Download som PDF-fil - FOA

applikationer.foa.dk
  • No tags were found...

Download som PDF-fil - FOA

ForordFOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række i velfærdssamfundet og står dagligtfor en stor del af den borgernære service på ældreområdet, dagtilbudsområdet og påsygehusene. FOAs medlemmer arbejder hver dag på at sikre kvalitet og en sammenhængendeservice til borgerne. Men organiseringen af arbejdet giver ifølge medlemmerne ikketilstrækkelig sammenhæng for borgerne. 7 ud af 10 FOA medlemmer siger i denneundersøgelse, at man kan opnå en større sammenhæng i servicen, hvis arbejdet bliverorganiseret anderledes end i dag.Budskabet fra FOAs medlemmer er klart: De vil gerne levere kvalitet. Men uhensigtsmæssigorganisering af arbejdet, mangel på indflydelse og tilrettelæggelse af eget arbejde,faggrænsestridigheder og dårligt arbejdsmiljø står i vejen for en god og sammenhængendeservice overfor borgerne.Hvis vi skal sikre en sammenhængende service til borgerne og samtidig afhjælpe derekrutteringsproblemer, der er til mange af disse service jobs, må vi sørge for, atmedarbejderne har en høj grad af indflydelse på egen arbejdssituation, sikre et bedrearbejdsmiljø og højne anerkendelsen af medarbejderne både fagligt og lønmæssigt.Dennis KristensenForbundsformand FOA – Fag og Arbejde1


Figur 3. Er der opgaver, som du gerne viludføre, men mangler oplæring for at kunneudføre?Figur 4. Oplever du det som et problem, atder er opgaver, du gerne vil udføre, menmangler oplæring for at kunne udføre?50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%44%45%7%5%Ja Nej Ved ikke Ikke relevantfor mit arbejde50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%16%I megethøj grad26%I højgrad46%Delvist9%I ringegrad4%I megetringegrad0%Ved ikkeSvarpersoner: 1.360Svarpersoner: 593 (dem der svarede ja til sidste spørgsmål)Opgaver, som FOAs medlemmer gerne vil udføre, men mangler oplæring for at kunne udføre,er især udbredt på sygehusene og i hjemmeplejen. Det er mindst udbredt i dagplejen.Figur 3.a. Er der opgaver, som du gerne vil udføre, men mangler oplæring for atkunne udføre fordelt på arbejdspladsJa Nej Ved ikke Ikke relevant for mit arbejde60%50%40%30%51%40%48%45% 45%42%56%27%57%37%30%50%20%10%0%Hjemmepleje11%8%9% 8%5%1% 2% 2%PlejehjemDaginstitution/SFO ol.DagplejeSygehus3% 3%Andet6%14%Spørgsmål: Har du frihed til at tilrettelægge din arbejdsdag, så du giver bedst muligservice til borgerne?2 ud af 5 FOA medlemmer (41 procent) mener, at de i meget høj grad/i høj grad har frihed tilselv at tilrettelægge arbejdsdagen, så der gives bedst mulig service til borgerne, jf. figur 5.17 procent mener, at de kun i meget ringe grad/i ringe grad har denne frihed. 37 procentsvarer, at de delvist har denne frihed.4


Figur 5. Har du frihed til at tilrettelægge din arbejdsdag, så du giver bedst muligservice til borgeren?40%37%35%30%28%25%20%15%10%5%0%13%I megethøj grad10%I høj grad Delvist I ringegrad7%I megetringegrad1%Ved ikke5%Ikkerelevantfor mitarbejdeSvarpersoner: 1.359Når man ser på svarene fra de enkelte FOA-grupper, er der størst frihed til at tilrettelæggearbejdsdagen i dagplejen. Det er mindst frihed til at tilrettelægge arbejdsdagen for bedst muligservice til borgeren i hjemmeplejen (figur 5.a.).Figur 5.a. Har du frihed til at tilrettelægge din arbejdsdag, så du giver bedst muligservice til borgeren fordelt på arbejdspladsI meget høj gradDelvistI meget ringe gradIkke relevant for mit arbejdeI høj gradI ringe gradVed ikke60%50%40%30%43%31%45%35%40%30%49%45%28%25%20%10%0%20%15% 14%7%15%9% 9% 8% 8%6%4%3%0%1% 1%2% 1% 1%2% 2%0%Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFOol.20%19%13%13%11%7%7%5% 6%1% 1%Dagpleje Sygehus Andet5


