Rapport-Aktiviteter-resultater-og-perspektiver-2015-Læsevenlig

skf.dk
  • No tags were found...

Rapport-Aktiviteter-resultater-og-perspektiver-2015-Læsevenlig

Den Sociale KapitalfondAktiviteter og resultater 2014IndholdFORORD “ Vi investerer i menneskelig og økonomisk succes” 4MISSION At forene social og forretningsmæssig succes 6INVESTERING Social gazelle med vokseværk 8HISTORIEN Fra spæd idé til strategisk satsning 10INVESTERING Verdensberømt virksomhed på vej til bæredygtig vækst 12ORGANISATION Hvem står bag 14SOCIAL STARTUP Fra hobbyprojekt til social virksomhed 16AKTIVITETER Investeringer 18OG RESULTATER Det Sociale Vækstprogram 20Social StartUp 22Øvrige resultater 23Sådan er midlerne anvendt 24Måder vi arbejder på 25Vores forandringsteori 25INVESTERING Mursten med mening 26SPØRGSMÅL 1 Kan man skabe kommercielt succesfulde 28sociale virksomheder?DET SOCIALE Når mange kokke gavner 30VÆKSTPROGRAMSPØRGSMÅL 2 Kan man skabe en finansielt bæredygtig 32social investeringsfond?INVESTERING Vækst efter privatisering 34PERSPEKTIV Alle kan noget 36MINISTEREN Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder 38INDEX Portefølje- og programvirksomheder 2012-14 40


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 5en ny måde at organisere og bedrivealmennyttigt arbejde på, som kombinerertilgange fra kommercielle venturefonde medfilantropi – kaldet venturefilantropi.TrygFonden er ikke alene om indsatsen.Den Sociale Kapitalfond får flot støtte afvores kompetencepartnere Accenture,Accura og EY (Ernst & Young). Samtidigsamarbejder Fondens managementteamog Beskæftigelsesministeriet ved Styrelsenfor Arbejdsmarked og Rekruttering omDet Sociale Vækstprogram, der siden 2013målrettet har hjulpet socialøkonomiskevirksomheder med forretningsudvikling.Endelig er vi er glade for og stolte over, atVELUX FONDEN i samfinansiering medVILLUM FONDEN i 2014 har valgt at støtteop om Den Sociale Kapitalfonds arbejde veden større donation. Takket være VELUXFONDEN har vi etableret Social StartUp,Danmarks første accelerator for socialeiværksættere, som giver sociale startups enstærk start via målrettet kompetencestøtteog opstartskapital.Den Sociale Kapitalfond har således udvikletsig meget siden etableringen i 2011 oger i dag omdrejningspunkt for en indsatsfor sociale iværksættere i hele forløbet fraopstart til optimering og skalering. Meddenne rapport gør vi for første gang samletstatus over alle disse aktiviteter.


Den Sociale KapitalfondMissionAktiviteter, resultater og perspektiverSide 6At forenesocial ogforretningsmæssigsuccesAlt for mange mennesker deltager ikke aktivt på arbejdsmarkedeti Danmark på grund af fysiske, psykiske ogsociale problemer. Over 400.000 danskere mellem 16 og64 år anslås af Beskæftigelsesministeriet at have andre problemerend ledighed at slås med. Dermed står de uden for et af de mestcentrale fællesskaber i Danmark – til skade for både den enkeltestrivsel og tryghed og for samfundets sammenhængskraft og økonomiskebæredygtighed. Danske virksomheder spiller en væsentligrolle med hensyn til at løse denne udfordring. Hvis flere virksomhedertager et større ansvar for at inkludere udsatte menneskerog gøre en særlig indsats, får flere udsatte mulighed for at blive endel af arbejdsfællesskabet. Udfordringen er, at virksomhedernesamtidig skal være konkurrencedygtige for at bevare og skabe nyearbejdspladser og velstand i det hele taget. Derfor skal vi findebedre måder at kombinere løsningen af de to opgaver på, så flerevirksomheder får den sociale og økonomiske bundlinje til at gåhånd i hånd. Og vi skal finde en måde at løse udfordringen på, somer så økonomisk effektiv som muligt.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 7Udfordringen er ikke unik for Danmark. Den findes over hele verden,men én løsningsmodel tiltrækker stadig mere opmærksomhed påtværs af landegrænser: Sociale iværksættere, dvs. mennesker somløser sociale problemer ved at drive forretning.Hvor andre ser udfordringer og begrænsninger, ser de sociale iværksættereogså muligheder og potentialer, når fokus er på at udvikleog ansætte udsatte mennesker. Og når sociale iværksættere er bedst,formår de at forene social og forretningsmæssig succes. Det gør demtil særligt relevante rollemodeller og inspirationskilder for danskerhvervsliv.De sociale iværksættere understøttes i stigende grad af sociale investorer,der bruger finansielle værktøjer til at forfølge sociale mål.Det er idégrundlaget bag Den Sociale Kapitalfond, som i disse årforsøger at finde svarene på to centrale spørgsmål:1. 2.Kan man skabesuccesfuldesociale virksomheder?Kan man skabe en finansieltbæredygtigsocial investeringsfond?Den Sociale Kapitalfond vil udvikle succesfuldesociale virksomheder for at sikre flere pladser ifællesskabet til udsatte mennesker og skabe nyerolle modeller for danske iværksættere samt småog mellemstore virksomheder (SMV’er). Det erher, 80 pct. af alle nye job skabes.Den Sociale Kapitalfond vil undersøge og teste,hvad der er de optimale investeringsområder,hvis målet er at udvikle succesfulde socialevirksomheder via investeringer, hvor afkastet istørst muligt omfang finansierer indsatsen. Detlangsigtede perspektiv er en social indsats, derbetaler sig selv.Undervejs i vores søgen efter svarene vil vi teste forskellige tilgange til,hvordan sociale virksomheder og investeringer kan bidrage til, at flerefår en plads i fællesskabet.SocialeorganisationerSocialøkonomiskevirksomhederSocialtfokuseredevirksomhederTraditionellevirksomhederKunfundraising,ingenforretningFundraisingogforretningPotentieltbæredygtige>75%forretningsbaseretBreak even– al indkomstfraforretningProfitabel– overskudgeninvesteresProfitdistribution– socialtdrevetCSRvirksomhedVirksomheduddelerandel afoverskud tilvelgørenhedMainstreammarkedsdrevetvirksomhedSociale virksomhederDen Sociale Kapitalfond investerer isociale virksomheder


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 8InvesteringSocialgazelle medvokseværkDer er gang i telefonerne hos Telehandelshuset. Virksomhedensmedarbejdere taler hver måned med over10.000 mennesker, uden at kunderne ved, at der i denanden ende sidder et menneske med synshandicap.Flertallet af Telehandelshusets medarbejdere er nemlig blinde ellersvagtseende – en af de grupper, der har allersværest ved at få fodfæstepå arbejdsmarkedet.Hos Telehandelshuset er de svagtseende imidlertid et vigtigt aktiv,og virksomheden mangler efterhånden arbejdskraft. For forretningenvokser med rekordfart.Omsætningen i telemarketing er mere end fordoblet, siden samarbejdetmed Den Sociale Kapitalfond blev indledt i 2012. Det sammeer antallet af telemarketingmedarbejdere med synshandicap.“Samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond har virkelig flyttet ossom virksomhed. Vi har fået en helt ny infrastruktur med nye lokalerog state of the art telemarketing-software. Mentalitetsmæssigthar vi nu langt større fokus på rentabiliteten i løsning af opgavernefor vores kunder,” siger Connie Hasemann, direktør i Telehandelshuset.Rådgivning har stor værdiFor Telehandelshuset har pengene fra Den Sociale Kapitalfondværet vigtige, men rådgivningen og sparringen fremhæver ConnieHasemann som mindst lige så afgørende.“Vi har hele tiden haft ambitioner om at vokse,men vi vidste ikke, i hvilken retning, vi skulle gå.I det vadested fik vi uvurderlig hjælp. Det var,som om vi fik et landkort over, hvordan verdenkan udfolde sig, og hvordan man navigerer i den.”Telehandelshuset fik bl.a. hjælp af Den Sociale Kapitalfondskompetencepartnere Accenture, EY og Accura, til udvikling afstrategi, bedre økonomistyring og en styrket bestyrelse.TelehandelshusetEtableret 199522 faste medarbejdere, heraf 14 synshandicappede,samt 14 i uddannelse, arbejdsevneafklaringog praktik i virksomheden(per 31/12 2014).Connie Hasemann modtog i 2013 erhvervslivetsnobelpris, Oslo Business forPeace Award, som den første og hidtileneste dansker, for sin indsats med at udvikleTelehandelshusets unikke konceptog gøre det til en internationalt førendesocialøkonomisk virksomhed.Den Sociale Kapitalfond påbegyndte sininvestering i Telehandelshuset i 2012i form af et lån på 1 mio. kr. samt enbetydelig kompetenceinvestering.I september 2014 begyndte Telehandelshusetplanmæssigt, som den førsteinvestering, at betale sit lån tilbage.Midlerne vil blive geninvesteret i andresociale virksomheder.Telehandelshuset nåede i 2013 “gazellestatus”:Fire regnskabsår med kontinuerligvækst i omsætningen, mere end fordoblingaf omsætningen og samlet positivt primærresultati perioden. Børsen, der siden1995 årligt har identificeret Danmarksgazellevirksomheder, nominerer A/S’erog ApS’er og ikke S.m.b.A.’er somTelehandelshuset.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 9


