K u r s u s K a t a l o g 2 0 1 2 - Center for døve

cfd.dk
  • No tags were found...

K u r s u s K a t a l o g 2 0 1 2 - Center for døve

4 Hvordan finder du dit niveau?4 Hvor holdes kurserne?4 Hvordan tilmelder du dig?5 Hvad koster et kursus?6 Tegnsprog for begyndere8 Tegnsprog på mellemniveau10 Tegnsprog for øvede12 sikker i tegnsprog14 Kursuskalender2


Velkommen tilen ny kursussæson - med masseraf tegnsprog!I dette katalog finder du Centerfor Døves åbne kurser i tegnsprog.Center for Døves hørende medarbejderedeltager i kurserne, somogså tilbydes andre professionelle,der arbejder med døve eller flerhandicappededøve. Pårørende tildøve eller andre med interesse fortegnsprog og døves kultur er ogsåvelkomne.Det er Center for Døves kompetenteog erfarne tegnsprogskonsulenter,som står for undervisningenpå alle kurserne. Herudover vil dumøde en række andre døve gæstelærerepå kurserne.3


4Hvordan finder dudit niveau?Center for Døves kurser i tegnsprogbestår af i alt 11 moduler, som erstigende i niveau. Et kursusforløb eraf en uges varighed, svarende til 30lektioner i tegnsprog. En lektion er45 minutter.Kurserne er bygget op med enforventning om, at kursisterne harmulighed for at tilegne sig og øvepraktiske tegnsprogsfærdighedermellem kursusniveauerne. Derforstiger niveauet hurtigt fra kursus tilkursus.Som hovedregel skal du havegennemgået ’Niveau 1’, inden dudeltager på ’Niveau 2’, og ’Niveau 2’inden du deltager på ’Niveau 3’ osv.Alternativt skal du have færdighedersvarende til det kursus, duønsker at følge. Du er altid velkommentil at kontakte undervisernevia mail (tsu@cfd.dk), hvis du er itvivl om, hvilket kursusniveau duskal tilmelde dig.Hvor holdeskurserne?Vi udbyder som udgangspunkttegnsprogskurserne i Center forDøves egne lokaler på Generatorvej2A, 2730 Herlev.Cirka et par gange om året tilbydervi tegnsprogskurser i Nyborg. Nårkurserne er i Nyborg, bliver detkonkrete undervisningssted anførti velkomstbrevet, som du får i forbindelsemed kursets afholdelse.Hvordan tilmelderdu dig?Fristen for tilmelding er seks ugerfør kursets start.Der er max plads til 20 deltagere påhvert kursus. Tilmeldingen foregårefter først-til-mølle-princippet.Det er Center for Døves kompetencecenter,der står for planlægningenaf kurserne. Hvis tilmeldingsfristener overskredet, er duvelkommen til at prøve at kontakte


Kompetencecenteret via mail(tsu@cfd.dk) for at høre, om deralligevel er plads på det ønskedekursus.Du kan tilmelde dig tegnsprogskursernevia den elektroniske tilmeldingsformularpå Center for Døveshjemmeside (www.cfd.dk). Du kanogså sende en e-mail til kursussekretærenpå tsu@cfd.dk. Følgendeinformationer skal med i mailen:• Navn og kontaktdetaljer• Evt. arbejdsplads• Faktureringsadresse (evt. EAN-nr.)• Evt. tidligere gennemførte kurser3 - 4 uger før kursusstart modtagerdeltagerne information om kursetsindhold, undervisningssted, mødetider,hvad forventningerne ertil forberedelse og hjemmearbejdesamt en deltagerliste. Sygdom ellerandet frafald skal meddeles til kursussekretæreneller underviserne(tsu@cfd.dk).Hvad koster etkursus?Prisen for et ugekursus (inkl. frokost,kaffe og te) er 4.500 kr.Hvis du er tilmeldt et kursus og alligevelbliver forhindret i at deltage,er det vigtigt, at du melder afbudtil Kompetencecenteret hurtigstmuligt. Sidste rettidige afbud er14 dage før kursusstart. Herefter erdin tilmelding bindende.Du kan tilmelde digtegnsprogskursernevia den elektronisketilmeldingsformular påwww.cfd.dk5


