Oktober - lundens.net

lundens.net
  • No tags were found...

Oktober - lundens.net

Hærværk!Vi har haft nogle voldsommeepisoder i Lunden her iseptember. Natteravnenes lokalerhar haft flere indbrud, og ikkemindst ildspåsættelsen af en bilvar voldsomt, hvilket JørgenJensens forsidefoto tydeligtillustrerer.Det er vi ikke vant til, og mangeer blevet forskrækkede. Jeg trordog ikke at det er en tendens,men et sammenfald. Vi undgårikke, at der ind i mellem skermere eller mindre voldsommeting i Lunden, og hvad det angårindbruddene hos Natteravnene erdet tilsyneladende den samme gruppe af unge mennesker, derhar udnyttet at blokken er forladt grundet renoveringen.Bilbranden handler, så vidt jeg er fortalt, om en beboer somhar de forkerte venner, så at sige.Vi vil fra bestyrelsens side følge op på denne og eventueltkommende hændelser af denne karakter, og tage de fornødnetiltag.Har du en redaktør i maven?Lundexpressen redaktør er Lilian Andersen der sammen medundertegnede former bladet. Det er altsåbestyrelsesmedlemmer der på den måde kommer til at sidde ien dobbeltrolle, når der er beboere der kommer med kritik.Det er ikke holdbart, og det er faktisk sådan, at det erbeboerne, der skal lave bladet, og så sørger bestyrelsen fortryk og uddeling.


På sidste afdelingsmøde mente Gunnar Jensen at bladet ligeså godt kunne hedde Rexpressen, med slet skjult henvisningtil mit mellemnavn. Nu har Kjeld Kracht kommet med sammeforslag. Det er da lidt sjovt, men…Det er faktisk sådan, at på bestyrelsesmødet i starten afseptember, blev bestyrelsen enige om, at vi kun vil holdeLundexpressen i luften indtil næste afdelingsmøde, hvor derskal vælges en beboer til at varetage redaktørrollen, det erikke en opgave for bestyrelsen.Og så ligger den lige til højrebenet: Er man utilfreds medindholdet, må det være fordi at man har en god ide omhvordan det skal være. De tidligere nævnte herrer skal væremeget velkomne til at køre bladet videre i redaktørrollen.Under alle omstændigheder: Hvis der ikke er nogen der stillerop som redaktør til næste afdelingsmøde, må vi læggeLundexpressen på hylden, indtil der er en der vil påtage sigdenne rolle.Kan De 9 blive til De 10?Der mangler en af de helt store afdelinger i De 9, nemligTranemosegård afd. 3, bedre kendt som Maglelund.Maglelunds beboere nyder lige så meget den fremgang der ersket i Brøndby Strand, som vi andre gør, de vil bare ikke væremed til at betale for den. De forskellige helhedsplaner vi harhaft igennem årene, har alle haft en selvfinansiering, som vibetaler via huslejen. Alle, undtagen beboerne i Maglelund. Deter selvfølgelig ikke rimeligt, når man tænker på at alleprojekter i helhedsplanerne kommer os alle til gode.I forbindelse med den nye helhedsplan, Brøndby Strand forFremtiden, forsøgte vi endnu en gang at få Maglelund med.Projektleder Bente Larsen og jeg blev inviteret med tilekstraordinært afdelingsmøde, hvor vi fremlagde projektplanerog prøvede at overbevise Maglelunds beboere om det ikke