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 10HistorienFra spædidé tilstrategisksatsningSiden arbejdet med at etablereDen Sociale Kapitalfond begyndte i 2010,har Fonden gennemgået flere udviklingsfaser:Fase 1> 2010-2011:EtableringLars Jannick Johansen påbegynder arbejdet med at undersøge grundlag,strategi og optimal organisationsform for en social venturefondmed fokus på inklusion af udsatte grupper i Danmark.Der indgås samarbejde med kompetencepartnerne Accura og EY(tidligere KPMG), der bidrager med omfattende støtte til Fondensetablering og arbejde. Senere, i 2012, indgås samarbejde medAccenture som tredje kompetencepartner.TrygFonden finansierer forstudiet og etablerer Den SocialeKapitalfond som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigtformål samt donerer grundkapitalen på 25 mio. kr. Den 8. december2011 godkendes Fonden af Erhvervsstyrelsen, og Danmarks førstesociale venturefond er en realitet.Fase 2> 2012-2013:Test af konceptI Fondens første investeringsperiode er målet at teste konceptet bagDen Sociale Kapitalfond, herunder om det er muligt at finde egnedeinvesteringsemner og udvikle relevante metoder til sociale ventureinvesteringer i praksis. Derudover ønsker Fonden at udbrede kendskabettil socialt iværksætteri i Danmark.Den Sociale Kapitalfond foretager i perioden sine første feminvesteringer. Desuden gennemføres en løbende kortlægning afsociale investeringsemner i Danmark. Der udvikles værktøjer til“social due diligence” samt test af metoder til måling af SocialReturn On Investment (SROI).Den Sociale Kapitalfonds managementteam vinder et EU-udbud underBeskæftigelsesministeriet om udvælgelse og udviklingsforløb for 12socialøkonomiske virksomheder i 2013-14. Det første hold underDet Sociale Vækstprogram begynder i april 2013.Den Sociale Kapitalfond bidrager i en lang række sammenhængemed sin viden og sine erfaringer, bl.a. ved deltagelse i regeringenssærlige udvalg for socialøkonomiske virksomheder og ved konferencer,publikationer og netværk, herunder i regi af bl.a. YoungGlobal Leaders under World Economic Forum, Skoll World Forum,Ashoka, m.fl.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 11VækstVirksomhedsfaserEtablering Optimering SkaleringTidFase 3> 2014-2018:UdviklingI Fondens nuværende strategiperiode er målet at videreudvikle ogoptimere investeringsarbejdet og skabe nye rollemodeller, der kaninspirere stadig flere iværksættere og virksomheder til at øge deressociale engagement.På baggrund af gode resultater med Den Sociale Kapitalfonds førsteinvesteringer beslutter TrygFonden i 2013 at donere yderligere 50mio. kr. i perioden 2014-17 til fem til syv nye investeringer samtopfølgningsinvesteringer i de bedste porteføljevirksomheder.Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering beslutter ultimo 2013på baggrund af de foreløbige, positive resultater at udvide Det SocialeVækstprogram med i alt 14,7 mio. kr. i perioden 2014-16, så yderligere20 socialøkonomiske virksomheder kan deltage i programmet.Regeringen gør dermed Det Sociale Vækstprogram til et af hovedinitiativernei sin 10-punktsplan for socialøkonomiske virksomheder iDanmark.VELUX FONDEN, i samfinansiering med VILLUM FONDEN,bevilger knap 22 mio. kr. til Den Sociale Kapitalfond til etablering afSocial StartUp, Danmarks første accelerator for sociale iværksættere,som vil skabe job til udsatte mennesker.Den Sociale Kapitalfond er fortsat aktivt engageret i vidensdeling oganvendt som best practice-case i både Danmark og udlandet.Idéen bag Den Sociale KapitalfondMange iværksættere og virksomheder harbrug for hjælp udefra i form af kapital ogkompetencer for at realisere deres fuldepotentiale.Med dette udgangspunkt bygger Den SocialeKapitalfond på en relativt simpel idé:At foretage risikovillige og langsigtedeinvesteringer i virksomheder med betydeligtudviklingspotentiale, ligesom det kendesfra traditionelle venturefonde. Men i stedetfor kommercielle virksomheder investererFonden i sociale virksomheder. Og i stedetfor traditionelle finansielle afkast er fokus påSocial Return On Investment (SROI).Da feltet af sociale iværksættere og virksomhederi Danmark endnu er lille, byggerFonden i første omgang på såkaldt venturefilantropi:Dens midler er donationer fraalmennyttige aktører, og midlerne investeresmålrettet i sociale virksomheder, hvor alleafkast geninvesteres.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 12Investering


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 13Verdensberømtvirksomhedpå vej tilbæredygtigvækstSpecialisterne bygger på et innovativt og verdensberømtkoncept, der er kopieret over hele verden:Brug af mennesker, der har autistens særlige sans fordetaljer og mønstergenkendelse til at lave bl.a.softwaretest og løse komplicerede dataregistreringsopgavermed kvalitet i særklasse.Den Sociale kapitalfond gik i 2012 ind som investor for athjælpe Specialisterne med at blive økonomisk bæredygtigog over tid opnå den vækst, som virksomheden og dens“specialister” har potentiale til.Det har krævet et langt, sejt træk, herunder ændring af virksomhedensorganisation og strategi, hvor fokus nu mere er på atudnytte virksomhedens viden til at uddanne og jobplacerespecialistpersonligheder i andre virksomheder – frem for alene atgå efter at opbygge egen stor konsulentvirksomhed. I 2014 erindsatsen begyndt at slå synligt igennem, med fornyet vækst ogdet bedste driftsresultat nogensinde.Fakta: Specialisterne ApSEtableret 200350 medarbejdere, heraf 34 specialister medforskellige former for autisme, samt 45 iarbejdsevneafklaringsforløb og under SærligtTilrettelagt Uddannelse (STU) i virksomheden(per 31/12 2014)Specialisterne er over hele verden anerkendtsom en banebrydende, innovativ socialvirksomhed og har modtaget en lang rækkepriser og udmærkelserDen Sociale Kapitalfond investerede2 mio. kr. i Specialisterne i 2012


