FREDERIKSBORG AMTSKREDS - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk
  • No tags were found...

FREDERIKSBORG AMTSKREDS - Hjerneskadeforeningen

HovedcirklenHjerneskadeforeningenårgang 18 · nummer 1 · Marts 2006


HER FINDER DUHJERNESKADEFORENINGENHOVEDKONTOR:Brøndby Møllevej 8,2605 BrøndbyGirobank 195-0096Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430info@hjerneskadeforeningen.dkwww.hjerneskadeforeningen.dkDIREKTØRSvend-Erik AndreasenTlf: 2232 1644sea@hjerneskadeforeningen.dkLOKALE AFDELINGER:KØBENHAVN OG ROSKILDE:Kristian SiverslethTlf: 3324 3465k.siversleth@get2net.dkFREDERIKSBORG:Lisbeth HolmgaardTlf: 2044 6578holmgard@post9.tele.dkVESTSJÆLLAND:Lise NielsenTlf: 5783 3120STORSTRØM:Arne HøeghTlf. 5486 4300agh@nysted.dkFYN:Ingemann JensenTlf: 6473 1167inje@post3.tele.dkVEJLE OG SØNDERJYLLAND:Niels Henry AndersenTlf. 7556 4474nha@post2.tele.dkRINGKØBING OG RIBE:Elmer S. GadeTlf: 9712 5461elmer@gade.mail.dkVIBORG:Erik Bartram JensenTlf: 8662 9602bartram@post6.tele.dkÅRHUS:Jette SlothTlf: 2046 0835 kontor: 8949 1717js@hjerneskadeforeningen.dkNORDJYLLAND:Inger Hedeager JacobsenTlf: 9824 4828inger@jacobsen.mail.dkHOVEDBESTYRELSEN:Formand:Niels-Anton SvendsenTlf: 2637 3777Niels-anton@tdcadsl.dkNæstformand:Elmer S. GadeTlf: 9712 5461elmer@gade.mail.dkNiels Henry AndersenTlf: 7556 4474nha@post12.tele.dkLisbeth HolmgaardTlf: 2044 6578holmgard@post9.tele.dkLonnie MalmbergTlf. 2020 4080lonniemalmberg@hobby-art.dkSøren PindTlf: 2260 0057soren@pind.dkJette SlothTlf: 2046 0835js@hjerneskadeforeningen.dkRÅDGIVNING:Socialrådgiver Pia Esmarch BengtsonTlf: 4343 2433pia@hjerneskadeforeningen.dkOnsdag – (telefonrådgivning) kl. 17.00-19.00Fredag – (telefonrådgivning) kl. 13.30-16.30HJERNESKADEFORENINGENSTELEFONRÅDGIVNINGVed henvendelse til rådgivningen vil vi registrerehenvendelsesårsager, samt hvilken lokaliteti landet man ringer fra. Registreringenskal tjene til at pege på generelle behov ogmangler for skadede og pårørende. Al brug afregistreringen vil naturligvis ske i anonymiseretform.Protektor for HjerneskadeforeningenHendes Kongelige HøjhedKronprinsesse MaryKOLOFONHovedCirklenBrøndby Møllevej 8 · 2605 BrøndbyISSN 1396-7924Tlf. 4343 2433 · Fax 4342 2430info@hjerneskadeforeningen.dkwww.hjerneskadeforeningen.dkAnsvarshavende:Bestyrelsens forretningsudvalgRedaktion:Lisbeth Holmgaard,Marianne SchirrmacherElmer S. GadeAnnoncetegning:Plus Tryk, Postboks 441, 8660 Skanderborg,tlf. 70 22 30 39 - hvortil alle spørgsmål vedrørendeannoncer bedes rettet til.Deadline 2006:Nr. 2: 15. maj 2006Næste nummer udkommer juni 2006Abonnement:Abonnement og medlemskab koster kr. 200,- og tegnesved henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor.Redaktionen modtager gerne artikler til bladet.Helst på diskette eller e-mail. Send billeder med.Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningenssynspunkt med undtagelse af lederen.Gengivelse af artikler fra bladet er tilladtmed kildeangivelse.Redaktion af dette blad sluttede den 10.03.2006.Hjerneskadeforeningen er en uafhængigbrugerstyret interesseorganisation, der arbejderfor hjerneskaderamte familier.I Danmark lever op mod 60.000 menneskermed følgerne af en alvorlig senhjerneskade.De hyppigste årsager er:Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykkereller vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene.Apopleksi (slagtilfælde som følge af blodpropeller blødning i hjernen).Andre udløsende årsager kan være infek tionssygdommesom hjernebetændelse, tumorer, iltmangelved hjertestop, samt organiske opløsningsmidler.