mindst moralsk fornuftige i at de bidrager på lige fod med alleandre beboere i Brøndby Strand. Det fik vi desværre ikke heldmed. Jeg skal ikke komme ind på de besynderligeundskyldninger de kom med for ikke at ville deltage, blotkonstatere at 80 % stemte nej. Jeg synes det er sørgeligt ogabsolut ikke i orden, at man på den måde hægter sig på voresgode arbejde, og så laver kedelige krumspring for at undgå atbetale 160 kr. pr. husstand om året i 4 år.Jeg skylder at sige, at der kom flere beboere over til os eftermødet, og nærmest undskyldte deres medbeboeres holdning.Der var såmænd også en beboer, der tog mikrofonen ogskældte ud over beslutningen, indtil deres formand stoppedeham. Men udfaldet er altså, at vi ikke får den sidste af de storeafdelinger med i De 9. Så må vi bare acceptere, at vi laver etstort stykke arbejde for dem, ganske gratis.RenoveringenDer er ikke så meget nyt, den kører derudaf. Der er stadigbump på vejen, og hele tiden ting der skal tages stilling til,men ikke de helt store problemer, det er ”business as usual”.De 9 samarbejdetDe 9 har haft de første møder, og Jens Ansbjerg, BrøndbyKommune, Poul Jakobsen (Nærpolitiet) og Zahid Mansour(Netværkskontoret) deltog i en lang dialog omkring børne- ogungesituationen i Brøndby Strand.Hjemmesidenlundens.net har ligget stille i alt for lang tid. Jeg har overtagethvervet som webmaster, og vil i de kommende månederrenovere den (renovering er ret populært for tiden ).


Blandt andet vil alle referater, eksempelvis fraafdelingsbestyrelsen, De 9 og Lejerbo’s Hovedbestyrelsekunne læses på hjemmesiden.Jubilæum!Det er ikke kun Tømmermændene der kan fejre jubilæumnæste måned, det kan Lundexpressen også. I november 1972udkom det allerførste blad, så næste nummer er altså et 40års jubilæumsnummer.Hjælp os! Har du gamle billeder fra Lunden? (Papirbillederkan sagtens bruges, vi skal nok scanne dem ind). Har duoplevelser fra de 40 år du kunne tænke dig at dele med osandre? Det kunne være rigtig godt at have en massejubilæumsmateriale at præsentere i næste blad, så hopendelig i de gamle kasser og se om der er noget vi kan bruge.Mange hilsner,Tommy Rex Mortensen,Afdelingsformand


Vil du være med?Har du lyst til at arbejde i afdelingsbestyrelsen, så deter nu du skal slå til!Bestyrelsesarbejdet er et spændende stykkearbejde, hvor du som beboerdemokrat er med tilat sætte dagsordenen for Lunden.Renoveringen er stadig en tidsrøver, menefterhånden tager den mindre af bestyrelsens tid, og vi skalhave gang i de projekter vi har haft sat lidt på stand by. Vi fårbrug for alle kræfter.Bestyrelsesarbejdet kræver ikke den store mødeaktivitet, mender vil dog være bestyrelsesmøde en gang om måneden, ogder vil være møder i diverse udvalgsposter. Derudover har viopgaver inden for bestyrelsen, som er uddelegeret til deenkelte bestyrelsesmedlemmer. Du vil altså komme til atbruge nogle timer på bestyrelsesarbejdet om måneden.Du vil få nogle rigtig gode kolleger i gruppen, og ikke mindstvil du få kendskab, indblik og indflydelse i din afdeling.Afdelingskontoret er blevet papirløst. Det vil sige, at meget afkommunikationen foregår via e-mails og dokumentudvekslingvia vores server. Det betyder, at en PC med mail oginternetadgang er en nødvendighed.Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, det er altså ren interesse derdriver værket.Hvis du vil høre mere er du velkommen til at kontakte os.Kontaktinfo finder du på bagsiden.På bestyrelsens vegne,Tommy Rex MortensenAfdelingsformand


