Vis rapport

jordforurening.info

Vis rapport

I det følgende vil de principper blive gennemgået hver for sig, som er vurderet anvendelige. Det

skal holdes for øje, at hver metode oftest bliver anvendt i sammenhæng med andre metoder.

Afhængigt af de anvendte analysemetoder vil andre forbindelser end kulbrinter interferere. Det

drejer sig om mere polære forbindelser, her kan nævnes eksempelvis phenoler, carboxylsyrer,

naphthensyre, alkoholer og lipider [6,7].

6.1 n-alkaner

I råolie er n-alkanerne de karakteristiske forbindelser. Derfor er de også karakteristiske i de fleste

olieprodukter, bortset fra i de mest flygtige produkter som benzin. n-alkan fordelingen er i typiske

olieprodukter præget af, at to naboforbindelser i den homologe række, f.eks. n-C20 og n-C21,

forekommer i næsten lige stor koncentration, og at en ændring er jævnt fordelt, således at der

fremkommer en karakteristisk klokkeformet fordeling.

I biologisk materiale er der også n-alkaner til stede. Karakteristisk for de biogene n-alkaner er, at

der er en kraftig overrepræsentation af de ulige kædelængder, altså n-C20 < n-C21. Landplanterne

indeholder de længere alkaner, især C25, C27 og C29, mens det for phytoplankton især er C17.

Dette har ført til en karakteriseringsform, hvor fordelingen mellem de lige og de ulige kædelængder

udtrykkes som CPI (Carbon Preference Index) [8,9], som kan beregnes efter følgende

formler:

CPI

CPI

15−

21

25−

33

=

=

2 * ( C15

+ C17

+ C19

+ C21)

( C + C + C + C ) + ( C + C + C + C )

14

16

18

20

16

2 * ( C25

+ C27

+ C29

+ C31

+ C33

)

( C + C + C + C + C ) + ( C + C + C + C + C )

24

26

28

30

32

18

26

hvor eksempelvis C15 her repræsenterer koncentrationen af n-alkan C15. Ved GC-FID og GC-MS

vil responset (areal eller tophøjde) være et tilfredsstillende mål til gennemførelse af beregningen,

og en egentlig bestemmelse af koncentrationen (kalibrering) er ikke nødvendig. Ved at summere

over et intervallerne 15 til 21 henholdsvis 25 til 33 opnås, at en stigende eller faldende tendens

på grund af kogepunktsfordelingen i et givet produkt ikke påvirker resultatet nævneværdigt. Det

samme opnås ved, at der divideres med både de lige alkaner n-1 og n+1. I et mineralolieprodukt

vil CPI være 1. Et CPI25-33 større end 1 vil indikere et bidrag fra jordlevende planter, mens et

CPI15-21 større end 1 vil indikere et bidrag af mikroalger [8,9].

Tilbage i 1970 er der publiceret en undersøgelse, som viser n-alkanfordelingen i voks fra 17 typiske

landplanter [10]. I ukomplicerede tilfælde uden forvitring vil der kunne foretages en identifikation

af planten på grundlag af dette mønster.

I kraftigt forvitrede olieprodukter vil n-alkanerne ikke være identificerbare ved GC-FID, da de er

blandt de forbindelser, der nedbrydes hurtigst [9]. n-alkanerne stammende fra alger eller fytoplankton

vil være mere udsatte for nedbrydning end n-alkanerne fra plantevoks [8].Der forventes

dog at være mulighed for at bestemme n-alkanerne i spormængder ved GC-MS blandt de kroma-

20

28

22

30

32

34

More magazines by this user
Similar magazines