetVordingborg Kommune har formulereten vision som grundlag for formuleringaf klimastrategien og klimahandlingsplanen.Vordingborg Kommune har gennemførten række analyser af effekten afforskellige realistiske virkemidler samtaf, hvad der sker uden igangsættelseaf klimainitiativer (baseline).De virkemidler, der arbejdes medfremgår af tabel 1 på side 8.Baseline forventes at give en CO 2reduktion på 6,5 % i forhold til basisåret2008 eller en CO 2reduktion påca. 27.000 tons om året i 2020. Detskyldes primært en forventning ommere VE-produceret el.KlimavisionKlimaproblematikken skal være en naturlig del af dagligdagen i Vordingborgkommune, og klimastrategien skal implementeres i alle planer og projektermed det formål at reducere CO 2belastningen i kommunen.Målsætning for klimaindsatsenVordingborg Kommune vil fortsætte arbejdet med at reducere energiforbrugetog især satse på udbygningen af vedvarende energikilder.Mål for klimaindsatsenVordingborg Kommune vil arbejde for at1. Reducere CO udledningen i kommunen som geografisk område med2mere end 20 % inden 2020 samt gøre forberedelser til en mere ambitiøsCO 2reduktion ved næste revision af klimastrategi og handlingsplan.2.Gøre klimavenlig energi til en væsentlig del af kommunens energiforsyning,således at mere end 30 % af den samlede energimængde skalkomme fra vedvarende energikilder inden 2020 samt gøre forberedelsertil at VE kan udgøre end endnu større andel af kommunens energiforbrugved næste revision af klimastrategi og handlingsplan.3.4.Øge kommunens andel af vedvarende el fra 48 % til 100 % inden 2025.Reducere energiforbruget i de kommunale bygninger med mere end 20% inden 2020 og at reducere udledningen af CO 2med mere end 30 % ikommunen som virksomhed inden 2025.9


Klimastrategi for Vordingborg KommuneDen samlede teoretiske reduktion afudledningen af CO 2, som virkemidlernegiver anledning til udgør i alt ca.32,8 % i forhold til 2008-niveauet.Dertil kan lægges effekten af demange andre løsninger, som der ikkeer regnet på.Etablering af vindmøller forventes atgive det største reduktionsbidrag,forudsat at forslaget til vindmølleplanrealiseres. Beregningerne viser til-Reduktioner ift. 2008-niveaulige, at målet for reduktionen af CO 2udledningen på mere end 20 % ogsåkan nås, selv om vindmølleplanen ikkeeller kun delvist gennemføres, mendet vil kræve en større og vanskeligereindsats at gennemføre de øvrigescenarier fuldt ud.Hvis kun varmeplanen gennemføres,så vil det blive muligt at opnå en andelaf vedvarende energi i 2020 på ca.54% af den samlede energimængde.CO 2reduktioner i2020% CO 2reduktioneri 2020Procentvis reduktionift 2008 inkl. baselineTon CO 2% 2020 2025Baseline 27.084 6,5 6,5 % 9,1 %Varmeplan 35.573 8,5 15,1 % 16,9 %Vindmølleplan 40.667 9,8 16,3 % 17,5 %Varmepumper 6.876 1,7 8,2 % 10,9 %Transportscenarie 3.000 0,8 7,3 % 9,8 %Landbrugsscenarie 18.000 4,3 10,8 % 13,4 %Biogasscenarie 5.000 1,2 7,7 % 10,3 %Alle scenarier Ca. 136.000 32,8 32,8 % 33,5 %Tabel 1.For at opnå de fastsatte mål på klimaområdet vil Vordingborg Kommuneblandt andet:• Prioritere vindenergi som et af de centrale elementer i elforsyningen• Prioritere fjernvarme som et af de centrale elementer i varmeforsyningen og udbygge fjernvarmen i områder medmange boliger• Satse på optimal udnyttelse af biomasse til produktion af vedvarende energi (varme og el)• Arbejde for at landbrugets arealanvendelse bliver mere klimavenlig• Arbejde for at kommunens CO udledning fra transportsektoren reduceres ved blandt andet planlægning, initiativer2og adfærdsregulerende initiativer• Arbejde med klima på tværs af sektorer, kommunegrænser og skabe initiativer, der både• involverer private og offentlige aktører• Motivere private til at anvende alternative energiløsninger i boliger• Motivere erhvervslivet til at anvende alternative løsninger i produktion og transport• Arbejde med interne adfærdsændringer i kommunen, der reducerer udledningen af drivhusgasser• Sikre at nye byområder og omlægning af eksisterende områder tilpasses klimaændringerne• og CO -udledningen minimeres2• Synliggøre kommunens klimaarbejde• Skabe interesse og motivation for CO reduktionen i hele kommunen2• Informere og inddrage erhverv, borgere, institutioner og foreninger i diskussioner og valg af klimaløsningerog nye initiativer10


5. Strategiområder5. StrategiområderVordingborg Kommune har prioritereten række indsatsområder, somcentrale emner i kommunens klimaarbejde.Disse emner er udvalgt,fordi de hver for sig repræsenterer devæsentligste sektorer til udledningenaf drivhusgasser (se afsnit 3 om CO 2udledningen i kommunen). Det sidsteindsatsområde er medtaget, fordi detogså er vigtigt at beslutte, hvorledesklimastrategien skal gennemføres.De centrale klimastrategiområder beskrivesi de følgende afsnit med hensyntil, hvorfor emnet er vigtigt, hvilkeudfordringer som imødeses indenforområdet samt hvilke delmålsætningerog realistiske handlemuligheder,der med den eksisterende viden kanbringes i anvendelse.Principperne til reduktionen af udledningenaf drivhusgasser kan findesindenfor 3 kategorier.• Reduktion af energiforbruger• Brugen af alternative energikilde• Reduktion af ikke-energi relateretudledningDe klimatiltag som VordingborgKommune som virksomhed alleredehar taget eller forventer at tage i nærfremtid, er beskrevet i afsnittet omkommunen som virksomhed.De udvalgte klimaemner, hvorafflere er indbyrdes afhængige afhinanden, listes nedenfor:1. Energiproduktion, forsyningog energiplanlægning2. Transport3. Landbrug og arealanvendelse4. Boliger5. Erhverv6. Kommunen som virksomhed7. Hvordan skal klimastrategiengennemføres?Private boliger, erhverv og kommunensom virksomhed er f.eks. endelmængde af energiforbruget. Detsamme forhold gør sig gældende medtransporten.11


Klimastrategi for Vordingborg Kommune5.1 Energiproduktion,forsyning ogenergiplanlægningHvorfor?Energiforbruget er en af de 3 størstekilder til CO 2udledning i VordingborgKommune og udgør godt 1/3-del afden samlede CO 2udledning (produktionenaf VE er ikke medregnet).Private boliger er ansvarlig for langtden største CO 2udledning fra energiforbruget,hvilket skyldes at olieer den dominerende energikilde tilopvarmning, mens naturgas udgør enmindre andel. Det samme billede sesinden for erhvervslivet, mens naturgasdominerer som energikilde inden forkommunale ejendomme.I dag udgør VE andelen 32 % af energiforsyningeni kommunenUdfordringer?Såvel EU som folketinget har sat målfor reduktionen af udsendelsen afdrivhusgasser fra energi-forbruget ogmeget tyder på, at disse mål bliverskærpet i fremtiden. Udfordringernebliver dels at fortsætte med at reducereforbruget så vedtagne forpligtigelserkan nås dels af få introduceret alternativeog klimavenlige brændsler i stedetfor især olie og naturgas som opvarmningskildei individuelle olie- og gasfyr.Der skal produceres mere alternativenergi i kommunen og energien skalkunne forsynes til de forbrugsområder,hvor erstatningsbehovet og mulighederneer størst. Boligejerne skalstimuleres til at investere i alternativeenergikilder til opvarmning af boligen.En strategisk energiplan vil kunnesvare på de fleste af de problemstillinger,som vil opstå i forbindelse medat overvejelser af løsninger inden forvarme- og elforsyningen.For yderligere at kunne skærpe måletfor andelen af vedvarende energi ienergiforsyningen i 2020 til f.eks. 40-50 %, er det nødvendigt at fortsætteudbygningen og brugen af vedvarendeenergikilder.Delmålsætning og målDet er kommunens målsætning• at udbygge fjernevarmeforsyningeni de tæt bebyggede områderomkring Vordingborg by• at stimulere brugen af vedvarendeenergiløsninger i landdistrikterne• at udarbejde og gennemføre envindmølleplan.Det er et mål, at reducere CO 2udledningen med 8,5 % eller ca.36.000 tons om året i 2020 vedfjernvarmeløsninger og med 9,8 %eller ca. 41.000 tons ved implementeringaf en vindmølleplan.Det er et mål, at gøre kommunenselvforsynende med el i 2025blandt andet ved implementeringaf en vindmølleplan.Handlemuligheder?Handlemulighederne er blandt andet at:• Udarbejde en strategisk energiplan,som udstikker de fremtidige rammerfor kommunens el- og varmeforsyning.• Udbygge fjernvarmeforsyningen,hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt• Stimulere tiltag til fremme af vedvarendeenergiløsninger i landdistrikterne• Fremme udnyttelsen af varmepumper,jordvarmeanlæg, solceller,solpaneler, husstandsmøller oglignende vedvarende energiløsningeri private boliger og i kommunaleejendomme• Implementere en vindmølleplan forat fremme opstillingen af vindmøllerog øge produktionen af VE strøm.• Stimulere erhvervslivet til fortsatteenergibesparelser samt omstillingtil brug af vedvarende energikilder,som f.eks. biomasse• Udnytte dels det eksisterende biogaspotentialei landbrugssektorenog dels udnytte anden bio-masse tilproduktion af VE, så som slam frarenseanlæg, biogas fra lossepladser,haveaffald m.v.12


5. Strategiområder5.2 TransportHvorfor?Transportsektoren udgør den væsentligsteenkeltkilde til udledning afdrivhusgasser i kommunen. Udledningenstammer primært fra brugenaf privatbiler (55 %). De øvrige betydendeenkeltkilder er lastbiler (16,8%), non-road kørsel i landbruget (6,2%) samt kørsel med varebiler på (5,2%). Disse kilder udgør tilsammen ca.83 % af den samlede udledning afdrivhusgasser fra transportsektoren iVordingborg Kommune.Udfordringer?Danskerne kører mere og længerei privatbiler og mindre på cykel. Deter en stor udfordring at få forbedrettrafik- og infrastrukturen og dermedfå reduceret transportarbejdet og detfremtidige transportbehov. Der erbehov for at finde transportløsninger,som er bæredygtige og transporteffektive.Udbygning af stationsbyerne medtætte kompakte boligområder og stationsnærearbejdspladser er en nogleaf forudsætningerne for at kollektivetransportløsninger kan fremmes. Elbilerforventes at blive en af løsningernei fremtiden, men praktiske erfaringermangler. Energistyrelsen støtter iperioden 2008-12 en forsøgsordningmed elbiler, hvor blandt andet barrierermod elbilers udbredelse undersøges.Handlemuligheder?Handlemulighederne inden for transportområdeter blandt andet:• Ved planlægning at fremme udbygningenaf stationsbyer med tætbebyggelse og arbejdspladser.• At tiltrække flere lokale stationsnærearbejdspladser• At analysere mulighederne for ogløsningerne til at flytte flere personerover til den kollektiv trafik• At nedsætte tværgående arbejdsgruppersom skal fremlæggeforslag til de bedste klimaløsningerpå transportområdet• Fælleskommunalt samarbejde omat fremme anvendelsen af alternativebrændstoffer i den offentligebusdrift (Movia)• At arbejde for at styrke togbetjeningeni kommunen• At arbejde for at optimere busbetjeningeni kommunen• At fremme brugen af kollektiv trafikved i kampagner at promovere samkørselog anvendelse af delebiler• Etablere et tilstrækkeligt antal parkeringspladserved stationerne• Stille krav i forbindelse med udbudtil transportørers og busselskabersanvendelse af brændstoftyperDelmålsætning og målVordingborg Kommune ønskerat fremme anvendelsen af denkollektive trafik og vil følge anbefalingernefor byudviklingen iStrukturbillede 2030 – Sjælland(”Sjællandsprojektet”) til fremme afden kollektive trafik.Det er kommunens mål, at CO 2udledningen fra transportsektoreni 2020 er reduceret med ca. 3.000tons per år i forhold til den almindeligeudvikling.13


Klimastrategi for Vordingborg Kommune5.3 Landbrug ogarealanvendelseHvorfor?Landbrugssektoren i Danmark udlederstore mængder drivhusgasser, og udgørsåledes ca. 16 % af den samledeudledning af drivhusgasser i Danmarki 2008. Udledningen stammer fra anvendelsenaf landsbrugsjorden og frahusdyrhold. I Vordingborg Kommunebidrager landsbrugssektoren medca. 28 % af den samlede geografiskeudledning af drivhusgasser.Udfordringer?Den største udfordring i landbrugssektorener en omlægning af landbrugsjordensanvendelse. Det er tilligeen udfordring at få udnyttet det storepotentiale for produktion af VE somlandbrugets produktion af biomassegiver.Naturgas skal som et fossilt brændseludfases, hvorfor biogas kan være etalternativ i ledningsnettet. Biogaspotentialetfor landsbrugssektorenvurderes nationalt set at være tekniskinteressant, mens økonomien er enudfordring. Der savnes den varsledetilskudsordning til fremme af blandtandet biogasløsninger.Betingelserne for anvendelse afbiogas i naturgassystemet er ikkeafklaret, idet emnet er under drøftelsesåvel hos myndighederne som hosgasselskaberne. Hvorvidt biogas haren mulighed i Vordingborg Kommuneafhænger af en række lokale forhold.Delmålsætning og målVordingborg Kommune ønskeri dialog med landbruget at findebrugbare løsninger til en reduktionaf landbrugssektorens udledningaf drivhusgasser. Løsninger kunnef.eks. være at motivere til at optimereanvendelsen af landsbrugsarealerne(ændrede dyrkningsformer oggødningsmønstre) eller til at fremmeproduktionen af VE fra biomasse,f.eks.til biogas eller biobrændsel ogved udnyttelse af varmeproduktioneni tætte bebyggelser.Det er målet, at ca. halvdelen aflandbrugsarealet skal anvendes tilvinter- eller efterafgrøder i 2020 ogat ca. 40 % af husdyrgødningenbliver anvendt til produktion afbiogas.Det vil resultere i en CO 2reduktionpå ca. 23.000 om året.Handlemuligheder?Der findes i dag flere realistiske handlemulighederinden for landbrugssektoren:• Biogasanlæg• Vinter-/efterafgrøder og energiafgrøder• Ændret fodermønster og forbedredegødningsmønstre• Etablering af skov- og vådområder.• Etablering af fora til diskussioner afudfordringer og løsninger14