Der fjernes ikke flere træer udover 2 træer ved blok 14, hvorde står i vejen for stilladset.Parkering ved blok 12, 13 og 14 fungerer rimeligt. Der er altidtomme P-pladser i hele området. Vi har en stående aftale medCity Parkering som kan træde i kraft med kort varsel, hvis deropstår problemer.Husnumre på blokkene er opsat. På færdige blokke, restenfølger kontinuerligt. Afdelingsbestyrelsen har bedt om pris påopsætning at numre på altansiden.Vejskilte bør udskiftes, da de er slidte og ødelagte. MTHerstatter de der ødelægges under renoveringen.Rottespær opsættes. Sagen er ikke afsluttet.Jens (varmemester) har gennemgået de udvendige mangler ide blokke der er færdigmeldte.De nye flisebelægninger skrider. Der arbejdes på en løsning,eksempelvis opsætning af græsarmeringssten langs kant.3.2. Beboer har malet i fraflyttet lejlighed. Arbejdet er dårligtudført. Udgiften til reparation opgøres vedfraflytningsregnskab.3.3. Klage over afdelingsformanden er behandlet påOrganisationsbestyrelsens møde i september. Der afholdesmøde mellem de implicerede parter.3.4. Udskiftning af kantsten omkring springvand er droppet.Det blev for dyrt.Pkt. 4: Kontorvagter.4.1 Kontorvagtskemaer blev gennemgået fra den 11. juni, 26.juni og 3. september af hhv. Lilian og Søren.


Pkt. 5: Udvalg: IT, klub- og ekstrarum samt husdyr.5.1. Ældrecafeen. Regnskabsbilag ikke udleveret.Boligorganisationen og Lejerbo har præciseret over for ÆldreCafeen, at afdelingsbestyrelsen har ret til at se regnskab ogbagved liggende bilag.5.2. Klubberne fremover. Udvalg nedsættes. Tommy, Vernerog Lilian blev udpeget.5.3. Lundexpressen fremover. Tommy og Lilian overtagerarbejdet indtil næste afdelingsmøde i 2013. Herefter skal enredaktør findes blandt beboerne. Det er ikke atafdelingsbestyrelsesarbejde at lave Lundexpressen.Pkt. 6: Møder, referater og meddelelser.6.1. og 6.2. Referat af de 9–møder den 9. juni og 9. august2012 blev taget til efterretning.6.3. De 9 har sendt brev til Tranemosegårds bestyrelse og påen pæn måde anmodet boligselskabet Maglelund om at meldesig ind i ”De 9”.6.4. De 9 – funktionsbeskrivelser.Der er udarbejdet funktionsbeskrivelse for leder afNetværkskontoret, Bente Larsen, aktivitetskoordinator LauraEiler Wogensen og beboerkoordinator Zahid Mansoor.6.5. Referater fra Lejerbo Hovedbestyrelsesmøde i maj og juniblev taget til efterretning.6.6. Organisationsbestyrelse. Referat og bilag blev taget tilefterretning.6.7. Overvejelser om fortsættelse af Børnenes Rejsebureau ogkoloniture. Landsbyggefonden vil ikke yde bidrag længere. De9 fortsætter med at yde 50.000 kr. årligt, hvoraf Lundensandel vil blive ca. 4.500 kr.


6.8. Udgår.6.9. Inddragelse af tørrerum til pulterrum.1 stk. tørrerum inddrages i blok 13, og opdeles til 2 pulterrumtil beboerne.6.10. Varmeregnskab er omdelt.Pkt. 7: Regnskab.Intet.Pkt. 8: Varmemestersager.8.1. Nyt bestyrelsesmedlem, ny kasserer og ny webmaster.Jørgen indtræder i bestyrelsen. Verner er så den enestesuppleant indtil næste afdelingsmøde. Jørgen bliver kasserer.Tommy træder ind som webmaster.8.2. Brøndby Fjernvarme, generalforsamling. (bilag på papir).Jørgen deltager.Pkt. 9: Klager (fortrolige)9.1 Klage over beboer i blok 6. Indbrud og hærværk. Derfølges op på sagen.9.2. Hundeluftning. Hunde i blok 15 holdes ikke i snor. Brev erafsendt.Pkt. 10: Ansøgninger.Ansøgning om maling i ”Gør det selv- klubben” blev bevilget.Lilian blev smidt uden for døren, så længe punktet blevbehandlet, da hun var inhabil.Pkt. 12: DiverseIntet.Refereret ved Birthe Ketterle