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 14OrganisationBESTYRELSENfra venstreHvem står bagJuliane MeulengrachtBang,MBA, partner og socialentrepreneur, formand forMaternity Foundation,bestyrelsesmedlem iMary Fonden m.fl.Lars Jannick Johansen,Direktør for Den SocialeKapitalfond ManagementFormandGurli Martinussen,Direktør for TrygFondenKatinka Greve Leiner,Direktør for Ferd SosialeEntreprenører i Norge,bestyrelesmedlem i EVPA, m.fl.Dorthe Lysgaard,Projektchef i TrygFondenMads S. Rasmussen,Head of BusinessDevelopment,TryghedsGruppenPeter Engberg Jensen,Formand for FinansielStabilitet og PFA Investsamt bestyrelsesmedlem iPensionDanmark, LD, m.fl.Den Sociale Kapitalfond er etableretsom en social pendant til kommercielleventure- og kapitalfonde.TrygFonden har etableret den erhvervsdrivendefond, Den Sociale Kapitalfond, ogdoneret kapitalen, som finansierer Fondensinvesteringer i sociale virksomheder.VELUX FONDEN i samfinansiering medVILLUM FONDEN donerer i 2014 -17midler til gennemførelse af programmetSocial StartUp.Gurli Martinussen, TrygFondens direktør,er formand for Den Sociale Kapitalfondsbestyrelse.Adm. direktør Lars Jannick Johansen ståri spidsen for managementselskabet, dervaretager Fondens investeringsarbejde samtgennemfører Social StartUp.På baggrund af et vundet offentligt udbudgennemfører Den Sociale KapitalfondManagement i samarbejde med bl.a. Cabi(Netværks- og videnshus for socialt ansvar)desuden Det Sociale Vækstprogram forStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringunder Beskæftigelsesministeriet.Teknologisk Institut varetager eksternevaluering af programmet. En styregruppemed repræsentanter for Styrelsen forArbejdsmarked og Rekruttering, Socialstyrelsen,Erhvervs- og Vækstministerietsamt Cabi og Den Sociale KapitalfondManagement sikrer overordnet ledelse ogkvalitetskontrol af programmet.Om managementteametAntal:10 personer, heraf otte seniormedarbejdereog to nyuddannede (per 31/12 2014).Baggrund:Ledere og forretningsudviklere med 15-25års erhvervserfaring, alle med direktions- ogiværksættererfaringer.Kompetencer:Ventureinvesteringer, køb og salg afvirksomheder, finansiering, revision ogøkonomi styring, strategiudvikling ogimplementering, salg og marketing, HR,frivilligt arbejde, velfærdsudvikling ogsocialt iværksætteri.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 15Den SocialeKapitalfondManagementAdvisoryBoardFondsbestyrelseStyregruppeInvesteringsporteføljeManagementteamet rådfører sig med etAdvisory Board med førende iværksættereog eksperter på Fondens arbejdsområde,bl.a. direktør Pamela Hartigan fra SkollCentre for Social Entrepreneurship, SaïdBusiness School ved University of Oxford;stifter og bestyrelsesformand Henrik Lind,Danske Commodities og Lind Invest; samtadm. direktør og adjungeret professor SørenHougaard, AMS Group og CBS.Den Sociale Kapitalfond har derudovertilknyttet tre eksterne kompetencepartnere,der som led i deres strategiske CSR-indsatshar valgt at støtte med professionel arbejdskraft,specialistviden og kernekompetencerinden for en række centrale rådgivningsområder:Accura er blandt de førendeadvokatfirmaer i Danmark og harrådgivet Den Sociale Kapitalfond sidenopstarten i 2011. Accura rådgiveri forbindelse med investeringer isociale virksomheder, herunder medsine kompetencer til juridisk duediligence i forbindelse med opstart af eninvestering.EY er et af Danmarks førende revisionsogrådgivningsfirmaer og har væretrådgiver fra starten af Den SocialeKapitalfond. Ud over rådgivningom dannelsen af Fonden og densinvesteringer bidrager EY også tildue diligence ved investeringsforløbog rådgivning i forbindelse medporteføljevirksomheder.Accenture er en global virksomhedmed speciale i managementconsulting, teknologi og outsourcingaf medarbejdere. Accenture bidragermed analyser til udviklingen af DenSociale Kapitalfond og konkreteinvesteringscases, samt medforretningsmæssig sparring til porteføljevirksomheder.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 16Social StartUpFakta: DiiG & MiiGEtableret i 2014 i BordingEn tidligere udsat ledig i ansættelse pr.31/12 2014Med i Social StartUp-programmets førsterunde i 2014For 2015 er målet for DiiG & MiiG at fåsit gennembrud på det private såvel sominstitutionsmarkedetFra hobbyprojekttilsocialvirksomhedVirksomheden DiiG og MiiG udspringer af et hobbyprojekt, som grundlægger og direktørJørgen Kristensen hyggede sig med i fritiden i flere år ved siden af jobbet som direktør forBording Fronts, der producerer møbelkomponenter. Hovedproduktet hos DiiG & MiiG er en“Christiania-cykel” til børn kaldet Acerbike.Jørgen Kristensen vil vise, at man ogsåi en lille midtjysk by kan få en idé, somgiver både livsmod, selvværd og smør påbrødet. Det er baggrunden for, at han i2014 besluttede, at DiiG og MiiG skulleetableres som selvstændig socialøkonomiskvirksomhed.Da virksomheden fik mulighed for at kommemed i Den Sociale Kapitalfonds acceleratorprogram,Social StartUp, kom der for alvorfart på:- At arbejde sammen med Den SocialeKapitalfond har betydet, at vi har taget etkvantespring i den rigtige retning på rekordtid.Allerede i det indledende bootcampforløbfik vi nogle vigtige redskaber til atdrive social forretning. Og det at få sin egenforretningsudvikler som fast sparringspartnerhar været guld værd. Som ny iværksætterhar man brug for at få gode råd og vendeudfordringer og muligheder med nogen, derkender markedet og ved, hvad der skal tilfor at komme stærkt fra start og bide sig fast,siger Jørgen Kristensen.Alle skal have en chanceIgennem Social StartUp er det muligt at fåkapital, og den brugte DiiG og MiiG bl.a.til at købe designrettighederne til Acerbikeog til at fjerne et fordyrende og besværligtmellemled. Det åbnede nye afsætningsmulighederog gav igen både plads og økonomitil at tænke i udvikling af nye produkter.Det giver på sigt behov for flere ansatte udover Jørgen Kristensen og den fleksjobber,der er ansat i dag. Og når de skal ansættes,er han ikke i tvivl om, at det skal være flerefleksjobbere:- Det handler om at give mennesker enchance og vise dem, at vi virkelig har brugfor deres idéer og indsats. Alle har en aktivrolle at spille. Jeg håber, at andre vil tænke detsamme, hvis det en dag skulle ske for mig,at jeg ikke længere kan arbejde på fuld kraft,siger Jørgen Kristensen.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 17


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 18Aktiviteter ogresultaterInvesteringer – i samarbejde med TrygFondenDen Sociale Kapitalfond investerer risikovillig kapital og kompetencer ietablerede sociale virksomheder med betydelige udviklingspotentialer, sommålrettet skaber muligheder for udsatte grupper.Frem til 2018 er målet at opbygge en investeringsportefølje på 10-12 små ogmellemstore sociale virksomheder for derigennem at:Skabe job, uddannelsespladser ogandre muligheder for udsatte menneskeri Danmark.Skabe sociale og forretningsmæssigerollemodeller for danske iværksættereog virksomheder.Identificere de optimale investeringsemnerog værktøjer for socialevirksomhedsinvesteringer.Sikre ca. 30 mio. kr. til investeringskapitali 2021 via tilbagebetalinger ogafkast.Investeringsprofil:Investeringsperiode:2014-2017 (+ 4 års opfølgende porteføljeforvaltning).Investeringsformer:Typisk 2- 4 mio. kr. i form af (konvertible)tålmodige lån med mulighed for opfølgningsinvesteringer,herunder i form afegenkapitalinvesteringer.Investeringskriterier:Etablerede små og mellemstore socialevirksomheder, særligt inden for industri,service og detailhandel.Mulighed for investering i både “for-profit”og “not-for-profit” sociale virksomheder.Succesfuld social model for ansættelse ogudvikling af udsatte mennesker. Investererikke i virksomheder, der udelukkende er“anden aktører”.Kommercielt udviklings- og vækstpotentiale.Kompetent og ansvarligt ejer- og lederteam.Potentiel rollemodel med innovativ kombinationaf social og forretningsmæssig modelog mulighed for overbevisende resultaterog skalering /kopiering.“Impact lock”, hvor virksomheden i investeringsaftalenforpligter sig til at forfølgesociale mål og rapportere herom, og hvortilbagebetaling før evt. udbytte sikres.UN Global Compact skal følges af virksomheden(siden 2013).