Spørgsmål: Føler du, at din ledelse lytter, hvis du har idéer, som kan gøre arbejdetbedre og give bedre service til borgerne?2 ud af 5 FOA-medlemmer (39 procent) føler, at ledelsen i meget høj grad/i høj grad lytter,hvis de har ideer, som kan gøre arbejdet bedre og give bedre service til borgerne, jf. figur 6.19 procent mener, ledelsen kun lytter i ringe grad/meget ringe grad og 35 procent svarer”delvist” på spørgsmålet.Figur 6. Føler du, at din ledelse lytter, hvis du har ideer, som kan gøre arbejdetbedre og give bedre service til borgerne?40%35%30%25%20%29%35%15%10%5%10%12%7%3% 4%0%I megethøj gradI høj grad Delvist I ringegradI megetringegradVed ikkeIkkerelevantfor mitarbejdeSvarpersoner: 1.349Den generelle tendens er, at der bliver lyttet til FOA-medlemmernes ideer uanset hvor dearbejder. Denne tendens er dog mest udtalt i daginstitutioner/SFO’er, og mindst ihjemmeplejen og sygehusene (figur 6.a).Figur 6.a. Føler du, at din ledelse lytter, hvis du har ideer, som kan gøre arbejdetbedre og give bedre service til borgerne fordelt på arbejdspladsI meget høj grad I høj grad DelvistI ringe grad I meget ringe grad Ved ikkeIkke relevant for mit arbejde50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%44%37%33% 34% 33%39%34%22%15% 15%18%7%10% 9%10%7%5% 6%2% 2%3% 4%5%0% 0% 1% 2% 3%HjemmeplejePlejehjemDaginstitution/SFO ol.Dagpleje36%27% 25%24%14% 15%12%9% 9% 10%7% 8%3% 2%SygehusAndet6


Spørgsmål: Kan man opnå en større sammenhæng i den service, som den enkelteborger oplever, hvis man organiserer dit arbejde anderledes?36 procent af FOAs medlemmer mener, at man i meget høj grad/i høj grad kan opnå størresammenhæng i den service, som den enkelte borger oplever, hvis man organiserer dit arbejdeanderledes, jf. figur 7.14 procent mener kun, at man i mindre grad/i meget ringe grad kan opnå størresammenhæng i servicen for borgeren ved at organisere arbejdet anderledes. Hver tredje (32procent) svarer ”delvist”.Figur 7. Kan man opnå større sammenhæng i den service, som den enkelte borgeroplever, hvis man organiserer dit arbejde anderledes?35%32%30%25%25%20%15%10%11%10%8%11%5%4%0%I megethøj gradI høj grad Delvist I ringegradI megetringegradVed ikkeIkkerelevantfor mitarbejdeSvarpersoner: 1.344Når man ser på svarene fra de enkelte fagområder er det helt klart, at især FOAs medlemmer ihjemmeplejen mener, at man kan opnå større sammenhæng i servicen. 58 procent af FOAmedlemmernei hjemmeplejen mener, at man i meget høj grad eller i høj grad kan opnå størresammenhæng i den service, som den enkelte borger oplever, hvis arbejdet organiseresanderledes (figur 7.a).7


Figur 8. Hvad mener du ville forøge den enkelte borgers oplevelseaf sammenhæng i servicen på dit område? (flere svar pr.svarperson)60%50%40%45%33%39%51% 55% 39%30%20%10%0%At arbejdet udføres i faste teamsBedre vikardækningAt medarbejderne kunne udføre flere forskellige opgaver ..Bedre kommunikationFlere medarbejdereFleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsenVed ikkeSvarpersoner: 1.3273%8%2%Ikke relevant for mit arbejdeAndetNår man ser på svarene fra FOA-medlemmerne fra de enkelte serviceområder er der vissevariationer. FOA-medlemmerne i hjemmeplejen peger især på følgende muligheder for atforøge sammenhængen: At arbejdet udføres i faste teams, fleksibilitet iarbejdstilrettelæggelsen og flere medarbejdere. De FOA-ansatte på plejehjemmene peger isærpå flere medarbejdere, FOA-medlemmerne i daginstitutionerne peger på flere medarbejdere ogbedre vikardækning og de sygehusansatte på bedre kommunikation (figur 8.a.).9