40 år med ”Tømmermændene”Til oktober er det – utroligt, men sandt – 40 år siden, at enflok søde mennesker fandt sammen og dannede klubben”Tømmermændene”.I 1972 var der nogle af beboerne, der syntes det kunne værehyggeligt, at benytte nogle lokaler til at danne rammen omsocialt samvær og fællesskab.Netop socialt samvær og fællesskab er stadig en afgrundpillerne i klubben og det er også derfor, at klubben harkunnet eksistere så længe. Børnene, fra dengang, er nuvokset op og nogle af dem er selv blevet medlemmer i”Tømmermændene”.”Tømmermændene” er den ældste eksisterende klub i Lundenog med de 40 år på bagen, er klubben og Lundexpressen ligegamle. Forhåbentligt vil der også fremover være behov for, atbeboere kan mødes i uformelle omgivelser, så hvem ved, omder i fremtiden er 50, 60 og 70 års jubilæer i vente?Har du lyst til at læse om ”Tømmermændene”, kan du se iLundexpressens majnummer 2011. Du kan finde det pånettet: www.lundens.netMed venlig hilsenKenneth LandgrafLidt historieTømmermændene hedder klubben, den blev oprettet fordi mange af deder flyttede ind i det nye fine sociale boligbyggeri, var unge mennesker.Man hjalp hinanden med at istandsætte møbler, børnesenge, stole osv.Pengene var jo ikke ret store dengang, når man er ung og har fået børn,man havde ikke råd til bare købe nye ting, derfor blev det klubbens navn.


Nye komfurer, statusDer er ikke det store at fortælle denne gang.Licitationspapirerne er stadig under udarbejdelse, og nu hvorvi er trådt ind i oktober, kan vi sætte mere gang i projektet –nu er vi også trådt ind i det regnskabsår, hvor vi hardispositionsret over de henlagte midler til nye komfurer.Der er visse problemstillinger vi skal tage hensyn til, herunderom vi skal vente til de sidste beboere er flyttet hjem fraLundeborg, skal vi vente til det værste vintervejr er overståetfor ikke at svine opgange og boliger til, kan vi opmagasinere280 komfurer hvis vejret ikke tillader uddeling osv.I næste blad vil vi givetvis kunne komme med mere konkreteoplysninger.På komfurudvalgets vegne,Tommy Rex MortensenKiosk 17Vi har langt om længe fået en ny butik i Lunden. Kiosk 17hedder den, og det skulle gøre den let at finde. Hvis du ligestår og mangler lidtkioskvarer, er deraltså ikke langt atgå. Der er såmændogså frisk brød, derleveres hver morgen.Støt op om voreslokale kiosk, vi skullegerne have den langtid fremover.


LæserbreveHvor er det dejligt at komme hjem til en meget smuknyrenoveret lejlighed. Der er selvfølgelig mangler, det harværet en hård proces. Der skulle vaskes af over alt, selv omder har været rengøringspersonale på. Det tog 1½ døgn at fåpakket ud og sat på plads, det var sgu slemt.Vi var heldige, at vor kære nabo Tahir kørte affald væk lørdagog søndag. En stor tak til Tahir. Vi havde også megen hjælp afvores dejlige datter Maria og hendes skønne kæreste Simon,han sørgede for at alle nye rullegardiner og lamper var sat oplørdag aften. Det er vores held at de er flyttet til nr. 47. Tusindtak.Det allerværste er vinduerne, da jeg skulle pudse dem kunnejeg ikke åbne dem eller vende dem. De er fandme stramme,almindelige mennesker og især handicappede har ingenmulighed. Det havde måske været en ide om vi var blevetsendt på fitness kursus inden vi kom hjem.Så et lille hjertesuk.Jeg mener vi har ytringsfrihed i det lille Danmark, det må daogså gælde Lundexpressen. En hver skal vel have lov til atskrive hvad de mener? Prøv nogle gange at læse mellemlinjerne. Der er ingen der siger at vi skal være enige. Men detgør ondt i mit hjerte, når folk skal genere hinanden personligt iet beboerblad som Lundexpressen. Selv om det kan væresvært, så tal sammen og gå fredeligt hvert til sit. Vi skal joalle have det dejligt. Vi har jo kun dette ene liv.Vi har hørt at der ikke må sættes dørskilte på de nye døre. Deter godt nok ærgerligt, for når man kommer op af trappen, erdet nu 1., 2., eller 3. sal, til højre eller venstre?


