Accu-Chek Smart Pix

accu.chek.dk

Accu-Chek Smart Pix

Smart Pix

DEVICE READER

Brugermanual


Accu-Chek Smart Pix brugermanual

Version fra december 2005

© 2005, Roche Diagnostics GmbH

Alle rettigheder forbeholdes

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK COMPACT, ACCU-CHEK GO, ACCU-CHEK INTEGRA,

ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK SMART PIX, ADVANTAGE, CAMIT, DISETRONIC, D-TRONPLUS og

LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT er varemærker tillhørende Roche

Øvrige mærke- eller produktnavne tilhører de respektive indehavere.

Oplysninger vedrørende produktsikkerhed

Denne enhed er konstrueret i overensstemmelse med den internationale standard IEC 60950 ”Sikkerhed for

informationsteknologiudstyr“ og har forladt fabrikken i sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand.

Dette produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 89/336/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af

medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. Overensstemmelsen med ovenstående

direktiv bekræftes med CE-mærkningen på enheden.

Enheden må kun anvendes via et USB-interface på en egnet computer.

Accu-Chek Smart Pix systemet installeres, plejes og vedligeholdes af brugeren og under brugerens fulde ansvar.


Accu-Chek Smart Pix

Accu-Chek Smart Pix brugermanual

Indhold

1 Accu-Chek Smart Pix systemoversigt ..........................................................................................................1-1

1.1 Trykte symboler ..............................................................................................................................................................1-3

1.2 Oversigt over Accu-Chek Smart Pix systemet .....................................................................................................1-4

1.3 Oversigt over Accu-Chek Smart Pix lyssignaler .................................................................................................1-5

1.4 Oversigt over Accu-Chek Smart Pix brugerflade ...............................................................................................1-6

2 Installation af Accu-Chek Smart Pix ..............................................................................................................2-1

2.1 Det skal du bruge i forbindelse med Accu-Chek Smart Pix systemet .......................................................2-1

2.2 Tilslutning af Accu-Chek Smart Pix ........................................................................................................................2-2

Henvisning vedr. sikkerhedsindstillinger i Internet-browseren ....................................................................2-3

2.3 Afsluttende forberedelser ...........................................................................................................................................2-4

2.4 Konfiguration af Accu-Chek Smart Pix ..................................................................................................................2-5

Valg af sprog ....................................................................................................................................................................2-7

Visningsmåder ................................................................................................................................................................2-8

Personlige indstillinger .................................................................................................................................................2-9

Rapportindstillinger .................................................................................................................................................... 2-11

Afslutning af konfiguration ..................................................................................................................................... 2-13

3 Forberedelse af apparater ........................................................................................................................................3-1

3.1 Accu-Chek Active ..........................................................................................................................................................3-3

3.2 Accu-Chek Aviva ............................................................................................................................................................3-3

3.3 Accu-Chek Compact/Integra ....................................................................................................................................3-4

3.4 Accu-Chek Compact Plus ...........................................................................................................................................3-4

3.5 Accu-Chek Go .................................................................................................................................................................3-5

3.6 Accu-Chek Sensor/Advantage .................................................................................................................................3-6

3.7 Accu-Chek Comfort ......................................................................................................................................................3-7

3.8 Accu-Chek Pocket Compass Software ..................................................................................................................3-8

3.9 Insulinpumpe Accu-Chek D-TRONplus (og Disetronic D-TRONplus) ......................................................3-9

3.10 Insulinpumpe Accu-Chek Spirit ............................................................................................................................ 3-10

I-1


Accu-Chek Smart Pix

I-2

Indhold

4 Accu-Chek rapport..........................................................................................................................................................

4-1

4.1 Udskrivning af rapporter ............................................................................................................................................. 4-2

4.2 Blodsukker: Generelle informationer om rapporterne ..................................................................................... 4-3

Rapporttyper .................................................................................................................................................................... 4-3

Analyserede data ........................................................................................................................................................... 4-4

Rapporternes stilformer .............................................................................................................................................. 4-5

Rapporternes grafiske elementer ............................................................................................................................ 4-6

4.3 Blodsukker: Rapportens indhold ............................................................................................................................. 4-9

Trendgraf .......................................................................................................................................................................... 4-9

Dagsgraf ..........................................................................................................................................................................4-10

Ugegraf ............................................................................................................................................................................4-11

Diabetes-indstilling .....................................................................................................................................................4-12

Fordeling .........................................................................................................................................................................4-13

Logbog .............................................................................................................................................................................4-13

Oversigt ...........................................................................................................................................................................4-14

Liste ..................................................................................................................................................................................4-16

4.4 Insulinpumpe: Generelle informationer om rapporterne ..............................................................................4-17

Rapporttyper ..................................................................................................................................................................4-17

Rapporternes grafiske elementer ..........................................................................................................................4-18

4.5 Insulinpumpe: Rapportens indhold .......................................................................................................................4-20

Trendgraf ........................................................................................................................................................................4-20

Dagsgraf ..........................................................................................................................................................................4-21

Ugegraf ............................................................................................................................................................................4-21

Basalrater ........................................................................................................................................................................4-22

Basalbolus ......................................................................................................................................................................4-22

Langtidsoversigt ...........................................................................................................................................................4-23

Lister .................................................................................................................................................................................4-24

5 Fejlvisninger og problemløsninger .................................................................................................................. 5-1

5.1 Fejl uden fejlvisninger .................................................................................................................................................. 5-1

5.2 Fejlvisninger på enheden ............................................................................................................................................ 5-2

Accu-Chek Smart Pix brugermanual


Accu-Chek Smart Pix

Accu-Chek Smart Pix brugermanual

Indhold

6 Vedligeholdelse...................................................................................................................................................................6-1

6.1 Rengøring af Accu-Chek Smart Pix ........................................................................................................................6-1

6.2 Bortskaffelse ....................................................................................................................................................................6-1

7 Appendiks.................................................................................................................................................................................7-1

7.1 Forkortelser ......................................................................................................................................................................7-1

7.2 Tekniske data ..................................................................................................................................................................7-1

7.3 Garantibetingelser .........................................................................................................................................................7-2

7.4 Oplysninger om rådgivning og reparationsservice ...........................................................................................7-2

7.5 Roche Diagnostics-adresser ......................................................................................................................................7-3

I-3


Accu-Chek Smart Pix

I-4

Indhold

Accu-Chek Smart Pix brugermanual


1 Accu-Chek Smart Pix systemoversigt

Accu-Chek Smart Pix brugermanual

Kapitel 1, Accu-Chek Smart Pix systemoversigt

Ved hjælp af Accu-Chek Smart Pix systemet analyseres blodsukkerværdier

og behandlingsdata fra forskellige Accu-Chek

blodsukkerapparater og insulinpumper nemt og automatisk.

Analyserne vises i form af forskellige, indstillelige rapporter

på en computer ved hjælp af en standard Internet-browser.

Dermed kan analyserne også udskrives på en tilsluttet printer.

Sådanne rapporter anvendes (ofte med de tilhørende

software-produkter Accu-Chek Camit Pro eller Accu-Chek

Compass) med held i mange klinikker og lægepraksisser til

på en lettere og hurtigere måde at vurdere stofskiftets tilstand.

Accu-Chek Smart Pix systemet har en lignende funktionalitet.

Men betjeningen kræver ikke andet end en simpel

handling, som snart bliver rutine: Få museklik på computeren

er nok til at se den færdige analyse på skærmen eller have en

udskrift af den i hænderne.

1-1


Kapitel 1, Accu-Chek Smart Pix systemoversigt

1-2

Fremgangsmåden er så enkel, som den kan være:

• Gør blodsukkerapparatet klar til dataoverførsel

• Læg blodsukkerapparatet foran Accu-Chek Smart Pix

enheden

• Oprettelsen af rapporten sker automatisk, og den kan

ses på computeren vha. en Internet-browser og

udskrives

På de følgende sider finder du mere udførlige informationer

om de enkelte komponenter, deres anvendelse og om indholdet

af rapporterne, der genereres med Accu-Chek

Smart Pix systemet.

Læs disse sider grundigt. Det, der står her, bør du vide for at

anvende det nye system rigtigt. Har du andre spørgsmål derudover,

kan du i appendikset finde nyttige anvisninger og

adresser, hvor du kan få de ønskede svar.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual


1.1 Trykte symboler

Accu-Chek Smart Pix brugermanual

Kapitel 1, Accu-Chek Smart Pix systemoversigt

I denne håndbog er nogle tekststeder særligt fremhævet ved

hjælp af symboler. Læs disse tekststeder meget nøje! På

enhedens typeskilt og/eller på emballagen er der andre

symboler.

Symbol Navn Beskrivelse

Advarsel På typeskiltet: Se dokumentationen; følg sikkerhedsanvisningerne

i brugsanvisningen til enheden.

Advarsel I brugsanvisningen: Refererer til vigtige helbreds- eller sikkerhedsinformationer.

Dette symbol gør opmærksom på vigtige informationer.

i

REF

SN

Fabrikant

Katalog- eller bestillingsnummer

Serienummer

Dette produkt hører ind under anvendelsesområdet for

EF-direktiv 2002/96/EF. Følgelig må det ikke bortskaffes

sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Dette produkt opfylder kravene i EU-direktiv 89/336/EØF.

1-3


Kapitel 1, Accu-Chek Smart Pix systemoversigt

1.2 Oversigt over Accu-Chek Smart Pix systemet

1-4

2

1

3

4

5

Systemet består af følgende komponenter, som her beskrives

kort.

1

2

3

4

5

Accu-Chek Smart Pix enhed: Systemets centrale

komponent. Denne enhed er forbindelsen til de forskellige

Accu-Chek blodsukkerapparater og insulinpumper

og indeholder samtidig elektronikken og

programmerne til behandling af de indlæste data og

måleværdier. De genererede analyser gemmes midlertidigt

i enheden og kan ses ved hjælp af en Internet-browser.

USB-stik til tilslutning på computeren.

Indikatorlys til indikation af driftstilstande

(se side 1-5).

Infrarødt vindue til kommunikation med Accu-Chek

blodsukkerapparater og insulinpumper.

På undersiden af enheden sidder en holder til en

Accu-Chek IR nøglen. IR nøglen kan opbevares

pladsbesparende og sikkert her, når den ikke skal

bruges. Accu-Chek IR nøglen gør det muligt at foretage

en infrarød dataoverførsel med Accu-Chek

blodsukkerapparater, der ikke har et indbygget infrarødt

interface (Accu-Chek Sensor og Accu-Chek

Comfort). I disse apparater byttes kodechippen ud

med IR nøglen ved dataoverførsel.