AF NIELS-ANTON SVENDSEN, LANDSFORMANDLEDERFuld kraft - fremad!Foto: Henning KaagVores direktør og jeg havde den storeglæde, at vores protektor HKH KronprinsesseMary inviterede repræsentanter frasine protektioner til nytårskur på Amalienborg.Denne anledning benyttede vi bl.a.til at drøfte fælles initiativer med andre afKronprinsessens protektioner.Vi har nu drøftelser med Hjerteforeningenom nogle fælles initiativer. I Hjerneskadeforeningenhar vi flere medlemmer, derhar pådraget sig en hjerneskade som følgeaf hjertestop. Vi har derfor en interesse i,at ingen forlader det danske skolesystemuden at være i stand til at give hjertemassage.Et mål som også Hjerteforeningenhar. Derfor er det helt oplagt, at de 2foreninger går sammen om at påvirkeRegering og Folketing.Kronprinsessen har flere protektionerindenfor mode og design. Det blev enudfordring for fantasien! – Hvilke fællesprojekter kunne det give anledning til? – Etgammelt ordsprog siger, at ”klæder skaberfolk”! – Vi ved, at mange der rammes afen hjerneskade samtidig får svækket deresselvværdsfølelse/selvtillid. Netop selvværdsfølelsener en vigtig drivkraft i denefterfølgende generobringsproces. Vi taltederfor med repræsentanter fra organisationenDesigners Nest, som samarbejder meden lang række uddannelsesinstitutionerindenfor mode og design. Vi skal nu havenærmere drøftelser af et projekt, hvornogle studerende via styling skal prøve atgenopbygge selvværd/selvtillid hos nogleaf vore medlemmer.I vores ansøgning til EU’s Socialfond ommidler til HovedHuset, har vi skrevet, at viogså ville gøre en indsats for at få kontaktmed hjerneskaderamte med anden etniskbaggrund. Det har været meget svært,men da Dansk Flygtningehjælp er enanden af Kronprinsessens protektioner, vardet oplagt at drøfte denne problemstillingmed dem, og der arbejdes nu på en plan,så vi vil kunne få vores budskaber ud viadet store netværk af frivillige, som DanskFlygtningehjælp råder over.Amtskredsene har nu afholdt deres generalforsamlinger,og på tilbagemeldingernehar jeg forstået, at alt tyder på, at vi påårets Repræsentantskabsmøde træfferbeslutning om, at Hjerneskadeforening i2007 skal bestå af en række kommuneforeninger,som følge af kommunalreformen.Det bliver en kæmpe – men spændende- udfordring for alle i foreningen. Hovedbestyrelsenhar netop besluttet, at vi skalhave ansat en organisationskonsulent/fundraiser til at hjælpe med dette arbejde.Samtidig har Hovedbestyrelsen besluttet,at Hjerneskadeforeningen stifter ”Hjeneskadefonden”,som skal arbejde for desamme formål som Hjerneskadeforeningen.Fonden vil give foreningen nogle nye”strenge” at spille på – og give os mulighedfor at gøre en endnu mere aktiv indsatsinden for foreningens interesseområder.HovedHuset har nu endelig fundet noglemeget skønne lokaler på Frederiksbergog er ved at installere sig. Interessen forat være med, er så stor, at man nu må opereremed en venteliste, så også i denne delaf foreningens virke er pilen sat på ”fuldkraft – fremad”.Foreningens første satspuljeprojekt ”Aktivepårørende” nærmer sig sin afslutning.Den 4.-5. april 2006 fremlægges projektetsmange resultater på en stor konference påNyborg Strand. Kronprinsessen har sagtja til at deltage i åbningen af konferencen,hvor vi forventer ca. 300 deltagere.Projektet har fået megen opmærksomhed,og der kan ikke herske tvivl om, at mangeaf projektets resultater vil få en positivindflydelse på den videre udvikling af hjerneskaderehabiliteringeni Danmark. Ikkemindst det forhold, at projektet dokumentererdet, vi har sagt gennem mange år, atde pårørendes aktive rolle er en væsentligforudsætning for et optimalt genoptræningsforløb– herunder et konstruktivtsamarbejde mellem professionelle ogpårørende.Foreningens u-landsudvalg har også sat”fuld damp” på arbejdet med foreningensprojekt i Uganda, og det er ikke utænkeligt,at aktiviteten på den front vil blive yderligereudvidet i år under forudsætning af, atDANIDA bevilger penge. Foreningen fårnu henvendelser fra andre lande i Afrikaom samarbejde.Brain-storm projektet sejler også i årud på togt. Det er blevet en rigtig godtradition, og der er nu rift om at kommemed på årets sejlads. Nu bruger de jo ikkemotorkraft i væsentlig grad, så de har ikkesat pilen på ”fuld kraft – fremad” – men jeger sikker på, at sejlene vil blive sat, og så vildet gå fremad så stærkt som vinden nu vil,så jeg vil fortsat hævde, atHjerneskadeforeningen har sat pilen på”FULD KRAFT – FREMAD”!INDHOLD23479101113151718242527BAGSIDENHER FINDER DU FORENINGENLEDERENET TANDHJUL ER IKKE STÆRKEREEND DEN SVAGESTE TANDHJERNESKADEFORENINGENSPROJEKT I UGANDAFÆLLESARRANGEMENT I FREDERIKS-BORG AMT SKABTE GLÆDE HELT NEDEI UGANDAAT DØGNET HAR 24 TIMERBRUG HINANDENAKUT STØTTE FOR PÅRØRENDEARV ER ET VÆRDIFULDT REDSKAB”DE GLEMTE BØRN”HOVEDTROPPERNEBRAINSTORMEN FEST DER SENT VIL BLIVE GLEMTNYT FRA AMTSKREDSENENYTÅRSKUR3


Af ,Steen BackeEt tandhjul er ikke stærkere endden svageste tandHovedHuset er flyttet ind påFrederiksbergHovedhuset har nu fået adressepå Borups Allé 132 på Frederiksberg.Efter at der opstodproblemer med de oprindeligtlejede lokaler i Esromgade,lykkedes det at finde de heltideelle lokaler til projektet.Lokalerne er centralt placeretpå Frederiksberg med godebus- og togforbindelser. Aktiviterneer i gang, og deltagere ogHovedHusets medarbejdere eri fuld sving med at strukturerehverdagen i huset.Hjerneskadeforeningens projekt HovedHusethar længe været en proces,der har bevæget sig fra en situationuden fast ståsted (men dog med et klartformål) til nu at være et fast holdepunktfor mange mennesker, der alle har étfælles holdepunkt: en erhvervet hjerneskadeog lysten til at komme videre ilivet.Processen har været båret frem af ca.30 engagerede mennesker, der hverisær har ydet deres specielle indsats,baseret på netop deres individuelleerfaringer og kvaliteter, så processennetop nu er ved at foretage et kvalitativtspring fra en målrettet bevægelsetil den endelige opfyldelse af målet:ibrugtagning af HovedHuset.Projektet er bl.a. støttet af:Den Europæiske SocialfondArbejdsmarkedsstyrelsenJ. L. FondetTelia MobilMicrosoft DanmarkLions ClubFoto: Michael Medgyesi.4