Vi ved godt at navnene står på postkasserne. Der er jo mangesom har besøg af hjemmeplejen, og ambulancer er ikkelokalkendt mere.Vi har gjort noget alternativt, der er sat navneskilt med Dymo,ved siden af dørene på væggen hos os og vores nabo.De varmeste efterårshilsner til alle her i Lunden,Tom og Anne Sophie, D. 59PS.: Til beboerforeningen, tusind tak for rødvinenSvarKære Tom og Anne Sophie,Lad mig lige kommentere omkring ytringsfrihed.Jo, der er grundlovssikret ytringsfrihed i Danmark, men detbetyder ikke at man kan skrive hvad man vil, man står tilansvar for hvad man skriver over for domstolene og eks.Pressenævnet.Redaktøren og jeg ønsker ikke at vores lokalblad bliver brugttil personlige angreb. Det tog overhånd tidligere på året, ogdet ville givetvis have fortsat. Det har vi stoppet.Når det er sagt, kan det sagtens være, at den nye redaktør vilsynes at det er i orden med sådanne læserbreve, men viønsker altså ikke at bringe dem længere.Og så i øvrigt tak for et dejligt indlæg.Mange hilsnerTommy


Månedens billedeFoto: Jørgen Jensen


VoksenopgaveKun for beboere i Lunden.1. præmie: 2 flasker vin og 2. præmie: 1 flaske vin.Find de otte danske byer, ved hjælp af udsagnene og tallene,som står for de samme bogstaver. Tallene bruges til at danneløsningsordet i bunden. OBS: Af de samme bogstaver har alleikke nødvendigvis et tal.Udfyld og aflever hos Varmemesteren (vi har i skrivende stundstadig ingen postkasse), eller pr. e-mai.Navn: ____________________________________________Adr.: _____________________________________________


BørneopgaveKun for Lundens børn under 15 år.Kan du løse denne opgave rigtigt, er du med i lodtrækningenom: 1. præmie: 100 kr., 2. præmie: 60 kr., 3. præmie 40 kr.Ole har samlet en masse flasker og dåser. Han får 1 kr. for endåse og 2 kr. for en flaske. Hvor mange penge tjener han ialt?Udfyld navn og adresse og aflever siden hos Varmemesteren,eller send svaret på e-mail, se adressen på bagsiden.Navn : __________________________________________Adresse: __________________________________________


Og vinderen er…Kun 4 svar på børneopgaven og kun 7 svar påvoksenopgaven, det må være bundrekord i besvarelser oglige til en sur smileyDet må være en enlig svale, vi håber at der er flere derdeltager næste gang.De heldige vindere er:Børneopgaven:100 kr.:Melanie Christiansen, D. 35.60 kr.:Zafira Wigh, D. 3.40 kr.:Kirstine Persson, D. 3.Voksenopgaven:2 flasker vin:Eva Andersen, D. 5.1 flaske vin:Fidarie Semovski, R. 4.Stort tillykke til de heldige vindere!Præmierne kan afhentes på afdelingskontoret i åbningstiden,mandag i lige uger, mellem kl. 18 – 19.Præmierne skal være afhentet inden 1½ måned.