5. Strategiområder5.4 BoligerHvorfor?Private boliger udgør en meget storkilde til CO 2udledninger. Ca. ¼-del afCO 2udledningen i kommunen stammerfra private boligers brug af el ogvarme. Varmebehovet dækkes overvejendemed olie, som er en ”CO 2-tung” energikilde.Reduktion af boligers bidrag til udledningenaf drivhusgasser er en nationalprioritet og er det også i VordingborgKommune.Udfordringer?Det er en udfordring at motivereboligejere til at investere i renoveringer,som blandt andet skal forbedrebygningers isolering samt investerei energieffektivt udstyr og apparater.Den økonomiske situation har ikkeforbedret muligheden for at sætte nyeinitiativer i gang.Delmålsætning og målVordingborg Kommune ønsker,at boligers energieffektivitet skalforbedres dels ved isoleringsløsninger,dels ved at vedvarendeenergiløsninger skal introduceresfor at udfase olie og naturgas sombrændsel for boligopvarmning.Målet for boligopvarmning er, atvarmeforbruget skal reduceresmed 20 % inden 2020.Målet for boliger i landdistrikterneer, at ca. 20 % af varmebehovetskal erstattes med varmepumpereller anden opvarmning medbiomasse, hvor der i dag anvendesolie til opvarmning. Det svarertil en CO 2reduktion på ca. 7.000tons per år.Handlemuligheder?Handlemulighederne inden for boligområdeter blandt andet at:• Undersøge mulighederne for atudvikle og anvende incitamenter tilhusholdningers udskiftning af gamleolie- og gasfyr, tilslutning til fjernvarmesystemet,gennemførelse afenergirenoveringer og bygninger aflavenergihuse• Forbedre mulighederne for at etablerekollektive vedvarende energiløsninger• Etablere partnerskaber og forbedresamarbejdet mellem interessenterneenergirenovering og alternativeenergiløsninger.• Igangsætte kampagner og få meresynlighed på klimaresultater (”barometre”)• Fremme energirenoveringer, herunderbedre isolering af klimaskallen.• Fremme fjernvarmebaseret varmeforsyninghvor det er muligt oghensigtsmæssigt• Fremme anvendelse af vedvarendeenergikilder• Udskifte olie- og gasfyr til f.eks.energieffektiv varmepumpe• Fremme opførelse af lavenergiboliger• Udlægge nye boligområder medkrav til anvendelse af energiklasse I• Gennemføre oplysningskampagnerom energisparetiltag• Anvende energiruder• Genanvende varmen i udsugningsluft• Tørre tøjet udendørs uden brug aftørretumler• Udskifte el som opvarmningsform• Udskifte ældre el-forbrugende artiklermed lav energieffektivitet, såsomfryser, køleskab, vaskemaskine ogtørretumbler med nye og energieffektiveartikler• Udskifte glødepærerne• Slukke for stand-by strømme på elapparater• Bruge el spareskinne• Bruge energieffektive PC, TV m.v.15


Klimastrategi for Vordingborg Kommune5.5 ErhvervHvorfor?Erhverv og industrier udleder næsten8 % af den samlede CO 2udledningi kommunen, hvoraf ca. halvdelenstammer fra en fødevareproducerendevirksomhed. De andre største brancheri kommunen er kemiske/plastindustrier, fødevare samt og jern- ogmetalvirksomheder.Erhverv og industri anvender ca. 13 %af energiforbruget i kommunen, hvorafden største andel primært udgøres afolie og i mindre udstrækning fjernvarme.Udfordringer?De største udfordringer med at få reduceretudledningen af drivhusgasserfor erhverv og industri er at tilskyndetil fortsatte energibesparelsen samt atfå introduceret brugen af alternativebrændsler. Biomasse, såsom træflisog halm, ser ud til også at blive attraktivfor denne sektor.Delmålsætning og målMålet er, at erhverv og industrierskal motiveres til, at sektoren i2020 skal opnå 20 % reduktionenaf udledning af drivhusgasser viaenergibesparelser eller ved omstillingtil brug af alternative energikilder.Handlemuligheder?Handlemulighederne i erhverv ogindustri er blandt andet:• Promovering af initiativer til fremmeaf fortsatte energibesparelser• Promovering af omstilling til anvendelseaf alternative energiløsninger,såsom biomasse• Fremme lukkede produktionsformerved planlægning og design, såledesat affald fra en produktion blivertil råvarer for en anden (Vugge-til-Vugge og symbiose)• Fremme partnerskabet mellem virksomheder,institutioner og landbrugom udnyttelse af biomasse somalternativ energikilde.• En målrettet indsats for at deselvstændige forsyningsselskabermedvirker aktivt til at reducereudledningen af drivhusgasser fraderes aktiviteter.16


5. Strategiområder5.6 Kommunen somvirksomhedHvorfor?Virksomheden Vordingborg Kommuneer ansvarlig for ca. 2,4 % af den samledeudledning af CO 2for kommunensom geografisk område.Vordingborg Kommune som virksomhedønsker at gå forrest på klimaområdet,at være en seriøs og troværdigpartner og kommunen som virksomheder derfor allerede startet med ”atfeje for egen dør”.Udfordringer?De største udfordringer for kommunensom virksomhed er dels at findeøkonomiske midler til nye klimatiltagdels at vælge løsninger som både erenergieffektive og veldokumenteredeog som kan anvendes som små ”fyrtårnsprojektet”på klimaområdet.Der er desuden en udfordring forkommunen at formulere procedurertil, hvorledes kommunen kan integrereklimadagsordenen i alle kommunensplaner og projekter samt etablerestrukturer som sikrer, at allerede opnåedeklimagevinster kan opretholdesog udbygges.Delmålsætning og målKommunen som virksomhed vilreducere CO 2udledningen i kommunalebygninger med mere end30 % inden 2025. Det skal skeved blandt andet at implementerealle emner i Handleplan 2008-2012 for energibesparende foranstaltningeri kommunale bygningeri Vordingborg.Kommunen vil synliggøre sitklimaarbejde udadtil. Indadtil vilkommunen etablere strukturer,som kan sikre fortsat fremdrift,vedligeholdelse og udbygninger afnye mål for klimaarbejdet.Handlemuligheder?Handlemulighederne for VordingborgKommune er blandt andet:• At gennemføre Handleplan 2008 –2012 for energibesparende foranstaltningeri kommunale bygningeri Vordingborg, som allerede harvist positive resultater og dernæstformulere end plan for dennæste planperiode. Handleplan2008-2012 indeholder en rækkeplanlagte tiltag som vil reducereenergiforbruget i kommunen somvirksomhed. Kommunale bygningerskal blandt andet vedligeholdes forat fremme energieffektiviteten ogder skal stilles krav til energieffektivitetenved vedligeholdelse, renoveringerog nybyggeri. Der forventesen 9 % reduktion af CO 2emissioneni handleplanens levetid.• At kommunen vil arbejde for at omlæggetil mere vedvarende energi iden kommunale energiforsyning.• At kommunen fortsætter medat implementere principperne iindkøbspolitikken, således at deraltid tages klima- og energihensynved større indkøb og at indkøbspolitikkenløbende opdateres, nårdette er nødvendigt. Anvendelse afkøretøjer med alternative drivmidlervil blive fremmet ved kommunaleindkøb.• At kommunen fortsat vil undersøgemulighederne for at indføre alternativeenergikilder, såsom solceller,solvarme, jordvarme, varmepumper,elbiler og lignende løsninger samtisær arbejde for at udfase brugenaf fossile brændsler. Kommunenvil udarbejde en plan for, hvorledesalternativ energi skal anvendes ikommunens ejendomme.• At kommunen indkøber køretøjermed alternative klimavenlige drivmidler,såsom elbiler og køretøjersom kan anvende biodiesel17


Klimastrategi for Vordingborg Kommune5.7 Hvordan skalklimastrategiengennemføres?Hvorfor?Løsninger på klimaproblemerne ogderes implementering kommer ikke afsig selv. Derfor er det vigtigt at mobiliserealle klimaaktører i kommunen,således at alle kommunens borgere,virksomheder og institutioner spillermed. For mange løsninger gælder detat finansieringen af deres implementeringskal findes blandt private aktører.Udfordringer?Det er en udfordring at finde metoderog systemer til at sikre at klimaproblematikkeni fremtiden bliver en del afborgernes dagligdag samt at etableresystemer og strukturen, som skal sikreat klimaløsningerne bliver planlagt,implementeret og fulgt op på af denødvendige aktører.Det vil også være en udfordring atforetage en prioritering af handlemulighederneog at prissætte initiativerne.Delmålsætninger og målDet er målsætningen, at etablerefora og partnerskaber, som bedstmuligt kan understøtte kommunensbestræbelser på, at klimaproblematikkenskal omfatte helelokalsamfundet og være en delaf hverdagen hos alle klimaaktører.Der skal anvendes midler ogmetoder, som kan virke adfærdsregulerendepå såvel borgere,erhvervsliv, institutioner, foreningerog ansatte i kommunen.Handlemuligheder?Handlemulighederne er blandt andet at:1. Etablere partnerskaber og relevantefora mellem klimaaktører ikommunen.2. Tage initiativ til energiklyngesamarbejderomkring energirenoveringog alternativ varmeforsyning.3. At diskutere hvorledes klimaplanenskal implementeres oghvem der gør hvad?4. Etablere en plan med ideer til,hvorledes kommunens mangeklimaaktører bedst muligt kanmobiliseres for klimaarbejdet oghvorledes dette arrangementkan vedligeholdes.5. Udarbejde en konkret handlingsplanmed beskrivelse afindsatsen og økonomien.6. Udarbejde en strategisk energiplan.7. Igangsætte adfærdsregulerendeklimakampagner.18


Vordingborg KommuneBasisfremskrivningog scenarieanalyserBILAG 1Oktober 2010


Indholdsfortegnelse1. Indledning 212. Metode og forudsætninger for basisfremskrivningen 222.1 El. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.2 Vedvarende energiproduktion (VE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.3 Naturgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.4 Olie til opvarmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.5 Fjernvarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.6 Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.7 Øvrige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. Resultater af basisfremskrivningen 244. Scenarieanalyser 254.1 Fjernvarmeplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.2 Vindmølleplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264.3 Øget udbredelse af varmepumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274.4 Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284.5 Ændret landbrugspraksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294.6 Øget biogasproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305. Samlet vurdering af basisfremskrivning og scenarier 325.1 Resultater ved varierende CO 2faktor for elproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.2 Resultater ved konstant CO 2faktor for elproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346. Andele af vedvarende energi (VE) i energiforsyningen i Vordingborg Kommune 35COWI A/SParallelvej 22800 Kongens LyngbyDokumentnr. P-73002-A-1Version 003Udgivelsesdato 15.10.2010Telefon 45 97 22 11Telefax 45 97 22 12www.cowi.dkUdarbejdetKontrolleretGodkendtJAKK, JETHJAH, JAKKJAH


Bilag 1 – Basisfremskrivning og scenarieanalyser1. IndledningBasisfremskrivningen og scenarieanalysen af CO 2udledningen i VordingborgKommune er udarbejdet som forberedelse til kommunens klimaplan. Somgrundlag for basisfremskrivning og scenarieanalyse foreligger rapporten overCO 2kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område, 2008.Forudsætningerne for analyserne fremgår af afsnit om metodebeskrivelse. Derforeligger et Excel regneark, hvori alle beregninger og resultater er samlet.I rapportens sidste afsnit bringes resultaterne af beregninger og analyser.Beregninger og analyser er foretaget på de aftalte og mest oplagte løsninger.Der er foretaget scenarieanalyser af løsninger som repræsenterer alle de størsteudledningskilder i kommunen. Scenarierne er:• Fjernvarmeplan (udbygning af fjernvarmen omkring Vordingborg by)• Vindmølleplan (elforsyning)• Øget udbredelse af varmepumper (private husholdninger)• Transportsektoren• Vinter- og efterafgrøder (landbrugssektoren)• Øget biogas produktion (landbrugssektoren)21


Klimastrategi for Vordingborg Kommune2. Metode og forudsætninger forbasisfremskrivningenDer tages for alle emissionskilder udgangspunkt i 2008 kortlægningen, hvorfrader fremskrives. Generelt gøres der mest ud af de væsentlige sektorer, såsomel, varme, landbrug og transport. Til fremskrivning heraf benyttes offentlige tilgængeligeprognoser i videst muligt omfang. Landbrug er en stor emissionskildei Vordingborg Kommune, men eftersom der ikke foreligger nogen valid prognosepå området, holdes emissionerne herfra konstante i basisfremskrivningen.Desuden er der taget udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose fraKMD, og som er udarbejdet i 2010. I denne prognose forventes befolkningstalletat falde til ca. 44.680 borgere i 2020 og til 43.320 borgere i 2025. Det svarer tilet gennemsnitligt fald i befolkningen på ca. 0,43 % p.a. Dette fald i befolkningstilvækstenfår selvfølgelig betydning for alle aktiviteter i kommunen, hvorfor el-,varme- og transportbehov reduceres tilsvarende.2.1 ElElforbruget deles op på forskellige forbrugere, hvis forbrug hver især fremskrivesforskelligt.• Boliger – fremskrives med befolkningsvæksten• Kommunens som virksomhed – fremskrives med befolkningsvæksten• Forsyning – fremskrives med befolkningsvæksten• Erhverv, øvrige institutioner, landbrug og gartnerier – forbrug holdes konstantEmissionsfaktoren for elforbrug fremskrives efter energistyrelsens anvisninger, ogantages at falde pga. indførelse af mere og mere vedvarende energi 1 .Den faldende emissionsfaktor gør, at CO 2emissionerne fra elforbruget falder ianalyseperioden – også selvom der ikke iværksættes tiltag i Vordingborg Kommune.Dog er faktoren reelt højere i 2009 end i 2008, hvorfor drivhusgasudledningenfra elforbrug stiger mellem disse to år.2.2 Vedvarende energiproduktion (VE)VE produktionen fra vindmøller og biomasse holdes konstant i basisfremskrivningen,da det kræver tiltag at øge den. De sparede emissioner, som VE produktionengiver anledning til reduceres år for år, da den eksterne emissionsfaktorfor elektricitetsproduktion er faldende.1Energistyrelsen, 2008: Fremskrivning af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser frem til 2025. Juli 2008.22


Bilag 1 – Basisfremskrivning og scenarieanalyser2.3 NaturgasNaturgasforbruget falder i basisscenariet, da det fremskrives med den negativebefolkningsvækst og den ligeledes negative vækst i varmeforbruget pr. indbygger,som offentlig gjort af energistyrelsen. Emissionsfaktoren for naturgas erkonstant.Naturgas-varmeforbruget er fordelt på forskellige typer forbrugere:• Boliger – fremskrives med befolkningsvæksten og varmeforbrugsvækst pr.indbygger• Kommunens som virksomhed – fremskrives med befolkningsvæksten ogvarmeforbrugsvækst pr. indbygger• Forsyning – fremskrives med befolkningsvæksten og varmeforbrugs-vækst pr.indbygger• Erhverv, øvrige institutioner, landbrug og gartnerier – fremskrives med varmeforbrugsvækstpr. indbygger2.4 Olie til opvarmningEmissionerne fra olieforbruget fremskrives på samme måde som naturgasforbruget.Emissionsfaktorerne er forskellige, men begge er konstante.2.5 FjernvarmeFjernvarmeforbruget fremskrives i basisscenariet på samme måde som naturgasog olie. I basisscenariet er emissionsfaktoren ligeledes konstant, men langtlavere end for naturgas og olie.2.6 TransportTransporten fremskrives for alle typer vejtransport med den generelle transportvækstpå ca. 2,35 % p.a. i Danmark offentliggjort af DTU 2 samt med befolkningsudviklingeni Vordingborg Kommune. Emissionsfaktoren for CO 2-udledningenper kørt km estimeres til at falde med 2 % om året, svarende til ca. 30 %reduktion fra 2008 til 2025 (COWI estimat).2.7 ØvrigeEmissioner fra landbrug, industriprocesser og spildevand holdes konstante,mens udledningen af metan fra lossepladser langsomt vil falde, da der ikkedeponeres organisk affald længere. Ligeledes holdes absorberingen af CO 2ikommunens grønne områder og skove konstante.2Langsigtet fremskrivning af vejtrafik Indikation af fremtidige problemområder – Hovedrapport, DTU 2007.23