Steen Backe (Foto: Michael Medgyesi).Den gruppe af mennesker, der jævnligthar mødtes omkring projektet, har formig at se – for nu at fortsætte metaforenfra overskriften – bestået af etantal små tandhjul, der tilsammen harudgjort netop de store hjul, der skulle tilfor at få den store maskine til at kværnederudad; et støt og målrettet arbejde,hvor ingen tænder (hoveder) i hjulenehar kunnet undværes!Jeg kom selv lidt hovedkulds (!) ind iprojektet, da lejemålet på den ene sidevar gået i orden, men på den andenside krævede diverse ombygninger ogindretningsforslag. Da hjerneskadedearkitekter ikke sådan hænger på træerne,fik jeg så en chance for at vise mitværd.Det er over 10 år siden jeg har arbejdetinden for arkitektfaget, men det vistesig hurtigt, at mange basale ting stadighænger ved: jeg kan således fx stadighuske, hvad der står i Bygningsreglementet,og hvor jeg kan finde det osv.Min første indsats bestod i at kommemed indretningsforslag til lokalerne. Iforvejen havde arbejdsgruppen efter enbrain-storming udarbejdet en ønskeseddelmed funktioner og et funktionsdiagram.Tandhjulene fungerede strålendei et fælles hele, så mit arbejde bestodblot i at visualisere diagrammet.Jeg har så siden deltaget i alle møderne iarbejdsgruppen, hvor jeg er stødt på ensjælden grad af entusiasme og idérigdom.Enhver har deltaget med, hvadhver især magtede og evnede.I december 2005 foretog arbejdsgruppenen evaluering af deres arbejde ogoplevelser i gruppen, hvoraf følgendeΔ5


Hjerneskadeforeningens projekt i UgandaHvorfor etulandsprojekt i foreningen?Den første januar 2006 starter Hjerneskadeforeningenet projekt i Uganda.Ideen udsprang af et møde i DSIseptember 2004, som Niels AntonSvendsen bad undertegnede om atdeltage i med henblik på eventuelt at gåind i udviklingsarbejde i lande i syd. Påmødet blev jeg opfordret til at deltagei et kursus på Egmonts Højskole i oktober,hvor deltagerne deltog i arrangementer/undervisningsammen medglobal linie deltagerne, heraf to kvinderfra Uganda.Forundersøgelsesprojekt:Et efterfølgende kursus i London inovember 2004, omkring partnerskabermellem lande i nord og syd, resulteredei, at jeg udarbejdede et forundersøgelsesprojekt. Projektet blev godkendt iDSI, som fandt det vigtigt, at der blevgjort noget for mennesker med erhvervethjerneskade i Uganda. Der er fleredanske organisationer, der har projekteri Uganda, men ingen omkring hjerneskade.Foreningens ulandsudvalg:Der blev nedsat et ulandsudvalg iforeningen, som består af Inge Schmidt,Erik Bartram Jensen samt undertegnede.I april 2004 rejste Inge Schmidt(pensioneret læge/social medicin) og jegså til Kampala i 2 uger.Der var mange opfordringer fra sundhedsministeriet,universitetshospitaletMulago, danske NGO`er samt UNAPD(Uganda National Action on PhysicalDisabilities) om at udarbejde et projektfor mennesker med erhvervet hjerneskadeog tilgrænsende lidelser. UNAPDer en paraplyorganisation for flereNgo’er.Resultatet af forundersøgelsen findes påforeningens hjemmeside.Projektet:I juni måned i år gik vi i gang medprojektformuleringen, efter at FU/HBhavde givet deres tilsagn. Projektetfinansieres via DSIs miniprogram 3/DANIDA.Projektbeskrivelsen skulle skrives påengelsk, og der skulle udarbejdes budgetsamt budgetnoter. Vi fik stor hjælp ogstøtte af DSI/DHF`s mand i Kampala,Teis Piel Christensen og Mary Mukisasom er direktør i UNAPD. Projektetblev godkendt i DSI i oktober. Projektetkaldes UBIP (Uganda Brain InjuryProject).I november rejste Inge og jeg til Kampalaen uge. Vi var så heldige, at en afDSIs ansatte i ulandsafdelingen ogsåskulle til Uganda, så Flemming Alsbjørnkunne deltage i flere af møderne. Flemminghar flere års erfaring med ulandsprojekter.Vi holdt møder med projektetsstyregruppe, UNAPDs bestyrelsesamt med deltagere fra projektetsHealth Team. Der blev holdt mødemed Mental Health, USDC (UgandaSociety For Disabled Children) og BasicNeeds, som er en engelsk hjælpeorganisation.Ideen med dette møde var atpræsentere projektet. Vi blev herefterenige om at udveksle erfaringer. Vihavde ligeledes møde med MOH (MinistryOf Health), som gav grønt lys tilsamarbejdet med Mulago Hospital.Etablering af kontor:Det har fra starten været vores hensigtat begrænse etableringsomkostningerneved dette i første omgang 2 års projekt.Midlerne skulle gå til blandt andet deskadede og deres pårørende, som vikommer i forbindelse med i projekt-forløbet. Derfor har vi lejet os ind hosvores samarbejdspartner UNAPD ogkøber administrativ bistand mv.Projekt koordinator:Projektet skal ledes af en projektkoordinator,som vi var med til at ansætte,og som er ansat fra den 1. januar 2006.Der kom 21 ansøgninger til stillingen,og ansættelsesudvalget fandt frem til3, som vi havde til samtale. Derudoverskal der ansættes en ”field worker”,som skal starte til april.Styregruppe:Vi har nedsat en styregruppe, sombestår af en person med erhvervet hjerneskade(CP) en pårørende, UNAPDsdirektør samt to professionelle mederfaring omkring rehabilitering. Styregruppenskal udvides med endnu enskadet person samt en pårørende.UNAPDs bestyrelse:Bestyrelsen vil sammen med styregruppenmonitorere projektet i samarbejdemed projektkoordinatoren og Hjerneskadeforeningen.Health Team:På universitetshospitalet Mulago harvi indgået en aftale med fysioterapeut,ergoterapeut, psykolog, talepædagogm.fl. som vi kan trække på til genoptræningi hjemmet i de svære og megetsvære tilfælde, samt til at træne frivilligei at kunne give support/træning tilskadede samt pårørende.Projektrapportering:Det er besluttet, at der skal tilgå foreningensprojektkoordinator kvartårligerapporter for at overvåge om projektetfølger de givne mål og overholderbudgettet.Δ7