Generel infoVaskeriets normale åbningstiderMandag - fredag:Kl. 07:00 – 22:00Lørdag, søndag og helligdageKl. 07:00 – 17:00::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Bore- og banketiderDer må kun bores og bankespå følgende tidspunkter:Mandag – fredag:Kl. 09:00 – 19:00Lørdag:Kl. 09:00 – 14:00Man må ikke bore og bankepå søn- og helligdage.Vis hensyn over for din nabo!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ved fraflytning af lejemålEt medlem af afdelingsbestyrelsen kan, såfremt dette ønskes,deltage i forbindelse med syn af lejligheden.Henvendelse til Afdelingsbestyrelsen, se bagsiden.


Hold opgangene pæne!Cykler, barnevogne og klapvognem.m. må ikke anbringes iindgangspartier og i opgange.Det er ikke tilladt beboerne at sættederes fodtøj og andet uden forlejemålets hoveddør.Fjern gamle reklamer og opslag.Rygning er ikke tilladt i opgangene.Der skal så lidt til, at det er enfornøjelse at komme hjem.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Lejerbo UdlejningGl. Køge Landevej 262500 ValbyTelefon: 70 12 13 10Kontortid:Telefontid:Mandag – torsdag: Telefon: 70 12 13 10Kl. 10:00 – 15:00Mandag – torsdag:10:00 – 15:00Fredag 10:00 – 12:00


Via huslejen betaler vi for YouSee’s grundpakke. Det er muligtat opdatere med andre pakker, det skal man selv sørge for.Fejl på tv-signalerneHvis du har tjekket, at fejlen ikke er i dine kabler ellerapparater, så skal du selv ringe til YouSee og fejlmelde påtelefon 80 80 40 50.Mail: tvsupport@yousee.dkRegningerProblemer med regninger fra YouSee, så kontakt regningsservicemellem kl. 8:15 og kl. 16:00 på telefon: 80 80 40 44Ændring af programpakkerØnsker du at ændre TV programpakker, så skal du kontakte:YouSee Kabel TV, Strandlodsvej 30, 0900 København CMail: kundeservice@yousee.dkFax: 80 80 40 88Ændringer skal foregå skriftligt som brev, mail eller fax.


ByggeledelsenHer bor vi:BeboerkoordinatorJohn FrimannKontortid:Mandag kl. 17:30 - 18:30 ogtorsdag kl. 09:00 - 10:00HåndværkerbyenDaruplund 69-71Jeg kan også kontaktes på:Mobil: 24 86 13 77 ellermail: jf@wessberg.dk


Lundens KlubberLunden har mange klubber, mere eller mindre velkørende ogmed mere eller mindre antal aktive. Vi præsenterer her nogleaf dem, og opfordrer andre klubledere til at gøre opmærksompå deres klub. Klubberne er til for beboernes skyld, og hardermed et socialt ansvar i Lunden.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GØR DET SELV KLUBBENÅbningstider: Onsdag kl. 15:00 - 18:00Gør det Selv-klubben er klubben for alle i Lunden. Du kankomme og ordne cykel - male, slibe osv. Har du ikke selvværktøjet, kan vi måske hjælpe dig.Vi har også et lokale, hvor du kan klippe mønstre -et stort bord i den rigtige højde - og du kan få lidthjælp, hvis snitmønstret ikke passer.KOM IND og kik til os, eller ring hvis der er noget du vil spørgeos om på telefon: 43 73 81 09.Venlig hilsenGør Det Selv-klubbenDaruplund 45