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 19Investeringer – resultater pr. 31. december 2014:Specialisterne ApSTelehandelshuset S.m.b.AMormor.nu ApSBornholms Mosteri A/SGamle Mursten ApS24måneder igennemsnitliginvesteringstid46mio. kr. i samletomsætning121ansatte – heraf 65pct. (79 personer)tidligere udsatteledige68i uddannelse,praktik ogarbejdsevneafklaringCa.9mio. kr. udbetalt ilån fra Den SocialeKapitalfondBemærk: Der er tale om foreløbige 2014-tal, hvorfor ændringer i forhold til endelige årsregnskaber kan forekommeFokus i investeringerne har i 2012-14 primært været på optimering somgrundlag for fremtidig vækst og skalering. Udviklingen er følgende:Optimeret drift Over 7 mio. kr., eller ca. 345 pct. forbedring, i samlet driftsresultat (EBITDA) i 2014 i forhold til 2013 (ekskl.Bornholms Mosteri, hvor driftsresultatet ikke er sammenligneligt, da mosteriet blev privatiseret medio 2013). Fire ud af fem virksomheder harpositivt resultat.Vækst Over 9 mio. kr. eller ca. 25 pct. vækst i porteføljens samlede omsætning i 2014 i forhold til 2013.Flere job 25 nye job, heraf 21 tidligere udsatte ledige, siden investeringernes start. En samlet stigning på 36 pct. i job til udsatte mennesker.Ingen realiserede tab 100 pct. overlevelse i porteføljen og ingen realiserede tab på udlån.Første tilbagebetalinger Første tilbagebetalinger, ved Telehandelshuset, på udlån er planmæssigt påbegyndt.Indirekte jobskabelse:I tillæg til den direkte jobskabelse i porteføljevirksomhederne kommer den indirekte jobskabelse som følge af uddannelses-, praktikogafklaringsforløb i porteføljevirksomhederne. Eksempelvis kom otte ud af de ni dimittender fra Specialisternes ’Særligt TilrettelagteUngdomsuddannelse’ (STU) i 2014 videre i job, mesterlære eller ordinær uddannelse.Hvilke job skabes?Jobfunktioner:Mange forskellige jobfunktionervaretages af tidligere udsatte ledige– fra manuelt industriarbejde til højtspecialiseret algoritmeudvikling.Ansættelsesformer:Overvægt af fleksjob med relativtmange timer samt nogle ordinærejob og skånejob.Udvikling:Generelt stort fokus på udvikling afmedarbejderkompetencer og- trivseli portefølje virksomhederne, hvoren række medarbejdere undervejs erflyttet til ordinære job.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 20Det Sociale Vækstprogram– for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under BeskæftigelsesministerietDen Sociale Kapitalfond hjælper etablerede socialøkonomiske virksomheder med atskabe bedre resultater i et målrettet udviklingsprogram på op til otte måneder.Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet donererdesuden 100.000 kr. pr deltagervirksomhed i udviklingsmidler.Frem til 2016 gennemføres rådgivnings- og udviklingsforløb for i alt 32 socialøkonomiskevirksomheder, der hjælper udsatte ledige i beskæftigelse ved at ansætte demeller lave forløb, som fører til beskæftigelse andetsteds. Målet med programmet er:At bidrage til øgetforretningsmæssigbæredygtighed hossocialøkonomiskevirksomheder ogdermed på sigt skabeflereforløb og job forudsatte mennesker.At skabe rollemodellerfor, hvordansocialøkonomiskevirksomheder kanskabe job til udsattemennesker på etforretningsmæssigtgrundlag.At udvikle ny videnom, hvordan maneffektivt forretningsudviklersocial-økonomiske virksomheder.ProgramprofilVarighedFem måneders intensivt forløb efterfulgt aftre måneders opfølgende sparring.IndholdBl.a. tæt sparring med “egen” erfarenforretningsudvikler og tilknytning af team,programforløb med fælles læring og forretningsudvikling,netværk med interesseredekommuner samt 100.000 kr. i doneredeudviklingsmidler til opfølgende forretningsinitiativer.Kriterier for deltagelse er bl.a., atvirksomheden:Lever op til regeringens kriterier for atvære en “registreret socialøkonomisk virksomhed”,herunder at virksomheden eruafhængig af det offentlige og har et klartsocialt formål samt en social håndtering afevt. overskud.Ansætter eller laver forløb for udsatte ledige.Vil kunne klare sig uden offentlig driftsstøtteog blive bæredygtig over tid.Har et uudnyttet forretningsmæssigt ogsocialt udviklingspotentiale.Har en kompetent og stabil ledelse.Overholder EU’s statsstøtteregler.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 21Det Sociale Vækstprograms resultater 2013-2014:17I altsocialøkonomiskevirksomheder har gennemførtprogrammet i 2013-14:Tolv i de første to runder påseks måneder i perioden april2013 til juni 2014 samt fem itredje runde i perioden augustdecember2014.Knap115mio. kr. i samletomsætning i 2013(alle 17 virksomheder)173tidligere udsatte ledige ansat,og 233 ordinære medarbejdereansat pr. december 2014(alle 17 virksomheder)403personer i uddannelse ogforløb pr. december 2014(alle 17 virksomheder)Bemærk: Der er tale om selvindberettede nøgletal fra programvirksomhederneDe foreløbigt opgjorte resultater for de første tre runder af Det SocialeVækstprogram i 2013-14 er:Resultatforbedringer Fem ud af seks virksomheder fra første runde, hvor årsregnskaber fra både før og efterprogramdeltagelse foreligger, har forbedret deres årsresultat før skat fra 2012 til 2013 og vendt et samlet underskud til samletoverskud. Den gennemsnitlige resultatforbedring er på ca. 0,2 mio. kr.Vækst I alt 7,2 mio. kr., eller ca. 37 pct., er omsætningen vokset med hos deltagerne i første rundefra 2012 til 2013, hvor årsregnskaber fra både før og efter programdeltagelse foreligger.Flere job Antallet af job og uddannelsespladser er vokset med 100 i de 17 virksomheder fra deres respektiveprogramstarter til den 31. december 2014 – fordelt på 38 nye job til udsatte ledige, (ca. 28 pct. stigning), 15 ordinære job (enstigning på ca. 7 pct.) samt 47 nye uddannelses- og beskæftigelsesforløb (en stigning på ca. 13 pct.) i perioden.Stærkere forretningsforståelse Styrket forretningsdrift med bl.a. professionalisering af salgsarbejde, styrketstrategisk beslutningsgrundlag og bedre kommunal forståelse.Høj tilfredshed 88 pct. af deltagerne i de første tre runder vurderer, at programmet er godt eller meget godt – 94 pct mener, at dethar medført permanente forandringer i deres virksomhed.Omfattende værktøjskasse I programmet er der indsamlet omfattende viden om socialøkonomiskevirksomheder på beskæftigelsesområdet samt etableret en værktøjskasse til forretningsudvikling, der er formidlet i en serierapporter/notater.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 22Social StartUp– med projektstøtte fra VELUX FONDEN, i samfinansiering med VILLUM FONDEN.Den Sociale Kapitalfond giver sociale iværksættere en stærk start via et udviklingsprogrammed op til 17 måneders rådgivning fra erfarne forretnings udviklere– foruden muligheden for at søge om opstartskapital fra en pulje på 7 mio. kr.Frem til 2017 vil vi gennemføre forløb for minimum 20 deltagerteams medpotentiale for at skabe bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, som hjælperudsatte med at beskæftigelse. Målet med programmet er at:Hjælpe en nygeneration afsociale iværksætterestærkt fra start forderigennem at skabenye job til udsattemennesker.Skabe rollemodellerfor socialeiværksættere, derforener social ogforretningsmæssigsucces.Udvikle denoptimale model foren accelerator forsociale iværksættere iDanmark.ProgramprofilVarighedOp til 17 måneder, fordelt på en månedsopstartsforløb, fire måneders intensivudvikling og 12 måneders opfølgningsforløbfor de bedste Social StartUps.IndholdTilknytning af erfarne forretningsudviklere,camps med fælles læring og forretningsudvikling,netværk med bl.a. interesseredekommuner, assistance i forbindelse medjuridiske og beskæftigelsesmæssige spørgsmålsamt mulighed for at søge bevillingerfra en samlet pulje på 7 mio. kr.Kriterier for deltagelse er, ativærksætterteams:Har etableringsparate koncepter, spin-offsog nystartede virksomheder.Forpligter sig til at leve op til regeringenskriterier for at være en “registreretsocialøkonomisk virksomhed”, herunder atteamet er uafhængigt af det offentlige og haret klart socialt formål samt en social håndteringaf evt. overskud.Vil ansætte udsatte mennesker.Er forretningsbaseret og ønsker at blive enbæredygtig socialøkonomisk virksomhed.Har et socialt og kommercieltudviklingspotentiale.Drives af et kompetent og ansvarligtiværksætterteam.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 23Vores forventning er, at Social StartUp bliver et unikt tilbud, som både udvikler kompetencerog tilfører viden, så virksomhederne kan komme solidt fra start. Det er med til at opkvalificerehele området for socialøkonomiske virksomheder og kan komme alle til gode, der har lyst til atstarte sociale virksomheder. Vi håber, at initiativet og de socialøkonomiske virksomheder påsigt kan skabe varig beskæftigelse for flere udsatte grupper.”Ane Hendriksen, direktør i VELUX FONDEN.Social StartUp i 2014:130ansøgninger til førsteog anden runde.5iværksætterteams udvalgttil programmetsførste runde i 2014:BeeLiving, BuddhaBikes, Diig og MiiG,FEAST, Legehytten.dkCa.5mio. kr. i samletomsætning i 2014for virksomhederne iførste runde.14ansatte i alt for virksomhedernei førsterunde, heraf fem job tiludsatte ledige ved rundensslutning.1/2mio. kr. doneret fraVELUX FONDEN isamfinansiering medVILLUM FONDENtil opstartskapital tilvirksomhederne iførste runde.Bemærk: Der er tale om selvindberettede nøgletal fra programvirksomhederne.For Social StartUp er det endnu for tidligt at opgøre de endelige resultater. Programmetsførste deltagergruppe har ved årsskiftet 2014-15 kun netop afsluttet sit hovedforløb.De hidtidige resultater er imidlertid positive:Alle fem deltagervirksomheder hargennemført første runde.Én har rejst anden ekstern finansiering.Foreløbigt 10 nye job er der skabt iprogramforløbet.Én er selvfinansierende i overensstemmelsemed vedtagne vækstplaner.Tre er tildelt opfølgningsforløbog tillægsbevillinger fra VELUXFONDEN på i alt 900.000 kr.61 ansøgere til programmets andenrunde.Øvrige resultater i Den Sociale KapitalfondOverblik: Over 450 virksomheder er vurderet som potentielle investeringsemner og programansøgere i 2011-14 – hvilket hargivet Den Sociale Kapitalfond et unikt indblik i feltet af sociale iværksættere og virksomheder i Danmark.Generel rådgivning: Over 100 virksomheder har modtaget individuel rådgivning som led i deres dialog- og ansøgningsprocesserud over de 27 program- og porteføljevirksomheder i perioden.Voksende økosystem: Den Sociale Kapitalfonds investeringer, Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp er kerneelementer idet danske “økosystem” for socialt iværksætteri.Ny viden: Erfaringer, observationer og analyser, der styrker udviklingen af både socialt iværksætteri og investeringer i Danmark.Herunder deltagelse i en lang række konferencer, foredrag og rådgivningssessioner mv.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 24SÅDAN ER MIDLERNE ANVENDTSociale investeringerCa.19,2mio. kr.anvendt i 2012-2014Kapitalinvesteringer: 47 pct.Kompetenceinvesteringer, udviklingog ledelse, vidensdeling: 34 pct.Markedsføring: 3 pct.Administration, inkl. kontor, transport, revision,advokat og forsikring: 8 pct.Skatter og afgifter, konsolidering: 8 pct.Social StartUpKapital til deltagervirksomheder: 14 pct.Kompetenceinvesteringer inkl. programafvikling,udvikling og ledelse, vidensdeling: 63 pct.Markedsføring: 3 pct.Administration, inkl. kontor, transport, revision,advokat og forsikring: 11 pct.Overført til 2015: 9 pct.Ca.4,4mio. kr.anvendt i 2014Ca.11,3mio. kr.anvendt til runde1, 2 og 3 i 2013-14Det Sociale VækstprogramKapital til deltagervirksomheder (fra runde 3): 5 pct.Kompetenceinvesteringer inkl. programafvikling, udviklingog ledelse: 81 pct.Markedsføring og vidensdeling: 3 pct.Administration, inkl. kontor, transport, revision, advokatog forsikring: 11 pct.Derudover er der anvendt knapt 300.000 kr. i 2012-14 til diverse fondsrelaterede opstarts- og driftsomkostninger.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 25MÅDER VI ARBEJDER PÅSTORE KOMPETENCEINVESTERINGER: Rådgivning og assistance til virksomhederne er mindst lige så vigtig somkapitalinvesteringer. Derfor benytter vi et fagligt tungt team af forretningsudviklere, der udviser et højt engagement i rådgivningen af desociale virksomheder og yder store kompetenceinvesteringer i forhold til vores indtil videre relativt små kapitalinvesteringer. Omkostningernetil managementteamets arbejde med Fondens investeringer, normalt betegnet “managementfee”, udgør derfor en større andel afden samlede kapital end hos kommercielle venturefonde. I perioden 2012-21 ca. 5 pct. årligt i gennemsnit mod typisk 2-2,5 pct. (ekskl.diverse honorarer og fees til porteføljeselskaber) hos kommercielle venturefonde.TÅLMODIG OG RISIKOVILLIG KAPITAL: Der anvendes typisk konvertible lån og egenkapital investeringer iDen Sociale Kapitalfonds investeringer samt donationer i Social StartUp og Det Sociale Vækstprogram (i 2014).NETVÆRK: Vi styrker virksomhedernes netværk og gennemslagskraft via vores programmer og stærke samarbejdspartnere.Derudover benytter vi et netværk af kommuner med særligt fokus på sociale virksomheder.MÅLING AF FORANDRING: Vi lægger stor vægt på at kortlægge og analysere virksomhedernes sociale modeller, defineresociale og forretningsmæssige forandringsmål og måle social og forretningsmæssig forandring hos portefølje- og programvirksomheder.Vi benytter bl.a. interessentundersøgelser og ekspertinterview til at undersøge sociale modeller og impact maps til at kortlægge socialforandring og fastlægge de nøgletal, vi måler på.GENINVESTERING: Vi geninvesterer alle tilbagebetalinger og afkast fra Den Sociale Kapitalfonds investeringer i nye socialevirksomheder. Dette er med til at forhøje det “sociale afkast” af Fondens midler. Dermed genbruger vi i størst muligt omfang vores kapitalmed den klare ambition at finde de mest effektive sociale investeringsformer, der kan hjælpe flere udsatte mennesker i Danmark.IMPACT VORES FORANDRINGSTEORIMAP: SÅDAN MÅLER VI SOCIAL FORANDRINGMålgruppeInteressenterInputOutputResultaterModificeringForandring(impact)KPI (eksempler)SocialeiværksættereSocialevirksomhederUdsattemenneskerEjere/ledereMedarbejdereKommunerTålmodigkapitalForretningskompetencerBeskæftigelsesfagligvidenNetværkBevarede ogskabte job oguddannelsespladsertiludsatte ledigeVækstBedre resultaterØget trivsel ogtryghedOptimeret drift /værdiskabelseStyrketbæredygtighedVirksomhedenkunne haveudviklet sigalligevel evt.ved andreshjælpForhold udenfor virksomhedenkan havehjulpetudviklingen påvejRollemodellerfor iværksættereog SMV’erØget samfundsdeltagelseNy videnAntal ansøgereog henvendelserAntal job oguddannelsespladserOmsætning ogresultaterImpact map: Sådan skaber og måler Den Sociale Kapitalfond social forandring (eksempler på indikatorer)