Klimastrategi for Vordingborg Kommune3. Resultater afbasisfremskrivningenResultaterne af beregningerne af basisfremskrivningen for CO 2emissionen ervist i figur 1. Figuren viser at der vil ske en reduktion på ca. 6,5 % svarende tilca. 27.000 ton CO 2fra 2008 frem til 2020.600,000500,000-6,5 % -9,1 %400,000300,000200,000100,000ØvrigeLandbrugTransportArealanvendelseFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugSum uden virkemidler--100,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 1 – Illustration af udviklingen i CO 2emissioner i basisscenariet, tons.Den fuldt optrukne linje viser summen af positive og negative bidrag, og at der ibasisscenariet vil ske en reduktion i udledningen af drivhusgasser på ca. 6,5 %i 2020 og ca. 9 % i 2025 i forhold til 2008-niveauet. Faldet i CO 2udledningenskyldes hovedsageligt en forventning om, at elproduktionen fremover baseresmere på Vedvarende Energi (VE) end i dag.24


Bilag 1 – Basisfremskrivning og scenarieanalyser4. ScenarieanalyserResultaterne af beregningerne af basisfremskrivningen for CO 2emissionen ervist i figur 1. Figuren viser at der vil ske en reduktion på ca. 6,5 % svarende tilca. 27.000 ton CO 2fra 2008 frem til 2020.4.1 FjernvarmeplanEn fjernvarmeplan kunne have to mål, dels at nedbringe CO 2emissionerne frafjernvarmeproduktionen, dels at udvide fjernvarmedækningen og herved reducereforbruget af olie og naturgas til opvarmningsformål. Aktuelt kunne fjernvarmedækningenudbredes til områderne i Vordingborg by, hvor der ikke alleredeer fjernvarme, Iselingen, Ørslev, Nyråd, Kastrup og Neder Vindinge. Hvis manudbreder fjernvarme her, og beboerne vælger at koble sig på, vil det betydemindre opvarmning med elvarme, naturgas og olie. Herved reduceres CO 2udledning væsentlig, da dette scenarie antager, at fjernvarmen bliver baseret påbiomasse og hermed er fjernvarmeforsyningen CO 2neutral.Det er antaget, at ca. 25.000 MWh overgår fra naturgas til biomasse samtidigmed at produktionen øges med ca. 95.000 MWh, som også udelukkende erbaseret på biomasse.Samtidig kan det forventes, at der den øgede mængde fjernvarme producerespå et kraftvarmeværk, som samtidig producerer elektricitet, som også vil væreCO 2-neutralt og herved kan fratrækkes fra elforbruget. Det er vurderet, at merproduktionenaf el baseret på biomasse bliver i størrelsesordenen 38.000 MWh.Det vil give et resultat som vist i figur 2.600,000500,000-15,1 % -16,9 %400,000300,000200,000100,000ØvrigeLandbrugArealanvendelseTransportFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugUden virkemidlerSum varmeplan--100,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 2 – illustration af udviklingen i CO 2emissioner i fjernvarmeplanscenariet, tons.25


Klimastrategi for Vordingborg KommuneDen fuldt optrukne lilla linje viser netto CO 2emissionen i basisscenariet uden virkemidler,mens den lyseblå linje viser summen ved gennemførelse af varmeplan.Det ses, at fjernvarmeplanen har en effekt på yderligere ca. 8 % i 2020 i forholdtil basisscenariet. Reduktionen skyldes hovedsageligt, at der udfases el, olie ognaturgas til fordel for CO 2neutral fjernvarme og at der produceres mere elektricitet,som følge af en øget kraftvarmeproduktion4.2 VindmølleplanEn vindmølleplan vil øge produktionen af vedvarende energi i kommunen. indregnet”Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan” i fremskrivningen, hvor den forventedeproduktion er baseret på gennemsnit af de forventede installerede effekt.En gennemførelse af vindmølleplanen vil kunne medføre, at Vordingborg Kommuneikke bruger mere elektricitet, end der produceres på baggrund af vind ogbiomasse.OmrådeInstallereteffektMWKapacitetnedtagesMWMedregnetkapacitetMWForventetproduktionMWhKøng Mose 11,5 - 21,6 4,0 12,55 31.375Gl. Lundby 3,6 - 4,6 - 4,1 10.250PetersgårdMarkvej2,3 - 7,2 - 4,75 11.875Kostervig 13,8 - 25,2 - 19,5 48.750Total 31,2 - 58,6 4,0 40,9 102.250Tabel 1 – Forventet installeret effekt og merproduktion ved vindmølleplan 3Det antages i scenarieberegningen, at Vindmølleplanen realiseres mellem 2011og 2015 og resultatet ses i Figur 3.3Baseret på Forslag til tillæg nr. 5 – Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, offentliggjort 2010.26


Bilag 1 – Basisfremskrivning og scenarieanalyser600,000-16,3 % -17,5 %500,000400,000300,000200,000100,000-ØvrigeLandbrugArealanvendelseTransportFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugUden virkemidlerSum Vindmølleplan-100,000-200,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 3 – Illustration af udviklingen i CO 2emissioner med vindmølleplan, tons.Figuren viser, at vindmølleplanen kan reducere CO 2-udledningen med ca. 8-10% udover basisscenariet. Det er derfor et væsentligt virkemiddel til at reducereudledningen fra kommunen.4.3 Øget udbredelse af varmepumperEtablering af varmepumper hos forbrugere uden for fjernvarmeområder vil typiskerstatte olie som opvarmningsform. Varmepumper har en gennemsnitlig effektvirkningsvirkningsgradpå mellem 2 og 4. Det betyder, at på trods af at elforbrugetstiger, vil den samlede udledning af CO 2falde, da der fortrænges olie, somudleder relativt meget CO 2ud per leveret varmeenhed.Også kollektive varmepumpeanlæg vil have e stor fordel, og især hvis de installeresi områder uden eksisterende kollektiv forsyning.Det er antaget, at ca. 20 % af varmebehovet, som i dag er dækket af olie, inden2020 vil blive erstattet med varmepumper. Det medfører en samlet reduktion påca. 7000 ton CO 2per år.27


Klimastrategi for Vordingborg Kommune600,000500,000-8,2 % -10,9 %400,000300,000200,000100,000ØvrigeLandbrugArealanvendelseTransportFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugUden virkemidlerSum varmepumper--100,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 4 – Illustration af udviklingen i CO 2emissioner udbygning af varmepumper, tons.Reduktionen i drivhusgasudledningen svarer til en yderligere reduktion på knap2 % udover basisscenariet.4.4 TransportDer er udarbejdet et forslag til en ny byudvikling i Region Sjælland (”Forslagtil Strukturbillede 2030”), som blandt andet omfatter forslag om udvidelsen afbynære boliger og erhverv tæt på togstationer.Den samlede CO 2gevinst ved gennemførelsen af byudviklingsplanen er opgivettil ca. 50.000 CO 2for hele regionen. Dette svarer til en reduktion på ca. 3000 tonCO 2i Vordingborg Kommune, såfremt CO 2reduktionerne bliver ligeligt fordelt påde 17 kommuner i regionen.Bystruktur:1. Byvækst i transporteffektive byer 21.000 ton CO 2Byudviklingsprincipper:2. Stationær lokalisering af arbejdspladser/boliger3. Større tæthed i boligbyggeriet26.000 ton CO 21500 ton CO 2I alt for alle 17 kommuner ca. 50.000 ton CO 2(Kilde: Miljøvurdering Forslag til Strukturbillede 2030 – Byudvikling og infrastruktur i Region Sjælland,Udkast 23. marts 2010)28


Bilag 1 – Basisfremskrivning og scenarieanalyser600,000500,000-7,3 % -9,8%400,000300,000200,000100,000ØvrigeArealanvendelseLandbrugTransportFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugSumUden virkemidler--100,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 5 – Illustration af udviklingen i CO 2emissioner med gennemførelsen af Strukturbillede 2030,tons CO 2.Figuren ovenfor viser reduktionen ved gennemførelse af byudviklingsplanerne,og CO 2reduktionerne svarer til ca. 0,7 % udover baseline.4.5 Ændret landbrugspraksisEtablering af efterafgrøder i perioden mellem høst og næste forår vil reducerekvælstofudvaskningen og lattergasemissionen, da efterafgrøden vil optage kvælstof,som ellers kunne være blevet udvasket til åer og vandløb i løbet af efteråretog vinteren. Derudover kan efterafgrøderne være med til at tilføje mere kulstof tiljorden. I 2008 var der efterafgrøder på ca. 2745 ha, og der er derfor potentialefor at øge arealet til efterafgrøder.Landbrugsarealet i Vordingborg Kommune er på ca. 40.000 ha. Det antages,at op mod halvdelen af arealet på sigt kan anvendes til efterafgrøder, dvs. ca.20.000 ha. Ifølge den kommunale CO 2beregner vil det medføre en CO 2reduktionpå ca. 18.000 ton CO 2/år, hvor den reducerede lattergas emission står forca. en tredjedel at drivhusgasreduktionen, mens den tilføjede kulstofpulje står forden resterende 2/3-dele af reduktionen.29


Klimastrategi for Vordingborg Kommune600,000500,000-10,8 % -13,4 %400,000300,000200,000100,000ØvrigeArealanvendelseLandbrugTransportFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugSumUden virkemidler--100,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 6 – Illustration af udviklingen i CO 2emissioner med øget anvendelse af efterafgrøder, tons CO 2pr år.Reduktionen i drivhusgasudledningen svarer til ca. 4,3 % udover basisscenariet.4.6 Øget biogasproduktionVed behandling af gylle i biogasanlæg produceres metan, der kan anvendes tilkraftvarmeproduktion, og herved erstatter fossile brændsler til el- og opvarmning.Derudover reduceres gødningens indhold af omsætteligt kulstof ved denanaerobe omsætning i biogasreaktoren, hvorved metanudledningen fra lagringreduceres. Også lattergasemissionen fra marken reduceres på grund af omsætningen.Modsat er kulstoflagringen i jorden reduceret, da en væsentlig del afkulstoffet bliver omsat i biogasreaktoren.Det er vurderet på baggrund at antallet af dyreenheder i kommunen, at derårligt produceres ca. 230.000 til 250.000 m3 gylle per år 4 . Heraf bliver op mod19.000 ton i dag bioforgasset. Ved en meget ambitiøs biogasplan vil det muligt,at opnå at ca. 40 % af husdyrgødningen bliver bioforgasset (Grøn Vækst). Detmedfører at op mod 90.000 ton mere husdyrgødning bliver bioforgasset end idag.Reduktionen i drivhusgasudledningen ved en øget bioforgasning af 90.000 tonhusdyrgødning vil være på ca. 5000 ton CO 2-ækvivalenter hvoraf ca. halvdelenskyldes substitution af fossil energi (individuel opvarmning og el), mens denresterende del af reduktionen skyldes et mindre udslip af metan og lattergas 5 .4Ca. 12.800 DE.5Beregning i den kommunale CO 2beregner.30


Bilag 1 – Basisfremskrivning og scenarieanalyser600,000500,000-7,7 % -10,3 %400,000300,000200,000100,000ØvrigeArealanvendelseLandbrugTransportFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugSumUden virkemidler--100,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 7 – Illustration af udviklingen i CO 2emissioner med øget biogasproduktion, tons CO 2per år.Reduktionen i drivhusgasudledningen svarer til ca. 1,2 % udover basisscenariet.31


Klimastrategi for Vordingborg Kommune5. Samlet vurdering afbasisfremskrivning og scenarier5.1 Resultater ved varierende CO 2faktor for elproduktionTabel 2 viser CO 2-reduktionerne for scenarierne, hvis de gennemføres hver forsig og hvis alle bliver gennemført.Den samlede reduktion i udledningen af drivhusgasser kan med ovenståendescenarier blive op til ca. 33 % svarende til ca. 136.000 ton CO 2i forhold til udledningeni 2008.Reduktioner ift. 2008-niveauCO 2reduktionerProcentvis reduktionift 2008 inkl. baselineTon CO 22020 2025Baseline 27.084 6,5 % 9,1 %Varmeplan 35.573 15,1 % 16,9 %Vindmølleplan 40.667 16,3 % 17,5 %Varmepumper 6.876 8,2 % 10,9 %Transportscenarie 3.000 7,3 % 9,8 %Landbrugsscenarie 18.000 10,8 % 13,4 %Biogasscenarie 5.000 7,7 % 10,3 %Alle scenarier Ca. 136.000 32,8 % 33,5 %Tabel 2 – CO 2reduktioner ved basisscenariet samt scenarier i forhold til udledningen i 2008.32


Bilag 1 – Basisfremskrivning og scenarieanalyser600,000500,000-32,8 % -33,5 %400,000300,000200,000100,000-ØvrigeLandbrugArealanvendelseTransportFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugSumUden virkemidler-100,000-200,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 8 – Illustration af udviklingen i CO 2emissioner med alle virkemidler, tons CO 2per år.Tabel 3 nedenfor viser CO 2-reduktionerne for de to scenarier i forhold til basisscenariet.Det ses blandt andet, at en vindmølleplan kan reducere udledningenaf drivhusgasser med næsten 10 %, mens en fjernvarmeplan kan reducereudledningen med 8-9 % i forhold til, hvis kommunen ikke gør noget, som er detbasisscenariet repræsenter.Reduktioner itf. basisscenariet2020 2025Varmeplan 8,5 % 7,8 %Vindmølleplan 9,8 % 8,4 %Varmepumper 1,7 % 1,8 %Landbrugsscenarie 4,3 % 4,8 %Biogasscenarie 1,2 % 1,2 %Alle scenarier 26,0 % 24,1 %Tabel 3 – CO 2 reduktioner ved scenarier i forhold til basisscenariet.33


Klimastrategi for Vordingborg Kommune5.2 Resultater ved konstant CO 2faktor for elproduktionI den nedenstående tabel ses reduktionerne i drivhusgasudledningen såfremtdet besluttes, at CO 2-emissionsfaktoren for elproduktion holdes konstant på2008-niveau.Det ses, at reduktionen i udledningen er en anelse større end i tabel 2, hvilketisær skyldes en øget VE produktion af el fra vindmøller og biomassekraftvarme.Basisscenariet har dog en mindre reduktion end i tabel 2.Reduktioner ift. 2008-niveau inkl. baseline2020 2025Baseline 3,9 % 5,3 %Varmeplan 13,8 % 15,1 %Vindmølleplan 16,4 % 17,8 %Varmepumper 5,2 % 6,6 %Transportscenarie 4,6 % 6,0 %Landbrugsscenarie 8,2 % 9,6 %Biogasscenarie 5,1 % 6,5 %Alle scenarier 34,0 % 35,3 %Tabel 4 – CO 2reduktioner ved basisscenariet samt fjernvarme og vindmøllescenarier i forhold tiludledningen i 2008.500,000400,000-34,0 % -35,3 %300,000200,000100,000-ØvrigeLandbrugArealanvendelseTransportFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugSumUden virkemidler-100,000-200,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 9 – Illustration af udviklingen i CO 2emissioner med alle virkemidler med konstant CO 2-emissionsfaktorfor el, tons CO 2per år34