Accu-Chek IR nøglen (REF 0 3307778190) kan fås

hos din forhandler eller Roche Diagnostics A/S på tlf.

36 39 99 54.

Uden illustration:

6

Brugermanual (dette dokument)

Accu-Chek Smart Pix brugermanual


1.3 Oversigt over Accu-Chek Smart Pix lyssignaler

Accu-Chek Smart Pix brugermanual

7

8

9

10

Kapitel 1, Accu-Chek Smart Pix systemoversigt

Accu-Chek Smart Pix systemet signalerer forskellige driftstilstande

med indikatorlyset på enhedens overside. Dette indikatorlys

kan indikere følgende:

7

8

9

10

Fra:

Accu-Chek Smart Pix enheden er ikke tilsluttet en

computer, eller denne er ikke tændt.

Central lysflade

• Lyser konstant: Analyse er klar på computeren,

hviletilstand.

• Blinker langsomt: Fejl

Lyspunkter øverst/nederst

• Blinker samtidig ca. en gang i sekundet: Enheden er

klar til brug og søger aktivt efter blodsukkerapparater

eller insulinpumper.

• Blinker hurtigt samtidig: Dataoverførsel

Lyspunkter til venstre/højre

• Blinker langsomt samtidig: Behandling af

rapportdata

Softwareopdateringer til Accu-Chek Smart Pix systemet

kan installeres via computeren. Mens en sådan

opdatering installeres, blinker lysfladen 8 og lyspunkterne

9 og 10 (sammen) i modrytme.

1-5


Kapitel 1, Accu-Chek Smart Pix systemoversigt

1.4 Oversigt over Accu-Chek Smart Pix brugerflade

1-6

13 14

11

12

Accu-Chek Smart Pix systemet har en brugerflade, der vises

i standard Internet-browsere. Du behøver ikke en Internetforbindelse,

hvis du vil bruge Accu-Chek Smart Pix systemet,

de pågældende sider er lagret i selve enheden og kan hentes

der. Brugerfladen er optimeret til en skærmopløsning på

minimum 1024 x 768 pixels.

11

12

13

14

i

Internet-browser (Microsoft Internet Explorer, Firefox,

Opera)

Knapper til åbning af forskellige funktioner

(kontekstafhængigt):

Indstillinger

Opret rapport (Udskriv)

Slet rapport

Overfør data

Navigationslinje til åbning af de enkelte sider

(rapporter og indstillinger), som derefter ses i

visningsområdet 14

Visningsområde for rapporter og indstillinger

Selvom du har adgang til forskellige funktioner i Internet-browseren

(f.eks. navigation Frem/Tilbage, Opdater,

Udskriv osv.), anbefaler vi dig i stedet for disse at

anvende de tilsvarende funktioner på Accu-Chek

Smart Pix brugerfladen. Accu-Chek Smart Pix systemet

har f.eks. flere muligheder for at udforme

udskrifter. Disse muligheder har du ikke, hvis du

bruger browserens standardfunktioner.

Du finder en detaljeret beskrivelse af de forskellige elementer

i kapitel 2.4, „Konfiguration af Accu-Chek Smart Pix“ og i

kapitel 4, „Accu-Chek rapport“.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual


2 Installation af Accu-Chek Smart Pix

2.1 Det skal du bruge i forbindelse med Accu-Chek Smart Pix systemet

Accu-Chek Smart Pix brugermanual

Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

Du kan tilslutte Accu-Chek Smart Pix systemet til enhver

computer, der opfylder de nødvendige systemforudsætninger

(se nedenfor). Yderligere handlinger er ikke nødvendige for

at gøre systemet egnet til brug. Det er heller ikke nødvendigt

at installere ekstra software. Dog bør du før den første brug

konfigurere enheden i overensstemmelse med dine ønsker

og med dine personlige diabetesrelaterede data, så du

efterfølgende får analyser, der er individuelt tilpassede og

korrekte.

Leveringen omfatter følgende komponenter:

Accu-Chek Smart Pix enhed med USB-tilslutning

• Håndbog på cd-rom

• Kort vejledning

• Stoftaske til opbevaring af Accu-Chek Smart Pix

enheden

Derudover skal du bruge:

• en pc med et ledigt USB-interface

• styresystemet Microsoft Windows 2000

(servicepakke 4) eller XP (ældre systemer mangler

den integrerede USB-understøttelse)

• en installeret Internet-browser (f.eks. Microsoft

Internet Explorer 5.x og nyere, Firefox 1.x og nyere,

Opera 8.x og nyere)

• Da Accu-Chek Smart Pix systemets brugerflade er

optimeret til en skærmopløsning på 1024 x 768 pixels,

bør du anvende en skærm, der er indstillet på denne

opløsning (eller højere).

• Hvis du vil udskrive rapporterne, skal du desuden

bruge en printer, der er tilsluttet pc’en.

2-1


Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

2.2 Tilslutning af Accu-Chek Smart Pix

2-2

Sæt Accu-Chek Smart Pix enhedens USB-stik i en ledig

USB-bøsning på din computer. Dette kan gøres, både når

computeren er tændt, og når den er slukket. Accu-Chek

Smart Pix enheden forsynes også med strøm via denne forbindelse

og kræver derfor hverken batterier eller strømstik.

Når du har tilsluttet Accu-Chek Smart Pix enheden og tændt

computeren, tændes den centrale lysflade og lyspunkterne til

højre og venstre. Samtidig genkendes Accu-Chek Smart Pix

systemet på computeren som flytbar disk (i stil med et USB-

Memory Stick). Så begynder lyspunkterne øverst og nederst

at blinke langsomt. Accu-Chek Smart Pix systemet er klar til

at indlæse fra et apparat.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual


Accu-Chek Smart Pix brugermanual

Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

Henvisning vedr. sikkerhedsindstillinger i Internetbrowseren

Accu-Chek Smart Pix systemet kan anvende forskellige

Internet-browsere til visning og udskrift af dataene. Her kan

individuelt definerede indstillinger eller standardindstillinger

i forbindelse med browserinstallationen påvirke arbejdet

med Accu-Chek Smart Pix systemet.

Accu-Chek Smart Pix systemet benytter sider med såkaldt

“aktivt indhold“ (JavaScript). Dette aktive indhold kan stoppes

gennem tilsvarende sikkerhedsindstillinger i browseren

og medfører i så fald muligvis advarselsmeddelelser eller

indskrænket funktion. Kontroller i så fald de pågældende

indstillinger i browseren for at sikre en gnidningsfri funktion.

I mange tilfælde (f.eks. via login på pc’en eller via brugerprofiler

i browseren) kan du foretage forskellige sikkerhedsindstillinger

for Internettet og for arbejdet med Accu-Chek

Smart Pix systemet.

Hvis du klassificerer Accu-Chek Smart Pix systemet som et

”Websted, du har tillid til“, kan du arbejde med enheden

uden flere indskrænkninger.

Henvisning vedr. illustrationer i denne håndbog

Tag højde for, at alle illustrationer af skærmindhold (screenshots)

i denne håndbog kun bruges som eksempler, både

med hensyn til optisk udseende og indhold. Det faktiske

udseende afhænger af det anvendte styresystem, den

anvendte Internet-browser og evt. de personlige systemindstillinger.

Det viste indhold afhænger både af, hvordan du har

indstillet Accu-Chek Smart Pix systemet, og af de indlæste

blodsukkerapparat- og insulinpumpedata.

2-3


Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

2.3 Afsluttende forberedelser

2-4

Accu-Chek Smart Pix enhedens lysflade begynder at blinke,

så snart enheden er forbundet med en tændt computer. Der

findes flere forskellige lyssignaler, som signalerer forskellige

driftstilstande (se side 1-5). Når Accu-Chek Smart Pix enheden

er blevet tilsluttet, og/eller når computeren er blevet

tændt, signalerer følgende forhold en korrekt funktion:

• Indikatorlysets lyspunkter øverst/nederst blinker langsomt

(ca. en gang i sekundet). Denne indikation signalerer,

at enheden er klar til brug, og at der søges

aktivt efter blodsukkerapparater og insulinpumper.

• Windows (XP) åbner automatisk et vindue, som viser

indholdet af den flytbare disk ( SmartPix)

som mappe.

• Sker dette ikke (f.eks. ved Windows 2000), åbner du

vinduet Denne computer med et dobbeltklik. Her vises

SmartPix som flytbar disk.

• Dobbeltklik på SmartPix (flytbar disk) for at se indholdet.

Nu ser du en mappe REPORT,

filen START.HTM

samt evt. nogle andre filer og mapper.

Hvis du kan følge alle nævnte punkter på din computer som

beskrevet, er Accu-Chek Smart Pix systemet nu klar til at

læse data fra et blodsukkerapparat eller en insulinpumpe. Du

bør dog først foretage den konfiguration, der beskrives

nedenfor, for at udforme rapporterne individuelt og korrekt.

Hvis du ikke kunne afslutte denne korte kontrol med det rigtige

resultat (f.eks. hvis den flytbare disk ikke vises), finder du

tips om mulige fejlårsager i kapitel 5.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual


2.4 Konfiguration af Accu-Chek Smart Pix

Accu-Chek Smart Pix brugermanual

Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

Accu-Chek Smart Pix systemet giver dig mulighed for at

ændre rapporternes udseende og anvendte grundparametre

(f.eks. sprog, grundindstilling engelsk), som du ønsker det.

For at foretage denne konfiguration (før den første anvendelse)

skal du nu åbne Accu-Chek Smart Pix systemets ”brugerflade”,

som ligger i filen START.HTM på den flytbare disk.

• Åbn filen START.HTM med et dobbeltklik. Nu startes

den standard Internet-browser, der er indstillet på

computeren, samtidig med at Accu-Chek Smart Pix

brugerfladen indlæses.

• Klik (en gang, som normalt i browsere) på knappen

Indstillinger ( Settings).

Accu-Chek Smart Pix enheden

afslutter nu sin søgemodus (den centrale lysflade lyser

konstant).

Nu ser du siden med Resume ( Summary)

af de aktuelt gældende

indstillinger (til højre) og navigationslinjen med

linkene til de enkelte indstillingsområder (til venstre). Der

findes følgende indstillingsmuligheder:

Sprog ( Language)

Visningsmåder ( Display Options)

for visningsformater

og angivelse af år

Personlige indstillinger ( Personal Setup)

for navn og

tidsblokke

Rapportindstillinger ( Report Setup)

På de følgende sider finder du udførlige beskrivelser af de

enkelte indstillingsområder. Det er mest praktisk, hvis du

først indstiller det sprog, du foretrækker, så brugerfladen til

de følgende indstillinger også vises på dette sprog.