Ældre-CaféenDaruplund 19 - 21(indgang fra altansiden)Ældre-Cafeen er for førtidspensionister, efterlønnere ogpensionister og alle er velkommen.Vi kunne virkelig godt tænke os, at personer af anden etniskbaggrund vil deltage i det sociale liv i Ældre-Cafeen, altså alleer vel-kommen.Der er fast åbningstid hver torsdag fra kl. 13.00 - 17.00, hvorder altid vil være bestyrelsesmedlemmer tilstede – dog ikke ijuni, juli og august måned - men de andre dage står lokalernetil fri benyttelse for medlemmerne. ”Når flaget er sat, er dernogen i lokalerne.”Der er bankospil den første torsdag i måneden, og der erlotteri den 3. torsdag i måneden – dog ikke i juni, juli ogaugust måned. Herudover er der forskellige arrangementer,som der betales ekstra for. Der er gratis kaffe, og drikkevarerkan købes til yderst rimelige priser.Der er lærebøger til undervisning i internet, officeprogrammerne m.v.Det månedlige kontingent er 30,00 kr.Vi holder fødselsdagsfest, skovtur, julefrokost og diverse andrearrangementer i løbet af året, alt afhængig af medlemmernesønsker.Yderligere oplysninger om foreningen kan fås hos formanden:Glenda JensenTlf.: 61 79 26 04Mail: afd157cafeen@lundens.net


AktivitetsklubbenÅbningstid er hver onsdag kl. 15:00 – 18:00Kom ind i vores hyggelige lokaler hvor vi mødes til noglefornøjelige timer. Vi har lokaler med mange sjove ogspændende genbrugsting. Vi kan også tilbydereparation af tøj, syning af gardiner m.m.MEN – KIG IND TIL OS for at høre mere omhvad vi har gang i.– SMID IKKE VÆK –Hvem gemmer på hvad?Tøj til voksne og børn, tasker, nips, porcelæn, glas, bestik,gryder, potter, pander, legetøj, småmøbler, strikkegarn ogstof til syning.RING TIL ULLA PÅ TLF.: 51 97 42 10SÅ HENTER JEG OMGÅENDE EFFEKTERNEPå gensyn iAKTIVITETSKLUBBENDaruplund 5 st.Altansiden


Lundens selskabslokalerDaruplund 71Vi har nogle rigtig gode og billige selskabslokaler i Lunden.Udlejning sker kun til beboere i Lunden, og priserne er somfølger:Weekend udlejning:Leje: 1000,- kr.Depositum: 500,- kr.Administration: 350,- kr.Lejen er gældende 2 dage: Førsteudlejningsdag fra 12.00, den anden daghele dagen og den efterfølgende dag til9.30. Ønsker man at disponere overlokalerne dagen efter, koster det yderligere 200,- kr. i leje.Udlejning af lokaler på hverdage:Leje 12 timer: 500,- kr.Leje 6 timer: 300,- kr.Administration: 300,- kr.Depositum: 500,- kr.Dage der kan lejes tirsdag – torsdagDer tages forbehold for prisændringerDet er Tina Lundquist der står for udlejningen og Tina træffespå telefon 40 59 16 73.Tina er også til stede hver mandag i selskabslokalerne mellemkl. 18:00 og 18:30, hvor man er velkommen til at se dem.Ønsker du at sende en mail er adressen:selskabslokalerne@lundens.net


Lundens kopiserviceHar du brug for at få taget fotokopier af sange ellerlignende, er det muligt at benytte afdelingskontoretskopimaskine, en professionel maskine der laver megetflotte kopier. Selvfølgeligi farver!Kig ind til kontorvagten, mandage i lige uger mellem kl.18:00 og 19:00. Pris pr. stk. 1 kr.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Lundens PC serviceDu kan på afdelingskontoret låne en PC til atsurfe rundt på nettet. Det kan være, at du skalkigge efter information på renoveringenshjemmeside, eller du skal måske printe en sidefra Internettet?Kig ind i kontorets åbningstid, kl. 18 – 19 i lige uger.


