Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20081. IndledningVordingborg Kommune er ved at udarbejde en klimaplan, og i dette arbejdeindgår denne kortlægning af drivhusgasser, som indeholder udledninger fraalle sektorer i kommunen, som et geografisk afgrænset areal. Som indledendearbejde til klimaplanen opgøres det eksisterende niveau for drivhusgasudledningenfra borgere, kommunen, virksomheder og landbrug, for at identificere, hvorder er muligheder for CO 2-reduktioner.1.1 BaggrundVordingborg Kommune har tiltrådt Klimapagten (Covenant of Mayors) samt indgåeten aftale med Danmarks Naturfredningsforening som klimakommuneVordingborg Kommune har desuden forpligtiget sig til at arbejde positivt med oginden for de elementer, som findes i den regionale klimastrategi udarbejdet afKKR Sjælland og Region Sjælland.De samlede rammer, som disse aftaler udstikker for klimaarbejdet i VordingborgKommune kan sammenfattes som vist i figuren.Borgmesterpagten• > 20 % CO 2reduktion i2020 i kommunen somgeografi• Udarbejde en energi- ogklimaplan i 2010DN aftalen• 2 % CO 2reduktion/år for virksomhedenVordingborg Kommunefrem til 2025Region SjællandKlimastrategi• Leve op til deoverordnede mål iRegionens klimastrategi• Understøtte RegionensklimastrategiVordingborg Kommune har tillige formuleret en vision som grundlag for formuleringaf klimastrategi og handlingsplaner. Klimaproblematikken skal være ennaturlig del af dagligdagen i kommunen, og den skal implementeres i alle planerog projekter med det formål dels at reducere CO 2-belastningen dels at tilpassekommunen til klimaændringerne.Vordingborg Kommune har besluttet, at mindst 30 % af den samlede energimængdeskal komme fra vedvarende energikilder inden 2020.Vordingborg Kommune har ligeledes besluttet, at understøtte og leve op til deoverordnede målsætninger i Regionens klimastrategi, som er udarbejdet af KKRog Region Sjælland. Kommunen har tillige tilsluttet sig ”Borgmesteraftalen”,hvilket betyder, at kommunen mindst skal reducere CO 2-emission med 20 %inden 2020.39

More magazines by this user
Similar magazines