Den Sociale KapitalfondInvesteringAktiviteter, resultater og perspektiverSide 26Gamle Mursten ApSVirksomheden blev grundlagt i2003 og har fabrikker i Svendborgog Hedehusene ved KøbenhavnDer er 30 ansatte, heraf 16tidligere udsatte ledige, samt 1 ipraktik (per 31/12 2014)Virksomheden har vundetadskillige priser for sin klima- ogbæredygtighedsprofilMurstenmed meningDen Sociale Kapitalfond harinvesteret 2,6 mio. kr. i GamleMurstenGamle Mursten har fundet denmørtel, der binder miljø, social ansvarlighedog økonomi sammen.Her arbejder mennesker på kantenaf arbejdsmarkedet side om side med ansattepå almindelige vilkår om at rense gamle mursten,så de kan genbruges i nye byggerier ogspare miljøet for store mængder CO2.Bundlinjen for 2014 viser sorte tal, fremtidenstår på vækst og nye markeder. Hvis manspørger stifter og adm. direktør Claus JuulNielsen, hvad opskriften er på den succes,er han ikke i tvivl om, at en af forklaringerneer, at Gamle Mursten har ramt en af tidensglobale trends:“Hvis man både kan tjene penge og samtidiggøre noget godt for miljøet og medarbejderne,har man ramt noget, der giver point i forholdtil de tendenser, der hersker i markedet i dag,”siger han og mener, at det bedste råd til andrevirksomheder er, at de skal huske alle tre elementeri forretningsdriften.Vigtigste byggestenOvervejelserne om at bruge marginaliseretarbejdskraft skete oprindeligt ud fra en simpeløkonomisk betragtning. Der var slet og retikke ordrer nok til at have folk ansat på fuldtid.Sidenhen er den arbejdskraft imidlertid blevetvirksomhedens vigtigste byggesten, og rummeligheden del af Gamle Murstens DNA.Det kan være både traumatiserede flygtninge,psykisk sårbare og folk med sprogvanskeligheder.Fælles for dem er, at de i årevis harværet udenfor og har bagagen fuld af nederlag.Ifølge Claus Juul Nielsen ligger sejren i førstog fremmest at bremse medarbejdernes socialederoute for herefter at bygge dem opigen. Gamle Mursten har for eksempel i 2014medvirket til at flytte to ansatte fra udsathedog passiv forsørgelse til inklusion, så de i dagarbejder på helt almindelige vilkår.“Flere af vores ansatte har været kastet rundt isystemet og sendt ud til mere end 40 forskelligearbejdspladser. At give dem et trin påstigen at stå på, så de kan leve et godt liv, hvorde kan give deres børn og familie en stabiltilværelse, er den største sejr,” siger ClausJuul Nielsen, som har flere medarbejdere,der værdsætter, at de hver dag skal udføre desamme velkendte opgaver.Den Sociale Kapitalfond har investeret 2,6mio. kr. i form af lån, som bruges til at udvikleden sociale model, forbedre produktionsforholdeneog investere i ny teknologi.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 27


