Thorsten Lücke talepapir - DLO Konference 2012 version 11.pdf

infolink.elbo.dk
  • No tags were found...

Thorsten Lücke talepapir - DLO Konference 2012 version 11.pdf

DLO Konference 2012, ChristiansborgVojens d. 22.10.2012På vegne af Søndergade & Povlsbjerg børnehaver i Vojens, vil jeg gernetakke for indbydelsen til at komme her i dag, hvor jeg vil fortælle om”vores kamp” til at få en ny selvejende institution i Vojens.Hvad er baggrunden for at vi ønsker en ny institution i Vojens?Vojens er en by på ca. 8000 indbyggere, der er placeret 3 kommunale og 2selvejende institutioner i byen – de selvejende er de ældste:• Povlsbjerg børnehave m/ 47 pladser, opstod i 1964, placeret istuehuset, fra en gård pga. manglende institutionspladser i byen,driftige forældre og borgere i byen hjalp til skabelsen.• Søndergade børnehave m/ 37 pladser, opstod i 1942 vha. borgeresom søgte om tilladelse, i København, til at opføre en danskbørnehave, som modtræk på tyskernes ønske om at lave enKindergarten i byen, indtil 1976 hed børnehaven ”Vojens danskebørnehave”.I 2004, bestod Vojens kommune af ca. 17 000 borgere og der var 8kommunale og 7 selvejende institutioner i kommunen.Kommunen havde introduceret planen om vippenormering, idet børnetalletigennem nogle år havde været faldende, i landområderne, nu var dennetendens også kommet til byen.Vippenormeringen havde det formål at tilrette børnetallet i de forskelligeinstitutioner, således at vi fik dækket vores gennemsnit af børn på et årellers betød det færre personaletimer, i den enkelte institution.De selvejende, Povlsbjerg & Søndergade børnehaver fornemmede hvadfremtiden ville bringe og på baggrund af dette, satte de sig ned og fik envisionær idé, i 2004, og har forfulgt den lige siden.


Fra idé til handling:Frøet blev plantet i bestyrelserne og i personalegruppen – visionen om atde to institutioner skulle sammenlægges, som selvejende – i kommunen,men hvordan skulle de komme i mål med dette?Fra 2004 – 2007 gennemarbejdes visionen sammen med personalegruppenog bestyrelserne – hvordan kunne man imødegå det faldende børnetal,skabe bæredygtighed i institutionen og samtidigt tilbyde børnene et højtfagligt pædagogisk tilbud, endvidere skulle børnene have udfordringer ogen lærende hverdag.Begge bestyrelser & personalegrupper ønskede at indgå i en aktiv dialogmed kommunen om udviklingen af strukturen på daginstitutionsområdet,vi ønskede at have indflydelse på udviklingen og vise engagement, somselvejende.KommunalreformenNY Haderslev kommune opstår i 2007, på baggrund af 3 hele kommunerog 2 sogne fra 2 andre kommuner, der er nu 42 institutioner i kommunen,ca. med en ligelig fordeling mellem kommunal og selveje status.Den nye kommune ønsker at tilbyde børnefamilier mulighed for selv atvælge vuggestue, dagpleje, 0-6 års institutioner og almindelige børnehaver– en bred valgmulighed indenfor det kommunaleområde.Søndergade børnehave afholder et visionsforløb over flere dage, m/Perspektivgruppen, for derved bl.a. at ensrette tankerne om hvordan enfælles fremtid med en anden børnehave, kan blive skabt.Hvordan kan værdierne ”fusioneres”, når to selvejende institutioner skalsammenlægges og blive til en enhed, med ét fælles focus og afsæt?Visionerne indeholdt bl.a. tankerne om:• én 0-6 års institution – én afgrænset og genkendelig helhed for barnet– i deres hverdag, fra institutionsstart til skolestart.• Samme høje faglige rammer med pædagogisk udvikling og sparring,personalet imellem.