Vil du vide mere omselve projektet?På foreningens hjemmeside kan dufinde et notat om projektet på dansk. Erdu interesseret i at se selve projektbeskrivelseni sin fulde ordlyd (på engelsk)kan du rekvirere denne elektronisk hosFrede på frede.schulz@mail.tele.dkUNAPDs bestyrelse sammen med dendanske delegation.Forrest Arthur Blick, til venstre for hamFred Kibira til højre Fred Sejjemba , bagham Seth Mpooya, ved siden af hamMary Mukisa og MP James Mwandha.Fællesarrangement i Frederiksborg Amtskabte glæde helt nede i UgandaDen 16. november 2005 havde Hjerneskadeforeningen,Hjernesagen i FrederiksborgAmt samt SIND Frederikssundafd. arrangeret en foredragsaften medPeter Lund Madsen og Thomas Raab.Over 200 tilhørere overværede to kompetenteog morsomme mænds bud påHjernen, virkelighedenog sindslidelserneThomas Raab lagde ud med en beretning,om hvor de første menneskerkom fra, og på en både interessant ogfornøjelig måde førte han os frem tilmennesket i dag – med herlige afstikkeretil forskellige dyrearter og deres livsmønstre.Peter Lund Madsen fortsattei samme spor og kom ind på, hvordandet kan være, at vi mennesker er så ensog alligevel så forskellige. Tilhørernehavde mulighed for at stille spørgsmåltil foredragsholderne og svarene påspørgsmålene udløste både latter og eftertænksomhed.Spørgelysten var stor,men desværre var tiden begrænset.Arrangørerne har fået mange positivetilbagemeldinger på aftenen, hvilket vitager som et tegn på, at lignende fællesarrangementervil være velkomne.Hvor kommer Uganda ind i billedet?I forbindelse med forberedelserne tilarrangementet i Frederikssund tilkendegavPeter Lund Madsen, at hanshonorar måtte gå til en skole for handicappedebørn i Kampala, Uganda.Skolen kom i betragtning efter Hjerneskadeforeningensforundersøgelse,omkring mulighederne for rehabiliteringaf mennesker med erhvervet hjerneskade.Det var en meget glad leder af skolen,der modtog checken den 19. november.Beløbet gør det muligt for skolen atrealisere nogle af de behov man har.Der er ca. 100 børn på skolen. Mantilrettelægger undervisningen efterbørnenes evner og muligheder. Defleste af børnene har både boglige ogpraktiske fag. Enkelte børn er ikke istand til at lære at læse og skrive. Dissebliver rustet til at klare sig bedst muligved, at man lærer dem at dyrke jorden,samt simple metoder til at fremstilleredskaber.Mange af børnene er forældreløse, sådet er en stor opgave for skolens ledelseat finde hjem til disse børn i decemberog januar måned, hvor skolen er lukket.Checken fra Peter Lund Madsen overrækkestil Joy Mwesigwa, den daglige leder afKampala School For Disabled Children.9