2-5


Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

2-6

Henvisning vedr. lagring af konfigurationerne:

Afhængigt

af, hvilket styresystem og hvilken browser der anvendes,

kan reaktionen være forskellig, når den efterfølgende indstilling

gemmes:

• Det er muligt, at browseren afsluttes ved den følgende

afslutning og start af Accu-Chek Smart Pix systemet

(som drev). Åbn i så fald filen START.HTM igen med et

dobbeltklik. Nu anvendes den sprogindstilling, der

netop er blevet gemt.

• Det er muligt, at browseren kører videre, men ikke

viser den ændrede sprogindstilling med det samme.

Afslut i så fald browseren manuelt. Åbn filen

START.HTM igen med et dobbeltklik. Nu anvendes den

sprogindstilling, der netop er blevet gemt.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual


Accu-Chek Smart Pix brugermanual

Valg af sprog

Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

Klik på linket Sprog ( Language)

i navigationslinjen. I visningsområdet

vises nu et drop down-listefelt med alle tilgængelige

sprog. I grundindstillingen er Engelsk indstillet her. Vælg det

sprog, der skal bruges både til skærmvisningen i browseren

og til udskrifterne.

• Klik på den nedadpegende pil for at åbne valglisten.

• Klik på det ønskede sprog for at vælge dette.

• Klik på knappen Gem ( Save),

når du har ændret det

valgte sprog, for at formidle det trufne valg til

Accu-Chek Smart Pix systemet.

• Bekræft omstillingen til det nye sprog i den følgende

dialogboks.

i

Hvis du forlader denne side (f.eks. ved at klikke på et

andet link eller lukke browseren) uden at gemme valget,

får en foretaget ændring ingen konsekvenser.

2-7


Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

2-8

Visningsmåder

Klik på linket Dato & tid i navigationslinjen. I visningsområdet

vises nu, hvilke formater der kan vælges. Vælg her følgende

indstillinger:

• Dato- og tidsformat.

• De normalt arbejdsfrie dage i weekenden. I nogle analyser

fremhæves de specielt.

• Det indeværende år (kun til analyse af data fra blodsukkerapparater,

hvor årstallet ikke kan indstilles).

Fremgangsmåden i forbindelse med valget er ens ved alle

visningsmåder:

• Klik på den nedadpegende pil for at åbne valglisten.

• Klik på den ønskede indstilling for at vælge denne.

• Klik på knappen Gem ( Save),

når du har afsluttet alle

ønskede indstillinger på denne side, for at formidle det

trufne valg til Accu-Chek Smart Pix systemet.

i

Hvis du forlader denne side (f.eks. ved at klikke på et

andet link eller lukke browseren) uden at gemme valget,

får en foretaget ændring ingen konsekvenser.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual


Accu-Chek Smart Pix brugermanual

Personlige indstillinger

Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

Klik på linket Personlige indstillinger i navigationslinjen. Nu

vises valgmulighederne i visningsområdet.

• Indtastningsfelterne til personlig udformning af

udskrifterne (her kan f.eks. også indtastes navnet på

en lægepraksis eller et apotek). Her kan de ønskede

tekster indtastes. Længden af de respektive tekster er

begrænset. Vælg derfor forkortelser eller brug en

ekstra linje til dine indtastninger.

• Indstilling af tidsområder. Ved at indstille tidsområder

opdeler du en 24-timers-dag i otte tidsafsnit, som er

indrammet af væsentlige regelmæssige begivenheder

(f.eks. hovedmåltiderne). Til hvert tidsafsnit kan starttiden

fastlægges, sluttiden følger automatisk af den

efterfølgende starttid.

De tidsområder, der indstilles her, bruges altid til optisk og

kronologisk opdeling i rapporter, når der ikke foreligger

passende informationer fra blodsukkerapparatet eller insulinpumpen.

Tidsområderne kan ændres i intervaller på 30

minutter.

• Klik (til højre for visningen af en starttid) på den

opadpegende

pil for at flytte starttiden til et senere

tidspunkt.

• Klik (til højre for visningen af en starttid) på den

nedadpegende

pil for at flytte starttiden til et

tidligere tidspunkt.

• Klik på knappen Gem,

når du har afsluttet alle

ønskede indstillinger på denne side.

2-9


Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

I modsætning til alle andre indstillinger skal disse her

gemmes i en tekstfil direkte på den flytbare disk

(Accu-Chek Smart Pix), som beskrevet nedenfor. Hvis

du forlader denne side (f.eks. ved at klikke på et andet

link eller lukke browseren) uden at gemme valget, får

en foretaget ændring ingen konsekvenser.

Så snart du klikker på knappen Gem i området Personlige

indstillinger, åbnes der i browseren endnu et vindue med

tekst, som indeholder dine indstillinger for dette område. Gør

nu som følger:

• Klik på linket Gem i tekstens nederste ende eller

• vælg kommandoen Gem som …i menuen Filer.

I den følgende dialogboks vælger du stedet, hvor teksten

skal gemmes, navnet og andre filattributter:

• Vælg at gemme på den flytbare disk (Accu-Chek

Smart Pix).

• De følgende indstillinger er defineret på forhånd og

må ikke ændres:

– Navn “Settings“

– Filtype ”Tekstfil (*.txt)”

– Kodning “Unicode (UTF-8)“

• Når alle indtastninger er rigtige, klikker du på knappen

Gem og lukker tekstvinduet med krydset

(i vinduets øverste højre hjørne).

Den hermed oprettede tekstfil læses af Accu-Chek Smart Pix

systemet, og angivelserne anvendes permanent (indtil næste

ændring) i Accu-Chek Smart Pix systemets indstillinger.

Derefter slettes filen.

2-10 Accu-Chek Smart Pix brugermanual

i


Rapportindstillinger

Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

Klik på linket Rapportindstillinger i navigationslinjen. I visningsområdet

vises nu valgmulighederne for de rapporter,

der fremover skal oprettes. Vælg her følgende indstillinger:

• Tidsområde for rapporterne, der skal oprettes, separat

for hhv. blodsukkerapparater (2, 4, 6, 8, 10 eller 12

uger) og insulinpumper (1, 2 eller 4 uger).

• Målområde for blodsukkermåleværdier, markeret af

en øverste og nederste grænseværdi samt

hypo(glykæmi)grænsen.

• Analysernes grafiske stil. Dette valg har indflydelse på

detaljeringsgraden af den grafiske fremstilling.

Valg af tidsområde

• Klik på den nedadpegende pil for at åbne valglisten,

separat for hhv. blodsukkerapparater og insulinpumper.

• Klik på det ønskede tidsområde for at vælge dette.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 2-11


Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

Målområde

• Klik på den nedadpegende pil for at åbne valglisten,

separat for hhv. nederste grænse og øverste grænse.

• Klik på den ønskede værdi for at vælge denne.

• Klik på den nedadpegende pil for at åbne valglisten,

når du skal angive hypogrænsen.

• Klik på den ønskede værdi for at vælge denne.

Foretrukket rapportmodel

Nogle grafisk udarbejdede rapporter kan vises i to forskellige

stilformer. Disse stilformer adskiller sig først og fremmest

med hensyn til detaljeringsgraden. Rapportmodellen

Tendenser giver mulighed for (med udeladelse af

enkelte værdiangivelser) en let fortolkning af principielle

forløb og udviklinger. Rapporter i modellen Detaljeret

viser præcise forløb med alle enkeltværdier.

Du finder detaljerede oplysninger om forskellene mellem

disse rapportmodeller i afsnittet ”Rapporternes stilformer“ på

side 4-5.

• Klik på knappen Gem (Save), når du har afsluttet alle

ønskede indstillinger på denne side, for at formidle det

trufne valg til Accu-Chek Smart Pix systemet.

Hvis du forlader denne side (f.eks. ved at klikke på et

andet link eller lukke browseren) uden at gemme valget,

får en foretaget ændring ingen konsekvenser.

2-12 Accu-Chek Smart Pix brugermanual

i


Afslutning af konfiguration

Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

Når du har foretaget alle indstillinger, som du ønsker, og

ønsker at overføre data fra et blodsukkerapparat eller en

insulinpumpe med det samme, skal du først træffe de nødvendige

forberedelser af apparatet (se kapitel 3). Klik derefter

på knappen Overfør data (starter søgemodus).

Vær opmærksom på følgende i forbindelse med søgemodus:

• Hvis du starter søgemodusen ved at klikke med

musen på knappen Overfør data, afsluttes den automatisk

efter et vist stykke tid, hvis der ikke findes et

apparat. I så fald kommer der en fejlmeddelelse om

dette.

• Hvis du trækker stikket til Accu-Chek Smart Pix enheden

ud og sætter det i igen (eller i mellemtiden slukker

computeren og tænder den igen), sættes enheden

automatisk i søgemodus. Denne er dog ikke tidsbegrænset,

men fortsætter, indtil et apparat findes.

Så hvis du efter indstillingerne først vil sætte dig ind i, hvordan

apparaterne gøres klar, eller andre problemstillinger,

skal du afbryde Accu-Chek Smart Pix enheden fra USBinterfacet

og tilslutte den igen. Herved sættes apparatet i den

vedvarende søgemodus, og du er ikke nødt til at gennemføre

de følgende trin inden for en begrænset tidsramme.

Når USB-ledningen trækkes ud, lukkes browservinduet

muligvis. Åbn i så fald blot filen START.HTM på ny med et

dobbeltklik, når du har tilsluttet Accu-Chek Smart Pix

enheden igen.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 2-13


Kapitel 2, Installation af Accu-Chek Smart Pix

2-14 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


3 Forberedelse af apparater

Kapitel 3, Forberedelse af apparater

Accu-Chek Smart Pix systemet kan aflæse og analysere data

fra følgende apparater:

Accu-Chek Active

Accu-Chek Aviva

Accu-Chek Compact

Accu-Chek Compact Plus

Accu-Chek Go

samt fra

Accu-Chek Pocket Compass Software til

lommecomputere

Med brug af en Accu-Chek IR nøglen (tilbehør) kan følgende

blodsukkerapparater ligeledes benyttes til at overføre data:

Accu-Chek Advantage

Accu-Chek Comfort

Accu-Chek Sensor

Følgende insulinpumper egner sig til overførsel af data til

Accu-Chek Smart Pix systemet:

Accu-Chek D-TRONplus

• Disetronic D-TRON (plus)

Accu-Chek Spirit

Bemærk: Ikke alle apparater kan fås i alle lande.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 3-1


Kapitel 3, Forberedelse af apparater

Disse apparater kræver til dels forskellige forberedelser for at

transmittere data til Accu-Chek Smart Pix systemet. På de

følgende sider finder du til hvert apparat en beskrivelse af,

hvordan du skal gøre for at få en vellykket analyse af de

lagrede data. Du finder også disse informationer i brugsanvisningerne

til blodsukkerapparaterne og insulinpumperne

samt Accu-Chek Pocket Compass Softwaren.

