Samarbejdsplan 2013 - Politi

haderslev.dk
  • No tags were found...

Samarbejdsplan 2013 - Politi

Samarbejdsplan 2013for samarbejdet mellemSyd- og Sønderjyllands Politi ogkommunerne i politikredsenAabenraaEsbjergFanøHaderslevSønderborgTønderVardeVejen


1 Indsatsområder i 2013Følgende indsatsområder til genstand for en særlig indsats i det kredsoglokalrådsbaserede samarbejde mellem politi, kommuner og andresamarbejdspartnere i 2013:• Overgreb mod børn• Indsats i forhold til børn og unge med særlige behov• Sikker Trafik• Indsats mod indbrud og hæleriIndsatsen vedrørende overgreb mod børn skal sikre, at politi, kommunerog andre samarbejdspartnere til enhver tid har fokus på at forebygge samtreagere hurtigt og effektivt ved overgreb mod børn, såvel voldelige somseksuelle overgreb.I forhold til børn og unge med særlige behov skal indsatsen sikre atpoliti, kommuner og andre samarbejdspartnere helhedsorienteret,tværsektorielt og målrettet – ved en tidlig indsats – forebygger kriminalitet ogutryghedsskabende adfærd blandt børn og unge.Formålet med Sikker Trafik er at gøre børn, unge og voksne til ansvarligeog risikobevidste trafikanter – som på sigt kan bidrage til, at antallet aftrafikdræbte og tilskadekomne fortsat viser en faldende tendens.Indsats mod indbrud og hæleri har bl.a. til formål at understøtte den fællesindsats i forhold til indbrudskriminalitet, så borgeren fortsat kan føle sig tryg ieget hjem.I lokalrådenes samordnede handleplaner findes andre lokale tiltag, som ikkeer nævnt i samarbejdsplanen. De er ikke glemt, men samarbejdsplanen ogkataloget over aktiviteter skal sætte retning i det daglige arbejde, både detforebyggende og reaktive arbejde.Den overordnede samarbejdsplan skal sikre, at kursen holdes. I skeametpå næste side findes en oversigt over de aktiviteter, som repræsentanter frapolitiet og kommunerne i forbindelse med en fælles temadag har besluttetat iværksætte i 2013 for at understøtte indsatsområderne.


2 Sådan følges der opSamarbejdsplanen for 2013 indeholder 4 indsatsområder. Fokus påindsatsområderne og de dertil knyttede aktiviteter forventes at føre til størretryghed for alle borgere i Syd- og Sønderjylland.Der er løbende behov for at vide om initiativerne gør en forskel, ellerom der er behov for justeringer. Derfor måles der via nogle nærmerefastlagte indikatorer på aktiviteternes gennemførelse og effekt i forhold tilindsatsområderne:Overgreb mod børnIndikatorer: Integration af børnehus/satellit i de nuværende samarbejdsfora,vidensdeling mellem politi og kommuner samt kommunerne imellem.Sikker TrafikIndikatorer: Alle skoler og dagsinstitutioner har udarbejdet trafikpolitik oglokalråd har kommunikeret om tiltaget.Indbrud i privat beboelse og hæleriIndikatorer: Fald i antallet af anmeldelser om indbrud, Projekt ”ekstra øjne”implementeret i alle kommuner, lokalråd har kommunikeret om hæleri,politiets og kommunernes hjemmesider har fokus på nabohjælp.Adfærdsvanskelige børn og ungeIndikatorer: Færre domsanbragte børn, gennemførte arrangementer, hvorfokus har været forældreinvolvering, involvering af frivillige hjælpere.Lokalrådene afrapporterer til sekretariatschefen hos Syd- og SønderjyllandsPoliti (sekretær for Kredsrådet) den 1. september og 1. december 2013.Kredsrådet orienteres efterfølgende om resultaterne.3 Lokale samarbejdsforaKredsrådKredsrådet er lokalsamarbejdets øverste strategiske forum, hvor der drøftesspørgsmål af almindelig karakter om politiets virksomhed og organisation.Kredsrådet drøfter desuden spørgsmål om kriminalitetsudviklingen og detoverordnede samarbejde mellem politiet og lokalsamfundet.


Kredsrådet drøfter endvidere områder, hvor der er behov for at sikresammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, navnlig iforbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende indsats.På baggrund af politiets analyser af kriminalitetsudviklingen i området ogefter nærmere drøftelse fastlægger Kredsrådet årlige indsatsområder oggodkender aktiviteter, som alle lokalråd skal arbejde med for at understøttede valgte indsatsområder.Kredsrådet for Syd- og Sønderjylland består af borgmestrene i Sønderborg,Aabenraa, Tønder, Haderslev, Vejen, Varde, Fanø og Esbjerg samtpolitidirektøren for Syd- og Sønderjyllands Politi.I møderne deltager også kommunaldirektørerne fra de nævntekommuner samt stabschefen, chefpolitiinspektøren, politiinspektøren forlokalpolitiet samt lederen af Det Kriminalpræventive Sekretariat. Politietssekretariatschef deltager og fungerer som sekretær for kredsrådet.Politidirektøren er formand for Kredsrådet og borgmesteren i Sønderborg ervalgt som næstformand.Lokalråd – kommune og politiLokalrådene er det operationelle forum for lokalsamarbejdet og har ansvaretfor den nærmere udmøntning af de af kredsrådet udpegede indsatsområder,ligesom lokalrådene løbende orienterer Kredsrådet om status på deiværksatte aktiviteter.Lokalrådene skal endvidere sikre en tæt kontakt til lokalsamfundet ogderigennem fremme det kriminalpræventive og kriminalitetsbekæmpendearbejde.Lokalrådene består som udgangspunkt af lederen af lokalpolitiet (formand),lokalpolitiets sektionsleder for forebyggelse, fagchefer eller direktørerfra kommunen, udvalgte faglige medarbejdere fra det forebyggende ogkriminalitetsbekæmpende arbejde samt en sekretær.


