Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

Bilag 1 – Basisfremskrivning og scenarieanalyser600,000500,000-7,3 % -9,8%400,000300,000200,000100,000ØvrigeArealanvendelseLandbrugTransportFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugSumUden virkemidler--100,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 5 – Illustration af udviklingen i CO 2emissioner med gennemførelsen af Strukturbillede 2030,tons CO 2.Figuren ovenfor viser reduktionen ved gennemførelse af byudviklingsplanerne,og CO 2reduktionerne svarer til ca. 0,7 % udover baseline.4.5 Ændret landbrugspraksisEtablering af efterafgrøder i perioden mellem høst og næste forår vil reducerekvælstofudvaskningen og lattergasemissionen, da efterafgrøden vil optage kvælstof,som ellers kunne være blevet udvasket til åer og vandløb i løbet af efteråretog vinteren. Derudover kan efterafgrøderne være med til at tilføje mere kulstof tiljorden. I 2008 var der efterafgrøder på ca. 2745 ha, og der er derfor potentialefor at øge arealet til efterafgrøder.Landbrugsarealet i Vordingborg Kommune er på ca. 40.000 ha. Det antages,at op mod halvdelen af arealet på sigt kan anvendes til efterafgrøder, dvs. ca.20.000 ha. Ifølge den kommunale CO 2beregner vil det medføre en CO 2reduktionpå ca. 18.000 ton CO 2/år, hvor den reducerede lattergas emission står forca. en tredjedel at drivhusgasreduktionen, mens den tilføjede kulstofpulje står forden resterende 2/3-dele af reduktionen.29

More magazines by this user
Similar magazines