Læg altid kun et apparat parat til dataoverførsel ad

gangen. Ellers kan samtidige kommunikationsforsøg

forstyrre overførslen.

Undgå direkte påvirkning fra andre lyskilder (f.eks.

sollys), da dette kan forstyrre overførslen.

Alle nedenfor stående beskrivelser tager udgangspunkt i

følgende betingelser:

Accu-Chek Smart Pix enheden er allerede tilsluttet

computeren.

• Computeren er tændt, styresystemet er startet.

Accu-Chek Smart Pix enheden signalerer vha. langsomt

blinkende lyspunkter øverst/nederst (ca. en

gang i sekundet), at den er klar til dataoverførsel.

• Hvis du allerede har åbnet filen START.HTM på

browseren, ser du det viste billede (søgemodus).

3-2 Accu-Chek Smart Pix brugermanual

i

i


3.1 Accu-Chek Active

3.2 Accu-Chek Aviva

Kapitel 3, Forberedelse af apparater

Blodsukkerapparatet Accu-Chek Active har et infrarødt

interface til dataoverførsel. For at aflæse data fra disse

apparater skal du gøre følgende:

• Læg apparatet i ca. 10 cm afstand fra Accu-Chek

Smart Pix enhedens infrarøde vindue. De to infrarøde

vinduer skal vende ind mod hinanden.

• Tænd blodsukkerapparatet ved at holde tasten M inde

i over 3 sekunder.

• På displayet fremkommer visningen ”PC“, og

dataoverførslen starter automatisk.

Blodsukkerapparatet Accu-Chek Aviva har et indbygget

infrarødt interface til dataoverførsel. For at aflæse data fra

disse apparater skal du gøre følgende:

• Læg apparatet i ca. 10 cm afstand fra Accu-Chek

Smart Pix enhedens infrarøde vindue. De to infrarøde

vinduer skal vende ind mod hinanden.

• Tænd blodsukkerapparatet ved at holde tasterne

< og > inde samtidig i over 3 sekunder.

• På displayet fremkommer to blinkende pile, og

dataoverførslen starter automatisk.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 3-3


Kapitel 3, Forberedelse af apparater

3.3 Accu-Chek Compact/Integra

3.4 Accu-Chek Compact Plus

Blodsukkerapparatet Accu-Chek Compact/Integra har et

indbygget infrarødt interface til dataoverførsel. For at aflæse

data fra disse apparater skal du gøre følgende:

• Læg apparatet i ca. 10 cm afstand fra Accu-Chek

Smart Pix enhedens infrarøde vindue. De to infrarøde

vinduer skal vende ind mod hinanden.

• Tænd blodsukkerapparatet ved at trykke på tasterne

SET og MEMO samtidig. Apparatet er nu tændt og

befinder sig i dataoverførselsmodus uden at aflæse en

ny teststrimmel.

• På displayet fremkommer to pile, og dataoverførslen

starter automatisk.

Blodsukkerapparatet Accu-Chek Compact Plus har et indbygget

infrarødt interface til dataoverførsel. For at aflæse

data fra disse apparater skal du gøre følgende:

• Læg apparatet i ca. 10 cm afstand fra Accu-Chek

Smart Pix enhedens infrarøde vindue. De to infrarøde

vinduer skal vende ind mod hinanden.

• Tænd blodsukkerapparatet ved at trykke på tasterne S

og M samtidig. Apparatet er nu tændt og befinder sig

i dataoverførselsmodus uden at aflæse en ny teststrimmel.

• På displayet fremkommer to pile, og dataoverførslen

starter automatisk.

3-4 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


3.5 Accu-Chek Go

Kapitel 3, Forberedelse af apparater

Blodsukkerapparatet Accu-Chek Go har et indbygget infrarødt

interface til dataoverførsel. For at aflæse data fra disse

apparater skal du gøre følgende:

• Læg apparatet i ca. 10 cm afstand fra Accu-Chek

Smart Pix enhedens infrarøde vindue. De to infrarøde

vinduer skal vende ind mod hinanden.

• Tænd blodsukkerapparatet ved at holde tasten M inde

i over 3 sekunder.

• På displayet fremkommer visningen ”PC“, og

dataoverførslen starter automatisk.

Hermed er forberedelserne afsluttet for denne blodsukkerapparat.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 3-5


Kapitel 3, Forberedelse af apparater

3.6 Accu-Chek Sensor/Advantage

5

Blodsukkerapparaterne af typen Accu-Chek Sensor/

Advantage benytter kontakterne til kodechippen som interface

til dataoverførsel. For at aflæse data fra disse apparater

skal du gøre følgende:

• Lad apparatet være slukket under hele proceduren.

• Tag kodechippen ud af blodsukkerapparatet.

• Tag Accu-Chek IR nøglen 5 ud af holderen på bagsiden

af Accu-Chek Smart Pix enheden (hvis den opbevares

der).

• Sæt Accu-Chek IR nøglen i blodsukkerapparatet i

stedet for kodechippen.

• Læg apparatet i ca. 10 cm afstand fra Accu-Chek

Smart Pix enhedens infrarøde vindue. De to infrarøde

vinduer skal vende ind mod hinanden.

• Dataoverførslen begynder automatisk.

Når dataoverførslen er afsluttet, og rapporten står på

skærmen:

• Tag Accu-Chek IR nøglen ud af blodsukkerapparatet

og placer den igen på det sædvanlige opbevaringssted

(f.eks. holderen på bagsiden af Accu-Chek Smart

Pix enheden).

• Sæt kodechippen i blodsukkerapparatet igen.

3-6 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


3.7 Accu-Chek Comfort

5

Kapitel 3, Forberedelse af apparater

Blodsukkerapparaterne af typen Accu-Chek Comfort benytter

kontakterne til kodechippen som interface til dataoverførsel.

For at aflæse data fra disse apparater skal du gøre

følgende:

• Lad apparatet være slukket under hele proceduren.

• Tag kodechippen ud af blodsukkerapparatet.

• Tag Accu-Chek IR nøglen 5 ud af holderen på bagsiden

af Accu-Chek Smart Pix enheden (hvis den opbevares

der).

• Sæt Accu-Chek IR nøglen i blodsukkerapparatet i

stedet for kodechippen.

• Læg apparatet i ca. 10 cm afstand fra Accu-Chek

Smart Pix enhedens infrarøde vindue. De to infrarøde

vinduer skal vende ind mod hinanden.

• Dataoverførslen begynder automatisk.

Når dataoverførslen er afsluttet, og rapporten står på

skærmen:

• Tag Accu-Chek IR nøglen ud af blodsukkerapparatet

og placer den igen på det sædvanlige opbevaringssted

(f.eks. holderen på bagsiden af Accu-Chek Smart

Pix enheden).

• Sæt kodechippen i blodsukkerapparatet igen.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 3-7


Kapitel 3, Forberedelse af apparater

3.8 Accu-Chek Pocket Compass Software

Accu-Chek

10:05 am 3/20/05

Data Transfer

Diary

Reports

Health Management

Options

Export Data

Transferring data...

Cancel

Data Transfer 3/20/05

Menu

Import Data

Export Data

Sync. Devices

Information

Softwaren Accu-Chek Pocket Compass bruger det infrarøde

interface på en lommecomputer til dataoverførsel. For at

aflæse data fra lommecomputeren skal du gøre følgende:

• Læg lommecomputeren i ca. 10 cm afstand fra

Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue. De

to infrarøde vinduer skal vende ind mod hinanden.

• Tænd lommecomputeren og start softwaren

Accu-Chek Pocket Compass.

• Tryk på Dataoverførsel (Data Transfer) i

hovedmenuen.

• Tryk derefter på Dataeksport (Export Data).

• Dataoverførslen begynder automatisk.

3-8 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


3.9 Insulinpumpe Accu-Chek D-TRONplus (og Disetronic D-TRONplus)

Kapitel 3, Forberedelse af apparater

Insulinpumpen Accu-Chek D-TRONplus (Disetronic

D-TRONplus) har et indbygget infrarødt interface til dataoverførsel.

For at aflæse data fra disse apparater skal du gøre

følgende:

• Læg apparatet i ca. 10 cm afstand fra Accu-Chek

Smart Pix enhedens infrarøde vindue. De to infrarøde

vinduer skal vende ind mod hinanden.

• Sørg for, at Accu-Chek (Disetronic) D-TRONplus insulinpumpen

er i STOP, og at tastelåsen (KeyLock) er

deaktiveret.

• Tryk på tasten 4 gange for at aktivere funktionen

”Dataoverførsel”.

• Bekræft valget med tasten . Det indbyggede infrarøde

interface er nu aktivt, og dataoverførslen begynder

automatisk.

Når dataoverførslen er afsluttet, og rapporten står på skærmen:

• Tryk på tasten

dusen.

for at afslutte dataoverførselsmo-

• Tag insulinpumpen i brug igen (RUN) for ikke at

afbryde insulintilførslen via basalraten længere end

nødvendigt.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 3-9


Kapitel 3, Forberedelse af apparater

3.10 Insulinpumpe Accu-Chek Spirit

15:29 26.05

DATA

COMMUNICATION

DATA TRANSFER

Insulinpumpen Accu-Chek Spirit har et indbygget infrarødt

interface til dataoverførsel. For at aflæse data fra disse apparater

skal du gøre følgende:

• Læg apparatet i ca. 10 cm afstand fra Accu-Chek

Smart Pix enhedens infrarøde vindue. De to infrarøde

vinduer skal vende ind mod hinanden.

• Sørg for, at Accu-Chek Spirit insulinpumpen står i

STOP.

• Tryk på tasten for at aktivere funktionen ”Datakommunikation”.

• Bekræft valget med tasten . Det indbyggede infrarøde

interface er nu aktivt, og dataoverførslen begynder

automatisk.

Når dataoverførslen er afsluttet, og rapporten står på

skærmen:

• Tryk på tasten

dusen.

for at afslutte dataoverførselsmo-

• Tag insulinpumpen i brug igen (RUN) for ikke at

afbryde insulintilførslen via basalraten længere end

nødvendigt.