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 28Spørgsmål1Kan man skabe kommercielt succesfuldesociale virksomheder?Har vi udviklet nye rollemodellerfor, hvordan danske iværksættereog virksomheder kan forene socialog forretningsmæssig succes?Den Sociale Kapitalfonds erfaringer viser, atdet er en dobbelt udfordring at udvikle oglede en kommerciel virksomhed til vækstog samtidig gøre en særlig indsats for atinkludere udsatte mennesker.Vores foreløbige resultater peger imidlertidpå, at vi er godt på vej. I de fem porteføljevirksomhederer fokus de første 1-2 årtypisk på optimering som grundlag for fremtidigvækst. Ved udgangen af 2014, efter igennemsnit to års involvering, er status:Overskud: Fire ud af fem virksomheder eroverskudsgivende, og alle fem forventes atgive overskud i 2015.Vækst: Virksomhederne er samtidig voksetmed ca. 25 pct. i 2014 i forhold til 2013. Tilsammenligning var væksten i danske kapitalfondsejedevirksomheder ca. 11 pct. i 2013.For virksomheder med venturekapitalinvesteringervar væksten i snit 24 pct. årligt overtre år (perioden 2005-2009).Mange udsatte ansat: I alt 65 pct. afmedarbejderne er tidligere udsatte ledige,og antallet af udsatte ansatte er steget med ialt 36 pct. i porteføljen siden investeringsstart.Til sammenligning var stigningen iantal medarbejdere i danske kapitalfondsejedevirksomheder ca. 11 pct. i 2013. Forvirksomheder med venturekapitalinvesteringervar den i snit 12 pct. årligt over tre år(perioden 2005-2009).Social StartUp-virksomhederne er endnu ien tidlig fase, men også her er udviklingenlovende, og alle fem virksomheder er godt påvej mod bæredygtighed.Blandt de socialøkonomiske virksomhederi Det Sociale Vækstprogram har indsatseni mange tilfælde fokuseret mere på at være“virksomhedsdoktor” end “vækststrateg”.Men også her er udviklingen positiv, ogstadig flere deltagere opnår vækstrater ogsolide resultater.Tilsammen tyder vores erfaringer således på,at der kan skabes sunde, sociale vækstvirksomheder.Grundlaget for succes: Det er selvsagtikke alle virksomheder i alle brancher, der eregnede til at tage socialt ansvar i forhold tiludsatte mennesker. Og generelt kræver detvelgennemtænkte forretningsmodeller ogdygtige og alsidige ledere at kunne løfte enambitiøs indsats, der på samme tid er bådesocial og kommerciel.Når den særlige sociale indsats imidlertid kanhænge sammen med kommerciel succes foren række virksomheder, skyldes det typisktre forudsætninger:Offentlige beskæftigelsesordninger,eksempelvis fleksjob, der sikrer, at virksomhedernebetaler for den arbejdskraft, de får,mens de udsatte medarbejdere pga. offentligetilskud er sikret en overenskomstmæssigløn. Tilsvarende sikrer offentlig støtte hjælp iintroduktionen af nye og potentielle medarbejderei forløb.Øget engagement og fleksibilitet hosalle medarbejderne, som typisk følger af detat have en social bundlinje, og som kan modsvarede ekstra omkostninger ved at ansættemedarbejdere, der kræver særlige hensyn.Særlige fordele hos samarbejdspartnereog kunder samt frivillige hjælpere i form afden goodwill og positive interesse, der følgeraf at tage et særligt socialt ansvar. “Købsocialt”-markedet er endnu i sin vorden,men under udvikling, særligt på erhvervskundeområdetog i forhold til kommunerne.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 29Portræt af den socialevækstvirksomhedPå baggrund af deca. 450 emner, somDen Sociale Kapitalfondhar vurderet, er detmuligt at pege på dissekendetegn:Stærk lokal forankring– herunder godtsamarbejde med denlokale kommune, ofte i“Udkantsdanmark”Industri, service ogdetail – med relativtmange manuelle arbejdsfunktionerKvalitetsprodukter,konkurrerer ikke alenepå pris, men ogsåpå kvalitet og brandSystematisk indsatsfor inklusion afudsatte ledige, herunderf.eks. ved etablering afvirksomhedscentreNichemarkeder,hvor samfunds mæssigeog værdimæssigehensyn spiller en rollefor kunderneFokus på involveringog udvikling af allemedarbejdereForståelse for deudsatte medarbejdereskompetencer ogkvalificeret matchmed virksomhedensproduktionskravLedere, der har “håndenpå kogepladen”– mentalt og ogsågerne ved økonomiskmedejerskabKompetent lederteam,der kombinererkommerciel tæft ogsocial forståelse ogbåde stiller krav og eromsorgsfuldUd over eksisterende socialøkonomiske virksomhedervurderer Den Sociale Kapitalfond,at de sociale vækstvirksomheder vil kommefra tre steder i de kommende år:En ny generation iværksættere,som er motiveret af at løse samfundsmæssigeproblemer og vil kombinere “purpose& profit” i deres virke. Tendensen ses bådei ansøgerfeltet til Social StartUp og meregenerelt i unge iværksættermiljøer som bl.a.organisationen DANSIC, der hvert år samlerhundredvis af studerende med interesse forsocialt iværksætteri.Grønne virksomheder og virksomhederinden for genbrug, cirkulær økonomi,deleøkonomi og økologi, mv. Iværksætternebag er ofte værdidrevne og kombinerer ensærlig opmærksomhed over for potentialet ibåde materielle og menneskelige ressourcer.Samtidig har mange virksomheder på områdeten del arbejdsopgaver med relativt lavkompleksitet, der er velegnet som “adgangsjob”til arbejdsmarkedet.“Reborn socials” blandt danske SMV’er,typisk ejerledede industri- og servicevirksomhederi “Produktions-Danmark”, derønsker at styrke deres sociale engagement ilokalområdet, hvis det kan kombineres meden sund forretning.Ud fra antallet af henvendelser er stadigflere i denne gruppe interesseret i DenSociale Kapitalfonds tilbud og resultater.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 30Det Sociale VækstprogramNår mangekokke gavnerLægger man turen forbi caféen KaffeFair i Aalborg, bliver man mødt afen bohemeagtig stil, hvor kvalitet,service og prisniveau kan målesig med enhver anden attraktiv café. Det erførst, når man kigger ud i køkkenet, at manopdager, at noget er anderledes. For her erusædvanlig mange kokke ansat.“Det er i hvert fald tit det, vi hører fra voreskunder,” siger direktør Bjørn Salling, somdriver Kaffé Fair som en socialøkonomiskvirksomhed, der ansætter udsatte unge påkontanthjælp for at hjælpe dem tilbage påarbejdsmarkedet.Og det er sådan, det skal være. Skal man troBjørn Salling, kommer kunderne nemligikke igen, fordi de gerne vil støtte en godsag. De kommer, fordi de kan lide maden ogservicen.Det stærke forretningsmæssige fokus erifølge direktøren den væsentligste grundtil, at Kaffé Fair på bare halvandet år ervendt fra at være en lukningstruet underskudsforretningtil i dag at være en social ogforretningsmæssig succes. Vendepunktetkom, da Kaffé Fair blev en del af Det SocialeVækstprogram.“Vi fik god hjælp fra en forretningsudviklerog flere rådgivere, og på bare tre månederlykkedes det at få økonomien i plus. Vi gennemgikalt fra kassedifferencer og madspildtil leverandører og ingredienser, og noget afdet vigtigste, vi lærte, var, at det er mangesmå indsatser, der tilsammen gør den storeforskel,” siger Bjørn Salling, som fremhæver,at vedholdenhed omkring de forretningsmæssigebeslutninger også har væretafgørende.“Vi skal ikke skubbe de unge foran os somen undskyldning for, at kaffen er kold. Ogfaktisk oplever vi, at de unge har stor respektfor forretningen og kunderne, og at detgiver anerkendelse for de unge at være endel af noget, som kunderne stiller krav til ogbetaler fuld pris for.”


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 31Kaffé FairEtableret i 2006 under DaghøjskolenFokus i Aalborg30 ordinære og udsatte ansatte samt46 aktiverede ultimo 2014Cafedrift i Aalborg Centrum samtcateringservice med fokus påmødeforplejning i Aalborg ØstMed i det Sociale Vækstprogram2013, hvor fokus i programmet varpå at skabe overskud på driften oggøre virksomheden klar til skaleringØkonomien er nu så god, at Kaffé Fairfra februar 2015 er udvidet med nykantinedrift


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 32Spørgsmål2Kan man skabe en finansielt bæredygtigsocial investeringsfond?Den Sociale Kapitalfond udforsker, hvadder er de optimale investeringsområder, nårmålet er at skabe nye muligheder for udsatte.Dermed sikrer man, at den sociale indsats erselvfinansierende i størst muligt omfang.Vi har fra starten valgt en venturefilantropisktilgang, hvor vi anvender donerede midlertil at lave risikovillige investeringer og harsat virksomhedernes udvikling i højsædetfrem for at fokusere på Fondens økonomiskebæredygtighed.Årsagen er, at feltet af sociale virksomheder iDanmark endnu er lille, og at mange af virksomhedernehar behov for store indledendekompetenceinvesteringer for at blive vækstparate.Den Sociale Kapitalfond budgetterersåledes konservativt med at have ca. 30 mio.kr. til geninvesteringer i 2021.Investeringsporteføljen byder ikke på nogenrealiserede tab indtil videre, og de førstetilbagebetalinger er påbegyndt. Samtidig erdet kommercielle potentiale i en række virksomhederbedre end forventet. Budgettet ersåledes uden salg af porteføljevirksomhederog realisering af gevinster fra konvertible lån– hvilket vi pga. den positive kommercielleudvikling i porteføljeselskaberne regner forat være realistisk.Vi begynder således at se, hvordan en stadigtmere selvfinansierende indsats kan forme sig.Disse muligheder og potentialer vil vi opkvalificereyderligere i de kommende år.Vejen til bæredygtighedFokus påsociale vækstvirksomheder– særligtkapital selskaberØget brug afkonvertible lånog egenkapitalinvesteringerStørre investeringeri størreetablerede socialevirksomhederStørre investeringsvolumenBrug af lagdelteinvesteringer,der mikserforskellige graderaf risikovilligkapitalFortsat udviklingaf acceleratorprogrammersom grundlagfor fremtidigeinvesteringerEgenkapitalinvesteringeriSocial StartUp


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 33Både vores egne og internationale erfaringer peger på, at et sammenhængende økosystem er vigtigt for at udvikle feltet af sociale virksomhederog investeringsmodne virksomheder:Social StartUp udvikler vækstlaget i en ny generation af sociale iværksættere i Danmark og sikrer flere bæredygtigesocialøkonomiske virksomheder. Vi ser et spændende potentiale i at brede indsatsen yderligereud, så endnu flere sociale iværksættere får glæde af programmets indledende fase for de samme penge – ogomvendt satse endnu mere intensivt på udvalgte teams undervejs i forløbet. Social StartUp har især samfundsmæssigeffekt på mellemlang og lang sigt, fordi der går tid, før deltagerteamene for alvor skaber vækstog arbejdspladser.Det Sociale Vækstprogram har stor effekt på kort og mellemlang sigt for målgruppen af etablerede socialøkonomiskevirksomheder. Målgruppen er typisk kommercielt udfordret og har brug for en “virksomhedsdoktor”.Der er væsentlige optimeringseffekter at hente på den korte bane og pæne beskæftigelsesmæssigeeffekter på den mellemlange bane. Programmet er vigtigt for bæredygtigheden i det socialøkonomiskevirksomhedsfelt.Den Sociale Kapitalfonds investeringer er potentielt den mest effektive indsats på lang sigt. Eneffektivitet, der stiger, jo større afkast investeringerne giver – og desto mere selvfinansierende indsatsen er.Kombinationen af kapital og kompetencer er attraktiv for mange, og jo mere udviklede virksomhederne er,desto større effekt kan vækstkapital typisk skabe. Investeringerne er også strategisk afgørende for at bidragetil rollemodeller for sociale virksomheder.Internationale erfaringerIndsatsen for sociale virksomheder og sociale investeringer er i kraftig udvikling verden over.Tre spændende internationale tendenser er:Voksende investeringsfeltInvesteringsinteressen er voksende – særligtfra velhavere, forvaltere af godgørendefonde og visse finansielle virksomheder.Almennyttige fonde spiller dog ofte fortsaten afgørende rolle for at modne socialeinvesteringer som felt.Satsning på acceleratorerDer arbejdes meget med at udvikle forskelligeacceleratorprogrammer, der skal fremmevækstlag og modne investeringsemnerblandt virksomhederne.Snævre definitioner udfordretI stigende grad flyttes fokus fra profit locks tilmission locks, dvs. fra fastlåsning af profit tilfastlåsning af formål, i definitionen af socialevirksomheder.Social Return On InvestmentDen Sociale Kapitalfond har testet og udvikletpå en række internationale modellertil opgørelse af Social Return On Investment(SROI). Modellerne er typisk gode til analyseaf enkeltvirksomheder, dårlige til sammenligningerog ressourcekrævende. Vi anvenderfortrinsvis elementer fra SROI-modellerne iarbejdet med enkeltinvesteringer.Derudover vurderer Den Sociale Kapitalfondogså investeringernes samfundsmæssigeværdiskabelse. Her benytter vi forskelligestandardestimater. Et af dem er “samfundsøkonomisknetto-nutidsværdi” ved at flyttemennesker med handicap til fleksjob fremfor førtidspension, som COWI har udregnetfor Det Centrale Handicapråd til at være520.000 kr. pr. individ over en tiårig periode.For Den Sociale Kapitalfonds investeringsporteføljesvarer det til en foreløbigværdi på ca. 22 mio. kr. af 21 skabte og 21bevarede job til udsatte ved udgangen af2014.Det er dog et konservativt tal med væsentligeforbehold: Det omfatter f.eks. ikke gruppenaf udsatte, der er flyttet til ordinær beskæftigelse,de nye forløb og uddannelsespladser,der er skabt, skabelsen af nye job til ikkeudsatteledige, osv.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 34InvesteringVækst efterprivatisering