• Flere ressourcer til kerneydelsen.• Bedre mulighed for styrkelse af den faglige indsats for barn ogfamilie.• Tidligere indsats hos børn med særlige behov.• Mulighed for en større tværfaglig indsats, ift. til børn og forældre ogderved ”huse” eksterne konsulenter og fagpersoner ift. 0-6 årsområdet.2008Første fælles møde mellem forældrene for de respektive børnehaverafholdes, her introduceres visionen om sammenlægning – af DLO, sombestyrelserne havde sparret med og modtaget input fra, her introducereMichael Engell måden for hvordan den videre proces skal forløbe, dernedsættes:• én styregruppe, til projekt NY børnehave, bestående af ledere,formænd og næstformænd, fra hver af de to børnehaver.Underudvalg består af:• byggeri & salg• jura• kultur & værdierdisse underudvalg besættes efter lyst og faglig interesse - princippet.Efter dette første offentlige møde, fremsendes et brev til politikerne, i Børn& Familieudvalget – hvor de selvejende offentliggøre deres visioner forfremtiden, dette modtages meget velvilligt at politikerne og de indikere atdet er en god idé, som de vil se velvilligt på og de selvejende institutionerskal bare fortsætte det gode arbejde.Ult. OKT08 kontakter direktøren for Børn & Familie afd. – de selvejendeinstitutioner, vores verden sættes på standby, kommunen har introduceretet nyt ord – turn around – det ønskes fremadrettet, at der skal væreøkonomisk bæredygtige enheder i kommunen, små institutioner under 40børn er ikke rentable, utidssvarende bygninger pga. bygningsmæssigeforhold – ønskes undgået, alt vil indgå i disse kommunale drøftelser – altpauseres – kommunen fattes penge og projektet er udskudt på ubestemt tid.


Vores projekt passer faktisk godt ind i turn around processen, idet voreskommende institution skal rumme ca. 120 børn, men andre faktorer gør, atøkonomien omdistribueres til mere nødlidende områder.2009Teknik & Miljø afd. inviterer bestyrelserne til et workshopmøde på den nutidligere slagterigrund, og fremsætter et tilbud om hvor den nye institutionkan placeres.For andre end Vojens borgere, kan jeg meddele, at slagterigrunden, er detsted hvor Danish Crown, havde griseslagteri gennem mange år, mengrundet rationalisering i branchen – lukkes afdelingen i AUG08 – grundenopkøbes af et privat konsortium, som nedriver og planere hele grundenmhp. salg til ex. børnehave, sundhedshus, kontorfaciliteter, mindrelejlighedsblokke osv. – men kvadratmeter prisen er mangedoblet, hvilketgør den uopnåelig, for mange af de nævnte emner.Året er et valgår, til byrådet, al udvikling sættes i bero – der gennemføresminimale besparelser i kommunens regi og lovning om ”guld & grønneskove” udebliver – politikerne er enige om ikke at fremsætte ”valgflæsk”.Til trods for minimal kommunal aktivitet fortsætter styregruppen med atforberede sig på fremtiden, en del af personalet tager på ekskursion til:• Undløse for at besigtige en institution bygget ud fra et ottekantetprincip.• Middelfart, to institutioner, der har ligget side om side gennemmange år – er fusioneret til en enhed, hvordan fungere det i praksis?• DLO inddrages, endnu én gang og sammen med nu afdøde MichaelEngel dannes et fælles værdigrundlag – de to personalegrupper,arbejder nu på tværs, med opgaven omkring en fælles fremtid.2010Endnu et deprimerende år, for vores sprudlende engagement – året startermed at kommunen har afsat kr. 500.000 på budgettet til foranalyse forbyggeprojektet, men qua den dårlige økonomi – fjernes penge, igen.