3-10 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


4 Accu-Chek rapport

Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Når du har udløst en overførsel af data fra et blodsukkerapparat,

en insulinpumpe eller softwaren Accu-Chek

Pocket Compass som beskrevet i forrige kapitel, sker der nu

følgende:

• Indikatorlysets lyspunkter øverst/nederst blinker hurtigt

under den løbende dataoverførsel. Pas på ikke at

flytte apparaterne i løbet af dette tidsrum, så overførslen

ikke forstyrres.

• Når dataene er overført, udformer Accu-Chek

Smart Pix systemet rapporterne. I løbet af dette

tidsrum blinker de to lyspunkter til venstre/højre

(langsommere).

• Når rapporterne er færdige, lyser den centrale lysflade

konstant. Denne visning indikerer to ting, nemlig at

rapporterne er klar på computeren, og at apparatsøgningen

(standby-funktion) er slået fra.

De værdier, der er gemt i blodsukkerapparatet eller insulinpumpen,

slettes ikke i forbindelse med dataoverførslen.

Accu-Chek Smart Pix systemet opretter rapporter

(Accu-Chek Report) med forskellige grafiske og statistiske

analyser. Alle elementer i en rapport er altid tilgængelige på

skærmen. Hvilke rapportelementer der udskrives, kan fastlægges

fra gang til gang. Afhængigt af, hvilke udskriftsindstillinger

der er aktiveret, skal du bruge op til tre sider

papir pr. rapport.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 4-1


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

4.1 Udskrivning af rapporter

Alle rapporter, som du ser på skærmen, kan også udskrives.

Med undtagelse af de lister, du får tilbudt både til blodsukker-

og insulinpumpeanalyser, kan alle rapporter udskrives

på en gang i en kompakt sammenstilling.

Når du efter dataoverførslen vil udskrive en eller flere rapporter,

skal du ikke bruge browserens integrerede udskrivningsfunktion,

men de specielle udskrivningsfunktioner, som

Accu-Chek Smart Pix systemet tilbyder.

• Klik på knappen Opret rapport i menulinjen i en vilkårlig

visning af rapporten.

• Vælg de ønskede rapporter, der skal sammenstilles til

udskrivningen.

• Klik nu på knappen Opret rapport i skærmens nederste

kant.

• Klik på knappen Udskriv i den visning, der fremkommer

nu.

• I den følgende dialogboks kan du vælge og evt. konfigurere

den ønskede printer. Klik på knappen Udskriv,

når du vil starte udskrivningen på den valgte printer.

• Luk vinduet med visningen af udskriften.

Hvis du kun ønsker at udskrive den analyse, der ses i øjeblikket

(eller en af listerne), skal du bruge knappen Udskriv side

under den pågældende rapport.

4-2 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


4.2 Blodsukker: Generelle informationer om rapporterne

Rapporttyper

Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Accu-Chek Smart Pix systemet opretter en- eller flersidede

rapporter over definerede tidsrum (f.eks. de sidste 2 eller 4

uger). Tidsrummet og modellen er blevet indstillet i forbindelse

med konfigurationen. Følgende rapportelementer kan

altid indgå i en rapport:

[1] Trendgraf

[2] Dagsgraf

[3] Ugegraf

[4] Diabetes-indstilling

[5] Fordeling

[6] Logbog

[7] Oversigt

[8] Liste

Her vises eksempler på den udskrevne version af

rapporterne.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 4-3


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Analyserede data

I forbindelse med udarbejdelsen af alle enkelte analyser kontrolleres

de indlæste data af Accu-Chek Smart Pix systemet.

Følgende data inddrages ikke i den statistiske analyse:

• Måleværdier uden for det valgte tidsrum

• Måleværdier, der er gemt uden dato og klokkeslæt

• Målinger med kontrolopløsning

• Ugyldige/slettede målinger

• Målinger uden for måleområdet (markeret med Hi/Lo)

Disse informationer findes delvist sammenfattet i oversigten

(f.eks. antal Hi/Lo-værdier) eller i logbogen og listen (f.eks.

værdier uden dato/klokkeslæt, målinger med kontrolopløsning).

Eksisterende definitioner af målområder overtages kun fra

softwaren Accu-Chek Pocket Compass. Ellers gælder de indstillinger,

der er foretaget i forbindelse med konfigurationen

af Accu-Chek Smart Pix systemet.

4-4 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


Rapporternes stilformer

Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Til nogle analyser fastlægges der i forbindelse med konfigurationen

af Accu-Chek Smart Pix systemet en stil, enten

Tendenser eller Detaljeret . Med disse to stilformer

vises identiske informationer på forskellige måder. Du

har dette valg til følgende analyser:

• Trendgraf

• Dagsgraf

• Ugegraf

Tendenser Disse analyser udarbejdes i relation til

en tidsblok, dvs. alle måleværdier inden for et bestemt tidsrum

knyttes til en enkelt tidsblok. Så er det middelværdien,

spredningen samt minimum og maksimum af disse måleværdier,

der vises. Det er ikke muligt at få en differentieret

visning af enkelte værdier, men det er lettere at danne

udsagn om generelle tendenser inden for bestemte tidsafsnit

(tidsblokke/dage/ugedage).

Detaljeret Disse analyser vises lineært. Hver

enkelt måleværdi plottes ind på tidsaksen i overensstemmelse

med sit måletidspunkt. Måleværdier, der følger hinanden

inden for 10 timer, er forbundet med en linje. Herved

opstår (kantede) ”kurver”, som i kombination med den egentlige

indplotning af måleværdier gør det muligt at få en detaljeret

visning af enkelte værdier og forløb.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 4-5


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Rapporternes grafiske elementer

På alle rapporter findes der signaturforklaringer, som gør

rede for betydningen af enkelte elementer. Nedenfor forklares

de respektive elementer udførligt.

Farver Identiske farver har den samme betydning i alle

blodsukkeranalyser, uafhængigt af, hvilket grafisk element

der benyttes. I rapporterne findes følgende farvemarkeringer:

• Mørkeblå betyder ”over målområdet”. Denne farve

bruges

– til markering af diagramområder (y-akse),

– i bjælkediagrammerne over fordelinger

– i logbogen.

• Gul betyder ”inden for målområdet”.

• Rød betyder ”under målområdet” eller ”Hypo”. Denne

farve bruges ligeledes til markering af diagramområder,

i farvebjælker og i logbogen.

Derudover markeres enkelte måleværdier under

hypogrænsen samt måleværdier med noteret ”hyposymptomatik”

med rød.

• Grøn markerer de normalt arbejdsfrie dage.

4-6 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Symboler (Tendenser) Her vises ikke enkelte

måleværdier, men middelværdier i forhold til bestemte tidsintervaller.

Her finder du følgende symboler:

Middelværdi over det respektive tidsinterval.

Standardafvigelse inden for et tidsinterval.

Maksimum- og minimumværdi inden for et tidsinterval.

Maksimum-/minimumværdi uden for måleområdet (Hi/Lo)

Symboler (Detaljeret) Måleværdierne plottes

ind i analysen ved hjælp af forskellige symboler og får herved

ekstra betydning:

Blodsukkerværdi uden tillægsinformation. Værdier under

hypotærsklen vises i rødt.

Blodsukkerværdi før måltid. Værdier under hypotærsklen

vises i rødt.

Blodsukkerværdi efter måltid. Værdier under hypotærsklen

vises i rødt.

Værdi uden for måleområdet (vist som HI eller LO på blodsukkerapparatet)

Blodsukkerværdi over 400 mg/dL eller 25 mmol/L.

Blodsukkerværdi (vilkårligt symbol i en rød cirkel) med

samtidige hypo(glykæmi)-symptomer.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 4-7


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Symboler (lister og logbog) Følgende ekstra symboler

anvendes i analyselisterne:

Brugerdefineret event, f.eks. AST-måling (Alternative Site

Testing)

4-8 Accu-Chek Smart Pix brugermanual

Hypo

Kulhydratmængde

Måleværdier, der er importeret fra Accu-Chek Pocket

Compass softwaren, kan indeholde flere tillægsinformationer

(events), som ikke vises ved hjælp af symboler. Sådanne

events markeres i listevisningen med et tal eller et bogstav i

kommentarspalten. Betydningen af denne markering finder

du i følgende tabel:

Markering Event

3 Lille måltid

20 Faste

23 Før sport

24 Efter sport

29 Stress

31 Sygdom

35 Oral medikation

36 Brugerdefineret

M Manuelt indtastet måleværdi

For alle andre events gælder de tidligere beskrevne

symboler.


4.3 Blodsukker: Rapportens indhold

Trendgraf

Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Detaljeret: Denne analyse viser måleværdiernes forløb

over det valgte tidsområde. På den vandrette (x) akse er

angivet dag og måned, på den lodrette (y) akse de målte

blodsukkerværdier. For at lette orienteringen er disse værdier

(som vises med forskellige symboler) forbundet med en linje,

hvis de enkelte målinger ikke ligger mere end 10 timer fra

hinanden. Betydningen af de forskellige symboler er beskrevet

kort i signaturforklaringen og udførligt på side 4-7.

Som en yderligere hjælp til orientering finder du det indstillede

målområde (som gul bjælke) og hypotærsklen (som rød

linje) i diagrammets baggrund. De enkelte områder er markeret

endnu en gang ved den højre kant i henhold til den

definerede farvegivning (se side 4-6). Normalt arbejdsfrie

dage (weekender) er desuden markeret med en grøn bjælke

på den vandrette akse.

Ved siden af den tynde forbindelseslinje mellem de enkelte

blodsukkerværdier ses også en tykkere kurve, middelværdiens

forløb fra dag til dag.

Tendenser: Her finder du middelværdien for hver enkelt

dag fra det valgte tidsområde som et enkelt punkt (sort firkant

med tværstreg) på den pågældende dato. Standardafvigelsen,

minimum- og maksimumværdier osv. plottes ind i

overensstemmelse med den symbolik, der er beskrevet på

side 4-7.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 4-9


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Dagsgraf

Denne analyse bruges til lettere at genkende mønstre, der

gentager sig dagligt. I den forbindelse lægges alle data i et

24-timers-skema, hvorved alle målinger, som er foretaget på

(cirka) samme tid på dagen, afbildes på det samme sted på

tidsaksen. Hvis disse tidsblokke er defineret i blodsukkerapparatet,

udnyttes denne information ved inddelingen af

tidsaksen.