Af Birthe BJørslevAt døgnet har 24 timergik for alvor op for Linda Jørgensen, da hun fik pension efter en hjerneblødning i 1996. Og så var der pludselig ikkemere hjælp at hente i systemet, når hun ikke var arbejdsmarkedsparat. Hun måtte stå på egne ben. Heldigvis fikhun hurtigt kontakt med Hjerneskadeforeningen i Århus. Jette Sloth blev hendes bagstopper.Arbejdet er omdrejningspunktet i detmoderne samfund. Men vi har ofte etmeget modsætningsfyldt forhold tilarbejdet. På den ene side skaffer det osden nødvendige økonomi, på den andenside så snakker vi altid om at få fri, ognu er det endelig weekend, og hvor erdet dejligt at kunne sove længe. Menneskeri arbejde er ofte stressede, ogderes tid er kostbar. Er man til gengælduden arbejde, arbejdsfri, så bliver manstresset af at stå udenfor.Moderne mennesker har meget identiteti arbejdet, og mennesker, som får enhjerneskade og som af den grund ikkemere kan passe deres arbejde, får ofteen identitetskrise.Uvenlig over for klienterneSådan var det også for Linda Jørgensen,som efter en genoptræningsperiodepå Hammel Neurocenter begyndtei sit gamle arbejde som sekretær hos enfysioterapeut. ”Selv om jeg startedelangsomt op og ikke var på fuld tid,kunne jeg slet ikke klare jobbet. Jeg varhelt umulig til det og direkte uvenligover for klienterne. Så blev jeg og minarbejdsgiver enige om, at det nok varbedst, at jeg blev fyret.”Der er mange ansatte i det offentligesystem til at hjælpe folk ind på arbejdsmarkedetog også til at fastholde demder. I Århus hedder hjælpen Neuroteamet,og de henviste Linda til Lyngåskolen,hvor hun nogle timer om ugenfik kompenserende specialundervisning.”Jeg var glad for at gå til specialundervisning,og jeg følte mig på mangemåder fuld restitueret. Men jeg villejo gerne rigtig ud på arbejdsmarkedetigen, for så først er man jo helt normal.Jeg blev derfor visiteret til Hjerneskadecentret(HSC), som laver rehabiliteringud på arbejdsmarkedet. Men detkom meget bag på mig, at jeg var sådårlig til at klare alle de prøver, som dehavde på HSC,” siger Linda, som havdemistet evnen til at bedømme sig selv.Det er ofte svært for de skadede atvære realistiske omkring, hvad de kanpræstere. Dels står skaden i vejen, ogdels kan ønsket om at komme tilbagekaster skygger på en objektiv bedømmelseaf de reelle muligheder. Derforprøver mange hjerneskadede flerearbejdsvurderinger. Og nogen kommerfaktisk i et arbejde af en eller andenslags.I Danmark taler vi om det rummeligearbejdsmarked, men det er nu oftestden skadede, som skal være rummelig.Det bliver i mange tilfælde overladt tilden skadede selv at finde sig til rette ogkæmpe for sit eget projekt. Selv om derheldigvis også er mange succeshistorierom skadede, der har fundet tilbage i eneller anden nicheproduktion.De ånder lettet opFor nogle af de skadede er det at fåtilkendt pension en stor lettelse. Somen byrde, der er blevet fjernet fraskuldrene. Og mange ånder lettet op iden tro, at nu kan de endelig begynde atlave noget af det, de drømte om at lavei deres fritid, før de blev skadet, og somde havde alt for travlt til at realiseredengang.Men hjælpen til den skadede er centreretomkring arbejdet og arbejdslivet– som opfattes som LIVET.”Og så var det, jeg opdagede, at døgnethar 24 timer, og at det er lang tid. Jegvidste overhovedet ikke, hvad jeg skullestille op med mig selv og al den tid.Men at få hjælp til et fritidsliv, eller ethverdagsliv, som det jo må være, nårder ikke er et arbejdsliv, var mit egetansvar.”Der er ingen hjælp at hente - det er,som nogen har udtrykt det - et ørkenlandskaboverladt til den enkeltes ellerde pårørendes egen forvaltning.Heldigvis fik Linda kontakt med JetteSloth, formand for hjerneskadeforeningeni Århus Amt. Og det blev et godtmøde. ”Det er dejligt at være sammenmed folk, som umiddelbart forstår en,og der er mange gode og spændendemennesker og aktiviteter i Hjerneskadeforeningen,”siger Linda.”Der kommer mange her i foreningenslokaler, som først har været ude i flerearbejdsprøvninger, før de endelig får enpension. Der er også mange, som ikkeklarer et arbejde over tid. De kommerogså her,” siger Jette Sloth, som harværet formand i mange år, og hun styrerforeningens aktiviteter med sikkerhånd.At passe på sig selvNår man er frivillig, skal man passepå sig selv. Man er alene om at sættegrænser inden for et område, hvor derer brug for alle hænder. Det er ikke sporlet.I dag laver Linda mad i Skt. Paulskirkesogn til pensionister hver tirsdag.Hele dagen går med det. Hver torsdaggår hun til syning, og hun motionerersammen med en veninde. Men hun skal10


hele tiden være opmærksom på ikke atfå for meget at lave, for så går det galt.”Så skal jeg ligge på sofaen i flere dageog ingenting lave. Jeg er helt brændt ud.Og de grænser skal jeg selv finde ud afat sætte.Jeg skal også selv søge for at findenoget at gå i gang med, ligesom jegskal huske at komme af sted. Men oftekommer jeg ikke af sted. Jeg bliver baresiddende. For jeg har problemer medmit initiativ. Derfor er det bedst for migat lave noget sammen med nogen. Såjeg ikke bliver socialt isoleret”.Da Linda fik førtidspension, kom dethelt bag på hende, at hun ikke kunnebeskæftige sig selv.”Jeg har altid været nysgerrig, initiativrigog lavet en masse. Nu kunne jeg ikkekomme i gang med noget som helst. Jegsad bare. Heldigvis havde jeg kontaktmed Hjerneskadeforeningen, så derkom jeg en del i nogle år. Men til sidstsyntes jeg ikke, at jeg hørte til der mere.Jeg var sammen med min moster begyndtat sy og lave mad for pensionister.Og jeg er også med i Århus KommunesHandicapråd. Det er et stort arbejde atsætte sig ind i al det skriftlige arbejde.”I fritiden er der ingen hjælp at hente.Det er ens eget ansvar.”Vi har mange, som kommer her i Hjerneskadeforeningenslokaler regelmæssigti lang tid, ja i flere år. Men lige såstille bliver det sjældnere og sjældnere,vi ser dem,” siger Jette. ”Men detopfatter jeg, som at de har fundet sig etandet liv og nogle andre relationer. Ogdet er jo godt. Selv om man er skadet,kan livet heldigvis stadig udvikle sig. Detfrivillige arbejde er jo netop frivilligt,men det kan i lange perioder hjælpemennesker igennem svære livskriser. Defrivillige organisationer spiller en storrolle for mange mennesker uden forarbejdsmarkedet ved at løfte hverdagslivsperspektivet.”Jette har tit oplevet, at skadede entenpresser sig selv eller også presses afsystemet til at finde et arbejde. ”Oftevender de tilbage til Hjerneskadeforeningensaktiviteter, for de kan ikke ilængden klare et lønarbejde. Og så erdet jo godt, at vi har foreningerne, hvorvi yder hjælp til selvhjælp.”Opdelingen i en arbejdsmarkedsafdelingog en social forvaltning giver mangeproblemer for de skadede. Der skalnemlig ofte ydes støtte fra de socialemyndigheder for at komme ind i de frivilligeorganisationer, og sagsbehandlerneskal ligesom de hjælper de skadede iarbejde også hjælpe med at komme indi det frivillige arbejde. Det handler om,at de skadede får et godt hverdagsliv.En hjerneskade er ofte forbundet medlivslang støtte. Det er ikke en sygdom,man helbredes for. Men det er fint atkunne fungere både ude i normalsamfundetog inden for de frivillige interesseorganisationersområde.Lige nu er Linda begyndt på slægtsforskning,og det synes hun er retspændende!Brug hinanden!Hjerneskadeforeningens store konferencefor pårørendeHjerneskadeforeningen inviterer i samarbejdemed Videnscenter for Hjerneskadetil konferencen Brug Hinandenden 4.-5. april 2006 på Hotel- og KonferencecenterNyborg Strand på Fyn.Deltagerne på konferencen får indsigti de nyeste erfaringer, resultater ogværktøjer fra de 15 projekter, som Hjerneskadeforeningende sidste fem år harstået bag i Aktive Pårørende projektetstøttet af Socialministeriet.Konferencen vil bygge bro mellempårørende og professionelle via direktedialog mellem begge parter.Vi håber, at rigtig mange af foreningensmedlemmer vil deltage på denne konference,hvor fremtidens samarbejde ogforståelse mellem pårørende og professionellepå hjerneskadeområdet skabes.Hjerneskadeforeningens protektorHKH Kronprinsesse Mary vil være tilstede under åbningen af konferencen.Prisen for at deltage i konferencen erreduceret væsentlig for pårørende ogskadede i forhold til professionelle, dakonferencen er et led i Aktive Pårørendeprojektet. Og når du samtidig ermedlem af Hjerneskadeforeningen erder endda en yderligere rabat.Så kom og vær med den 4.-5. april påNyborg Strand. Det er en god idé atkomme flere fra samme familie, da I såfår en fælles oplevelse og inspiration tilforsat at være ”aktive pårørende”.Læs mere om Aktive Pårørende projektet,hent invitationen, eller tilmeld digonline til konferencen på:www.brughinanden.dkDu kan også tilmelde dig pr. telefon hosKongresbureau Fyn på tlf.: 6612 7530.Ønsker du yderligere oplysninger, erdu velkommen til at ringe til ThomasGedde Højland på tlf.: 2241 9611Med venlig hilsenSvend-Erik Andreasen, direktørNiels-Anton Svendsen, formandThomas Gedde Højland, projektleder11


