Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20084. VarmeproduktionFjernvarmeproduktionen i Vordingborg Kommune fordeler sig geografisk somlistet i Tabel 7.Oplysninger i Tabel 7 er anvendt til den kommunale CO 2beregner, hvor der eroprettet to kraftvarmeværker og to fjernvarmeværker med produktion, brændselsinputog varmevirkningsgrader som nævnt i tabellen. Samlet set for heleVordingborg Kommune betyder det, at der udledes ca. 16,7 kg CO 2per MWhfjernvarme forbrugt hos slutbrugeren. Dette er en meget lav CO 2-emissions-faktorfor fjernvarme og skyldes udelukkende, at ca. 87 % af varmeproduktionen erbaseret på biomasse og at Præstø Kraftvarme udover varme også producererelektricitet, hvorved varmevirkningsgraden er sat til 200 %.ForsyningsanlægBrændselVarmevirkningsgradVarmeproduktion2008 [MWh/år]Varmesalg [MWh/år an forbruger]Nettab [%]Lendemarke Flis 2) 100 % 7.650 6.051 20,9Masnedøværket Halm/træflis 200 % 1) 98.534 78.020 20,0 (antaget)Præstø kraftvarme Naturgas 200 % 1) 21.009 16.512 22,7Stege Halm 2) 94 % 34.440 28.000 18,7Samlet - 161.633 128.583 20,4Tabel 7 – Fjernvarmeproduktion og leverance i Vordingborg Kommune.1) Det antages at varmevirkningsgraden er 200 % ved samproduktion af el og varme, standard iCO 2-beregneren.2) der anvendes desuden en meget lille mængde olie.Biomasse står for i alt ca. 87 % af den samlede fjernvarmeproduktion i VordingborgKommune.51

More magazines by this user
Similar magazines