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 35Bornholms Mosteri er oprindeligt startet som etkommunalt beskæftigelsesprojekt for psykisk sårbaregrupper i samfundet, som har svært ved at bide sig fastpå det almindelige arbejdsmarked. I dag er mosterietprivatiseret, og det producerer noget af Danmarksbedste økologiske most og saft. Men forvandlingen fra kommunaltbeskæftigelsesprojekt til privat virksomhed har imidlertid ikkerokket ved den sociale profil og ønsket om at ansætte socialt udsatte.Mosteriet oplevede i 2014 en markant stigende efterspørgsel eftervirksomhedens most og saft. Og med næsten 1 mio. produceredeflasker i 2014 har efterspørgslen ikke kun været stigende på detdanske marked. Også udlandet har fået øjnene op for den særligebornholmske saft.Den øgede aktivitet har betydet, at Bornholms Mosteri har kunnetansætte flere socialt udsatte i virksomheden, ligesom gamle medarbejderehar fået nye og større ansvarsområder.Bornholms Mosteri A/SGrundlagt i kommunalt regi i 2006Privatiseret i 2013 og i dag ejetaf Kadeau Restauranter, fødevarevirksomhedenEspersen A/Sog Den Erhvervsdrivende FondBornholms Mosteri. Virksomhedensvedtægter og ejerstruktursikrer forankring af det socialeformål samt fortsat engagement iden lokale udvikling på BornholmBornholms Mosteri er en prisvindendeleverandør til bl.a. gourmetrestaurantermed voksende eksportog høj vækstAntal ansatte: 17 medarbejdere,heraf 14 tidligere udsatteledige.Otte personer er tilknyttetBornholms Mosteri i arbejdsevneafklaringsforløb(per 31/12 2014)Den Sociale Kapitalfond harinvesteret 3 mio. kr. i virksomheden


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 36PerspektivAlle kan nogetEn del udsatte mennesker har såstore fysiske, psykiske og socialeproblemer, at deres bidrag til envirksomheds kommercielle bundlinjeer begrænset. Mange udsatte kræver etlangt tilløb og en stor rummelighed hos devirksomheder, der beskæftiger dem.De er afhængige af en god og effektivtrappestige ind på arbejdsmarkedet, somkombinerer forskellige former for offentligstøtte og arbejdsmarkedsrettede indsatser.Den Sociale Kapitalfonds erfaringer medforeløbig 27 intensive udviklingsforløb forsociale virksomheder og iværksætterteamspeger imidlertid på, at alle – også mennesker,der i udgangspunktet er langt fra et konkurrenceprægetarbejdsmarked – har potentialetil at bidrage til fællesskabet.Når de sociale virksomheder er bedst, formårde at hjælpe udsatte mennesker til at udfoldedette potentiale. De giver mulighed for atindgå i et reelt arbejdsfællesskab, hvor mansamarbejder med kolleger om at fremstilleprodukter og yde services, som kunder efterspørger.Det har positiv betydning for denenkeltes trivsel og udvikling.Den Sociale Kapitalfonds erfaringer støttesaf undersøgelser, som Ekspertgruppen forudredning af den aktive beskæftigelsesindsats(Carsten Koch Udvalget) står bag.Undersøgelserne peger på den virksomhedsrettedeindsats, som er afgørende for borgerei udkanten af arbejdsmarkedet.Men hvis en sådan indsats skal udbredes,kræver det flere virksomheder, der kan ogvil kombinere sociale og forretningsmæssigeambitioner.Vores foreløbige erfaringer viser, at de tobundlinjer er forenelige, og at det kan lade siggøre at lave sociale vækstvirksomheder.Vi begynder at se, hvordan en stadig mereselvfinansierende indsats kan udfolde sig.Vi oplever voksende interesse fra såkaldt“almindelige” iværksættere, hvor der er etstigende ønske om at kombinere “purpose &profit”. Samtidig er mange små og mellemstorevirksomheder interesserede i at løfte etsocialt ansvar og gøre en særlig indsats i dereslokalområde.Disse tendenser skal styrkes. Vi ved, atSMV’er løfter et relativt større socialt ansvari forhold til udsatte ledige end store virksomheder,og størstedelen af alle private jobi Danmark findes i dette virksomhedssegment.Samtidig har de allerede udviklet “detene ben” i indsatsen i form af en etableretforretning. Hvis vi kan hjælpe flere i dennegruppe med at løfte det sociale ansvar, samtidigmed at de udvikler og styrker deres forretning,kan det få stor betydning.Det samme gælder de nye iværksættere. Påsigt kan de bidrage væsentligt til at hjælpeudsatte mennesker ind i arbejdsfællesskabet.Den Sociale Kapitalfond vil fremadrettetarbejde for at udvikle rollemodeller, der kaninspirere flere til at forene social og forretningsmæssigsucces.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 37Hvor mange er der?Socialøkonomiske:SFI (Det nationale forskningscenterfor velfærd) og Cabi (Netværks- ogvidenshus for socialt ansvar) harkortlagt hhv. 115 og 300 socialøkonomiskevirksomheder påbeskæftigelsesområdet. Et antal, vivurderer til at være lavt sat.Sociale:Accenture har for Den SocialeKapitalfond vurderet, at der er opimod 2000 små og mellemstorevirksomheder med 10-99 ansatte,hvor over 10pct. af disse er offentligtvisiterede udsatte.Interesserede:SFI har i deres årlige undersøgelse afvirksomhedernes sociale ansvar vist,at 27 pct. af de danske små ogmellemstore virksomheder har ansatudsatte ledige på særlige vilkår.Sociale virksomhederBaseret på produktion og salg afprodukter og services på det frie,kommercielle markedAnden aktørerPrimært baseret på salg af beskæftigelsesrettedeforløb til kommunerne. Brug afproduktion og salg af produkter og servicesprimært som socialfagligt værktøjMarkedsbasisSociale organisationerPrimært baseret på fundraising og tilskud, deranvendes til skræddersyede indsatser.Produktion og salg af produkter og services erprimært som socialfagligt værktøjArbejdsevne


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 38MinisterenFlere ogstærkeresocialøkonomiskevirksomhederManu Sareen,Minister for børn,ligestilling,integration ogsociale forholdStadig flere virksomheder og iværksættereinsisterer på at arbejde medto bundlinjer – en økonomisk og enmenneskelig. Det er it-virksomheden,der hyrer autister som it-konsulenter.Biavlerfirmaet, der ansætter hjemløse tilat høste honning. Og cateringfirmaet, derhjælper indvandrerkvinder ind i et arbejdsfællesskab.Her forener man dét at tage socialt ansvar medat skabe arbejdspladser, vækst og innovationmidt i krydsfeltet mellem det offentlige,civilsamfundet og det private. En forretningsmodel,som for mig at se er sund fornuft, viskal støtte og bygge videre på. Her spillerDen Sociale Kapitalfond en væsentlig rolle.Bedre liv for de udsatteMed evnen til at få mennesker, som ofte stårudenfor, hevet ind på arbejdsmarkedet kansocialøkonomiske virksomheder komme tilat spille en vigtig rolle på socialområdet.Derfor ser regeringen gerne, at flere socialeiværksættere tør starte deres egen virksomhed.Og at de socialøkonomiske virksomheder,der allerede findes, bliver bedre til atafsætte deres produkter, tiltrække investeringerog få sat skub i samarbejdet med kommunerog private virksomheder.Men det er svært. Socialøkonomiske virksomhederhar ikke bare en menneskeligbundlinje, men er også underlagt hårdekonkurrencevilkår som alle andre. Og alt forfå forstår, hvad socialøkonomiske virksomhederkan. Derfor vægrer private virksomheder,kommuner og investorer sig ved atsamarbejde med dem.Skal de socialøkonomiske virksomhederindfri deres åbenlyse potentiale, har de derforbrug for professionel sparring, viden oghjælp til at få fat i investorer.Driver området fremadHeldigvis er vi så heldige, at en række privatefonde også ser potentialet i socialøkonomi.Sammen med bl.a. TrygFonden og VELUXFONDEN er Den Sociale Kapitalfond en afde tunge spillere på området, som hjælper tilat skabe fremdrift for socialøkonomi.Dagligt hjælper Fonden sociale ildsjæle medat udvikle fornuftige socialøkonomiskeforretninger gennem et program som SocialStartUp. Og gennem Vækstprogrammetog sine investeringer skaber Fonden nyemuligheder for vækst for de virksomheder,som allerede er i gang.Jeg glæder mig derfor til et godt samarbejdefremover om at skabe mere og bedre socialøkonomii Danmark.