Bilag 1 – Basisfremskrivning og scenarieanalyser6. Andele af vedvarende energi(VE) i energiforsyningen iVordingborg KommuneAndelen af vedvarende energi (VE-andel) i Vordingborg Kommune er i dag på ialt ca. 32 %. VE-andelene er beregnet på baggrund af el- og fjernvarmeproduktionenfra vind og biomasse produceret i Vordingborg Kommune ift. de totaleelforbrug og varmeforbrug (olie, naturgas og fjernvarme) i kommunen. Det betyder,at individuelle biomassefyr og opvarmning ved brændeovne og pejse ikke ermedtaget. Transporten er desuden heller ikke med i opgørelsen.Det ses, at VE andelen for el i dag er på 48 % hvilket skyldes vindmøller og elektricitetsproduktionpå de biomassebaserede kraftvarmeværker.Ved gennemførelsen af varme- og vindmølleplan er det muligt at opnå en VEandelpå op mod 71 %. Vindmølleplanen alene medfører, at Vordingborg Kommunekan blive selvforsynende med el fra vedvarende kilder.VE andele: I alt El Varme2008 32 % 48 % 25 %Baseline 2020 33 % 49 % 25 %Varmeplan 2020 54 % 74 % 45 %Vindmølleplan 2020 50 % 103 % 25 %Vind + varmeplaner 2020 71 % 131 % 45 %Tabel 5 – Andele for vedvarende energi i 2008, ved baseline og ved gennemførelse af scenarier.35


Vordingborg KommuneCO -kortlægning2for VordingborgKommune somgeografisk område2008BILAG 2Juli 2010


Indholdsfortegnelse1. Indledning 391.1 Baggrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391.2 Formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401.3 Forudsætninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402. Sammenfattende resultater 433. Elproduktion og forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.1 Beregningsmetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.2 Elektricitet produceret fra vindmøller og biomasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.3 Elforbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473.4 Resultater for elektricitetsforbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494. Varmeproduktion 515. Varmeforbrug 525.1 Fjernvarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535.2 Naturgasforbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545.3 Olie og andre opvarmningskilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555.4 Resultater for varmeforbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556. Transport og øvrige mobile kilder 586.1 Vejtrafik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586.2 Togdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596.3 Ikke vejgående mobile kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596.4 Resultater fra transport og andre mobile kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607. Procesemissioner fra industri og opløsningsmidler 628. Arealanvendelse 639. Landbrug 659.1 Husdyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659.2 Landbrugsarealer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669.3 Resultater for Landbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6710. Affald og spildevand 6810.1 Deponigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6810.2 Spildevandsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6810.3 Resultater for affald og spildevand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6811. Litteratur 7012. Bilag 71COWI A/SParallelvej 22800 Kongens LyngbyDokumentnr. P-073002-A-1Version 002Udgivelsesdato 09.07.2010Telefon 45 97 22 11Telefax 45 97 22 12www.cowi.dkUdarbejdetKontrolleretGodkendtJAKK, UKBRJAM/JAHJAH


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20081. IndledningVordingborg Kommune er ved at udarbejde en klimaplan, og i dette arbejdeindgår denne kortlægning af drivhusgasser, som indeholder udledninger fraalle sektorer i kommunen, som et geografisk afgrænset areal. Som indledendearbejde til klimaplanen opgøres det eksisterende niveau for drivhusgasudledningenfra borgere, kommunen, virksomheder og landbrug, for at identificere, hvorder er muligheder for CO 2-reduktioner.1.1 BaggrundVordingborg Kommune har tiltrådt Klimapagten (Covenant of Mayors) samt indgåeten aftale med Danmarks Naturfredningsforening som klimakommuneVordingborg Kommune har desuden forpligtiget sig til at arbejde positivt med oginden for de elementer, som findes i den regionale klimastrategi udarbejdet afKKR Sjælland og Region Sjælland.De samlede rammer, som disse aftaler udstikker for klimaarbejdet i VordingborgKommune kan sammenfattes som vist i figuren.Borgmesterpagten• > 20 % CO 2reduktion i2020 i kommunen somgeografi• Udarbejde en energi- ogklimaplan i 2010DN aftalen• 2 % CO 2reduktion/år for virksomhedenVordingborg Kommunefrem til 2025Region SjællandKlimastrategi• Leve op til deoverordnede mål iRegionens klimastrategi• Understøtte RegionensklimastrategiVordingborg Kommune har tillige formuleret en vision som grundlag for formuleringaf klimastrategi og handlingsplaner. Klimaproblematikken skal være ennaturlig del af dagligdagen i kommunen, og den skal implementeres i alle planerog projekter med det formål dels at reducere CO 2-belastningen dels at tilpassekommunen til klimaændringerne.Vordingborg Kommune har besluttet, at mindst 30 % af den samlede energimængdeskal komme fra vedvarende energikilder inden 2020.Vordingborg Kommune har ligeledes besluttet, at understøtte og leve op til deoverordnede målsætninger i Regionens klimastrategi, som er udarbejdet af KKRog Region Sjælland. Kommunen har tillige tilsluttet sig ”Borgmesteraftalen”,hvilket betyder, at kommunen mindst skal reducere CO 2-emission med 20 %inden 2020.39


Klimastrategi for Vordingborg Kommune1.2 FormålDet er kortlægningens formål, at indsamle data og beregne CO 2-emissionenfor Vordingborg Kommune som geografisk område og som virksomhed foråret 2008. Vordingborg Kommune har ønsket kortlægningen gennemført vedanvendelse af højest mulig Tier niveau og ved anvendelse af KL´s CO 2beregner,hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt. Kortlægningen foretages således, atVordingborg Kommune selv senere kan foretage opdateringer med henblik pårapporteringer til Klimapagten og DN.Formålet med opgørelsen er at få identificeret kilderne til de væsentligste drivhusgasudledningerfor herved at rette den efterfølgende indsats mod netop dekilder, hvor der er potentiale for væsentlige reduktioner uden at det får overskyggendekonsekvenser med hensyn til økonomi, service eller andet.Det videre arbejde med Vordingborgs klimaplan vil omfatte skitsering af muligevirkemidler og tilhørende scenarie-analyser for Vordingborg Kommune. Analysernevil udgøre et oplæg til at definere kommunens politik og målsætninger påområdet, der i sidste ende kan munde ud i en egentlig handlingsplan for målopfyldelsen.1.3 Forudsætninger1.3.1 AfgrænsningKortlægningen i Vordingborg Kommune afgrænses til at omfatte alle udledningerneinden for Vordingborg s kommunegrænse. CO 2-udledning fra el-produktionmedtages også fra den el der ”importeres” til kommunen, samtidig med atden elproduktion, der sker indenfor kommunegrænsen fra eksempelvis vindmøller,medtages.Den fysiske afgrænsning medfører, at udledninger i forbindelse med produktionaf varer og service produceret i Vordingborg Kommune bliver tilskrevet dennekortlægning. Dette sker selvom disse varer og service ikke nødvendigvis forbrugesi Vordingborg Kommune. Modsat, medregnes importerede varer og serviceydelserikke. Eksempelvis medtages ikke den mængde madvarer, som borgernefortærer i kommunen, hvis produktionen er sket udenfor kommunegrænserne.Dette betyder, at kortlægningen ikke afspejler det reelle CO 2-aftryk (car-bonfootprint) fra kommunen, men at kortlægningen fokuserer på de aktiviteter, somsker indenfor kommunegrænsen.Modsat gælder for transportsektoren, hvor transporten er vurderet ud fra dentransport, som borgere i Vordingborg Kommune bidrager med, selvom en stordel af denne transport sker uden for kommunegrænsen. Dette gælder på vejtransportog togtransport.Udledninger fra landbruget tages ligeledes med i kortlægningen. Fra landbrugeter det hovedsageligt dyr og gylle samt gødningsanvendelse, som bidrager medudledningen af drivhusgasser.40


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008Udledning for flytrafik og metan fra deponeringsanlæg beregnes som danskgennemsnit.For alle sektorer er der ved konkrete opgørelser benyttet data fra 2008 medmindre andet er anført i de enkelte afsnit.Regnskabet omfatter de fire væsentligste drivhusgasser, der er medtaget i KyotoProtokollen, og som Danmark i lighed med de øvrige lande i FN skal opgøre.Alle drivhusgasser er omregnet til CO 2-ækvivalenter på basis af deres effekt somdrivhusgas sat i forhold til CO 2. Opgørelsen omfatter emissionen af CO 2(carbondioxid), CH 4(metan), N 2O (lattergas) og organiske opløsningsmidler (VOC). Emissionenomregnes ved hjælp af stofspecifikke omregningsfaktorer til en tilsvarendeemission af CO 2. Når der i rapporten omtales CO 2-emission, betyder detsåledes den omregnede CO 2-ækvivalente emission for alle emitterede stoffer.I beregningerne er visse drivhusgasser ikke medtaget, da deres anvendelse erbegrænset i Danmark, og det er meget vanskeligt at få emissionsdata for dissestoffer. Stofferne er halocarboner, CFC-gasser, HCFC’er, PFC’er og SF 6.1.3.2 DataindsamlingI klimaplanen og i denne kortlægning fokuseres på alle sektorer i kommunen,som bidrager til udledningen af drivhusgasser herunder:• Kommunale institutioner• Øvrige offentlige institutioner• Handel og Serviceerhverv• Husholdninger• Industri• Landbrug og gartnerier• Bygge og anlægDer findes desuden nogle aktiviteter, som er tværgående på alle ovennævntesektorer.• Landtransport• Lufttransport• Søtransport• Affald og spildevandDer er derfor indhentet data fra følgende kilder:• Eldistributionsselskab SEAS-NVE A/S• 3 fjernvarmeforeninger• Energistyrelsen• Dansk Landbrugscenter, Århus• Vordingborg Kommune• BaneDanmark• Danmarks StatistikDer er så vidt muligt søgt at fremskaffe data for det faktiske forbrug, men det harikke været muligt for alle energikilderne. I sådanne tilfælde er forbruget estimeretud fra forskellige metoder – f.eks. BBR-oplysninger og nøgletal på forbrug.41


Klimastrategi for Vordingborg Kommune1.3.3 BeregningsmetoderI forbindelse med kortlægningen er der anvendt en række forudsætninger, somdels beskrives nedenfor, dels beskrives i de enkelte sektorafsnit.Kortlægningen er i flest mulige tilfælde gennemført på grundlag af den CO 2-beregner, som COWI og DMU har udviklet for Klima- og Energiministeriet og KLi 2008. Der er imidlertid i nogle tilfælde foretaget mere specifikke beregningerend dem, der kan foretages med CO 2beregneren. Beregningsforudsætningernebeskrives under hvert sektorafsnit.For elforbrug, varmeforbrug samt trafik er der kun foretaget en opgørelse afemissionen af drivhusgassen CO 2. Opgørelse af andre drivhusgasser som methan(CH 4) og lattergas (N 2O) er vanskelige at foretage for disse forbrugs-områder,og det betyder erfaringsmæssigt ganske lidt i den samlede opgørelse.Bidraget fra affald og spildevand, der omfatter emission af CH 4og N 2O er opgjortog omregnet til CO 2-ækvivalenter.CH 4har en drivhusgasvirkning, der svarer til 23 x CO 2, og N 2O har en virkning,der svarer til 296 x CO 2.CO 2-kortlægninger opgøres med forskellig datanøjagtighed afhængig af hvilkedata, der umiddelbart findes tilgængelige og hvilke ressourcer, der haves tilindsamling af disse. Detaljeringsniveauet eller præcisionsniveauet for data kaldesfor Tier niveauer. Der findes 3 forskellige Tier niveauer.Tier 1 angiver en opgørelse på det mest overordnede niveau og Tier 3 på detmest detaljerede niveau. Nedenfor angives definitionen og udregningsmetodepå de 3 Tier niveauer, jævnfør vejledningerne om brugen af og dataindsamlingtil brug for CO 2beregneren. Efterfølgende vises tillige en grafisk illustration af deforskellige detaljeringsgrader for dataindsamling og beregninger.Tier 1 Tier 2 Tier 3• Landsgennemsnit • Kommuneniveau • EnkeltkilderTier 1: Typisk landsemission (oplysninger fra DMU) x antal indbygger i kommunen/antal indbyggere iDanmark.Tier 2: Forbrug (kommunedata) x emissionsfaktor, som f.eks. antallet af boliger i kommunen med oliesom energikilde og et gennemsnits varmeforbrug pr. bolig.Tier 3: Som Tier 2, men baseret på konkrete oplysninger om enkeltkilder (som f.eks. kendskab tilenergiforbrug på skoleområdet og kendt energikilde).42


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20082. Sammenfattende resultaterDe samlede udledninger af drivhusgasser i Vordingborg Kommune i 2008 udgørsåledes ca. 416.000 ton CO 2-ækvivalenter. Størsteparten skyldes transportsektoreninklusiv ikke-vejgående kilder, som tilsammen udgør ca. 37 % af den samledeudledning. Landbruget er den næststørste udleder af drivhusgasser, menogså elforbrug og varmeforbruget udgør hver væsentlige andele af udledningen.Den kollektive opvarmning i form af fjernvarme udgør dog kun en meget lille delaf CO 2-udledningen, da størstedelen af fjernvarmen produceres af biomasse.CO 2-udledningen i Vordingborg Kommune svarer til en udledning på ca. 8,9 tonCO 2-ækvivalenter per borger.El til apparatermv.VedvarendeelproduktionOpvarmningTransportIkke-energirelateredeI altElforbrug 100.464 100.464Elproduktion, VE -48.145 -48.145Fjernvarme 2.148 2.148Naturgas 18.300 18.300Olieforbrug 58.999 58.999Vejtransport 129.219 129.219Togtransport 2.232 2.232Flytransport 913 913Skibsfart og fiskeri 7.148 7.148Anden ikke-vejgående 21.414 21.414Arealanvendelse -5.444 -5.444Landbrug 114.415 114.415Affald og spildevand 14.143 14.143I alt 100.464 -48.145 79.447 160.926 123.114 415.806Tabel 1 – Samlet CO 2-udledning i Vordingborg Kommune 2008.Udledningen af drivhusgasser fordeler sig på sektorerne som vis i Figur 1 ogFigur 2. Det ses heraf, at private boliger, landbrug og transportsektoren er desektorer, som udleder mest.43