4 Oversigt over centrale samarbejdsfora i Syd ogSønderjyllands politikredsSyd- og Sønderjyllands Politi indgår i en lang række samarbejdsfora,med repræsentanter fra kommuner, andre offentlige myndigheder oginteresseorganisationer.Herunder findes en samlet oversigt over de forskellige samarbejdsfora,formålet med dem, samt rammerne for deres virke.Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhedLovgrundlag Retsplejelovens § 112FormålSikre sammenhæng i politiets og kommunernesopgavevaretagelse, navnlig i forbindelse med den lokalekriminalitetsforebyggende indsats.PlanerDer udarbejdes en årlig samarbejdsplanSnitflader IngenDeltagere Politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, der indgår i politikredsenÅrlige møder Mindst 4Lokalråd Spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende ogforebyggende indsatser i lokalområdetLovgrundlag Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokalesamarbejdsforaFormålSikre en lokalt funderet udmøntning af nationale strategier eller de afkredsrådet udpegede indsatsområderHandleplaner Der udarbejdes årlige samordnede handleplanerSnitflader Kommunens SSP-medarbejdereDeltagere Ledere fra den relevante lokalstation samt repræsentanter fra kommunenÅrlige møder Mindst 4Lokalråd+ Udmøntning af kreds- og lokalråds initiativerLovgrundlag Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokalesamarbejdsforaFormålVurderer løbende kriminalitetsudviklingen og fremkommer medanbefalinger til løsning af aktuelle problemstillinger i lokal-omådetHandleplaner IngenSnitflader LokalrådDeltagere Lokalpolitiet, repræsentanter fra kommune og skoleregi. Derudover kander deltage personer fra Fritids- og idrætsforeninger, boligforeninger mv.Årlige møder Mindst 4SSP og SSP+ Kriminalpræventivt arbejde for unge op til 25 årLovgrundlag Retsplejelovens §§ 114 og 115FormålKriminalitetsforebyggende arbejdeHandleplaner IngenSnitflader LokalrådDeltagere Lokalpolitiet samt repræsentanter fra SSP-regiÅrlige møder Mindst 4


PSP-samarbejde, styre- og operativgrupper Indsatsen overfor socialt udsatte og psykisksyge personerLovgrundlag Retsplejelovens §§ 114 og 115 samt Justitsministeriets rundskrivelse af10. juli 2009 om PSP-samarbejdeFormålKoordination af de involverede myndigheders indsats i forhold til densærlige persongruppeHandleplaner IngenSnitflader Til øvrige fora på psykiatriområdetDeltagere Politiets kriminalpræventive sekretariat, kriminalforsorgen, SSPrepræsentanterog repræsentanter fra Region Syddanmark, PsykiatrienÅrlige møder Ca. 2 i styregruppe-regi – flere i operativgrupperneSSP Syd- og Sønderjylland Tværfaglige kriminalpræventive spørgsmålLovgrundlag Retsplejeloven §§ 114 og 115FormålUnderstøtte samarbejdet og forankringen af det kriminalpræventivearbejde i kommuner, politi og lokalrådHandleplaner IngenSnitflader Kreds- og lokalrådDeltagere Leder af politiets kriminalpræventive sekretariat samt kommunensfælles-medarbejder fra sekretariatet og SSP-medarbejdere fra de enkeltekommunerÅrlige møder Mindst 4KSPKoordineret udslusning fra fængsel eller ungdomsinstitutionLovgrundlag Retsplejeloven §§ 114 og115FormålStyrke ”den gode løsladelse” fra fængsel ellerungdomsinstiyutionHandleplaner IngenSnitflader Kreds- og lokalrådDeltagere Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politiÅrlige møder 1-2UngesamrådLovgrundlagFormålHandleplanerSnitfladerDeltagereÅrlige møderSpørgsmål i relation til unge lovovertrædereRetsplejelovens § 114 samt regeringens indsats modungdomskriminalitet, 2009 (”Mere konsekvens, opfølgning og omsorg”)Sikre en hurtig og effektiv anbefaling af, hvilke sanktioner og indsatser,der er behov for i sager mod unge under 18 år.IngenKreds- og lokalrådKommune, kriminalforsorgen og politiEfter behovSamråd vedrørende overgreb mod børnLovgrundlag Cirkulæreskrivelse af 20. december 2007 om etablering af lokalesamarbejdsforaFormålFremme forståelsen for de forskellige myndigheders handlemulighederHandleplaner IngenSnitflader Kreds- og lokalrådDeltagere Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og politiÅrlige møder 2 eller efter behovBanderådLovgrundlagFormålHandleplanerDen kriminalpræventive indsats mod bander i berørte områderRetsplejeloven, forarbejder til den såkaldte ”bandepakke”Inddrage og delagtiggøre lokale aktører i opgaven med at dæmme op forrekrutteringen til banderIngen


Snitflader Kreds- og lokalrådDeltagere Leder fra politiets efterforskningsafdeling og lokalpolitiet samtrepræsentanter fra Esbjerg og Vejen KommuneÅrlige møder Ca. 10ExitrådLovgrlundlagFormålHandleplanerSnitfladerDeltagereÅrlige møderBanderelaterede personerJustitsministeriets exit-programAt sikre hjælp til personer, der ønsker at forlade bandemiljøetIngenIngenKriminalforsorgen, kommuner og politi2 eller efter behovLedelsessekretariatet, Syd- og Sønderjyllands Politiwww.politi.dk/Sydsoenderjylland

More magazines by this user
Similar magazines