Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

Bilag 3 – CO 2-kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 20085. Transport og maskinerUnder transport og maskiner er udledninger fra kommunens egne køretøjermedtaget samt udledning som sker fra de ansattes egne biler, når der køresarbejdsrelateret. Desuden inkluderes udledningen fra færgen Ida, fra skole- ogsvømmebuskørsel, samt fra andet kontraheret buskørsel.Ansattes rejser med offentlig transport herunder eventuelle flyrejser er ikke medtageti denne kortlægning.5.1 Kommunens egne køretøjer og maskinerKommunen har oplyst om indkøb af brændstof til kommunens egne køretøjer.Oplysninger er enten givet som udgifter til brændstof i DKK eller som præcisindkøb af benzin og diesel i liter. Desuden er der enkelte køretøjer, som der ikkeer oplyst brændstofforbrug for, hvorfor forbruget er korrigeret i forhold til demanglende oplysninger.Tabel 8 viser de udgifter og indkøbte mængder benzin og diesel samt antalletaf køretøjer som hver fagområder råder over. Desuden viser tabellen, antallet afkøretøjer, hvor der ikke foreligger data om indkøbt brændstof.FagområderBrændstofudgifter kr.LiterbenzinLiterdieselAntal vognei altManglendekøretøjerAdministrationsområdet 9.085 6.105 2.088 12 0Akole, børn og kulturområdet 124.276 0 0 9 3Social- og arbejdsmarkedsområdet 1.175.348 5.468 6.509 125 8Beredskabet 0 4.811 11.003 15 0Teknikområdet 85.725 12.886 231.286 97 2I alt 1.394.433 29.270 250.886 258 13Tabel 8 – Brændstofforbrug til kommunens egne køretøjer (Vordingborg Kommune).Oplysninger om brændstofudgifter er fordelt mellem diesel og benzin i forholdet90/10, da det antages, at langt de fleste maskiner og biler er dieseldrevne. Oplysningerfra Energistyrelsen, viser at gennemsnitsprisen for benzin og diesel erhhv. 10,54 kr/liter og 9,19 kr/liter. De samlede indkøbte mængder af benzin ogdiesel ses i Tabel 9 sammen med de beregnede CO 2-udledninger fra brændstofforbrug.85

More magazines by this user
Similar magazines