Niveau 1 - Hvad kan du lære?Kurset introducerer dig til forskellige grupperaf basistegn fra hverdagen fx tegn inden forfamilien, beklædning, farver og mad, samttegn for tal, ugedage og måneder. Du kommerogså til at arbejde med håndalfabetet(HA).Du bliver trænet i at visualisere dit tegnsprogog gøre dig forståelig ved hjælp af mimikog gestus. Naturlige tegn og ‘gøre ligesom’-øvelser udgør derfor en stor del af kurset.Som en integreret del af undervisningen erder spørgetime, hvor du har mulighed for atspørge ind til døves hverdagsliv.På kurset får du information om de grundlæggendeforskelle mellem tegnsprog og tegnstøttetkommunikation. Du får desuden enintroduktion til den elektroniske ordbog overDansk Tegnsprog på nettet (www.tegnsprog.dk), så du selv har mulighed for at tilegne digflere tegn efter kurset.Hvornår?Uge 11: 12.-16. marts 2012Uge 38: 17.-21. september 2012Niveau 2 - Hvad kan du lære?Vi følger op på emner gennemgået på Niveau1, så du kommer til at beherske håndalfabetetog basistegn fra hverdagen. Dit tegnforrådbliver udvidet gennem emneområder som eksempelvis:større danske byer, møbler, erhvervog sport. Kurset introducerer dig desudentil spørgetegn (HV-tegn) og benægtendesætninger.Du kommer til at øve aflæsning af historier,som underviserne fortæller eller som vises pådvd. Med udgangspunkt i udvalgte billederskal du også selv fortælle små historier påtegnsprog. En gæsteunderviser fortællerdesuden om sit liv som døv (opvækst, skolegang,uddannelse, arbejdsliv).Hvornår?Uge 24: 11.-15. juni 2012Uge 50: 10.-14. december 2012Niveau 3 - Hvad kan du lære?Vi repeterer tegn hentet fra hverdagen, ogarbejder videre med spørgetegn (HV-tegn) ogbenægtende sætninger. Dit gloseforråd bliverudvidet med tegn inden for emneområdersom fx: helbred og tidsgloser.På kurset arbejder vi mere med tegnsprogsgrammatik,så du lærer at anvende eksempelvisproformer og locus.Gruppevis trænes aflæsning og genfortællingaf historier, som underviserne præsenterereller viser på dvd. Vi træner desuden samtalemed udgangspunkt i mad- og møbeltegn.Gennem diskussion af ’takt og tone’ i døveverdenenkan du øge dit indblik i døves kultur.Hvornår?Uge 19: 7.-11. maj 2012Uge 40: 1.-5. oktober 2012Kurset introducerer dig til begyndendetegnsprogsgrammatik, som fx: proformer ogpegninger.7


Dagligdagskommunikation ogfortællingTegnsprogpå mellemniveauHvem kan deltage?Vi forventer, at kursisterne påmellemniveau har kendskab tilgrundelementerne i tegnsprogog kan formulere sig i simplesætninger om dagligdags emner.Kursisterne har desuden et godtkendskab til brugen af proformerog locus.Tegnsprogskurserne byggernaturligt videre på hinanden, ogderfor skal du som hovedregelhave gennemgået Niveau 4,inden du deltager på Niveau 5,og Niveau 5 inden du deltager påNiveau 6.8Efter Niveau 4 og 6 evaluererunderviserne den enkelte kursiststegnsprogsfærdigheder og giverindividuel vejledning i forhold tilkursusniveau og videre tegnsprogsudvikling.


Grammatik, samtaleog personligkommunikationSikker itegnsprogHvem kan deltage?Kursisterne på dette niveau ernu så fortrolige med at kommunikerepå tegnsprog, at derkan arbejdes mere præcist medden enkeltes personlige kommunikationeksempelvis gennemvideooptagelse.12


Niveau 10 - Hvad kan du lære?Vi analyserer en tegnsprogsfortælling medsærlig fokus på grammatiske elementer, ogarbejder videre med at genfortælle dansketekster på tegnsprog.Du kommer til at lave øvelser med fokus påtegn-homonymer (tegn der har flere betydninger).Vi diskuterer aktuelle emner fraaviser og TV samt døveverdenen, samt træneraflæsning i forbindelse med et oplæg fra engæstelærer.I forbindelse med undervisningen bliver dittegnsprog evalueret af underviserne, og dumodtager individuel vejledning.Hvornår?Uge 2: 9.-13. januar 2012Niveau 11 - Hvad kan du lære?Dit tegnforråd bliver udvidet gennem diskussionaf aktuelle emner. Vi analyserer entegnsprogsfortælling med særligt fokus pågrammatiske elementer, og øver os i at identificereog bruge tidslinjer i sproget.Du bliver optagetpå video, så dusammen medunderviserne kangennemgådin tegn sprogsfortælling.Vi arbejder videre med aflæsnings- og genfortællingsøvelserog oversættelse af dansketekster til tegnsprog. Vi arbejder både medholdundervisning, i grupper og parvis. Duvil gennemgå flere aflæsningsøvelser medforskellige typer af tegnsprog.Du bliver optaget på video, så du sammenmed underviserne kan gennemgå din tegnsprogsfortælling.Hvornår?Uge 4: 23.-27. januar 201213