Akut Støtte for Pårørendetil senhjerneskadedeEt samarbejde mellem hospital, Hjerneskadeforeningenog pårørende, der harresul-teret i et tilbud fra Hjerneskadeforeningentil alle pårørende, hvor pårørendestøtter andre pårørende til hjerneskadedeallerede fra den intensive fase.LegaterHvordan kan man støtte et menneske,der pludselig oplever at hverdagenvælter?Et menneske, der rammes af sorg ogfrygt og usikkerhed på, om den ramteoverlever og på hvordan fremtiden vilkomme til at se ud.Takket være bevilling fra Zangger Fonden har Hjerneskadeforeningen mulighedfor at uddele legater til vore medlemmer.Der kan fortrinsvis søges om støtte til sygdomsbehandling ,der er omkostningskrævendeenten som følge af selve behandlingen eller som følge af de tilbehandlingen nødvendige hjælpemidler.Vejledende retningslinier for ansøgninger:• Der kan tidligst søges tilskud/økonomisk støtte efter 1 års medlemskab afHjerneskadeforeningen.• Da det er vigtigt, at midlerne kommer så mange af foreningens medlemmertil gode, som overhovedet muligt, vil der normalt ikke kunne ydesstøtte mere end to gange fra fonden.• Der kan ikke ydes tilskud/økonomisk støtte til aktiviteter, der er omfattetaf offentlig forpligtelse. (Først søges kommune/amt – hvis afslag, vedlæggesdette ansøgningen).• Der skal foreligge en udførlig begrundelse for ansøgningen. (Dvs., det erutilstrækkeligt at begrunde med f.eks. ”dårlig økonomi”).• Der kan kun søges til reélle mer-udgifter. (Dvs., der kan ikke søges til kost,lommepenge og lignende).• Tilskuds-modtageren har pligt til at oplyse, hvis der ydes tilskud/økonomiskstøtte fra anden side, idet der fra Zangger Fonden ikke kan ydes etstørre beløb, end de faktiske mer-udgifter. Disse betingelser skal endviderefremgå af bevillingsbrevet.Spørgsmål, der farer gennem hovedet,men hvor svarene blæser i vinden, fordiingen kan give svarene på dette tidligetidspunkt.Vi er så forskellige alle sammen. Nogleaf os har måske brug for viden om, hvorvi kan finde oplysninger.Andre har måske bare brug for, at derer nogen, der har tid og ro til at hørepå os og på vores bekymringer og til athjælpe os med at bevare håbet og tropå, at vi kan klare det.Ofte har jeg mødt andre pårørende, derhavde følelsen af at være ”Palle alenei verden”, for hvem det betød utroligtmeget, at møde ”et andet menneske,der har prøvet det her”.Hvis man selv har stået der og hvis maner i besiddelse af den indfølingsevne ogdet overskud, der skal til og hvis mankan møde mennesker, der hvor de er,Det er utroligt godt at tale med en, somselv har stået i samme situation. Mankommer til at se helt anderledes på tingene.Når ASP’en skulle komme, var jegfyldt med spørgsmål - - når jeg tog hjem,havde jeg det godt. Jeg blev altid glad omhjertet, når hun havde været her.På et tidspunkt fik jeg at vide, at min sønmuligvis ville dø af sine kvæstelser, ogdet var godt at kunne gå hjem og ringe tilhende og græde og snakke, hvor hun hjalputroligt meget.Ansøgninger indsendes til amtskredsformanden i den amtskreds man tilhører.Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det betyder, at der ikkeskal betales skat af et tildelt legat.”Det bedste og det vigtigste var, at dekommer herud på hospitalet til os.Hvis de ikke gjorde det havde jeg ikke sagtja til at modtage støtten.”Δ13


