Vis rapport

jordforurening.info

Vis rapport

1. SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

Mulighederne for at skelne mellem kulbrinter af mineralolieoprindelse (petrogen oprindelse) eller

stammende fra planterester (biogen oprindelse) i forbindelse med jordanalyser er forsøgt afklaret

i denne rapport. Rapporten er baseret på oplysninger indsamlet fra danske miljølaboratorier

og fra gennemgang af den tilgængelige videnskabelige litteratur omhandlende

olieforureninger. Mere end 10 metoder til at bestemme kulbrinters oprindelse nævnes i litteraturen.

De fleste omhandler, hvordan man identificerer/karakteriserer forskellige olieprodukter. På

baggrund af de gennemgåede teknikker foreslås et system baseret på velkendte principper, der

ikke er i modstrid med de nuværende udokumenterede rutiner. Principperne skal blot systematiseres

og standardiseres:

1. Normal GC-FID analyse med bestemmelse af kulbrintesum

2. Systematisk, supplerende karakterisering af GC-FID-informationer

3. Ny ekstraktion med fjernelse af polære kulbrinter ved oprensning

��GC-FID analyse

4. Analyse af det oprensede ekstrakt ved GC-MS for

��biomarkører og andre mættede forbindelser

��aromatiske forbindelser, herunder PAH og især methylerede PAH-forbindelser

Efter hvert trin vurderes, om der er opnået tilstrækkelige informationer til at afgøre, om et målt

kulbrinteindhold er primært petrogent eller primært biogent.

Den nødvendige udviklingsindsats omfatter, foruden anvendelse/udvikling af standardiserede

analysemetoder, udvikling af standardiseret databehandling og standardiserede klassificeringsgrænser.

Tilvejebringelse heraf kan sikres ved en målrettet, kortere indsats. Det skal bemærkes,

at systemet alene vil give mulighed for en standardiseret kvalitativ vurdering af oprindelsen af

kulbrinter som overvejende petrogene eller biogene.

Der kan udfra de nu tilgængelige oplysninger ikke peges på én eller flere metoder, der med sikkerhed

og indenfor en kortsigtet, målrettet indsats vil kunne udvikles til kvantitativ opdeling

imellem petrogene og biogene kulbrinter i blandinger. I forskningssammenhæng og med henblik

på mere langsigtet anvendelse anbefales at arbejde for udvikling af kvantitative metoder. Hertil

kan flere metoder foreslås, men ingen er fundet dokumenteret og benyttet i de tilgængelige oplysninger

på en måde, så de umiddelbart kan betragtes som de eneste oplagte kandidatmetoder

for en forskningsindsats.

En del af de foreslåede principper til systematisk karakterisering af kulbrinternes sammensætning

vil tillige kunne benyttes til bedømmelse af eksempelvis nedbrydningsgraden af biologisk

renset jord eller fastlæggelse af kilder til kulbrinteforureninger.

More magazines by this user
Similar magazines