Vejen til en nat- børnehave i Hjørring

infolink.elbo.dk
  • No tags were found...

Vejen til en nat- børnehave i Hjørring

7Vejen til en natbørnehavei Hjørring77777 77At kæmpe for en sag kan være sejt, når man tror man er den eneste, der tror på den. Mengiv ikke op, – det er ikke så uoverskueligt endda, lyder det fra en mor i Hjørring.AF MARIE LADE, MEDLEM AF AKTIONSGRUPPEN I HJØRRINGelt tilfældigt mødte jeg LO formandOle Carlsen i forbindelsemed valgkampen november 2001.Vi kom til at diskutere det pasningsproblemjeg havde i forbindelse med mit arbejdeog med skiftende vagter. Der skulleikke mange argumenter til før Olevar grebet af problematikken.Vi blev enige om at sætte ossammen og finde ud af,hvor mange arbejdespladseri Hjørring, der kendtetil problematikken:arbejde på skæve tider,og hvilke problemer deansatte havde i denforbindelse, og ikkemindst, hvilke løsningerde fandt på disse.Derfor inviterede LOHjørring i marts 2002forældregruppen fordaginstitutionerne,BUPL, PMF, FOA, HK,NNF, FTF/LO, og tillidsræpsentanterpå Hjørring Sygehustil et møde. Målet var atsætte politisk fokus på problematikken.Dem som viste sig at være aktiv interessereti problematikken var BUPL, dagplejebestyrelsens repræsentant, HK og LO formandenselvfølgelig, da han var primusmotor både økonomisk og politisk i voreslille arbejdes gruppe. Undertegnet varbruger repræsentant, og dermed drevet afet behov, og en vilje til at få målet opfyldt.Nemlig, en institution der har åben 7 dageom ugen, 24 timer idøgnet. Intetmindre villevære tilfredsstillende,da helearbejdsmarkedetsarbejdstider skullekunne rummes i en fremtidigløsning.I gruppen blev vi hurtigtenig om at problemetvar stort alle steder,og at vi ville arbejdevidere medproblematikken.Vi fik kontaktmed Lone StensigJakobsgaardfra ProjektBørnepasningunderDLOs ledelse, som deltog i et par af voresmøder, og hjalp med at få struktureret arbejdsprocessen.I August 2002 var vi fire fra gruppen somtog til Slagelse for at se på Børnegården.De havde på det tidspunkt to års erfaringmed deres Natugle. Det gav os et godt billedeaf, hvordan en institution rent praktiskkunne se ud og fungere. Og ikkemindst høre, hvordan de politiske argumentervar brugt i deres opstartsfase. Viså hvilke brugere der var, hvordan børneneoplevede det at sove i en institution,og hvordan personalet organiserede sig.Det var til stor gavn i resten af vores arbejdsproces,at vi havde billederne fraSlagelse at tale ud fra.I efteråret 2002 arbejdede vi på at synliggørevores projekt i medierne. Vi samledeog beskrev cases. Vi havde spot i lokalradioen,med forældre, som havde pasningsproblemer. Vi skrev synspunkter til lokalaviserne.Vi snakkede med journalistersom blev engageret i projektet. Vi besluttedeat vi ville lave en brugerundersøgelse,som skulle løbe af staben i februar2003. Målet var at vores arbejde skullesamles i en mappe og præsenteres for byrådetinden budget forhandlingerne forår 2004 endeligt gik igang.I januar 2003 fik vi udarbejdetet spørgeskema med inspirationfra Lone Stensig Jakobsgaard. Denblev indrykket i den lokale ugeavis, sombliver uddelt gratis til alle husstande iHjørring. Man kunne klippe spørgeskemaetud og sende ind, eller man kunnegå på LO´s hjemmeside og svare ad denvej.BØRNS HVERDAG NR. 5 – SEPTEMBER 2003


Vi blev positivt overraskede over densvar procent vi fik tilbage, og ikke mindstover hvor stort behov, undersøgelsen visteat der var.Nemlig at 53 familier havde et pasningsbehovud over normale åbningstider.I de 53 familier var der 72 børn. Ud af de53 familier var der en 10 som var enligforsørger. Det overraskede os meget,men bekræftede os i at problemet erstort og bredt fordelt i befolkningen.Myten om at det kun er den enlige moder,der har pasningsproblemer, blev grundigtaflivet.I aftentimerne var der 39 familier med 61børn som havde pasningsbehov. Om nattenvar der 20 familier med 27 børn somhavde pasningsbehov. Og i weekendenvar der 35 familier med 56 børn som havdepasningsbehov.Det endte med at vi valgte at invitere lederog souschef fra Natuglen i Slagelseover til Byrådsmødet d. 28 maj 2003, ogkun fremvise informationsmateriale fraandre institutioner i præsentationsmappen,sammen med svar på spørgeskemaet,case beskrivelserne og artikler ogsynspunkter. Og derfra lade det være optil Børne- og Undervisningsudvalget atbeslutte den form som en institution evt.skal have i Hjørring.Efter en 1 1 /2 times møde i byrådet, hvorOle Carlsen, distriktschefen for DA –Nordjyllands og jeg holdt et kort indlæg,og efterfølgende Natuglens folk havdevist billeder og beskrevet deres institution,var der mange ivrige spørgsmål frabyrådets medlemmer. Det hele endtemed at Borgmesteren beordrede BørneogUndervisningsudvalget til, at kommemed et forslag til budget forhandlingerne2004.Det er så dér vi er nu. Vi venter på, hvadBørne- og Undervisningsudvalget kommermed af forslag. Vi sidder med en positivfornemmelse i maven af, at det hermåske lykkes. Hvis ikke så må vi kikkepå det igen, men indtil videre er vi gladeog tilfredse med forløbet så langt. Og kankun opfordre andre til at gå i krig med ettilsvarende projekt. Det er ikke uoverskueligt!Der har været en utrolig stor medieinteressefor vores projekt. Der har væretindslag i TV-avisen, flere gange i radioavisen,flere gange TV-2/Nord, NordjyskeStifstidende har bragt adskillige indslag,foruden indslag i den lokale radio.Lige op til at spørgeskemaet kom i avisen,havde vi igen et par synspunkter iavisen, og interview i lokalradioen ANR.Vi havde møde med vores socialdemokratiskeborgmester Bent Brown, for atorientere ham om vores tanker og projektet.Han inviterede os til byrådsmødefor at præsentere det færdige projekt d.28 maj 2003, og han var positiv indstilledeover for os.Undervejs i forløbet havde Ole Carlsen isin position som LO formand informeretden Socialdemokratiske bestyrelse og byrådsgruppe,og havde fået deres opbakningtil at arbejde videre med projekt natbørnehave.Nu var vi godt på den anden side på spørgeskemaundersøgelsen,og april 2003 forløbmed den dokumenterende fase, hvorvi skulle lave en præsentationsmappe tilbyrådsmedlemmerne.Der fik vi igen behov for at se på nogleeksempler for, hvordan det kunne udformesi praksis, og tog derfor til Nørresundbyfor at kikke på DaginstitutionenFuglsang.BØRNS HVERDAG NR. 5 – SEPTEMBER 2003

More magazines by this user
Similar magazines