Klimastrategi for Vordingborg Kommune3. Elproduktion og forbrug3.1 BeregningsmetodeDer sker både en produktion og et forbrug af elektricitet i Vordingborg Kommune.Der anvendes et gennemsnit elproduktion for Østdanmark minus egenproduktioni Vordingborg Kommune, som stammer fra vindmøller og biomassebaseretkraftvarmeværker. Der anvendes 200 %-metoden, som betyder, atvarmevirkningsgraden på kraftvarmeværker er 200 %. Dette er standard oganbefales i CO 2Beregneren. Beregningerne for elforbrug og produktion er dogforetaget i særskilt regneark, da den kommunale CO 2beregner ikke er opdateretmed værdier for CO 2for elforbrug for 2008, og CO 2-udledningen fra elforbrug ervæsentlig kilde til den samlede udledning.3.2 Elektricitet produceret fra vindmøller og biomasseVindmøllerne i Vordingborg Kommune har i alt produceret 43.081 MWh elektriciteti 2008 (Energistyrelsen, 2010).I 2008 er den gennemsnitlige udledning af drivhusgasser i Østdanmark på 481 gCO 2-ækvivalenter per kWh el (inkl. metan og lattergas) ved allokering mellem elog varme med 200 %-metoden ekskl. nettab (Energinet.dk, 2009).Det er i beregningerne forudsat, at elektriciteten fra vindmøllerne og fra biomassefyredekraftvarmeværker i Vordingborg Kommune forbruges indenfor kommunen.Den resterende elektricitet, der forbruges, er derfor et gennemsnit for Østdanmarkdog korrigeret med vindmølleproduktionen i Vordingborg Kommune.CO 2-udledningen bliver således for den resterende mængde el på 510 g CO 2-ækv. per kWh inklusiv 5 % distributionstab.Ligeledes er der en sparet CO 2-emission på 510 g/kWh elektricitet, som producerespå vindmøller eller biomasseanlæg indenfor kommunen.Nøgletal for Østdanmark 2008Salg af el i Østdanmark 14.124.000 MWhVindmølleproduktion i Vordingborg Kommune 43.081 MWhEl fra biomasse 51.372 MWhCO 2(gennemsnit hele Østdanmark), 2008 481 g/kWhCO 2(Gennemsnit Østdanmark udenVordingborg Kommune)484 g/kWhCO 2-udledning inklusiv nettab (5 %) 510 g CO 2-ækv./kWhTabel 2 – Nøgletal for elsektoren i Østdanmark samt beregning korrigeret CO 2-udledning fra elforbrug.46


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20083.3 ElforbrugDet har ikke været muligt at få oplyst det præcise elforbrug i Vordingborg Kommuneaf eldistributionsselskabet SEAS-NVE. SEAS-NVE arbejder på at kunneudlevere udtræk af elforbruget på forbrugergrupper, indenfor kommunegrænsen.I stedet er anvendt data fra Danmarks Statistik som grundlag for at udregneelforbruget i kommunen.Ifølge Danmark Statistik blev der forbrugt 38,2 mio. GJ elektricitet i danske husholdningeri 2008. Dette svarer til et forbrug på ca. 1,96 MWh per borger. Forbrugetaf el i Vordingborg Kommune kan således udregnes til ca. 91.600 MWh.Elforbruget for virksomhederne i Vordingborg Kommune er beregnet ud fra oplysningerfra Danmark Statistik om antal virksomheder og ansatte i VordingborgKommune sammenholdt med oplysninger om elforbruget i Danmark fordelt påvirksomheder og antal ansatte. Det samlede forbrug af el på virksomheder erderved opgjort til ca. 105.000 MWh pr. år. Se tabel 2.Vordingborg KommuneAntal virksomhederFordelt efter ansatte0109 Landbrug, gartneri og skovbrug 144 7.905,5 MWh0500 Fiskeri 3 84,2 MWh1009 Råstofudvinding 1 42,8 MWh1509 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 7 5.625,5 MWh1709 Tekstil- og læderindustri 6 183,5 MWh2009 Træ-, papir- og grafisk industri 12 2.718,9 MWh2309 Kemisk industri og plastindustri 9 13.153,4 MWh2600 Sten-, ler- og glasindustri 8 2.265,6 MWh2709 Jern- og metalindustri 22 4.692,2 MWh3600 Møbelindustri og anden industri 8 2.639,5 MWh4009 Energi- og vandforsyning 13 2.628,3 MWh4500 Bygge og anlæg 152 1.034,1 MWh5000 Autohandel, service og tankstationer 37 1.785,3 MWh5100 Engroshandel undtagen med biler 30 1.735,4 MWh5200 Detailh. og reparationsvirks. undt. biler 134 7.596,5 MWh5500 Hoteller og restauranter 47 1.715,9 MWhfortsættes47


Klimastrategi for Vordingborg KommuneVordingborg KommuneAntal virksomhederFordelt efter ansatte6009 Transport 54 4.432,3 MWh6400 Post og tele 6 1.692,7 MWh6509 Finansiering og forsikring 13 439,2 MWh7009 Udlejning og ejendomsformidling 67 290,4 MWh7209 Forretningsservice 115 2.423,9 MWh7500 Offentlig administration 13 14.638,3 MWh8000 Undervisning 30 6.053,0 MWh8519 Sundhedsvæsen 66 2.138,0 MWh8539 Sociale institutioner 54 12.977,9 MWh9009 Foreninger, kultur og renovation 85 4.602,2 MWh9800 Uoplyst aktivitet 0 0,0 MWhI alt 105.495 MWhTabel 3 – Elforbrug fordelt på brancher og ansatte i Vordingborg Kommune, beregnet efter oplysningerfra Danmarks Statistik, Statistikbanken.Arbejdssteder registreret i Vordingborg Kommune, Statistikbanken: ”ERH16: Arbejdssteder efterområde, erhverv (27-gruppering) og størrelse (AFSLUTTET)”.Samlet elforbrugPrivate husholdninger 91.600 MWhKommunale ejendomme 1) 7.096 MWhForsyning 2) 6.722 MWhErhverv og industri 54.551 MWhAndet offentligt 3) 29.219 MWhLandbrug 7.906 MWhI alt forbrug 197.095 MWhProduktion af elEl fra vindmøller -43.081 MWhEl fra biomasse -51.372 MWhI alt VE el -94.453 MWhTabel 4 – Elforbrug fordelt på sektorer, vurderet ud fra Danmarks Statistik1) oplyst af Vordingborg Kommune og inkl.elvarme.2) Oplyst af Vordingborg forsyning for administration,gadebelysning og spildevand-,vand og fjernvarmeforsyningen.3) al offentligt forbrug fra Tabel 3 fratrukketforbrug til kommunale ejendomme ogforsyning.48


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20083.4 Resultater for elektricitetsforbrugDen samlede udledning af drivhusgasser forårsaget af elforbruget er beregnet tili alt ca. 100.000 ton per år. Heraf udgør private boliger næsten halvdelen.Elforbrug CO 2-udledning fra elforbrug Ton CO 2Private husholdninger 46.691Kommunale ejendomme 3.617Forsyning 3.177Øvrige offentligt 27.806Erhverv og industri 14.894Landbrug og gartnerier 4.030I alt 100.214Tabel 5 – CO 2-udledning fra elforbrug fordelt på sektorer.Den producerede elektricitet fra dels vindmøllerne og dels fra biomassefyredekraftvarme udgør i alt ca. 94.000 MWh. Denne mængde producerede strømantages at fortrænge østdansk gennemsnitsel fratrukket produktionen i VordingborgKommune. Derved medfører den producerede mængde vedvarendeenergiproduktion (VE) en undgået eller negativ udledning på ca. 35.000 ton CO 2,eller svarende til ca. 35 % af elforbruget.Vedvarende elproduktionCO 2-udledning fra VE produktionEl fra vindmøller -21.959El fra biomasse -13.637CO 2-udledning i alt -35.596Tabel 6 – Undgået CO 2-udledning pga. vedvarende elproduktion.49


Klimastrategi for Vordingborg Kommune250000ton CO₂20000015000010000050000Landbrug og gartnerierErhverv og industriØvrige offentligtForsyningKommunale ejendommePrivate husholdningerEl fra biomasseEl fra vindmøller0ForbrugVE produkon-50000-100000-150000Figur 5 – CO 2-udledning fra elforbrug og vedvarende elproduktion i Vordingborg Kommune 2008.50


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20084. VarmeproduktionFjernvarmeproduktionen i Vordingborg Kommune fordeler sig geografisk somlistet i Tabel 7.Oplysninger i Tabel 7 er anvendt til den kommunale CO 2beregner, hvor der eroprettet to kraftvarmeværker og to fjernvarmeværker med produktion, brændselsinputog varmevirkningsgrader som nævnt i tabellen. Samlet set for heleVordingborg Kommune betyder det, at der udledes ca. 16,7 kg CO 2per MWhfjernvarme forbrugt hos slutbrugeren. Dette er en meget lav CO 2-emissions-faktorfor fjernvarme og skyldes udelukkende, at ca. 87 % af varmeproduktionen erbaseret på biomasse og at Præstø Kraftvarme udover varme også producererelektricitet, hvorved varmevirkningsgraden er sat til 200 %.ForsyningsanlægBrændselVarmevirkningsgradVarmeproduktion2008 [MWh/år]Varmesalg [MWh/år an forbruger]Nettab [%]Lendemarke Flis 2) 100 % 7.650 6.051 20,9Masnedøværket Halm/træflis 200 % 1) 98.534 78.020 20,0 (antaget)Præstø kraftvarme Naturgas 200 % 1) 21.009 16.512 22,7Stege Halm 2) 94 % 34.440 28.000 18,7Samlet - 161.633 128.583 20,4Tabel 7 – Fjernvarmeproduktion og leverance i Vordingborg Kommune.1) Det antages at varmevirkningsgraden er 200 % ved samproduktion af el og varme, standard iCO 2-beregneren.2) der anvendes desuden en meget lille mængde olie.Biomasse står for i alt ca. 87 % af den samlede fjernvarmeproduktion i VordingborgKommune.51


Klimastrategi for Vordingborg Kommune5. VarmeforbrugDer er estimeret et varmebehov på baggrund af BBR registeret og nøgletal forforskellige bygningsanvendelser og bygningsår. Det samlede varmebehov udgørsåledes ca. 600.000 MWh for et normalt år. For at relatere til de faktiske temperatureri 2008 og for de faktiske forbrug af fjernvarme og naturgas, graddagekorrigeresforbruget, således det samlede forbrug i 2008 er på ca. 545.000 MWh.Fordelingen af varmeforbruget for 2008 mellem byerne og mellem opvarmningsformerneses i Tabel 8. For nærmere beskrivelse se varmeplankortlægning.Område[MWh]TotalFjernvarme/blokvarmeOliefyrElvarmeNaturgasfyrVarmepumperFastbrændselsfyrAnden varmeinstallationVordingborg 98.200 78.000 7.300 7.500 200 3.800 60 1.300Præstø 35.300 16.500 8.500 6.200 300 3.100 100 600Stege 32.500 28.000 0 1.500 60 2.500 0 400Lendemarke 14.100 6.100 0 4.700 70 2.900 20 300Nyråd 17.600 0 11.100 3.700 200 2.000 200 400Ørslev 16.300 500 7.400 3.900 70 3.600 400 400Stensved 12.300 0 7.000 3.400 100 1.200 300 300Mern 9.500 0 5.200 2.700 100 800 400 300Lundby 8.500 0 4.400 2.700 100 800 300 200Bårse 5.600 0 3.200 1.600 10 600 100 90Skibinge 2.800 10 1.200 1.100 30 400 0 100Allerslev 3.200 0 1.000 1.500 70 400 60 200Neder Vindinge 14.800 0 7.700 4.900 60 1.200 20 900Kastrup 4.900 0 2.800 1.200 60 700 60 100Mindre byer oglanddistrikterVordingborgKommune i alt268.900 3.500 11.900 148.000 7.200 52.000 14.200 32.100544.500 132.600 78.700 194.600 8.600 76.000 16.200 37.700Tabel 8 – Beregnet varmeforbrug i Vordingborg Kommune fordelt på byer og opvarmningsformer,baseret på BBR beregninger sammenholdt med faktiske leverancer af fjernvarme og naturgas(MWh/år i 2008).Varmeforbruget er estimeret på baggrund af BBR-data og graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddagefor Danmark oplyst af DFF. 25 % af varmesalget er antaget graddageuafhængigt.** Ovne(kakkelovne, kamin, brændeovn og lign.), gasradiatorer og halm som opvarmningsmiddel.52


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20085.1 FjernvarmeFjernvarmesalget i Vordingborg Kommune udgjorde i 2008 ca. 128.600 MWh(oplyst af forsyningsselskaberne). Det samlede varmetab i fjernvarmenettet erskønnet til ca. 20,4 %.ForsyningsområdeBruttovarmebehov[MWh/år an net]Varmesalg[MWh/år an forbruger]Målt Normalår* Målt Normalår*Nettab[%]Lendemarke 7.650 8.488 6.051 6.889 20,9Præstø 21.363 23.649 16.512 18.798 22,7Stege 34.440 38.316 28.000 31.876 18,7Vordingborg 97.526 111.026 78.020 88.82020,0(antaget)Samlet 160.979 181.479 128.583 146.383 20,4Tabel 5.9 Fjernvarmeproduktion og leverance i Vordingborg Kommune (i 2008 og normalårsværdier).*Graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF. Nettabet samt 25 % afvarmesalget er antaget graddageuafhængigt.Det er vurderet, at fjernvarmeforbruget er fordelt på forbrugertyper som vist iTabel 10, og disse værdier er indtastet i CO 2beregneren.FjernvarmeforbrugPrivate husholdninger 84.684 MWhKommunens virksomhed 13.401 MWhErhverv og industri 23.125 MWhGartnerier og landbrug 0 MWhØvrige offentlige institutioner 7.372 MWhI alt 128.582 MWhTabel 10 – Fjernvarmeforbrug fordelt på sektorer, beregnede estimater ud fra BBR og faktiske forbrugsoplysningerfra Vordingborg Kommune.53


Klimastrategi for Vordingborg Kommune5.2 NaturgasforbrugOplysninger fra Dong Gas Distribution definerer naturgassalget i VordingborgKommune fordelt på forskellige sektorer. Det ses af Tabel 11, at det samledegassalg udgør ca. 25 mio. normalkubikmeter (ØM3). Dette svarer til ca. 279GWh, hvoraf en stor andel er anvendt til kraftvarme- og fjernvarmeproduktionen.Desuden er en væsentlig andel gået til industrien i form af procesvarme. Ca.78.600 MWh er anvendt til almindelig rumopvarmning i boliger og erhverv.Bruger status Antal målesteder Mængde i ØM3 Energi MWhFjernvarme 4 945.162 10.400Kraftvarme 8 10.325.842 113.600Procesvarme 11 6.893.505 75.800Rumvarme 3.569 7.150.014 78.700Ikke allokeret 16 19.709 200I alt 3.608 25.334.233 278.700Tabel 11 – Forbrug af naturgas fordelt på formål i Vordingborg Kommune 2008.Kilde: Dong Energy, Gas Distribution.Naturgasforbruget til rumvarme fordeler sig mellem forbrugertyperne som vist iTabel 12 og indtastet i CO 2beregneren.Naturgasforbrug Forbrug i volumen Forbrug i energiindholdPrivate husholdninger 5.584.000 Nm3 61.424 MWhKommunens virksomhed 654.000 Nm3 7.194 MWhErhverv og industri 825.000 Nm3 9.075 MWhGartnerier og landbrug - Nm3 - MWhØvrige offentlige institutioner 1.076.000 Nm3 11.836 MWhI alt 8.139.000 Nm3 89.529 MWhTabel 12 – Naturgasforbrug til rumopvarmning fordelt på sektorer vurderet ud fra BBR og faktiskeforbrugsoplysninger fra Vordingborg Kommune.Derudover anvendes der ca. 75.800 MWh naturgas til procesvarme, hvorfor detsamlede naturgasforbrug til erhverv og industri er vurderet til 84.875 MWh.54