I modsat fald benyttes indstillingerne fra konfigurationen af

Accu-Chek Smart Pix. Denne analyse kan afbildes på to forskellige

måder. Hvilken form der benyttes i din rapport, fastlægges

i forbindelse med konfigurationen.

Detaljeret: Alle blodsukkerværdier plottes ind på det

pågældende tidspunkt på dagen på basis af måletidspunktet.

Værdier, der er målt inden for et tidsrum på 10 timer, er forbundet

med en linje i henhold til deres kronologiske rækkefølge.

Derudover vises insulingivninger også her (hvis de er

gemt i blodsukkerapparatet). Hver insulindosis tegnes ind i

diagrammet oppefra og ned, de tilhørende værdier kan aflæses

på den højre y-akse.

Tendenser: Alle blodsukkerværdier tilknyttes på basis af

måletidspunktet en af i alt otte tidsblokke. På denne måde

opstår otte områder, hvori du får vist gennemsnitsværdien

(sort firkant med tværstreg), standardafvigelsen (blå bjælke)

samt minimum- og maksimumværdien. Start og slut på tidsblokkene

er tegnet ind på x-aksen.

4-10 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


Ugegraf

Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Også denne analyse bruges til lettere at genkende mønstre,

der gentager sig, denne gang dog afhængigt af ugedagen.

Hermed kan man f.eks. identificere ændringer i stofskiftetilstanden,

som skyldes arbejdsmæssige forhold. Ligesom ved

dagsgrafen kan du vælge mellem to forskellige former til

denne analyse.

Detaljeret: Alle blodsukkerværdier plottes ind i grafikken

på basis af måletidspunktet og den tilhørende ugedag. Også

her forbindes værdier, der ikke ligger mere end 10 timer fra

hinanden, med linjer i henhold til deres kronologiske rækkefølge

for at give en bedre oversigt. Disse forbindelseslinjer

tegnes (hvis relevant) også på tværs af ugegrænser.

Tendenser: Alle blodsukkerværdier tilknyttes på basis af

datoen en af de syv ugedage. Svarende hertil ses syv blokke,

hvori gennemsnitsværdien (sort firkant med tværstreg), standardafvigelsen

(blå bjælke) samt minimum- og maksimumværdien

for den enkelte ugedag vises.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 4-11


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Diabetes-indstilling

For hver dag inden for det analyserede tidsrum beregnes den

mellemste blodsukkerværdi (MBG) og standardafvigelsen

(SD/spredning af værdierne). Disse to resultater giver tilsammen

de koordinater, hvor der plottes en post (pr. dag) ind i

grafikken. Den mellemste blodsukkerværdi vises på y-aksen,

standardafvigelsen på x-aksen.

Denne fremstillingsform giver en ”punktsky”. For at give

mulighed for en hurtigere vurdering af stofskiftetilstanden ud

fra dette totalbillede er grafikken delt op i fire ”kvadranter”.

Hver af disse kvadranter repræsenterer en bestemt konstitution

af stofskiftetilstanden, som betegnes med attributterne

”stabil/ustabil” (afhængigt af standardafvigelsen) og

”lav/høj” (afhængigt af de mellemste blodsukkerværdier).

Hver kvadrant har således to attributter.

Eksempel:

Mellemste blodsukkerværdier under 150 mg/dL (resp.

8,3 mmol/L) ved en standardafvigelse på under 50 mg/dL

(resp. 2,8 mmol/L) placeres i den nederste kvadrant til venstre.

Denne har attributterne ”stabil-lav”. Ligger begge værdier

over disse grænser, sker posteringen i den øverste

kvadrant til højre (”ustabil-høj”).

Centreret omkring den mellemste værdi for alle viste værdier

er der tegnet to ellipser. Disse repræsenterer de viste værdiers

enkelte (1 SD) og dobbelte (2 SD) standardafvigelse.

En god diabetes-indstilling genkendes på så mange punkter

som muligt i kvadranten ”stabil-lav” (nederste til venstre),

dog bør der heller ikke være forekommet nogen eller kun så

få hypoglykæmier som muligt i det pågældende tidsrum.

4-12 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


Fordeling

Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Her finder du for hver tidsblok et bjælkediagram, som viser

de procentuelle andele af værdierne henholdsvis over, inden

for og under målområdet. Tidsblokke, der følger efter hinanden

(før/efter måltid), er placeret over hinanden i de seks

øverste grafer for at gøre det lettere at sammenligne dem. De

tre nederste grafer illustrerer tidsblokkene ”Aften” og ”Nat”

samt hele døgnet (på blå baggrund). Hvis tidsblokkene er

defineret i blodsukkerapparatet, udnyttes denne information.

I modsat fald anvendes indstillingerne fra konfigurationen af

Accu-Chek Smart Pix.

Logbog

Logbogen udarbejder en tabeloversigt over blodsukkermåleværdier.

Hvis blodsukker-måleværdierne indeholder

passende dataoplysninger, udarbejdes en værditabel (ordnet

efter dato og tidsblokke). Det viste datoområde fremgår af

tabellens overskrift. Ved den nederste kant findes statistiske

analyser af alle posterede måleværdier. For hver tidsblok

beregnes antal målinger, blodsukker-gennemsnitsværdien

samt standardafvigelsen, for hele tidsrummet registreres

desuden minimum- og maksimumværdierne.

Foreligger der værdier uden angivelse af dato og tid, vises de

i en separat liste (ordnet efter rækkefølgen i apparatets

hukommelse). Den sidst målte værdi står i denne sammenhæng

i øverste, venstre position. De statistiske analyser kan i

dette tilfælde kun vises for alle værdier, da det ikke er muligt

at knytte værdierne til tidsblokke.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 4-13


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Oversigt

Rapportelementet ”Oversigt” indeholder generelle og statistiske

informationer om de behandlede værdier for det valgte

tidsområde. Her finder du følgende informationer (i den viste

rækkefølge):

Analyseoverskrift

• Analysetidsrum: Tidsrum (i henhold til konfigurationen)

med den seneste dato.

• Blodsukkerapparat (symbol): Viser det benyttede

blodsukkerapparat og dettes serienummer.

Rapport

• Analysetidsrum: Tidsrum (i henhold til konfigurationen)

med den seneste dato.

• Analyserede resultater: Antal analyserede blodsukker-måleværdier

inden for det valgte tidsrum.

• Maksimum/middelværdi BG/minimum: Største og

mindste blodsukkerværdi, der er målt inden for det

valgte tidsrum, samt gennemsnittet af alle målte værdier.

• Hyppighed af BG-måling: Gennemsnitligt antal

blodsukkermålinger pr. dag.

• Målområde: Det til analysen benyttede målområde.

• Hypogrænse: Blodsukkerværdier under denne tærskel

markeres som hypoglykæmi.

• Højt/lavt BG Index: Disse værdier står for hyppigheden

og den heraf følgende risiko for for lave eller for

høje blodsukkerværdier. Her gælder det om at få så

lave værdier som muligt.

• Hi/Lo: Antal måleværdier over (Hi) og under (Lo)

måleområdet.

• Kontrolværdier: Antal målinger med kontrolvæske.

4-14 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


Apparat

Kapitel 4, Accu-Chek rapport

• Serienummer: Blodsukkerapparatets serienummer.

• Dato/klokkeslæt: Tidsindstilling af blodsukkerapparatet

ved oprettelsen af rapporten.

• Gemte resultater: Samlet antal måleværdier i apparatet,

med angivelse af tidsrammen (fra … til).

Yderligere informationer

Disse informationer vises kun ved behov:

• Værdier uden dato/tid: Antal måleværdier, der er

gemt uden dato- og tidsinformation.

• Værdier med advarsler: Antal måleværdier, der er

gemt med temperaturadvarsel, oplysning om forældelse

osv.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 4-15


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

4-16 Accu-Chek Smart Pix brugermanual

Liste

Datapostlisten oplister måleværdierne ordnet efter dato og

klokkeslæt for målingen. Alle blodsukker-måleværdier vises

kronologisk og sammen med tillægsinformationer (events,

insulin osv.) (det viste eksempel er afkortet).

Hvis du ønsker at udskrive denne liste, kan du gøre dette ved

hjælp af knappen Udskriv side i den nederste ende af listen.

Listen udskrives ikke ved hjælp af funktionen Opret rapport.


4.4 Insulinpumpe: Generelle informationer om rapporterne

Rapporttyper

Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Accu-Chek Smart Pix systemet opretter en- eller flersidede

rapporter over definerede tidsrum (f.eks. de sidste 2 eller 4

uger). Tidsrummet er blevet fastlagt i forbindelse med konfigurationen.

Følgende rapportelementer kan altid indgå i en

(insulinpumpe-) rapport:

[1] Trendgraf

[2] Dagsgraf

[3] Ugegraf

[4] Basalrater

[5] Basalbolus

[6] Langtidsoversigt

[7] Lister (Bolus, Basal, Events)

Den viste illustration viser eksempler på den udskrevne version

af rapporterne.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 4-17


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Rapporternes grafiske elementer

På alle rapporter findes der signaturforklaringer, som gør

rede for betydningen af enkelte elementer. Nedenfor forklares

de respektive elementer udførligt.

Symboler I insulinpumpe-rapporterne findes følgende

symboler:

Basalrater (visning i trendgraf)

Gennemsnitlig total basalmængde pr. dag (basal-bolus)

Basalprofil

Basalrate (symbol med betegnelse af basalraten i basalrategrafikkens

signaturforklaring)

Ændringer af basalraten (basal-bolus)

Ændringer af basalraten (med betegnelse, trendgraf)

Temporær forhøjelse af basalraten

Temporær sænkning af basalraten

Aktiv basalrate (langtidsoversigt)

Skift til en navngivet basalprofil (f.eks. ”A”)

Skift fra en navngivet basalprofil (f.eks. ”A”) til en anden

navngivet basalprofil (f.eks. ”B”)

4-18 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


Sum basalinsulin + bolusinsulin pr. dag

Hurtig standardbolus

Standardbolus

Udvidet bolus

Multiwave-bolus

Fyld infusionssæt

Tilbagetrækning af stempel (ampulskift)

Insulinpumpestart

Insulinpumpestop

Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 4-19


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

4.5 Insulinpumpe: Rapportens indhold

Trendgraf

Denne analyse viser insulindoseringens forløb over det

valgte tidsområde. På den vandrette (x) akse er angivet dag

og måned, på den lodrette (y) akse de enkelte indgivne insulinmængder.

Ved den nederste kant er grafikken for basalraten, ved den

øverste kant er enkelte boli tegnet ind. Tilsvarende finder du

skalaen for basalraten på den venstre y-akse (nedefra og op)

og skalaen for boliene på den højre y-akse (oppefra og ned).