Kursuskalender 2012UGE START SLUTModul 1 11 12-03-2012 16-03-2012Modul 1 38 17-09-2012 21-09-2012Modul 2 24 11-06-2012 15-06-2012Modul 2 50 10-12-2012 14-12-2012Modul 3 19 07-05-2012 11-05-2012Modul 3 40 01-10-2012 05-10-2012Modul 4 16 16-04-2012 20-04-2012Modul 4 36 03-09-2012 07-09-2012Modul 5 26 25-06-2012 29-06-2012Modul 5 43 22-10-2012 26-10-2012Modul 6 13 26-03-2012 30-03-2012Modul 6 45 05-11-2012 09-11-2012Modul 7 21 21-05-2012 25-05-2012Modul 7 47 19-11-2012 23-11-2012Modul 8 34 20-08-2012 24-08-2012Modul 9 6 06-02-2012 10-02-2012Modul 10 2 09-01-2012 13-01-2012Modul 11 4 23-01-2012 27-01-201214


januar februar marts april maj junis 1 o 1t 1S 1t 1f 1M 2 1 t 2f 2M 2 14 o 2l 2T 3 f 3l 3T 3 t 3s 3o 4l 4S 4o 4f 4M 4 23t 5s 5M 5 10 t 5l 5t 5F 6M 6 6 t 6f 6s 6o 6l 7t 7o 7l 7M 7 19 t 7S 8o 8t 8s 8t 8f 8M 9 2 t 9 f 9M 9 15 o 9l 9T 10 f 10l 10t 10t 10 s 10o 11l 11S 11o 11f 11m 1124t 12s 12M 12 11 t 12l 12t 12F 13M 13 7 t 13f 13s 13o 13l 14t 14o 14l 14M 14 20 t 14s 15o 15t 15S 15t 15f 15M 16 3 t 16f 16M 16 16 o 16l 16t 17f 17l 17t 17t 17S 17o 18l 18s 18o 18f 18M 18 25t 19s 19M 19 12 t 19l 19t 19f 20M 20 8 t 20f 20s 20o 20l 21t 21o 21l 21m 2121 t 21S 22o 22t 22s 22t 22f 22M 23 4 T 23f 23m 2317 o 23l 23t 24F 24l 24T 24t 24s 24o 25L 25s 25O 25F 25M 25 26T 26S 26M 2613 T 26L 26T 26F 27M 27 9 t 27f 27s 27O 27L 28T 28O 28L 28M 28 22 T 28S 29O 29T 29s 29T 29f 29M 30 5f 30M 30 18 o 30l 30t 31l 31t 31juli august september oktober november decembers 1o 1l 1M 1 40 t 1l 1M 2 27 t 2s 2t 2f 2s 2t 3f 3M 3 36 o 3l 3M 3 49o 4l 4t 4t 4s 4t 4t 5s 5o 5f 5M 5 45 o 5f 6M 6 32 t 6l 6t 6t 6ls78to78fl78sM78 41ot78 fl78M 9 28 t 9 s 9t 9f 9s 9t 10f 10M 10 37 o 10l 10M 10 50o 11l 11t 11t 11s 11t 11t 12s 12o 12f 12M 12 46 o 12f 13M 13 33 t 13l 13t 13t 13l 14t 14f 14S 14o 14f 14s 15o 15l 15M 15 42 t 15l 15M 16 29 t 16s 16t 16f 16S 16t 17f 17M 17 38 o 17l 17M 17 51o 18l 18t 18t 18s 18t 18t 19S 19o 19f 19M 19 47 o 19f 20M 20 34 t 20l 20t 20t 20l 21t 21f 21s 21o 21f 21S 22o 22l 22m 2243 t 22l 22M 23 30 t 23s 23t 23f 23s 23t 24f 24m 2439 o 24L 24m 2452O 25L 25T 25T 25S 25T 25T 26S 26O 26F 26M 26 48 o 26F 27M 27 35 T 27L 27t 27T 27LS2829TO2829Fl2829s 28M 29 44Ot2829FL2829m 30 31 t 30s 30t 30f 30s 30t 31f 31o 31m 3115


KompetencecenteretCenter for DøveGeneratorvej 2 A2730 HerlevTlf. 4439 1145komp@cfd.dktsu@cfd.dkwww.cfd.dk

More magazines by this user
Similar magazines