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20085.3 Olie og andre opvarmningskilderOlieforbruget er vurderet ud fra BBR registeret og ses i Tabel 13 og indtastet iCO 2beregneren. Det er vurderet, at der er forbrugt ca. 221 GWh olie (svarendetil ca. 22 mio. liter).SektorOlieforbrug til rumopvarmningPrivate husholdninger 182.206 MWhKommunens virksomhed 4.322 MWhErhverv og industri 27.236 MWhGartnerier og landbrug - MWhØvrige offentlige institutioner 7704 MWhI alt 221.468 MWhTabel 13 – Olieforbrug i Vordingborg Kommune, vurderet ud fra BBR og graddagekorrigeret til 2008.5.4 Resultater for varmeforbrugDet samlede forbrug af varme til rumvarme samt procesvarme ses i Tabel 14nedenfor. Det ses, at især private boliger står for den største andel af varmeforbruget,samtidig med at olie er den største varmekilde i Vordingborg Kommune.Varmeforbrug, MWh Fjernvarme Naturgas Olie I altPrivate husholdninger 84.684 61.424 182.206 328.314Kommunens virksomhed 13.401 19.030 4.322 36.753Erhverv og industri 7.372 11.836 7.704 26.912Gartnerier og landbrug 23.125 9.075 27.236 59.436Øvrige offentlige institutioner 0 0 0 0I alt 128.582 101.365 221.468 451.415Tabel 14 – Samlet varmeforbrug i MWh i Vordingborg Kommune 2008.55


Klimastrategi for Vordingborg KommuneFigur 6 viser CO 2-udledningen fra varmeforbrug fordelt på sektorerne i VordingborgKommune, 2008. Især fordi olie er almindelig anvendt i private boliger, stårdenne sektor som den største udleder af CO 2forårsaget af varmebehov. Beregningerneer foretaget i den kommunale CO 2beregner.70,000CO₂ udledning fra varmeforbrug60,00050,000ton CO₂40,00030,00020,000OlieNaturgasFjernvarme10,0000PrivatehusholdningerKommunaleejendommeØvrige offentligErhverv ogindustriLandbrug oggartnerierFigur 6 – CO 2-udledning fra rumvarme og procesvarme i Vordingborg Kommune 2008.Figur 7 og Figur 8 viser henholdsvis fordelingen af varmeforbrug i energiindholdog CO 2-udledningen fra varmeforbrug fordelt på energikilderne fjernvarme,naturgas og olie. Det ses bl.a. at fjernvarme står for 29 % af varmeleverancen ikommunen, men udgør kun 3 % af CO 2-udledningen fra varmeforbruget. Detteskyldes, at biomasse står for 87 % af fjernvarmeproduktionen svarende til ca.26 % af det samlede varmebehov i kommunen. Derimod står olie for 50 % afvarmebehovet, men udgør hele 74 % af CO 2-udledningen fra varmeforbruget.Fordeling af energiforbrug l varme2008Fjernvarme -Naturgas4%Olie50%Fjernvarme -Biomasse26%Naturgas20%Figur 7 – Fordeling af varmekilder på energiindhold.56


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008Fordeling af CO₂ -udledning fra varmeFjernvarme3%2008Naturgas23%Olie74%Figur 8 – Fordeling af varmekilder på CO 2-udledning.57


Klimastrategi for Vordingborg Kommune6. Transport og øvrige mobilekilder6.1 VejtrafikDTU transport har oplyst resultaterne fra de årlige borgerundersøgelser omderes transportadfærd. Det betyder, at CO 2-udledningen fra vejtrafikken er denudledning, som Vordingborg Kommunes egne borgere bidrager med, og derforer gennemkørende trafik eller trafik til og fra Vordingborg kommune af borgerebosat i andre kommuner ikke med.Kategorien ”Øvrig” består af alle andre transport kategorier, og hvor blandtandet lastbiler, varevogne og motorcykler er inkluderet (Carsten Jensen, DTU,personlig kommunikation). Dette transportarbejde synes dog at være noget lavt,hvis det skulle indeholde disse tre kategorier, hvorfor dette måske bør undersøgesnærmere.Vordingborg Kommune2007-2009Km/person/dagPersonkilometer per årBilfører 34,32 Km/pers/dag 506,0 mio.pers.km/årBilpassager 11,43 Km/pers/dag 168,5 mio.pers.km/årKnallert 0,08 Km/pers/dag 1,2 mio.pers.km/årCykel 0,97 Km/pers/dag 14,3 mio.pers.km/årGang 0,52 Km/pers/dag 7,7 mio.pers.km/årBus 1,45 Km/pers/dag 21,3 mio.pers.km/årTog 3,60 Km/pers/dag 53,1 mio.pers.km/årØvrig 1,89 Km/pers/dag 27,8 mio.pers.km/årHovedtotal 54,26 Km/pers/dag 800,1 mio.pers.km/årTabel 15 – Transportadfærd i Vordingborg kommune, gennemsnit for 2007-2009, kilde: DTU Transport.Det er vurderet at ’Øvrig’ transportmidler hovedsageligt består af motorcykelkørsel.Oplysningerne fra DTU transport indeholder tilsyneladende ikke oplysninger omkørsel i varevogne og lastbiler. Derfor er der anvendt en generel værdi for kørseli varevogne og lastbiler, også tage fra DTU transport vaneundersøgelsen, mengældende for hele det tidligere Storstrøms Amt. Det daglige transportarbejde forvarevogne og lastbiler er i alt 4,46 km/pers/dag, hvilket svarer til et årligt transportarbejdepå ca. 76 mio. km. Dette transportarbejde fordeles ligeligt mellemvarevogne og lastbiler.58


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008Movia har oplyst, at deres samlede kørsel indenfor Vordingborgs kommunegrænserer på 1927 ton CO 2inkl. drift, tomkørsel, værksted og administration i2008 (Movia, 2009). Dette svarer til ca. 2,53 mio. km buskørsel, med de nøgletal,som er i den kommunale CO 2-beregner.Det samlede transportarbejde fordelt på køjetøjstyper ses i Tabel 16.KøretøjstypeTransportarbejdePersonbil 506 mio.km/årKnallerter 1,2 mio.km/årMotorcykler 27,8 mio.km/årVarebiler 1) 38 mio.km/årLastbiler 1) 38 mio.km/årBusser 2) 2,53 mio.km/årTabel 16 – Transportarbejdet i Vordingborg Kommune, 2008, indtastet i CO 2beregneren Tier 2.1) vurderet ud fra gennemsnitsværdier for det tidligere Storstrøms Amt 2006.2) vurderet ud fra Movia’s oplysninger om CO 2-udledning i Vordingborg Kommune.6.2 TogdriftCO 2-udledningen fra togdrift i Vordingborg Kommune er vurderet ud fra oplysningerfra DTU’s transportadfærdsundersøgelse, som indikerer, at hver borgeri gennemsnit kører 3,6 km i tog per dag. Dette svarer til et samlet transportarbejdepå 53,1 mio. person-kilometer per år.DSB oplyser, at en person-kilometer i et regionaltog i gennemsnit udleder 42 gCO 2(DSB’s hjemmeside, http://www.dsb.dk/Om-DSB/Miljo/Dig-og-miljoet/).Det medfører, at den samlede udledning fra togtransport udgør 2.232 tonCO 2per år.6.3 Ikke vejgående mobile kilderDer findes en række motoriserede maskiner, som anvender brændstoffer, mensom ikke normalvis defineres som transportmidler. Det inkluderer blandt andetmaskiner på bygge- og anlægspladser, maskiner i landbruget, plæneklipperog motorsave i private hjem. CO 2-udledningen fra disse kilder beregnes alle påbaggrund af Tier 1 niveau, hvor der tages udgangspunkt i enten befolkningensstørrelse eller skovarealet. For ikke vejgående kilder i landbruget er udledningendog vurderet mere præcis end på tier 1, da det her er anvendt de faktiske landbrugsarealerfordelt på afgrødetyper og gennemsnitsforbrug af brændstof for deenkelte afgrøder, se Tabel 17.59


Klimastrategi for Vordingborg KommuneBrændstofforbrug GJ/ha*Ha i Vordingborg Kommune [Ha]Vårsæd 3,11 14.369Vintersæd 3,55 10.280Raps 3,51 1.715Frøgræs 1,44 3.611Kartofler og roer 7,25 4.015Grøntafgrøder 2,59 1.381Græs 2,04 5.291Tabel 17 – Brændstofforbrug til ikke-vejgående kilder i landbruget, indtastet i CO 2beregneren.*standardværdier i CO 2beregneren.6.4 Resultater fra transport og andre mobile kilderDe samlede udledninger af drivhusgasser fra transportområdet inklusiv offentligtransport, skibsfart og fiskeri samt non-road kilder ved boliger, industri, landbrugog skovbrug er beregnet i CO 2beregneren og udgør tilsammen ca. 161.000ton CO 2. Heraf udgør personbiltransporten langt den største andel med ca. 55%. Tabel 18 og Figur 9 viser udledningen af CO 2fra de enkelte kilder indenfortransportsektoren.Trafik CO 2-udslip fra transport [ton CO 2]Personbiler 89.056Motorcykler og knallerter 2.822Varebiler 8.322Lastbiler 27.094Busser 1.925Fly (indenrigs) 913Dieseltog 2.450Skibsfart og fiskeri 7.148Non-road have/hushold 1.985Non-road industri 9.304Non-road landbrug 10.055Non-road skovbrug 70I alt 161.144Tabel 18 – CO 2-udledning fra transportsektoren inkl. øvrige mobile kilder.60


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008Skibsfart og fiskeri4.4%Diesel-tog1.4%Fly0.6%Busser1.2%Non-road industri5.8%Non-road have/hushold1.2%Non-road landbrug6.2%Non-road skovbrug0.0% Vordingborg2008Lastbiler16.8%Personbiler55.3%Varebiler5.2%Motorcykler og knallerter1.8%Figur 9 – Fordeling af CO 2-udledning fra transport og øvrige mobile kilder.61


Klimastrategi for Vordingborg Kommune7. Procesemissioner fra industriog opløsningsmidlerProcesemissioner og opløsningsmidler udgør normalt kun en mindre andel af enkommunes samlede CO 2-udledninger, medmindre der forefindes meget storeindustrier som enten producere cement eller anvender store mængder kalk ideres produktion.Opløsningsmidler medfører en udledning af drivhusgasser svarende til 0,74 ton iVordingborg Kommune. Dette er beregnet af CO 2beregneren på Tier 1 på baggrundaf befolkningsstørrelsen.Derudover er der procesemissioner fra industrien, som opstår blandt ved brug afkalk og i metalindustrien. I Vordingborg Kommune producerer Lundby teglværkca. 2000 ton gule teglsten per år, hvilket medfører en procesemission på 158ton CO 2-ækvivalenter (beregnet i CO 2beregneren Tier 2).62


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20088. ArealanvendelseUdledninger fra arealanvendelse er opdelt i 2 hovedkategorier, dels sker der enudledning ved anvendelse af gødning og spagnum, dels kan der ske en kulstofoplagring(negativ udledning) ved øget beplantning og omdannelse af landbrugsarealertil vådområder. Ændringerne i arealanvendelse skal ses i forhold tilreference året som er 1990, og i Vordingborg Kommune er det skønnet, at deromdannet i alt 145 hektar om til enten sø eller vådområde. Desuden er der dannetca. 117 hektar mere skov siden 1990.Forbruget af gødning og spagnum er ligeledes oplyst af Vordingborg Kommune,og ses i Tabel 19.ArealanvendelseLandbrugsareal konverteret til vådområdesiden 1990Landbrugsareal konverteret til sø siden199083 1) Ha62 1) HaSkovrejsning, løvskov siden 1990 114,1 2) HaSkovrejsning, blandet skov siden 1990 3,5 2) HaHandelsgødningsforbrug i kommunalt regi14-3-15 = 8000 kg 3)ca. 3500 kg N17-0-8 = 22000 kg 3)ca. 14.960 kg NI alt 18.460 kg NKg/årKalkforbrug i kommunalt regi 0 Kg kalk/årSpagnumforbrug i kommunalt regi 20 4) M3/årTabel 19 – Informationer om arealanvendelse, oplyst af Vordingborg Kommune.1) Projekter vi har kendskab til. Der kan være eks. Vandmiljøplan 3 projekter, der søges af lodsejernedirekte hos Fødeerhverv, som vi ikke får kendskab til.2) Oplysningerne stammer fra Skov og Naturstyrelsen og omfatter arealer, der er givet tilskudstilsagntil i perioden. Så der kan være mere skov eller tilsagn der ikke er udnyttet. Ikke specificeret hvilkentype skov.3) Ikke omregnet til kg N, total mængder NPK gødning4) Kun parkforvaltningens forbrug – der kan være andre – men næppe af betydning.I Tabel 20 ses skovarealerne, som oplyst i Statistikbanken, og her ses at der harværet en tilvækst på ca. 330 hektar i perioden fra 1990 til 2000. Tilvæksten fra2000 til 2010 er ikke oplyst af Danmarks Statistik, og det er derfor ikke medtageten yderligere tilvækst i skovarealet. Værdier i nedenstående tabel om skovvækster indtastet i CO 2beregneren.63


Klimastrategi for Vordingborg KommuneSkovarealer i VordingborgKommune [Ha]1990 2000 TilvækstHjælpearealer 57,7 66,5 8,8Midlertidig ubevokset 19,8 16,6 -3,2Løvtræer, areal i alt 835,1 912,2 77,1Nåletræer i alt 497,1 744,2 247,1Skovareal i alt 1409,7 1739,5 329,8Tabel 20 – Skovarealer og tilvækst i Vordingborg Kommune i 1990 og 2000.Kilde: Danmarks Statistik, statistikbankenDe samlede CO 2-udledninger fra arealanvendelse er beregnet i CO 2beregnerenog er negative, hvilket afspejler et CO 2optag frem for en udledning. Dette skyldes,at effekterne fra især skovrejsning, men også fra omdannelse til vådområderoverstiger effekten fra anvendelse af gødning og spagnum i kommunalt regi.CO 2-udledninger fra arealanvendelseUdledningCO 2af handelsgødningsforbrug 106 ton CO 2CO 2af spagnumforbrug 4,2 ton CO 2CO 2fra skovrejsning -5.516 ton CO 2CO 2fra etablering af vådområder -38,5 ton CO 2I alt fra arealanvendelse -5.444 ton CO 2Tabel 21 – CO 2-udledninger fra arealanvendelse.64


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20089. LandbrugLandbrugssektoren i Danmark udleder store mængder drivhusgasser, og udgørsåledes ca. 16 % af den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark i 2008(DMU, 2010). Drivhusgasserne fra landbruget består af metan (CH 4) og lattergas(N 2O), som begge er meget kraftige drivhusgasser. Metanen dannes dels direktefra dyrenes fordøjelse samt fra lagring af gylle. Lattergassen dannes hovedsageligtpå landbrugsjordene fra anvendelse og omdannelse af kvælstof uanset omdet er fra handelsgødning eller fra kvælstof i gylle.Til brug i CO 2beregneren Tier niveau 1, er det nødvendigt at oplyse om antalletaf husdyr i kommunen, samt at definere nogle parametre om jordbrugsanvendelse.9.1 HusdyrDMU har indhentet de nødvendige oplysninger om antal dyr i landbruget i VordingborgKommune. Antallet af dyr for 2008 og 2009 ses i Tabel 22.Dyr 2008 2009Heste 1.291 1.291Antal kvæg i alt 10.088 10.348Antal moder kvæg i alt 4.394 4.546Malkekøer 3.165 3.398Ammekøer 1.229 1.148Kvier 4.791 4.975Tyrekalve 903 827Moderfår 2.820 2.716Modergeder 254 248Søer 8.103 8.121Smågrise 28.749 26.822Slagtesvin 40.994 38.394Dådyr 74 74Ræve 0 0Mink 0 0Raccon 0 0Æglæggere 37.873 33.521Slagtekyllinger 0 0Kalkuner 0 0Gæs 0 0Ænder 8 8Tabel 22 – Antal af husdyr i Vordingborg Kommune (oplyst af DMU).65