Hele kommunens anlægsbudget er nu sat til 0 kroner, der er ingenprisfremskrivning fra 2010 – 2012, den eneste positive udvikling på detkommunale område er den almindelige lønfremskrivning og vores fortsattegåpåmod.Haderslev reformen – en udløber af kommunalreformen danner bl.a.rammen om udviklingen i 2010:Der er tale om behov for at yde en bedre og mere sammenhængendeindsats i forhold til problemer, der har både social og pædagogiskkarakter. De samfundsmæssige ændringer, der møder den enkelte i formaf forøgede krav om uddannelse og forventninger om, at den enkelte –fra barn til voksen – selv er i stand til at tage hånd om sit liv. Det gælderfx i en lang række af valgsituationer, hvor der skal træffes afgørendebeslutninger, der rækker langt frem i livet. Derfor er det vigtigt, at denoffentlige ramme om børn og unges opvækst og uddannelse er optimal iforhold til tidens udfordringer. Hvis det ikke er tilfældet, er tiden inde tilfornyelse – også i Haderslev.Opsummeret, på kort og forståelig dansk:• Nærhed• Tværfaglighed• Decentrale løsninger• Specialisering af faglighed• Dette er essensen af Haderslev reformen.På baggrund af reformen vælger politikerne senere på året at prioritere alderes energi og sparsomme økonomi på skoleområdet, grundstammen forbørn og unge.I mellemtiden fortsætter vi ekskursionerne, nu til Grejsdalen v/ Vejle ogDrejens børneinstitution v/ Kolding – forberedelse er altid fornuftig ogvores øjne skærpes på - hvordan vi kunne ønske os at en kommendeinstitution tager sig ud.Endvidere laver vi vedtægtsændringer, således at der er mulighed for at”gennemgående” personer, som sidder i styregruppen, kan forblive igruppen – hvorved der opretholdes kontinuitet og focus på projekt NYbørnehave.


For at holde forældrenes focus på hvorfor vi ønsker en institution medselveje status, udarbejdes sammen med DLO denne flyer, som ses bagvedmig.2011Politikerne afsætter 1,7 mio. kroner til projekt NY børnehave – den totalebyggesum berammes nu til 16 mio. kroner, fra politisk side støttes ideen,men økonomien sætter igen begrænsninger – men vi, bestyrelserne, har”bidt” os fast – vi tror fortsat på at det kan lykkes.2011 bliver året hvor der sættes focus på dagtilbudsstrukturen, fra politiskside, visionen bliver bl.a. at udbuddet af institutioner skal reduceres fra nu38 – 25 institutioner, i 2014.Kommunen ønsker at der skal være mulighed for at forældre kan tilvælgeforskelligheden - mangfoldigheden på dagtilbudsområdet, selvom deprivate tilbud, ikke er en kommunal ønskesituation, idet de frie markedskræfter ikke kan forhindres, borgerne kan vælge blandt:• Privat el. kommunal dagpleje• Privat, kommunal el. selvejende børneinstitutioner, både som alm.børnehave og 0-6 års institution.På baggrund af ovenstående tilkendegivelser – vejre vi efter lang tidmorgenluft – vi i styregruppen mener, langsomt at kunne se lidt lysforenden af tunnelen.Kommunen forelægger os forskellige placeringsmuligheder og er lydhøroverfor os, når vi prioritere deres placeringsmuligheder, men de giver osogså et aktivt modspil.De selvejende er dog hele tiden på forkant idet:• vi er aktive i samarbejdet• vi sætter gang i en proces om at lave læreplan sammen• vi hyrer en innovationskonsulent som får personalet til at blive klarover hvordan og hvilket indhold den nye institution skal have og isamarbejde med konsulenten bliver den nye institutionsværdigrundlag lavet færdigt.• vi kobler også i denne proces de 2 bestyrelser på, så alle er enige omhvad vej vi skal gå.Opsummeret, på kort og forståelig dansk:


Vi tør være progressive, nytænkende og nyskabende, lege med visionerneog give os selv hjemmearbejde for, således at vi altid fremstår knivskarpeog beredte, til enhver dialog med kommunen.2012Kommunen bliver mere og mere samarbejdsvillige, de tilbyder os nu, atopføre en institution til vores formål, vi må overtage deresarkitekttegninger af en nyopført inst. et andet sted i kommunen,.Vi tager på ekskursion til den nyopførte institution og bliver samtidigtmere inspireret, til at ville og kunne påtage os opgaven til at bygge selv, viønsker at eje vores egen grund og bygning – altså være herre i eget hus.Gennembruddet kommer 8AUG12 kommunen bevilger penge til at kunnegennemføre vores projekt, med flg. ordlyd:”Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at derindledes forhandling med bestyrelserne i Povlsbjerg ogSøndergades børnehaver med henblik på byggeri af nyselvejende institution med plads til 120 børn (0-6 år), indenforen kommunal lånegarantistillelse svarende til den kommunaleanlægsramme på 20 mio. kr.”• 10 mio. kroner i 2013• 10 mio. kroner i 2014Som jeg skrev til Morten Kyst, fra DLO dagen efter:MortenHURRA - eller hvad skal man sige til nedenstående resultat, vi smilerbredt her i SønderjyllandSamtidigt med at udføre den daglige drift har bestyrelserne / styregruppenafholdt et utal af møder med politikerne, mhp. at holde ”gryden i kog”. Dethar trukket ”tænder ud” – men vi har fortsat med at kæmpe for vores idé.