Ud over den rene insulindosis indtegnes også forskellige

events. Hertil hører:

• Pumpeevents (her: sorte symboler i grafikken)

• Skift af basalprofil (her: blå ”fane” symboliserer skift til

basalprofil 2)

• Ændringer af basalrate (her: basalprofil 2)

Betydningen af de forskellige symboler er beskrevet kort i

signaturforklaringen og udførligt på side 4-18.

Ligesom i blodsukkeranalysen er normalt arbejdsfrie dage

(weekender) desuden markeret på den vandrette akse med

en grøn bjælke.

4-20 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


Dagsgraf

Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Denne analyse bruges (ligesom ved blodsukker) til lettere at

genkende og til at illustrere mønstre, der gentager sig dagligt.

I den forbindelse lægges alle data ind i et 24-timersskema.

Så er det f.eks. let at identificere hyppige manuelle

ændringer af basalraten på bestemte tidspunkter, hvormed

det bliver lettere at foretage en principiel tilpasning af basalraten.

Den mellemste basalrate vises som en fyldt, blå flade, mens

den maksimale og minimale basalrate på det pågældende

tidspunkt af dagen vises som en tynd, blå linje.

Ud over basalrater og boli finder du i denne grafik også

informationer om insulinpumpestart og -stop samt om temporære

sænkninger eller hævninger af basalraten.

Ugegraf

Også denne analyse bruges (ligesom dagsgrafen) til lettere

at genkende mønstre, der gentager sig (f.eks. gentagne

ændringer af basalraten), denne gang dog afhængigt af ugedagen.

Ud over basalrater og boli finder du i denne grafik også

informationer om ændringer af basalraten og valg af basalprofiler.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 4-21


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Basalrater

Denne analyse viser, hvilke basalrater der var indstillet i insulinpumpen

på tidspunktet for dataoverførslen, med henblik

på en enkel sammenligning. Den i øjeblikket aktive basalrate

kan genkendes på den mørkeblå, tykkere linje. De totale

dagsmængder for de forskellige profiler er angivet under

grafikken, den aktive basalrate er igen fremhævet med farve.

Basalbolus

Tabellen basalbolus viser (absolutte og relative) hyppigheder,

hvormed f.eks. en bestemt basalprofil eller en bestemt bolustype

er anvendt.

Basal

Her kan man f.eks. se, hvis basalraten for en bestemt basalprofil

hyppigt er blevet ændret manuelt, og hvor længe (procentuelt)

denne ændrede tilstand har været gældende.

Hyppige ændringer og/eller lange funktionstider med manuelt

ændrede basalrater kunne tale for en principiel tilpasning.

Antallet af omprogrammeringer af hver basalrate vises i den

sidste spalte. For fuldstændighedens skyld er de tider, hvor

insulinpumpen har stået på STOP, også taget med i tabellen

Basal.

Bolus

Denne tabel viser både, hvor (relativt) hyppigt bestemte

bolustyper er anvendt, og disses gennemsnitlige daglige

antal.

Middelværdier pr. dag

Her findes basal- og bolus-middelværdierne samt disses

procentuelle andel af den totale mængde.

4-22 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


Langtidsoversigt

Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Rapportelementet Langtidsoversigt indeholder generelle og

statistiske informationer om de importerede værdier. Denne

analyses tidsområde kan afvige fra andre analysers tidsområde,

da kun hele (op til 12) uger analyseres. Her finder du

følgende informationer (i den viste rækkefølge):

Analyseoverskrift

• Analysetidsrum: Tidsrum (i henhold til konfigurationen)

med den seneste dato.

• Insulinpumpe (symbol): Viser den benyttede insulinpumpe

og dennes serienummer.

Apparat

• Serienummer: Insulinpumpens serienummer.

• Dato/klokkeslæt: Insulinpumpens dato og klokkeslæt

på tidspunktet for dataoverførslen.

• Resterende funktionstid: Resterende funktionstid

for denne insulinpumpe.

• Valg, BR-profil: Den hyppighed (pr. uge), hvormed

insulinpumpen er stillet om på en anden basalprofil.

• Indstilling af tid og dato: Så tit er tids- og datoinformationerne

blevet genindlæst (f.eks. på grund af sommertid,

transkontinentalflyvninger osv.)

Tabellen indeholder den procentuelle andel af bestemte

basalprofiler (samt tider, hvor insulinpumpen har stået på

STOP). Den i øjeblikket aktive basalprofil er markeret med et

flueben .

Yderligere informationer

Disse informationer indeholder fejl- og advarselsmeddelelser

(og disses antal), som er gemt i insulinpumpen.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 4-23


Kapitel 4, Accu-Chek rapport

Lister

De tre informationsgrupper Bolus, Basal og Events udskrives

også i listeform. I disse lister finder du en udførlig dokumentation

af hver eneste event, der er gemt i insulinpumpen,

inklusive dato og klokkeslæt.

For at se alle lister skal du benytte rullebjælken i højre side

(de viste eksempler er afkortet). Hvis du ønsker at udskrive

disse lister, kan du gøre dette ved hjælp af knappen Udskriv

side i den nederste ende af listen. Listerne udskrives ikke

ved hjælp af funktionen Opret rapport.

4-24 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


5 Fejlvisninger og problemløsninger

5.1 Fejl uden fejlvisninger

Kapitel 5, Fejlvisninger og problemløsninger

Nogle gange kan der opstå situationer, hvor en rapport ikke

oprettes eller udskrives, eller der dukker andre problemer op.

Nedenfor vil vi give dig nogle løsninger til de fleste tænkelige

situationer. Finder du ikke den ønskede løsning her, bedes

du henvende dig til din Roche-repræsentant eller ringe til

kundeservice på tlf. 36 39 99 54.

Accu-Chek Smart Pix systemet vises ikke som drev på pc'en:

• Kontroller, om din pc og dit styresystem opfylder

systemkravene for Accu-Chek Smart Pix systemet (se

side 2-1).

• Kontroller, at USB-stikket sidder korrekt i den tilsvarende

bøsning på pc’en.

• Hvis Accu-Chek Smart Pix systemet da stadig ikke

genkendes som drev, skal du tilslutte enheden en

anden USB-bøsning på din pc (evt. kan du benytte en

USB-hub eller vælge mellem USB-bøsninger på forog

bagsiden af pc’en).

Hvis Accu-Chek Smart Pix systemet slet ikke afgiver nogen

lyssignaler, og ingen af de ovenfor nævnte kontroller giver

resultat, kan du evt. teste enheden på en anden pc. Hvis den

så stadig ikke fungerer, er enheden sandsynligvis defekt.

Dette gælder også, hvis der kommer fejlvisninger (blinkende

central lysflade), som ikke har noget med dataoverførsler at

gøre. Kontakt din Roche-repræsentant eller ring til kundeservice

på tlf. 36 39 99 54.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 5-1


Kapitel 5, Fejlvisninger og problemløsninger

5.2 Fejlvisninger på enheden

8

Accu-Chek Smart Pix systemet signalerer mulige fejl (f.eks.

under dataoverførslen) ved, at den centrale lysflade 8 blinker.

Hvis der opstår en sådan fejl, findes der følgende løsningsmuligheder:

• Klik på knappen Overfør data på browser-brugerfladen.

Nu bør den centrale lysflade igen indikere med

langsomme blink, at der søges aktivt efter apparater,

og at enheden er klar til overførsel af data.

• Hvis fejlvisningen fortsætter, kan du trække stikket til

Accu-Chek Smart Pix systemet ud og sætte det i igen.

En mulig Microsoft Windows-fejlmelding vedrørende

fjernelse af disk har ingen videre konsekvenser.

Gentag derefter dataoverførslen.

Hvis denne fejlvisning kommer igen, skal du kontrollere

følgende punkter:

• Er blodsukkerapparatet forberedt korrekt til dataoverførslen?

Du finder informationer om dette i kapitel 3.

• Er den optiske kontakt (infrarødt interface) uden hindringer?

Passer afstanden (for langt væk)?

• Forstyrrer stærkt lys fra andre kilder (sollys)?

Ved fejlmeddelelser i forbindelse med dataoverførsler er det

ikke Accu-Chek Smart Pix systemet, der er defekt, men overførslen

mellem apparaterne, der er fejlbehæftet. Dette kan i

det enkelte tilfælde også skyldes blodsukkerapparatet eller

insulinpumpen.

5-2 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


6 Vedligeholdelse

6.1 Rengøring af Accu-Chek Smart Pix

6.2 Bortskaffelse

Kapitel 6, Vedligeholdelse

Rengør Accu-Chek Smart Pix enheden med stikket trukket

ud. Brug hertil klude let fugtet med rengøringsmiddel, og pas

på, at der ikke kommer væske ind i enhedens indre.

Klinikpersonale: Overhold de retningslinjer for beskyttelse

mod infektioner, der gælder hos jer.

Hvis du ikke vil anvende Accu-Chek Smart Pix enheden længere,

eller den er defekt og ikke kan repareres, skal du bortskaffe

enheden i henhold til de gældende forskrifter. Du kan

få oplysning om korrekt bortskaffelse hos din kommune.

Accu-Chek Smart Pix enheden hører ind under

anvendelsesområdet for EF-direktiv 2002/96/EF

(direktiv om elektrisk og elektronisk udstyr).

Bortskaf ikke Accu-Chek Smart Pix enheden sammen

med det almindelige husholdningsaffald, men på de

kommunale indsamlingssteder for brugte elektriske

og elektroniske apparater.

Accu-Chek Smart Pix brugermanual 6-1


Kapitel 6, Vedligeholdelse

6-2 Accu-Chek Smart Pix brugermanual


7 Appendiks

7.1 Forkortelser

BG Blodsukker

MBG Middel blodsukkerværdi

SD Standardafvigelse

AST Alternative Site Testing

BR Basalrate

TBR Midlertidig basalrate

IR Infrarød

Kapitel 7, Appendiks

Hi Værdi over måleområdet (vist som HI på blodsukkerapparatet)

Lo Værdi under måleområdet (vist som LO på blodsukkerapparatet)

Hypo Hypoglykæmi

U Insulindosis i internationale enheder

U/h Insulindosis pr. time (basalrate)

7.2 Tekniske data

Apparattype Accu-Chek Smart Pix

Katalognummer 0 4684206001

Serienummer Se typeskilt på enhedens bagside

Størrelse 104 x 74 x 38 mm

Vægt 90 g

Indikation Se typeskilt på enhedens bagside

Strømforsyning Via USB-interface 5 V/100 mA

Beskyttelsesklasse Udstyr i beskyttelsesklasse III

Grænseflader 1 x infrarødt interface

1 x USB-interface

Ydre betingelser Driftstemperaturområde: 5°C - 40°C

Driftstemperaturområde: -25°C - 70°C

Absolut luftfugtighedt: 5 g/m 3 - 25 g/m 3

Accu-Chek Smart Pix håndbog 7-1


Kapitel 7, Appendiks

7.3 Garantibetingelser

7.4 Oplysninger om rådgivning og reparationsservice

Der gælder de i det enkelte land gældende købelovsbestemmelser

vedrørende køb af forbrugsgoder.