Klimastrategi for Vordingborg Kommune9.2 LandbrugsarealerDMU har indhentet de relevante oplysninger om landbrugsarealerne. Oplysningerneindeholder først og fremmest informationer om arealet fordelt på afgrøder(Tabel 23), samt oplysninger om gødskning og bjærgning af halm (Tabel 24).AfgrødeAreal i alt haVintersæd 10.280Vårsæd 14.369Raps 1.715Majs 1.077Kartofler og Roer 4.015Frøgræs 3.611Græs i omdrift 2.023Vedvarende græs 3.285Brak 1.191Grøntsager 305Pil 54Øvrigt landbrugsareal 265I alt 42.190Tabel 23 – Landbrugsarealer og afgrøder i Vordingborg Kommune (oplyst af DMU).Landbrugsarealer og gødskningLandbrugsareal i rotation, total areal 37.395 ha VordingborgVedvarende græs, total areal 3.285 ha VordingborgOrganiske landbrugsjorde, areal 2550,13 ha VordingborgGennemsnitlig N tildeling, landbrugsjord 130 kg N pr. ha StandardværdiGennemsnitlig N tildeling, vedvarende græs 50 kg N pr. ha StandardværdiAndel af landbrugsareal med korn 0,65 StandardværdiAndel af halmen bjærget 0,6 StandardværdiTabel 24– Landbrugsarealer og standardværdier for gødskning og halm bjærgning (oplyst af DMU).66


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20089.3 Resultater for LandbrugDe samlede udledninger af drivhusgasser fra landbruget udgøres af metan oglattergas. Resultaterne er derfor givet i CO 2-ækvivalenter, og er beregnet i CO 2-beregneren Tier 1 og ses i Tabel 25.Landbrugton CO 2-ækv.Metan og lattergas fra dyr og gylleopbevaring 33.022Drivhusgasser fra landbrugsjord 81.393I alt landbrugssektoren 114.415Tabel 25 – Udledning af drivhusgasser fra landbruget.67


Klimastrategi for Vordingborg Kommune10. Affald og spildevand10.1 DeponigasDer findes affaldsdeponier rundt omkring i Danmark, og de har tidligere modtagetmeget bionedbrydeligt affald, som stadig producerer metan. Beregningenfor udledning af metan fra gamle deponeringsanlæg baseres på et landsgennemsnit– Tier 1. Det antages derved, at borgere i Vordingborg ikke har deponerethverken mere eller mindre organisk affald end resten af Danmark samt atbefolkningsudviklingen gennem de sidste 40-50 år ikke har været anderledesend i resten af Danmark. Udledningen af metan beregnes i CO 2beregneren påbaggrund af befolkningen i Vordingborg Kommune fra 1960 og frem til i dag.Befolkningen for kommunen er fundet fra 1971 og frem på Danmarks Statistik.Befolkningen fra 1960 frem til 1970 er estimeret ud fra den generelle befolkningstilvæksti perioden fra 1971-1981. folketallene for perioden fra 1960 ogfrem ses i Bilag 1.10.2 SpildevandsbehandlingDrivhusgasudledningen fra spildevandsbehandling skønnes på baggrund aflandsgennemsnittet. På landsplan udledes der ifølge DMU 160 ton lattergas(N 2O) og 11.820 ton metan (CH 4). CO 2beregneren anvender befolkningsstørrelsenog beregner, at der fra Vordingborg Kommune udledes 25,3 ton metan og619 ton lattergas fra spildevands- og slambehandlingen fra kommunen.10.3 Resultater for affald og spildevandResultaterne for affald og spildevand er beregnet i CO 2beregneren og viser, atområderne tilsammen udgør ca. 14.000 ton CO 2-ækvivalenter.Resultater for affald og spildevandAffald 11.359 ton CO 2-ækv.Spildevand 2.784 ton CO 2-ækv.I alt 14.143 ton CO 2-ækv.Tabel 26 – CO 2-udledning fra affald og spildevand i Vordingborg Kommune 2008.Udledningen af drivhusgasser fra affald udgør ca. 80 % heraf mens udledningenfra spildevandsbehandling udgør de resterende ca. 20 %.68


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008Udledning af drivhusgasser fra spildevand og affald 2008Spildevand20%Affald80%Figur 10 – Fordelingen af CO 2-udledningen fra affald og spildevand.69


Klimastrategi for Vordingborg Kommune11. LitteraturDMU, 2010: ”Denmark’s National Inventory Report 2010, Emission Inventories1990-2008 – Submitted under the United Nations Framework Convention onClimate Change and the Kyoto Protocol”, DMU technical report no. 784Energistyrelsen 2010: Stamdataregister for vindkraftanlæg ultimo februar 2010,Excel ark fra www.ens.dkEnerginet.dk, 2009: Miljørapport 2009,http://www.energinet.dk/NR/rdonlyres/3BAF1C42-B3CA-4D68-8D79-10B7213D62B3/0/2009Miljørapport.pdfMovia 2009: Movias grønne regnskab, ”Udledning af CO 2i regioner og kommuner(ton)”. www.movia.dk/kommuneregion/miljoEU ETS:http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/compliance_results.xls70


Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 200812. BilagBilag 1. Befolkning Vordingborg kommune 1960-2009Folketallene for 1971 og frem til 2009 er hentet hos Danmarks Statistik mensfolketallene for 1960-1970 er estimeret på baggrund af en årlig tilvækst på 0,27%, som var den årlige tilvækst fra 1971-1981.Folketal pr. 1. januarefter tid og områdeVordingborgKommune i altFolketal pr. 1. januarefter tid og områdeVordingborgKommune i alt1960 41.6751961 41.7881962 41.9011963 42.0141964 42.1281965 42.2421966 42.3561967 42.4711968 42.5861969 42.7011970 42.8161971 42.9321972 43.0071973 42.9941974 43.3021975 43.2471976 43.1491977 43.3631978 43.4911979 43.7871980 43.9741981 44.1021982 44.0021983 43.7661984 43.6141985 43.7311986 44.1211987 44.2261988 44.0661989 44.0961990 44.2691991 44.4571992 44.4971993 44.7411994 44.8161995 44.6171996 44.9201997 44.9701998 45.2591999 45.2112000 45.3762001 45.5652002 45.7602003 45.9832004 46.1922005 46.3072006 46.4102007 46.4852008 46.6002009 46.55171


Vordingborg KommuneCO -kortlægning2for VordingborgKommune somvirksomhed 2008BILAG 3Juli 2010


Indholdsfortegnelse1. Baggrund 751.1 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751.2 Formål med opgørelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751.3 Forudsætninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752. Sammenfattende resultater 773. Elforbrug 803.1Kommunale bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803.2 Gadebelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824. Varmeforbrug 835. Transport og maskiner 855.1 Kommunens egne køretøjer og maskiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855.2 Kørsel i privatbiler med kilometerpenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875.3 Øvrig transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875.4 Samlede resultater for transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896. Arealanvendelse 907. Referencer 91COWI A/SParallelvej 22800 Kongens LyngbyDokumentnr. 1Version 3Udgivelsesdato 06.08.2010Telefon 45 97 22 11Telefax 45 97 22 12www.cowi.dkUdarbejdetKontrolleretGodkendtJAKKJAHJAH


Bilag 3 – CO 2-kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 20081. Baggrund1.1 IndledningVordingborg Kommune ønsker at sætte fokus på klimaområdet og udarbejde enklimahandlingsplan. Samtidig er Vordingborg en Klimakommune hos Danmarksnaturfredningsforening (DN), og er således forpligtet til at opgøre de årlige CO 2-udledninger som minimum fra kommunens virksomhed som følge af elforbrug,varmeforbrug og transport. Vordingborg kommune har derfor bedt COWI om atgennemføre en kortlægning af CO 2-udledningen for kommunen som virksomhed.1.2 Formål med opgørelsenFormålet med denne første CO 2-opgørelse for Vordingborg Kommune erprimært at kortlægge og beregne den samlede CO 2-udledning for Kommunensom virksomhed samt opdele forbruget på bygnings- og anlægstyper samt påforvaltningsniveau.1.3 ForudsætningerI forbindelse med kortlægningen er der anvendt en række forudsætninger, somdels beskrives nedenfor, dels beskrives under emneafsnittene.For elforbrug, varmeforbrug, trafik og procesemissioner er der kun foretaget enopgørelse af emissionen af drivhusgassen CO 2. Opgørelse af andre drivhusgassersom metan (CH 4) og lattergas (N 2O) er vanskelige at foretage for disseforbrug, og betyder ganske lidt i den samlede opgørelse.Bidraget fra spildevand, der omfatter emission af CH 4og N 2O er opgjort ogomregnet til CO 2-ækvivalenter. CH 4har en drivhusgasvirkning der svarer til 23 xCO 2, og N 2O har en virkning der svarer til 296 x CO 2.Kortlægningen er gennemført på grundlag af den CO 2-beregner COWI og DMUhar udviklet for Klimaministeriet og KL i 2008. Der er dog i nogle tilfælde anvendtmere specifikke tal end dem, der produceres af beregneren. Beregningsforudsætningernebeskrives under hvert afsnit.CO 2-kortlægninger er normalt et meget stort og tidskrævende arbejde den førstegang opgørelsen ønskes foretaget. Det skyldes dels at ikke alle data findes ien direkte behandlingsegnet form dels at data skal indhentes fra mange forskelligekilder.Samlet set er kortlægningen for en række områder baseret på pålidelige ogdetaljerede data for CO 2-emissionen, men der er stadig en række områder hvorkortlægningen nu eller med tiden kan og bør forbedres.75


Klimastrategi for Vordingborg KommuneVordingborg Kommune er således kommet godt i gang med dataindhentningenog datahåndteringen. Der er herved skabt et godt udgangspunkt for det viderearbejde med at dokumentere klimapåvirkningen fra kommunens aktiviteter.For at give en indikation af datakvaliteten er der nedenfor angivet et såkaldt Tierniveau for kortlægningen. Tier 1 angiver en opgørelse på det mest basale niveauog Tier 3 på det mest detaljerede niveau. Opgørelser af denne art kan opgøresved brug af forskellige detaljeringsniveau, hvilket også er sket her.Tier 1: Typisk landsemission (fra DMU) x antal indbyggere i kommunen/antalindbyggere i Danmark.Tier 2: Forbrug (fra kommunen) x emissionsfaktor.Tier 3: Som Tier 2, men baseret på konkrete oplysninger fra enkeltkilder.76


Bilag 3 – CO 2-kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 20082. Sammenfattende resultaterUdledningen af drivhusgasser fra Vordingborg Kommune som virksomhedinklusiv gadebelysning udgør ca. 10.000 ton CO 2. Dette udgør ca. 2,4 % af densamlede udledning fra kommunen som geografisk område.CO 2-udledning,tonEl Varme TransportIkke energirelateredeI altAdm. Bygninger 254 292 545Skoler 1.233 1.127 2.360Daginstitutioner 206 237 443Fritids- ogungdomsklubber27 12 38Behandlingscenter 128 34 162Ældrepleje 646 446 1.092Specialinstitutioner 171 282 453Kulturinstitutioner 352 470 822Andre kommunalebygninger136 195 331Idrætsanlæg 125 62 187I alt for alm.Kommunalebygninger3.278 3.156 6.434Gadebelysning 1.017 1.017Transport, egnekøretøjerTransport,kørepenge1.049 1.049403 403Øvrig buskørsel 781 781Færgen Ida 36 36Spagnum 4 4N-gødning 106 106I alt forVordingborgKommune4.296 3.156 2.269 110 9.831Tabel 1 – Samlede resultater for CO 2-udledningen for Vordingborg Kommune som virksomhed.77


Klimastrategi for Vordingborg KommuneFigur 1 viser udledningen af drivhusgasser fordelt på de områder, hvor det ses,at kommunale bygninger står for den største udledning. Også transportområdetudleder væsentlige mængder mens arealanvendelsen udgør en insignifikantandel.12,000Udledning [ton CO 2 ]10,0008,0006,0004,0002,000-Kommunalebygninger i altGadebelysning Transport i alt Arealanvendelse ialtVordingborgKommunesvirksomhedFigur 1 – CO 2-udledning fra kommunen fordelt på områder, forbrug til gadebelysning er estimeret.Figur 2 viser mere detaljeret fordelingen af CO 2-udledningen mellem kommunensmange aktiviteter, og også her ses det, at kommunale bygninger er denvæsentligste udleder. Desuden ses det, at kommunens egen transport – bådegennem egne køretøjer og gennem øvrig buskørsel – er væsentlige CO 2-udledere.Færgen Ida0%spagnum0%N-gødning1%Transport, kørepenge4% Øvrig buskørsel8%Transport,kommunenskøretøjer10%Gadebelysning13%I alt for alm.Kommunale bygniner64%Figur 2 – Fordeling af CO 2-udledning fra kommunens aktiviteter, forbrug til gadebelysning er estimeret.78


Bilag 3 – CO 2-kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008Udledningen af drivhusgasser fra el- og varmeforbrug i de kommunale bygningerudgør den største andel af kommunens udledning, i alt ca. 64 %. Herfra erdet især skoler og ældrepleje, som står for de største bidrag (Figur 3), hvilketskyldes, at de arealmæssigt står for størsteparten af bygningsarealet i de kommunalebygninger.Andre kommunalebygninger5%Idrætsanlæg3%Adm. Bygninger8%Kulturinstuoner13%Specialinstuoner7%Skoler37%Ældrepleje17%Behandlingscenter2%Frids- ogungdomsklubber1%Daginstuoner7%Figur 3 – Fordeling af CO 2-udledning fra kommunens ejendomme.De samlede udledninger fra kommunale bygninger fordeler sig næsten ligeligtmellem elforbrug og varmeforbrug, se Figur 4.I alt for alm. Kommunale bygninerVarme49%El51%Figur 4 – Fordeling af CO 2-udledning fra kommunens ejendomme.79


Klimastrategi for Vordingborg Kommune3. ElforbrugCO 2-udledningen per forbrugt kWh er 506 g/kWh. Denne værdi stammer fraEnerginet.dk og gælder for Østdanmark og er inklusiv et distributionsnettab på5 %. Der tages ikke højde for elproduktion fra vindmøller og anden vedvarendeenergi, da denne kortlægning er for virksomheden Vordingborg Kommune. Beregningernefor CO 2-udledningerne fra elforbrug er beregnet I et særskilt regneark,da CO 2-beregneren ikke er opdateret med nøgletal for 2008.Elforbruget i denne kortlægning indeholder forbruget både fra kommunalebygninger, samt for gadebelysning, som drives af Vordingborg Forsyning. Øvrigeaktiviteter, som Vordingborg Forsyning driver, er ikke medtaget, da kommunenkun har meget begrænset indflydelse herpå. Gadebelysningen betales af VordingborgKommune og er derfor medtaget i kortlægningen.3.1Kommunale bygningerElforbruget for de kommunale bygninger er indhentet hos kommunen og sesTabel 2. Heraf ses, at især skolerne og ældreplejen står for den største del afforbruget.El-forbrugEl-forbrug [kWh]Adm. Bygninger 501.494Skoler 2.435.520Daginstitutioner 406.516Fritids- og ungdomsklubber 52.623Behandlingscenter 253.298Ældrepleje 1.275.828Specialinstitutioner 337.348Kulturinstitutioner 695.568Andre kommunale bygninger 269.164Idrætsanlæg 247.495I alt for alm. Kommunale bygninger 6.474.854Tabel 2 – Elforbrug i kommunale bygninger.80