Jeg vil håbe, at dette projekt vil fortsætte(- for det er guld værd). Det har hjulpetmig utro¬ligt meget - og det kan ogsåhjælpe mange andre mennesker i sammesituation - bare det at kunne tale og grædeover for en, som man ved har prøvet detpå egen krop.give sig tid og ro til at lytte til det desiger, men også til det de ikke siger, såkan man måske være med til at gøreforløbet lidt lettere for dem man gernevil støtte.Som ASP har man naturligvis tavshedspligt.Man er selv pårørende til enhjerneskadet. Man er forpligtet til atdeltage i et weekendkursus, ledet af enneuropsykolog, hvor man bliver vurderetpå, om man er helt afklaret omkringsin egen situation og - om man har demenneskelige egenskaber, der gør, atman er egnet til at kunne være til støttefor nye pårørende.For ASP’erne kan det være en stærkpersonlig oplevelse at tale med pårø-rende i en traumatisk situation, men vioplever at vores erfaringer kan bruges -og det er rart at blive modtaget positivt.At kunne bruge egne erfaringer til atlette vejen for andre, har været drivkraftenhos ASP’erne, ligesom det harværet vigtigt at hjælpe de nye pårørendetil at bevare håbet og deres tro påsig selv.Under titlen ”Problemer er chancer iforklædning” skrev vi i her i Hovedcirkleni februar 2002 om projekt ASP. Pådet tidspunkt havde 12 nye pårørendetaget imod tilbuddet om støtte.På nuværende tidspunkt har 68 nyepårørende benyttet sig af Hjerneskadeforeningenstilbud.”Jeg er Ålborg Sygehus og sygeplejerskerneder, dybt taknemlig for at jeg kom ikontakt med ÁSP.Jeg følte mig pludselig helt alene. Jeghavde ikke rigtigt nogen at snakke med,så jeg var ved at køre helt ned, både pågrund af sorg og mangel på søvn.For mit vedkommende ville jeg gerne havehaft tilbudet på et tidligere tidspunkt- måske 14 dage eller 3 uger efter ulykken.Jeg tror også, at det kunne være godt,hvis ASP’en kunne have været med på eteller to af møderne i teamet.ASP’en har spillet en stor rolle i detteforløb og fremover”.Der er pt. 8 ASP-støttepersoner. 3 påSjælland og 5 i Jylland.Men der kan uddannes flere - ogASP’erne håber, der snart vil vise sigmulighed for at få et par nye støttepersonerpå Fyn.Støttepersonerne kan kontaktesdirekte:Pårørende på Fyn og i Jylland kan kontakte:Majbritt, tlf. 8612 2184.Pårørende på Sjælland kan kontakte:Mette, tlf. 7463 1889.eller man kan ringe til Hjerneskadeforeningenskontor, tlf. 4343 2433.Arv er et værdifuldt redskab i bestræbelserne for at forbedrede hjerneskaderamte og de pårørendes livsvilkårI Hjerneskadeforeningen arbejder vi for at forbedre de hjerneskaderamte og de pårørendes livsvilkår.Det er et langt sejt træk og det bliver ikke i morgen, at disse vilkår vil være markant forbedret, men hver dag sker der småfremskridt, som gør en forskel for mennesker, der har hjerneskadeproblematikken inde på livet.En del af vore udgifter bliver finansieret af staten. Resten kommer fra private og erhvervslivet.Men navnlig den støtte, som vi ville kunne modtage som arvebidrag, kan blive af helt afgørende og fundamental betydningfor vores indsats.Derfor: Den sidste vilje er vigtigFørst når man får skrevet et testamente, er det én selv, der bestemmer, hvordan ens arv skal fordeles - ellers er det arveloven.Hvis du overvejer at støtte arbejdet for at forbedre livsvilkårene for de hjerneskaderamte og deres pårørende, så gør du detbedst ved at betænke Hjerneskadeforeningen.Og du skal vide, at uanset hvilket bidrag, du ønsker at betænke Hjerneskadeforeningen med, vil det blive modtaget medtaknemmelighed.Måske er du slet ikke afklaret med hensyn til arveforhold. Men du er altid velkommen til at kontakte hovedkontoret for atfå råd og vejledning.15


”De Glemte børn”Da det ikke har været muligt at registrerevor ”Glemte Børn” i vor medlemsdatabase,vil vi nu lave en særskiltdatabase for børn af og søskende tilsenhjerneskadede, så vi kan sende relevanteoplysninger og tilbud til Jer.Vi vil derfor bede alle, der er interessereti at være tilknyttet gruppen for ”DeGlemte Børn”, om at melde sig til gruppenpå js@hjerneskadeforeningen.dkmed oplysning om navn, adresse, alder,og om man er barn af eller søskende tilen senhjerneskadet.Vi ansvarlige for ”De Glemte Børn” iÅrhus, vil så prøve at hjælpe til med atstarte grupper op flere steder i landet,så det ikke kun er i Århus, der eraktiviteter.Vores plan er, der er lokale grupper,men at vi også kan mødes på landsplantil fælles inspiration og netværk.Vi håber at høre fra Jer.HilsenHanne og KennethFællesspisning i Århus for”De Glemte Børn”D. 22. april 2006 kl. 18.30Vi synes, vi igen trænger til en hyggeligaften, hvor vi spiser og hygger ossammen, og hvor alle ”Glemte Børn” ervelkommen.Til dem, der kommer lang vej fra, er dermulighed for overnatning ved Hanne ogKenneth, uden beregning.Pris for mad er kr. 35.Arrangementet afholdes i Hjerneskadeforeningenslokaler, MarselisborgCentretbyg.3,2. P.P. Ørumsgade 11, 8000Århus CAf hensyn til spisningen er tilmeldingnødvendig og skal ske til:js@hjerneskadeforeningen.dk eller på tlf.8949 1717 senest d. 15.4.2006.17