Figur 8.a. Hvad mener du ville forøge den enkelte borgers oplevelse af sammenhængi servicen på dit område fordelt på arbejdsplads80%70%60%50%40%30%20%10%0%At arbejdet udføres i faste teamsBedre vikardækningAt medarbejderne kunne udføre flere forskellige opgaver og dække hinanden mere afBedre kommunikationFlere medarbejdereFleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsenVed ikkef71%66%66%61% 63%63%57%55%53%54%48% 48%48%45%46%40%41%42%39%37%39%39% 39%41%34%33% 33%29%25%23%20%20%17%19%16%17%13% 14%10%7%9%1% 2% 3%4%1%3%0%2% 1%3%4%1% 2%Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFOol.Dagpleje Sygehus AndetSpørgsmål: Gør man efter din mening nok for at skabe sammenhæng i forløbet forborgeren, når borgeren bevæger sig mellem sektorer eller institutioner inden for ditarbejdsområde (f.eks. fra sygehus til plejehjem o.l.)?En fjerdedel (26 procent) af FOAs medlemmer mener, at man i meget ringe grad/i ringe gradgør nok for at skabe sammenhæng i forløbet for borgeren, når borgeren bevæger sig mellemsektorer eller institutioner inden for FOAs arbejdsområder (f.eks. fra sygehus til plejehjemo.l.). Se figur 9 nedenfor. 12 procent mener, at man i meget høj grad/i høj grad gør nok, mens43 procent svarer delvist.Figur 9. Gør man efter din mening nok for at skabe sammenhæng i forløbet forborgerne, når borgeren bevæger sig mellem sektorer eller institutioner inden fordit arbejdsområde?50%45%43%40%35%30%25%20%15%10%10%19%7% 7%12%5%2%0%I megethøj gradI høj grad Delvist I ringegradI megetringegradVed ikkeIkkerelevantfor mitarbejdeSvarpersoner: 1.33210


Det er mest FOA-medlemmerne fra hhv. hjemmeplejen og plejehjemmene, der mener, at mankun i ringe grad/meget ringe grad gør nok for at skabe sammenhæng i forløbet for borgerne(figur 9.a.).Figur 9.a. Gør man efter din mening nok for at skabe sammenhæng i forløbet forborgerne, når borgeren bevæger sig mellem sektorer eller institutioner inden for ditarbejdsområde fordelt på arbejdspladsI meget høj grad I høj grad DelvistI ringe grad I meget ringe grad Ved ikkeIkke relevant for mit arbejde60%50%52%50%46%40%30%20%10%0%35% 35%27%25%26%21%16% 15%18%10%12%10% 9%10% 12%8%9% 8% 9%6%5%5%6%3%1%3%2% 3%1% 2%0%2%HjemmeplejePlejehjemDaginstitution/SFO ol.DagplejeSygehus4%5%30% 29%16%Andet8%7%11


Metode: Svarprocent og metode:Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskema undersøgelse, udsendt til FOAsmedlemspanel MedlemsPulsen. Skemaerne er distribueret via e-mail.Undersøgelsen er sendt til 3.059 medlemmer. Heraf har 1.369 har gennemført eller afgivetnogle svar på undersøgelsen (henholdsvis 1.323 og 46). Det giver en svarprocent på 45 %,hvilket er på niveau med svarprocenterne fra tidligere lignende undersøgelser.Af de 1.369 besvarelser er 69 % fra Social- og Sundhedssektoren, 6 % fra Teknik- ogServicesektoren, 21 % fra Pædagogisk sektor og 4 % fra Kost- og Servicesektoren. Blandt alleFOA’s medlemmer er sektordelingen som vist i tabel 1 nedenfor:Sektor:Pct. af alle FOA’smedlemmer:Pct. af besvarelser i denneundersøgelse:Social- og Sundhedssektoren 55 % 69 %Teknik- og Servicesektoren 6 % 6 %Pædagogisk Sektor 27 % 21 %Kost- og Servicesektoren 9 % 4 %Uden Sektor 3 % 0 % (2 respondenter)Der er således en overrepræsentation af Social- og Sundhedssektoren, samt en lilleunderrepræsentation af Pædagogisk Sektor og Kost- og Servicesektoren. Men overordnet set,ligner denne undersøgelses sektorfordeling den tilsvarende fra tidligere undersøgelser. Der erogså en overrepræsentation af tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter, der harsvaret på undersøgelsen. Andelen af mænd og kvinder, der har svaret på undersøgelsen svarernogenlunde til andelen af mænd og kvinder i FOA.Den samlede svarprocent for undersøgelsen er som nævnt 45 %. Fordelt på sektorer fås:Sektor:Social- ogSundhedssektorenTeknik- ogServicesektorenSektorens antalbesvarelser:Sektorens antaldeltagere 2 :Svarprocent forsektoren:947 2113 45 %82 189 43 %Pædagogisk Sektor 280 886 32 %Kost- og Servicesektoren 58 138 42 %Uden sektor 2 12 17 %2 Summen af denne kolonne er større end det samlede antal deltagere, idet der isektorfordelingen ikke er taget højde for ugyldige e-mailadresser ol.12