Bilag 3 – CO 2-kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008CO 2-udledningen forårsaget af elforbrug i kommunale bygninger udgør ca.3.300 ton i alt, se Tabel 3.CO 2-udledning fra kommunale bygningers elforbrug ton CO 2Adm. Bygninger 254Skoler 1.233Daginstitutioner 206Fritids- og ungdomsklubber 27Behandlingscenter 128Ældrepleje 646Specialinstitutioner 171Kulturinstitutioner 352Andre kommunale bygninger 136Idrætsanlæg 125I alt for alm. Kommunale bygninger 3.278Tabel 3 – CO 2-udledning fra elforbrug fra kommunale bygninger.Elforbruget per areal i kommunale bygninger varierer også væsentlig, og herses, at administrative bygninger, ældrepleje og kulturinstitutioner har de størstespecifikke forbrug per kvadratmeter, mens skolerne har et relativt lavt forbrugper kvadratmeter. Se beregningerne i Tabel 4.Kommunale bygninger Elforbrug kwh/m 2 CO 2-udledningkg CO 2/m2Adm. Bygninger 43,3 21,9Skoler 29,9 15,2Daginstitutioner 29,7 15,0Fritids- og ungdomsklubber 18,9 9,6Behandlingscenter 22,7 11,5Ældrepleje 52,1 26,4Specialinstitutioner 19,3 9,8Kulturinstitutioner 42,1 21,3Andre kommunale bygninger 17,1 8,7Idrætsanlæg 31,9 16,2I alt 32,0 16,2Tabel 4 – Specifikt elforbrug og CO 2-udledning fra elforbrug i kommunale bygninger.81


Klimastrategi for Vordingborg Kommune3.2 GadebelysningVordingborg Forsyning har oplyst, at det samlede forbrug til gadebelysning forde tidligere kommuneveje i områderne Vordingborg og Langebæk sammenmed de tidligere amtsveje i hele kommunen udgør 1.476.364 kWh. Forbruget tilgadebelysning på tidligere kommuneveje på Møn og i Præstø er blevet oplyst afSEAS-NVE, til i alt.GadebelysningVordingborg Forsyning * 1.476.364 kWhSEAS-NVE – Præstø ** 295.948 kWhSEAS-NVE – Møn ** 237.232 kWhI alt 2.009.544 kWhTabel 4 – Elforbrug til gadebelysning i Vordingborg Kommune 2008.*) inkluderer kommuneveje i de gamle Vordingborg og Langebæk kommuner samt alle amtsveje,oplyst af Aksel Lindhardt.**) forbrug oplyst af SEAS-NVE Henrik Olsen.Det samlede forbrug til gadebelysning i Vordingborg Kommune er derfor estimerettil at være på ca. 2.000.000 kWh i 2008. CO 2-udledningen fra gadebelysningenbliver derfor på ca. 1017 ton CO 2i 2008.82


Bilag 3 – CO 2-kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 20084. VarmeforbrugVarmeforbruget i de kommunale bygninger er oplyst af Vordingborg Kommuneog oplyst for hhv. el, olie, naturgas og fjernvarme, se Tabel 5.KommunalebygningerElvarme[kWh]Olie[kWh]Naturgas[kWh]Fjernvarme[kWh]I alt[kWh]Adm. Bygninger 0 1.079.934 0 231.120 1.311.054Skoler 0 1.192.042 3.579.377 4.645.960 9.417.379Daginstitutioner 15.940 307.655 660.002 737.695 1.721.292Fritids- ogungdomsklubber0 21.142 0 363.000 384.142Behandlingscenter 0 0 35.899 1.568.280 1.604.179Ældrepleje 126.095 438.390 1.202.645 1.192.050 2.959.180Specialinstitutioner 0 512.360 647.915 811.347 1.971.622Kulturinstitutioner 307.171 541.320 702.022 1.576.050 3.126.563Andre kommunalebygninger171.915 189.679 148.586 1.619.780 2.129.960Idrætsanlæg 0 39.920 217.322 421.820 679.062I alt 621.121 4.322.442 7.193.768 13.167.102 25.304.433Tabel 5 – Varmeforbrug i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune 2008.Fjernvarmen i Vordingborg Kommune medfører i gennemsnit en CO 2-udledningpå ca. 16,7 g per kWh forbrugt ved slutbrugeren (beregnet i CO 2beregneren).Denne lave udledning skyldes, at størstedelen af fjernvarmen i VordingborgKommune baseres på biomasse. De samlede varmeforbrug og CO 2-udledningerfra de kommunale bygninger ses i Tabel 6.83


Klimastrategi for Vordingborg KommuneKommunale bygningerVarmeforbrugkWhCO 2-udlednington CO 2Adm. Bygninger 1.311.054 292Skoler 9.417.379 1.127Daginstitutioner 1.721.292 237Fritids- og ungdomsklubber 455.230 12Behandlingscenter 1.604.179 34Ældrepleje 2.959.180 446Specialinstitutioner 1.971.622 282Kulturinstitutioner 3.126.563 470Andre kommunale bygninger 2.129.960 195Idrætsanlæg 679.062 62I alt 25.375.521 3.156Tabel 6 – Varmeforbrug og CO 2-udledninger i kommunale bygninger.Vurderes varmeforbruget per bygningsareal (Tabel 7) ses det, at især administrativebygninger og kulturinstitutionerne har en høj CO 2-udledning. For administrativebygninger skyldes den høje udledning ikke et højt varmeforbrug, mensnarere en stor andel af olie, som anvendes til opvarmning. For kulturinstitutionerskyldes den høje udledning både et højt forbrug og en høj andel af elvarme ogolie som opvarmningsform.Kommunale bygningerVarmeforbrugkwh/m2CO 2-udledningkg CO 2/m 2Adm. Bygninger 113 25,2Skoler 116 13,9Daginstitutioner 126 17,3Fritids- og ungdomsklubber 138 4,2Behandlingscenter 144 3,0Ældrepleje 121 18,2Specialinstitutioner 113 16,1Kulturinstitutioner 189 28,4Andre kommunale bygninger 135 12,4Idrætsanlæg 88 8,0I alt 125 15,6Tabel 7 – Specifikke varmeforbrug og CO 2-udledninger fra varmeforbrug i kommunale bygninger.84


Bilag 3 – CO 2-kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 20085. Transport og maskinerUnder transport og maskiner er udledninger fra kommunens egne køretøjermedtaget samt udledning som sker fra de ansattes egne biler, når der køresarbejdsrelateret. Desuden inkluderes udledningen fra færgen Ida, fra skole- ogsvømmebuskørsel, samt fra andet kontraheret buskørsel.Ansattes rejser med offentlig transport herunder eventuelle flyrejser er ikke medtageti denne kortlægning.5.1 Kommunens egne køretøjer og maskinerKommunen har oplyst om indkøb af brændstof til kommunens egne køretøjer.Oplysninger er enten givet som udgifter til brændstof i DKK eller som præcisindkøb af benzin og diesel i liter. Desuden er der enkelte køretøjer, som der ikkeer oplyst brændstofforbrug for, hvorfor forbruget er korrigeret i forhold til demanglende oplysninger.Tabel 8 viser de udgifter og indkøbte mængder benzin og diesel samt antalletaf køretøjer som hver fagområder råder over. Desuden viser tabellen, antallet afkøretøjer, hvor der ikke foreligger data om indkøbt brændstof.FagområderBrændstofudgifter kr.LiterbenzinLiterdieselAntal vognei altManglendekøretøjerAdministrationsområdet 9.085 6.105 2.088 12 0Akole, børn og kulturområdet 124.276 0 0 9 3Social- og arbejdsmarkedsområdet 1.175.348 5.468 6.509 125 8Beredskabet 0 4.811 11.003 15 0Teknikområdet 85.725 12.886 231.286 97 2I alt 1.394.433 29.270 250.886 258 13Tabel 8 – Brændstofforbrug til kommunens egne køretøjer (Vordingborg Kommune).Oplysninger om brændstofudgifter er fordelt mellem diesel og benzin i forholdet90/10, da det antages, at langt de fleste maskiner og biler er dieseldrevne. Oplysningerfra Energistyrelsen, viser at gennemsnitsprisen for benzin og diesel erhhv. 10,54 kr/liter og 9,19 kr/liter. De samlede indkøbte mængder af benzin ogdiesel ses i Tabel 9 sammen med de beregnede CO 2-udledninger fra brændstofforbrug.85


Klimastrategi for Vordingborg KommuneKorrigeret forbrug ift.manglende oplysningerLiterbenzinLiterdieselCO 2-udledningAdministrationsområdet 6.191 2.978 24Akole, børn og kulturområdet 1.572 12.171 33Social- og arbejdsmarkedområdet 18.632 121.614 341Beredskabet 4.811 11.003 39Teknikområdet 13.932 239.681 612I alt 45.138 387.446 1.049Tabel 9 – Estimeret forbrug af benzin og diesel til kommunens egne køretøjer og beregnede CO 2-udledninger fordelt på fagområder.Figur 5 viser fordelingen af CO 2-udledningen fra kommunens egne køretøjer, ogdet ses at Vej og Natur står for langt den største udledning med ca. 56 %, menssocialforvaltningen står for knap 30 % af udledningen.Udledning af CO 2 fra kommunens egentransportAdministraonsområdet2%Akole, børn ogkulturområdet3%Social-ogarbejdsmarkedområdet33%Teknikområdet58%Beredskabet4%Figur 5 – Fordeling af CO 2-udledningen fra kommunens egne køretøjer.86


Bilag 3 – CO 2-kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 20085.2 Kørsel i privatbiler med kilometerpengeVordingborg Kommune har opgjort hvor mange penge, der er udbetalt som kilometerpengefor de ansattes kørsel i private køretøjer. Der er udbetalt kørepengesvarende til ca. 2,5 mio. km, hvoraf nogle er uspecificeret og nogle er på cykel. Idenne kortlægning medtages kørte kilometer for biler, som udgør langt størstedelen,ca. 2,45 mio. km.Art Kørselsgodtgørelse: Enheder (km) Godtgørelse (kr)4860 Uspecificeret 1.355 658.4314861 Bil 2.321.135 8.019.3654862 Bil 133.817 244.2754866 Cykel 37.501 15.0004867 Knallert 220 884868 Elev. 5.300 5.671I alt 2.499.328 8.942.830Tabel 10 – Kørselsgodtgørelse i Vordingborg Kommune 2008.Ifølge DN 2008 udleder en gennemsnitsbil ca. 164 g CO 2per kørt km. Det medfører,at kørsel i de ansattes egne biler medfører en CO 2-udledning på ca. 403ton CO 2.5.3 Øvrig transportI denne CO 2-kortlægning inkluderes øvrig transport i form af kontraheret buskørselog færgedriften Bogø-Stubbekøbing.Kommunen har kontrakter med lokale vognmænd om buskørsel, heriblandt skole-og svømmekørsel samt bestillingskørsel på social- og sundhedsområderne.Det er ikke oplyst, hvor mange km der er kørt under disse kontrakter, og derforer der lavet nedenstående estimat, som tager udgangspunkt i antallet af køretimerleveret. Beregningerne for CO 2-udledningen fra kontraheret kørsel i Tabel 11tager desuden udgangspunkt i gennemsnitlige hastigheder og generelle nøgletalfor CO 2-udledning fra busser og minibusser. Derfor er der væsentlige usikkerhederforbundet med resultaterne.Offentlig buskørsel med Movia er udeladt af denne kortlægning, da det ansesfor privat kørsel af borgerne.87


Klimastrategi for Vordingborg KommuneØvrig buskørselSkole- og svømmebuskørselKøretimer 8.840 timer oplystGns. hastighed 35 km/time estimatKørte km 309.400 Km beregnetCO 2per km 1.168 g/kmTEMA 2010, EURO 5turistbus >18 tonCO 2-udledning skole ogsvømmebusser361 ton CO 2beregnetSocial og sundhedskørselUdgifter 20.000.000 Kr oplystTimepris, gns. 500 kr/time oplystKøretimer 40.000 Timer beregnetGns. hastighed 35 km/time estimatKørte km 1.400.000 Km beregnetCO 2per km 300 g/kmMinibusser estimeret,8 km/lCO 2udledning i alt 420 ton CO 2Tabel 11 – Beregninger for CO 2-udledning for kontraheret kørsel.Tabel 12 opsummerer udledningerne fra færge- og busdrift.Liter benzin Liter diesel CO 2-udledningFærgen 'Ida' 1.305 13.466 35,8Øvrig buskørsel - 781I alt 817Tabel 12 – Brændstofforbrug og CO 2-udledning fra offentlig transport.88


Bilag 3 – CO 2-kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 20085.4 Samlede resultater for transportUdledningen fra transportsektoren er domineret af kommunens egne køretøjer,som bidrager med næsten halvdelen af CO 2-udsippet. Også den kontraheredebuskørsel udgør et væsentligt bidrag med ca. 1/3-del af udslippet.Udledning af CO 2 fra kommunens egentransportAdministraonsområdet2%Akole, børn ogkulturområdet3%Social-ogarbejdsmarkedområdet33%Teknikområdet58%Beredskabet4%Figur 6 – Fordeling af CO 2-udledning fra kommunens egentransport.89


Klimastrategi for Vordingborg Kommune6. ArealanvendelseUdledninger fra arealanvendelse fra kommunens brug udgøres af kommunensegetforbrug af gødning og spagnum. Forbruget af gødning og spagnum erligeledes af Vordingborg Kommune til ca. 8 ton 14-3-15 NPK gødning og ca. 22ton 17-0-8 NPK gødning (se Tabel 13).ArealanvendelseHandelsgødningsforbrug i kommunalt regi14-3-15 = 8000 kg 3)ca. 3500 kg N17 – 0 -8 = 22000 kg 3)ca. 14.960 kg NI alt 18.460 kg NKg/årKalkforbrug i kommunalt regi 0 Kg kalk/årSpagnumforbrug i kommunalt regi 20 4) M3/årTabel 13 – Informationer om arealanvendelse til brug i CO 2beregneren.3) Ikke omregnet til kg N.4) Kun parkforvaltningens forbrug – der kan være andre – men næppe af betydning.Forbruget af gødning og spagnum medfører en samlet udledning af drivhusgasserpå 110 ton CO 2-ækvivalenter.90


Bilag 3 – CO 2-kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 20087. ReferencerDN 2008: ”Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunernes CO 2-udledninger og -reduktioner”, Danmarks Naturfredningsforening 2008.91


4. Vision og ambitioner på klimaområdet95


Klimastrategi for Vordingborg Kommune96

More magazines by this user
Similar magazines