Styregruppen har valgt at engagere en projektleder, Christian Duus, til athjælpe os med alle de praktiske ting, som vi nu står overfor, vi harudstukket retningslinier og projektlederen agere som styregruppensforlængede arm.Indenfor de sidste 3 mdr. har kommunen også valgt at ansætte sammeprojektleder til at hjælpe dem med diverse byggeprojekter i sammeområde, hvorved der opnås en synergi effekt for begge parter og denøkonomiske regning deles på de områder, som har fælles interesse.Fra dag 1 – har vi indikeret overfor politikerne at vi ønsker ikke at blivesammenlagt, førend indvielsessnoren er klippet – vi har altid været klare ispyttet og turde sige fra, på et sagligt og ærligt grundlag, hvilket jeg tror, atpolitikerne har haft stor respekt for.Den nye børneinstitution bliver placeret ved vores idrætshaller, i Vojensby, idet vi sammen med UCSYD har udarbejdet en vision omkring hvaddenne inst. skal kunne tilbyde:• Sunde aktiviteter, fællesskab og kreativitet• Sund kost• Trivsel og motion• Sundhedspædagogik, der er i tråd med kommunens visioner påsundhedsområdet.Herved mener vi at børnene stimuleres på det fysiske, mentale og socialeområde, mens de er i institutionen.UCSYD har hjulpet personalegruppen med at få skabt visionen for etfælles værdigrundlag.Gennem hele denne proces har vi som selvejende aldrig været bange for attage arbejdsgiverrollen på os, hele vejen igennem har vi kæmpet for:• Faglighed & pædagogik• Børns trivsel• Bestyrelserne er inddraget og engageret, i hele projektet, der tænkesvisionært – ud af boxen, vi ser ikke på begrænsningerne, menfocusere på mulighederne.


I den netop forgangne weekend, har personale, bestyrelser, styregruppe ogprojektleder, været på tur til:• Hørning for at se Danmarks største børnehave (250 børn), byggetudfra OPP visionen. OPP er Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) etinstrument til at løse en offentlig opgave i et samarbejde mellem detoffentlige og private aktører.• Fredericia for at se Lucinahaven, 3 år gammel institution.• Undløse, for at se det 8 kantede børnehus, nu 4 år efter opførslen.• Ekskursionen skal ses som en form for studietur, hvor hver enkeltbesøgte børnehave blev ratet på et scoringsskema ud fra kriterier,såsom:• Adgangsforhold, ude områder (hygge / hvile steder /aktivitetsmuligheder)• Indgangsområdet, omklædning, gulv – lys - luftighed• Stuer, fællesrum, toiletter, personaleforhold osv..• Alle disse input sammenkoger vores projektleder, således at vi kanforsøge at skabe én for os så ideel børnehave som muligt, hvor vi fårmest muligt for pengene.Vi står nu der – hvor vi har valgt den fysiske placering og skal nu lavevalget af hvordan vores nye fælles fremtid skal tage sig ud – som ennybygget institution, hvor børnene i Vojens kan stortrives mange år ud ifremtiden – alt dette kan kun ske, fordi der igen, var en flok visionæreforældre og personalemedlemmer, der turde gå imod strømmen og kæmpefor det som de troede på og udvise rettidig omhu.På vegne af Povlsbjerg & Søndergade børnehaver, vil jeg gerne sigeDLO – 1000 TAK for al den hjælp og støtte I har ydet os igennemtiden og vi håber, at denne beretning vil give andre gejst til at turdekæmpe, til fordel for de selvejende institutioner virke i Danmark.

More magazines by this user
Similar magazines