Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

Klimastrategi for Vordingborg Kommune5.3 Landbrug ogarealanvendelseHvorfor?Landbrugssektoren i Danmark udlederstore mængder drivhusgasser, og udgørsåledes ca. 16 % af den samledeudledning af drivhusgasser i Danmarki 2008. Udledningen stammer fra anvendelsenaf landsbrugsjorden og frahusdyrhold. I Vordingborg Kommunebidrager landsbrugssektoren medca. 28 % af den samlede geografiskeudledning af drivhusgasser.Udfordringer?Den største udfordring i landbrugssektorener en omlægning af landbrugsjordensanvendelse. Det er tilligeen udfordring at få udnyttet det storepotentiale for produktion af VE somlandbrugets produktion af biomassegiver.Naturgas skal som et fossilt brændseludfases, hvorfor biogas kan være etalternativ i ledningsnettet. Biogaspotentialetfor landsbrugssektorenvurderes nationalt set at være tekniskinteressant, mens økonomien er enudfordring. Der savnes den varsledetilskudsordning til fremme af blandtandet biogasløsninger.Betingelserne for anvendelse afbiogas i naturgassystemet er ikkeafklaret, idet emnet er under drøftelsesåvel hos myndighederne som hosgasselskaberne. Hvorvidt biogas haren mulighed i Vordingborg Kommuneafhænger af en række lokale forhold.Delmålsætning og målVordingborg Kommune ønskeri dialog med landbruget at findebrugbare løsninger til en reduktionaf landbrugssektorens udledningaf drivhusgasser. Løsninger kunnef.eks. være at motivere til at optimereanvendelsen af landsbrugsarealerne(ændrede dyrkningsformer oggødningsmønstre) eller til at fremmeproduktionen af VE fra biomasse,f.eks.til biogas eller biobrændsel ogved udnyttelse af varmeproduktioneni tætte bebyggelser.Det er målet, at ca. halvdelen aflandbrugsarealet skal anvendes tilvinter- eller efterafgrøder i 2020 ogat ca. 40 % af husdyrgødningenbliver anvendt til produktion afbiogas.Det vil resultere i en CO 2reduktionpå ca. 23.000 om året.Handlemuligheder?Der findes i dag flere realistiske handlemulighederinden for landbrugssektoren:• Biogasanlæg• Vinter-/efterafgrøder og energiafgrøder• Ændret fodermønster og forbedredegødningsmønstre• Etablering af skov- og vådområder.• Etablering af fora til diskussioner afudfordringer og løsninger14

More magazines by this user
Similar magazines