Roche Diagnostics udelukker enhver form for garanti eller

erstatningsansvar i forbindelse med eller som følge af

manglende overholdelse af brugervejledningen.

Rådgivning: Din Roche-repræsentant og kundeservice

(tlf. 36 39 99 54) hjælper gerne, hvis du har spørgsmål vedrørende

håndteringen af enheden, eller du har mistanke om

en defekt.

Reparationsservice: Vær opmærksom på, at alle reparationer,

konfigurationer og andre ændringer af Accu-Chek

Smart Pix enheden kun må udføres af personer, som er

autoriseret hertil af Roche Diagnostics. Hvis du har mistanke

om, at enheden er defekt, bedes du først henvende dig til

din repræsentant hos Roche Diagnostics A/S eller kundeservice

på tlf. 36 39 99 54.

7-2 Accu-Chek Smart Pix håndbog


7.5 Roche Diagnostics-adresser

Land Firma Adresse

Australien Roche Diagnostics Australia Pty Ltd. Roche Diagnostics Australia Pty Ltd.

31 Victoria Avenue, Castle Hill, NSW 2154, Australia

Accu-Chek Enquiry line: 1800 251816

Belgien Roche Diagnostics Belgium SA/NV Roche Diagnostics Belgium SA/NV

Schaarbeeklei 198, B-1800 Vilvoorde

Bosnien-

Herzegovina

Roche Diagnostics Promotional Office

Adriatic Region

Tel: 0800-93626

Roche Diagnostics, P.O. Adriatic Region

C/O Farmavita d.o.o.

Despićeva 1

71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Tel.: + 387 33 712 690, Fax: + 387 33 712 692

Kapitel 7, Appendiks

Brazil Roche Diagnóstica Brasil Ltda. Roche Diagnóstica Brasil Ltda.

Av. Engenheiro Billings, 1729

CEP: 05321-010 São Paulo/SP

Central de Relacionamento Accu-Chek Responde:

0800 77 20 128 ou através do site www.accu-chek.com.br

Bulgarien Marvena МАРВЕНА ООД

София 1504, Асен Златаров Nє 10,

тел: 944 18 55

Canada Roche Diagnostics Roche Diagnostics,

201 Boul. Armand-Frappier, H7V 4A2,

Laval, Québec, Canada,

Tel. 1-800-363-7949 (Accu-Chek Soins aux Patients)

China Roche Diagnostics (Shanghai) Limited 5/F, Shanghai SMC Square

No.1565 Nan Jing Road (W)

Shanghai 200040, PRC

Hotline: 800-810-0733

Accu-Chek Smart Pix håndbog 7-3


Kapitel 7, Appendiks

Land Firma Adresse

Danmark Roche Diagnostics A/S Roche Diagnostics A/S

Industriholmen 59, DK-2650 Hvidovre

Tlf. 36 39 99 54

Den Tjekkiske

Republik

Roche s.r.o., Diagnostics Division Roche s.r.o., Diagnostics Division Diabetes Care,

Karlovo náměstí 17,

120 00 Praha 2

Tel.: +420 220 382 500, Fax: +420 220 382 501

Finland Roche Oy Diagnostics Roche Diagnostics Oy,

PL 12, Sinimäentie 10 B, FIN - 02631 Espoo, Puh. 09-525331,

Asiakaspalvelupuhelin:

010 802 050 (pvm hinnalla)

Jakelu: Oriola Oy, Puh. 010 429 -3466/-3467

Frankrig Roche Diagnostics Roche Diagnostics,

2, Avenue du Vercors, B.P. 59

F-38242 Meylan Cedex

Tél.: 04.76.76.30.00

Numéro vert : 0 800 27 26 93

Grækenland

Roche (Hellas) S.A.

Diagnostics Division

Roche Hellas A.E.

Κλάδος Διαγνωστικών

Ακακιών 54Α

151 25 Μαρούσι Aττικής

Τηλ: 210 8174 000

Holland Roche Diagnostics Nederland BV Roche Diagnostics Nederland BV

Transistorstraat 41, NL-1322 CK Almere

Tel. 0800-0220585

Israel Dyn Diagnostics Ltd. Dyn Diagnostics Ltd.

7 Ha’Eshel St.

Caesarea Industrial Park

Tel. 972-4-6277090

Italien Roche Diagnostics SpA Roche Diagnostics SpA

Viale G. B. Stucchi 110, I-20052 Monza (MI)

Numero Verde: 800-822189

7-4 Accu-Chek Smart Pix håndbog


Land Firma Adresse

Japan Roche Diagnostics K.K. Roche Diagnostics K.K.

DC Product Department

5F Nippon Roche Building

6-1, Shiba 2-chome, Minato-ku,

Tokyo 105-0041, Japan

Tel. +81-3-5443-7044

Fax. +81-3-5445-1297

Kroatien

New Territories,

Hong Kong

Roche Diagnostics Promotional Office

Adriatic Region

Roche Diagnostics, P.O. Adriatic Region

C/O Adriamed d.o.o., Zagreb

Zagrebačka 53

10 000 Zagreb, Croatia

Tel.: + 385 1 30 40 260, Fax: + 385 1 30 40 270

Roche Diagnostics (Hong Kong) Ltd. Roche Diagnostics (Hong Kong) Ltd.

Rm 1316-1325 Metroplaza Tower I

223 Hing Fong Road

Kwai Chung

Diabetes Hotline: 852 2485 7512

New Zealand Roche Diagnostics N.Z. Ltd Roche Diagnostics N.Z. Ltd

15 Rakino Way, Box 62-089

Mt. Wellington, Auckland

New Zealand

Tel. 0800-802-299

Norge Roche Diagnostics Norge AS Roche Diagnostics Norge AS

Brynsengfaret 6B

Pb 6610 Etterstad

0607 Oslo, Norge

Tlf. +47-23 37 33 00

Østrig Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH

Engelhorngasse 3, 1211 A-Wien

Tel.Nr.: (01) 277 87-0

Polen Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B

01-531 Warszawa

Bezpłatna infolinia 0-800 401 061

Kapitel 7, Appendiks

Accu-Chek Smart Pix håndbog 7-5


Kapitel 7, Appendiks

Land Firma Adresse

Portugal Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda. Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda.

Estrada Nacional 249-1

2720-413 Amadora

Linha de Assistência a Clientes 800 200 265

Rumænien Top Diagnostics SRL TOP DIAGNOSTICS SRL

Str. Gina Patrichi Nr. 6, Sector 1, Bucureşti,

Romania

Tel. 021-231-91-00 Linia verde (helpline): 021 80 80 228

Rusland Roche Moscow Ltd. ЗАО «Рош-Москва», отделение «Диагностика»,

125445 Москва, Россия,

Коммерческая Башня «Меридиан», ул. Смольная 24Д,

13 этаж

Информационный центр: 8-800-200-88-99 (звонок

бесплатный для всех регионов России), (495) 258 27 89

Schweiz Roche Diagnostics (Schweiz) AG Roche Diagnostics (Schweiz) AG

Industriestrasse 7, CH-6343 Rotkreuz

Singapore Roche Diagnostics Asia Pacific Pte. Ltd. 298, Tiong Bahru Road

# 16-01/06 Central Plaza

Singapore 168730

Slovakiet Roche Diagnostics Division Roche Diagnostics Division

Intes Poprad s.r.o.

Cesta mládeže 1, P.O. Box 46

830 07 Bratislava 37, Slovensko

Tel.: 02/5478 8509

Slovenien Roche Diagnostics Promotional Office

Adriatic Region

Roche Diagnostics, P.O. Adriatic Region

C/O Adriamed d.o.o., Ljubljana

Dunajska cesta 238e

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel.: + 386 1 56 80 260, Fax: + 386 1 56 80 273

7-6 Accu-Chek Smart Pix håndbog


Kapitel 7, Appendiks

Land Firma Adresse

Spanien Roche Diagnostics S.L. Roche Diagnostics S.L.

Av. de la Generalitat, s/n

E-08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel.: 935 834 000

Storbritannien Roche Diagnostics Ltd Roche Diagnostics Ltd

Bell Lane, Lewes, East Sussex, BN7 1LG

United Kingdom

Tel.: +44 1273 480 444

Sverige Roche Diagnostics Scandinavia AB Roche Diagnostics Scandinavia AB

Karlsbodav. 30, Box 147, S-16126 Bromma, Tel. 08-4048800

Sydafrika Roche Products (Pty) Ltd. South Africa

Diagnostics Division

Roche Products (Pty) Ltd. South Africa

Diagnostics Division

9, Will Scarlet Road / Ferndale

P.O. Box 1927

Randburg 2125

South Africa

Tyrkiet Roche Diagnostics Sistemleri Ticaret A.Ş. Roche Diagnostics Sistemleri Ticaret A.Ş.

Gazeteciler Sitesi - Matbuat Sokak No. 3

34394 Esentepe - Istanbul

Türkiye

Ücretsiz Destek Hattı : 0-800-211 36 36

Tyskland Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH

D-68298 Mannheim, Germany

Kunden Service Center: Tel. 0180/2 00 01 65

Ungarn Roche Magyarország Kft. Roche Magyarország Kft.,

H-2040 Budaörs, Edison u. 1;

Tel.: 06-23-446-871

Ingyenesen hívható szám: 06-80-200-694

USA Roche Diagnostics Roche Diagnostics

9115 Hague Road, Indianapolis, IN 46256

USA

Tel.: 1-800-440-3638

Accu-Chek Smart Pix håndbog 7-7


ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK COMPACT, ACCU-CHEK GO,

ACCU-CHEK INTEGRA, ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK SMART PIX,

ADVANTAGE, CAMIT, DISETRONIC, D-TRONPLUS og

LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT er varemærker tilhørende Roche.

DA

02/06 -

Roche Diagnostics GmbH

D-68298 Mannheim, Germany

www.accu-chek.com 4684273001(03) 0

More magazines by this user
Similar magazines