Bilag: SpørgeskemaRegeringens kvalitetsreform – sammenhængende service, klare mål og resultaterHvor arbejder du (svar ud fra seneste job)?Hjemmepleje Plejehjem Daginstitution/SFO ol. Dagpleje Sygehus AndetEr der opgaver, som du gerne vil udføre, men ikke må udføre på grund affaggrænser/traditioner ol.?Ja Nej Ved ikke Ikke relevant for mit arbejdeOplever du det som et problem, at der er opgaver, du ikke må udføre på grund affaggrænser/traditioner ol.?I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikkeEr der opgaver, som du gerne vil udføre, men mangler oplæring for at kunne udføre?**Ja Nej Ved ikke Ikke relevant for mit arbejdeOplever du det som et problem, at der er opgaver, du gerne vil udføre, men mangler oplæringfor at kunne udføre?I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikkeHar du frihed til at tilrettelægge din arbejdsdag, så du giver bedst mulig service til borgerne?I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikkeIkke relevant for mit arbejdeFøler du, at din ledelse lytter, hvis du har idéer, som kan gøre arbejdet bedre og give bedreservice til borgerne?I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikkeIkke relevant for mit arbejde**Når man taler om "sammenhæng i servicen" kan det for eksempel være, at den ældre ikke børopleve unødig mange forskellige hjælpere. Sammenhæng kan også handle om et godt samspilmellem myndigheder og institutioner - så et barn, der for eksempel kommer fra børnehaven tilskolen oplever en god overgang, eller en borger, der udskrives fra sygehus, hurtigt kommer igang med genoptræningen osv.Kan man opnå en større sammenhæng i den service, som den enkelte borger oplever, hvisman organiserer dit arbejde anderledes?I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikkeIkke relevant for mit arbejde13


Hvad mener du ville forøge den enkelte borgers oplevelse af sammenhæng i servicen på ditområde (sæt gerne flere krydser):At arbejdet udføres i faste teams Bedre vikardækning At medarbejderne kunne udføreflere forskellige opgaver og dække hinanden mere af Bedre kommunikation Fleremedarbejdere Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen Ved ikke Ikke relevant for mitarbejde AndetHvis andet, nævn:**Gør man efter din mening nok for at skabe sammenhæng i forløbet for borgeren, når borgerenbevæger sig mellem sektorer eller institutioner inden for dit arbejdsområde (f.eks. fra sygehustil plejehjem o.l.)?I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikkeIkke relevant for mit arbejdeI hvor høj grad føler du, at du har indflydelse på de virksomhedsplaner/læreplaner ol., der erpå din arbejdsplads?I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Ved ikkeIkke relevant for mit arbejdeBliver medarbejderne inddraget i udarbejdelsen af virksomhedsplaner/læreplaner ol. på dinarbejdsplads?Ja Nej Ved ikkeEr tiden, der bruges på måling og dokumentation (f.eks. tidsregistrering), ændret de sidste parår for dit arbejdsområde?**Der bruges mere tid Der bruges mindre tid Det samme Ved ikkeOplever du, at måling og dokumentation bidrager til at gøre servicen for borgerne bedre?Ja Nej Ved ikkeMener du, at man burde dokumentere og måle mere eller mindre på dit område?Ja mere Nej mindre Det samme Ved ikke Ikke relevant for mit arbejdeMedfører måling og dokumentation mere kvalitet for dit arbejde?Ja Nej Ved ikke Ikke relevant for mit arbejde14


Har man inden for de sidste 3 år målt medarbejdertilfredsheden på dit område?Ja Nej Ved ikkeHar I anvendt medarbejdertilfredshedsmålingerne til at ændre/forbedre arbejdet?Ja Nej Ved ikkeHar man inden for de sidste 3 år målt brugertilfredsheden på dit område?Ja Nej Ved ikkeHar I anvendt brugertilfredshedsmålingerne til at ændre/forbedre arbejdet?**Ja Nej Ved ikkeTak fordi du tog dig tid til at besvare vores spørgsmål.Venlig hilsen FOA15


Staunings Plads 1-31790 København VTlf.: 46 97 26 26www.foa.dk

More magazines by this user
Similar magazines