HjertestartereI et vellykket De 9 samarbejde, er der opsat 20 hjertestarterei Brøndby Strand.To af disse er sat op i Lunden, nemlig i Daruplund 17 og 41,begge på altansiden og altså tæt på hovedstien.De er indtil videre opsat i aflåste skabe, man skal bruge sinSalto brik for at komme til dem.Mange hjertestartere bliver ikke brugt, fordi man ikke vedhvor de er. Brug et par sekunder til at indprente dig hvordu kan finde dem: D17 og D41, altansiden, hovedstien.Vær ikke nervøs for at bruge en hjertestarter, den kan ikkefejlbetjenes. Man bliver ledt gennem processen af enelektronisk stemme, der også tjekker at man gør det rigtige.Det er en rigtig god ide at klikke sig ind på hjertestarter.dkog se instruktionsvideo, trin-for-trin instruktioner og megetmere.Afdelingsbestyrelsen


NØDSTILFÆLDEVed nødstilfælde eller akut opståede skader påhverdage i tidsrummet 07:00 – 15:00 (fredag kl. 13:00)ringes til varmemesteren på telefon 43 73 99 82. Derkan være telefonsvarer, men læg besked og der vil blive ringettilbage hurtigst muligt, da den hele tiden bliver aflyttet.Mellem kl. 15:00 (fredag kl. 13:00) og 07:00 påhverdage, weekends og helligdage ringes der direkte tilhåndværkeren på følgende numre:EL EL-Strøm 36 77 01 41VVS Byernes Varme 36 78 28 30Kloak Abak 70 26 64 66Glarmester LK Byg 20 95 82 35Bemærk at der kun må ringes ved nødstilfælde!Nødstilfælde er bl.a.: Vandskader, opstigende vand ikloak/vask, tilstopning af faldstammer/afløb for beggetoiletter (ikke håndvask), ingen vand i hele lejligheden, brudpå vand og varmerør, ingen strøm i hele blokken, ingen varmei hele lejligheden (ikke kun i et værelse), knuste ruder.Brug tilkaldeordningen med omtanke!Hvert tilkald øger udgifterne i afdelingen, hvorved huslejenpåvirkes. Ved misbrug af ordningen, videresendesfakturaen til den pågældende beboer.Bemærk: Såfremt man rekvirerer en håndværker, skal dergives besked til varmemesteren på mail:varmemesteren@lundens.net eller telefon 43 73 99 82.Andre telefonnumre:Hjertestarter: D17 og D41, altansiden, hovedstien.


DET ER DA RART AT BO I LUNDENRedaktionen:Redaktionens adresse: Daruplund 29, 2660 Brøndby Strand.Ansvarshavende: Lilian AndersenMail: redaktionen@lundens.netBud: William Rebien Mortensen, Resenlund 10Tryk: Eget trykkeri, oplag 385 stk.Uddeles til alle beboere i Lejerbo afdeling 157 - Lunden. Indlæg optagesunder navn eller mærke. Ved mærke må navn være redaktionen bekendt.Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte læserbreve.Offentliggjorte indlæg behøver ikke at udtrykke redaktionens mening.Lejerbo Afdeling 157, LundenDaruplund 29, 2660 Brøndby StrandMail: lunden@lundens.netHjemmeside: www.lundens.netKontortid: Mandage i lige uger kl. 18:00 -19:00Afdelingsformand: Tommy Rex Mortensen, Resenlund 10, 1. tv.Mobil 42 300 306 (modtager ikke SMS)Mail: formand@lundens.netKasserer:Sekretær: Birthe Ketterle, Daruplund 67, 3.thBestyrelsesmedlem: Lillian Andersen, Daruplund 37, 2.thBestyrelsesmedlem: Søren Jensen, Daruplund 63, 1.thLokalinspektør: Mogens NielsenVarmemester: Jens HammerKontor i Vaskeribygningen Resenlund 18Kontortid hverdage: Kl. 08:00-9:00Telefontid hverdage: Kl. 09:00-10:00 på tlf. 43 73 99 82Fax 43 53 59 51 Mail: varmemesteren@lundens.net