Den Sociale KapitalfondAktiviteter og resultater 2014


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og perspektiverSide 40Portefølje- ogprogramvirksomheder 2012-14InvesteringsporteføljeGamle Mursten (2013)Mursten med historie og storeCO2-besparelser. Gennem en patenteretsemiautomatisk metodebliver gamle mursten renset ogklar til genbrug. Medarbejderne ertidligere udsatte ledige, herunderpsykisk sårbare mennesker. Virksomhedenblev af Børsen udnævnttil Gazelle-virksomhed i 2009.gamlemursten.dkBornholms Mosteri (2013)Producerer noget af Danmarksbedste økologiske most. BornholmsMosteri, der blev startetsom kommunalt beskæftigelsesprojekt,blev i 2013 overtaget afto af Bornholms førende virksomheder:Michelin-restaurantenKadeau og fødevarevirksomhedenEspersen A/S. Her er psykisksårbare og socialt udsatte menneskeren afgørende del af medarbejderstaben.bornholmsmosteri.dkMormor.nu (2013)Håndstrikket børnetøj sælges tilkvalitetsbevidste kunder over heleverden via webshop samt danskeog internationale forhandlere.Mormor.nu samarbejder medældre strikkedamer samt kvinder,der længe eller altid har stået udenfor arbejdsmarkedet.mormor.nuTelehandelshuset (2012)Et af Danmarks mest kvalitetsbevidstetelemarketingbureauer.Synshandicappede bruger dagligtderes særlige lytte- og talegavertil at løse opgaver for kunder somWWF Verdensnaturfonden ogPFA Pension.telehandelshuset.dkSpecialisterne(investering – 2012)Hos Specialisterne tester desoftware og udfører avanceretdataregistrering og datarensningfor private og offentlige virksomheder.Virksomheden uddannerog ansætter medarbejdere medforskellige former for autisme.dk.specialisterne.comSocial StartUpBeeLiving ( 2014)Honningbaserede produkter i denabsolut højeste ende af kvalitetsskalaenog lavet af udsatte. Det skalvære honningens svar på JohanBülow Lakrids og skabe arbejdspladseri Kolding og omegn.beeliving.dkBuddha Bikes (2014)Genbrugte cykler skaber arbejdspladsertil kriminalitetstruedeunge. Målet er, at flere får et job ogkommer i mesterlære som cykelsmede.buddhabikes.dkDiiG og MiiG (2014)Christinia-cykler i træ er virksomhedensmeget efterspurgte førsteprodukt. Ambitionen er at skabekvalitetsprodukter til børn samtskabe en plads på arbejdsmarkedettil mennesker, der ellers er parkeretpå sidelinjen.diigogmiig.dkFEAST (2014)Festivalmad til større arrangementersom Roskilde, Northsideog Skanderborg Festival er kerneydelsenhos FEAST – tidligerekendt som Skyhatt. Teamet baghar allerede erfaring med at beskæftigeudsatte, og omlæggernu hele virksomheden til at væresocialøkonomisk samt skruer opfor aktiviteterne.skyhatt.dkLegehytten.dk (2014)Legehuse i træ lavet af mennesker,der er faldet ud af arbejdsmarkedet.Virksomheden fremstiller,sælger og monterer kvalitetslegehusetil det danske og nordiskemarked – med socialt ansvar somen integreret komponent.legehytten.dkDet SocialeVækstprogramBornholmsMiddelaldercenter(runde 3 – 2014)Bornholms Middelaldercenter eret oplevelsescenter, hvor børn ogvoksne får viden om natur, historieog videnskab på måder, derudfordrer alle sanser. Virksomhedener sat i verden for at skabemeningsgivende job for alle typermennesker, men især dem, som afforskellige årsager har svært ved atfinde en plads på arbejdsmarkedet.bornholmsmiddelaldercenter.dkSTERK (runde 3 – 2014)Køkkenleder Mona Gaarsdal hararbejdet i faget i 20 år og siden2002 med socialpædagogik. Hendesstørste ønske er at gøre virksomhedentil nummer ét inden forsocial kantinedrift – en ambition,som Det Sociale Vækstprogramskal bringe virksomheden tætterepå.sterk.dkSlotssøbadet (runde 3 – 2014)Slotssøbadet består i dag af svømmehal,badeland, wellnesscenterog konferencecenter inklusiveKongeåbadet i Vamdrup ogDronning Dorotheas Badstue iKolding. Virksomheden hjælpermennesker, som er på kanten afarbejdsmarkedet, og forsøger at fådem på fode igen.ssbad.dk


Den Sociale KapitalfondAktiviteter, resultater og resultater og perspektiver 2014Side 41Actura (runde 3 – 2014)Mennesker med autisme udviklerIT-produkter inden for velfærdsteknologihos den århusianskevirksomhed. Produkterne er bl.a.hjælpemidler, der bruges af handicappede.actura.dkGlad Design(Vækstprogram runde 2 – 2014)Illustrationer og grafik til MadsNørgaard, Irma og TIGER. HosGlad Design arbejder udviklingshæmmedeillustratorer sammenmed uddannede grafikere. GladDesign er en kærlig protest modlige linjer og en hyldest til spontanitetog mangfoldighed.gladdesign.dkBlindes Arbejde(runde 1 – 2013)Håndlavede kurve, koste og børsteri højeste kvalitet. Hos BlindesArbejde producerer medarbejdernekurve og koste, og de passeronlineshoppen via en computermed talesyntese.blindesarbejde.dkCafé Frida(runde 1 – 2013)Hjemmelavet brød og andrelækkerier. På Café Frida får kvindermellem 18 og 30 år, der har gennemlevetnogle af livets størstenedture, et fundament for deresvej videre og hjælp til at begyndepå en uddannelse eller finde enplads på arbejdsmarkedet.cafefrida.dkBorups Pakkeri (runde 3 – 2014)Med ildsjælen Anne Mette Oleseni spidsen er virksomheden enrummelig arbejdsplads med pladstil mennesker, som arbejder mednedsat tempo og arbejdsevne.Borups Pakkeri udfører store ogsmå opgaver inden for pakning,montering og distribution.borupspakkeri.dkAllehånde (runde 2 – 2014)Café, frokostordning og catering.Hos Allehånde arbejder ungedøve, som bliver uddannet indenfor gastronomi med det målat kunne bevæge sig videre påarbejdsmarkedet.allehaande.dkGrantoftegaard (runde 2 – 2014)Et gedigent, klassisk landbrug medøkologiske produkter og plads tilmennesker, der ellers har sværtved at finde en plads på arbejdsmarkedet.Grantoftegaard er en afDanmarks store socialøkonomiskevirksomheder målt på omsætningog antal ansatte.grantoftegaard.dkBOAS Specialister(runde 1 – 2013)Konsulenter med autismeprofiluddannes hos BOAS Specialisterog løser komplicerede it-opgaver.Deres evne til at koncentrere sigom mikroskopiske detaljer oggenkende komplicerede mønstregør, at de finder fejl, som selv ikkeavancerede computerprogrammerfinder.boasspecialister.dkKaffé Fair (runde 1 – 2013)Ristning af kaffe og hjemmelavetmundgodt. På Kaffé Fair får ungemed behov for en ekstra hjælpendehånd erfaring med at drive caféog catering, mens de får støtte tilat finde en retning i livet og undervisningi dansk og matematik.kaffefair.dkCafé Chaplin (runde 2 – 2014)Helsingørs bedste brunch igåafstand fra Kronborg. På CaféChaplin arbejder mennesker medfysiske eller psykiske handicaps.cafechaplin.dkPlace de Bleu (runde 2 – 2014)Systuen leverer puder, tæpper ogtasker til butikker over hele verden– fra Island til Korea. På systuenarbejder indvandrerkvinder, derikke tidligere har været i kontaktmed arbejdsmarkedet.placedebleu.dkRåd og Dåd (runde 2 – 2014)Økologisk landbrug, gårdbutik,værksted og genbrug går her håndi hånd med mennesker, der af forskelligegrunde tidligere var udenfor arbejdsmarkedet.raaddaad.dkComeback Consult(runde 1 – 2013)Jobcentre, kommuner og institutionerkan hjælpe marginaliseredeunge bedre, hvis de forstår deunges udgangspunkt, horisont ogreaktionsmønstre. Hos ComebackConsult arbejder mennesker meden fortid på kant med samfundetsom brobyggere mellem udsatteog samfund.comeback.nuSend Flere Krydderier(runde 1 – 2013)Rige smagsoplevelser baseret påmadopskrifter der er finjusteretgennem generationer. Send FlereKrydderier er en ganske særligcateringvirksomhed: Virksomhedensmedarbejdere er kvinderfra etniske minoriteter udentidligere tilknytning til arbejdsmarkedet.sendflerekrydderier.dk


Aktiviteter, resultater og perspektiverTrygFonden smba (TryghedsGruppen smba). Redaktion: Lars Jannick Johansen og Christian Nørr. Fotografer: Tine Harden, Jeppe Bøje Nielsen og Morten Germund.Design: We Love People. Repro og tryk: Herrmann & Fischer. Papir: Omslag 170 g Edixion, indhold 120 g Edixion. Alle rettigheder forbeholdes. Adresse: TrygFondensmba (TryghedsGruppen smba), Hummeltoftevej 49, 2830 Virum, tlf. 45 26 08 00. Trygfonden.dk CVR-nr. 10430410.


Maj 2015Svanemærket tryksag 541-134TrygFonden varetager TryghedsGruppensalmennyttige arbejde. TryghedsGruppen erhovedejer i forsikrings selskabet Tryg ogskaber værdi og tryghed gennem langsigtedeinvesteringer og almennyttige uddelinger.

More magazines by this user
Similar magazines