Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 2008Udledning for flytrafik og metan fra deponeringsanlæg beregnes som danskgennemsnit.For alle sektorer er der ved konkrete opgørelser benyttet data fra 2008 medmindre andet er anført i de enkelte afsnit.Regnskabet omfatter de fire væsentligste drivhusgasser, der er medtaget i KyotoProtokollen, og som Danmark i lighed med de øvrige lande i FN skal opgøre.Alle drivhusgasser er omregnet til CO 2-ækvivalenter på basis af deres effekt somdrivhusgas sat i forhold til CO 2. Opgørelsen omfatter emissionen af CO 2(carbondioxid), CH 4(metan), N 2O (lattergas) og organiske opløsningsmidler (VOC). Emissionenomregnes ved hjælp af stofspecifikke omregningsfaktorer til en tilsvarendeemission af CO 2. Når der i rapporten omtales CO 2-emission, betyder detsåledes den omregnede CO 2-ækvivalente emission for alle emitterede stoffer.I beregningerne er visse drivhusgasser ikke medtaget, da deres anvendelse erbegrænset i Danmark, og det er meget vanskeligt at få emissionsdata for dissestoffer. Stofferne er halocarboner, CFC-gasser, HCFC’er, PFC’er og SF 6.1.3.2 DataindsamlingI klimaplanen og i denne kortlægning fokuseres på alle sektorer i kommunen,som bidrager til udledningen af drivhusgasser herunder:• Kommunale institutioner• Øvrige offentlige institutioner• Handel og Serviceerhverv• Husholdninger• Industri• Landbrug og gartnerier• Bygge og anlægDer findes desuden nogle aktiviteter, som er tværgående på alle ovennævntesektorer.• Landtransport• Lufttransport• Søtransport• Affald og spildevandDer er derfor indhentet data fra følgende kilder:• Eldistributionsselskab SEAS-NVE A/S• 3 fjernvarmeforeninger• Energistyrelsen• Dansk Landbrugscenter, Århus• Vordingborg Kommune• BaneDanmark• Danmarks StatistikDer er så vidt muligt søgt at fremskaffe data for det faktiske forbrug, men det harikke været muligt for alle energikilderne. I sådanne tilfælde er forbruget estimeretud fra forskellige metoder – f.eks. BBR-oplysninger og nøgletal på forbrug.41

More magazines by this user
Similar magazines