AF IDA-KRISTINE APPELQUIST · LANDSFORMAND HOVEDTROPPERNEPå vej mod foråret...HER FINDER DUHOVEDTROPPERNESelv om sneen stadig ligger tyk og hvidudenfor, er der ikke lang tid til foråret– en tid hvor folk bliver lidt mere positiveog engagerede. På Hovedtropperneslandsmøde på Slette Strand i novembervar der også en rigtig dejlig stemning–ligesom forår med mange positiveoplevelser. Vi var ikke så mange i år somde andre år (hvor blev I af?), men vi,der var der, havde alle tiders landsmøde.Endnu engang fik vi bekræftet voresfællesskab i Hovedtropperne. Selv omder også var plads til hyggeligt samvær,synes jeg, vi arbejdede målrettet ogseriøst mod, at Hovedtropperne skalblive en endnu bedre forening. Jeg fikpersonligt megen inspiration og gå-påmodtil det kommende års arbejde.Der blev også valgt en ny bestyrelse. Vihar holdt vores første bestyrelsesmøde.Jeg er meget positiv og glad for denstemning, der var på dette møde. Jegglæder mig meget til at komme rigtig igang med arbejdet, for jeg tror virkelig,at denne bestyrelse er en af de stærkeste,Hovedtropperne nogle sinde harhaft. Allerede på første møde sprøjtededet ud med ideer, og alle deltog ogpåtog sig større eller mindre opgaver.Tak til alle i denne nye bestyrelse. Deter rart at have jer alle med!Vi i bestyrelsen er i fuld gang med detkommende års aktiviteter. Jeg håbermeget at se nogle flere af jer til deaktiviteter, som vi nu får planlagt. Hvis Ihar forslag, gode ideer eller bare vil haveat vide, hvad vi laver, så tøv endelig ikkemed at ringe til mig! Det er jo for jer, vilaver aktiviteterne, så kom endelig ud afbusken! Bestyrelsen blev også inddelti de udvalg, som vi fik nedsat for noglemåneder siden. Som I har kunnet læse itidligere numre og også kan læse i dettenummer, har bestyrelsen nedsat etaktivitetsudvalg, et PR-udvalg, et økonomi-udvalgog et lokal-udvalg. Hvis duvil være med i en af disse udvalg ellermåske bare vil være tilknyttet på en enkelaktivitet, så må du også meget gerneringe til tovholderen for udvalget.Så er Hovedtropperne begyndt et samarbejdemed Foreningen for SenhjerneskadedeBørn. Det er en forening,som vores, den henvender sig blottil skadede børn op til 18 år og deresfamilier. Dette tyder på at blive et godtog frugtbart samarbejde. Hovedtroppernehar mange berøringsflader medde ældste af deres medlemmer, og derarbejdes på forskellige fælles projekter.Dette vil I høre nærmere om.Siden sidst har vi også haft informationsaftenpå Fyn. Det var en aften, derstod i seksualiteten og samlivets tegn.Det var en spændende og lærerig aften,hvor Cafe Rampelyset også kom ogunderholdt. Denne aften kan du ogsålæse mere om i artiklen her i bladet,som Christian har skrevet. Før informationsaftenenhavde vi kontaktet forskelligemedier på Fyn – og det gav pote!Således kom der en flot stor artikel iFyns Amts Stiftstidende, hvor den forhenværendeformand fra Fyn DortheChristensen fortæller om sin skade. Deter altid rart med god og positiv omtalefor en forening som vores!HOVEDTROPPERNELANDSBESTYRELSE:Landsformand Ida-Kristine AppelquistTlf. 2617 7880idap@ruc.dkNæstformand Jennifer NielsenTlf. 8627 8690, Mobil: 6116 1994jennifer.nielsen@ofir.dkBESTYRELSESMEDLEMMER:Ann FrydendalDorthe ChristensenJane Højgaard VistesenUNGDOMSAFDELINGER:KØBENHAVN/ROSKILDE/FREDERIKSBORG:Lars Klarskov JensenTlf. 4448 1807VESTSJÆLLAND:Tlf. 5783 1010STORSTRØM:Helle JensenTlf. 5482 2015VIBORG:Jane Højgaard Vistesen,Tlf. 8662 3340jv55@hotmail.comÅRHUS:Anne Mette Madsen EskedalTlf. 8629 2504, Mobil 2067 1163madsen.eskedal@webspeed.dkNORDJYLLAND:Anne Juhl Andersentlf. 2714 4009HJØRRING:Lone Jensenmobil 2243 4009FYN:Dorthe Christensenmobil 2248 563518


Hovedtroppernes Landsmøde –Hvorfor det?I weekenden den 18. - 20. november2005 var der inviteret til landsmøde iHovedtropperne (Hjerneskadeforeningensungdomsafdeling) på FeriecenterSlettestrand ved Fjerritslev. Jeg har ikkedeltaget i det før og tænkte, at det varlidt langt at rejse ”bare” for at deltagei et landsmøde. Jeg bor i Helsingør, sådet kunne næsten ikke være længerevæk for mit vedkommende.Men så gik det hverken værre ellerbedre, end at jeg deltog i Hovedtroppernesinformatørkursus i slutningenaf oktober. Udover at det var et megetspændende og lærerigt kursus, oplevedejeg også at møde nogle supersøde, ungehjerneskadede mennesker, som opfordredemig til at tage med til det årligelandsmøde. Så lige så snart jeg komhjem fra informatørkurset, ringede jegog tilmeldte mig.Da tiden nærmede sig, blev jeg ringetop af Søren Pind (Nej, ikke hamtudefjæset der tabte kommunalvalget,men vor allestedsnærværende frivillige iHovedtropperne). Han tilbød at bestillepladsbillet til mig fra København tilAalborg, hvilket jeg selvfølgelig sagde jatil. Det var rart ikke at skulle rejse alenehelt til Aalborg, at der er nogen dersørger for at arrangere fælles rejse.Det viste sig, at jeg tidligere havde mødtde fleste af de 8-10 stykker, der skullemed fra København. Vi havde en hyggeligtogrejse fra København til Aalborg,hvorfra der var arrangeret bus til SletteStrand.Her blev vi indkvarteret i FeriecenterSlettestrands dejlige ferielejlighedermed hver vores soveværelse, så ingenblev forstyrret af snorkende værelseskammerater!Af feriecentrets mange faciliteteter kannævnes: svømmehal, sauna, motionsrumog aktivitetskælder som alle var tilfri afbenyttelse.Derudover var der restaurant/spisesal,café/bar, pejsestue med to storepoolborde og et møderum/konferencelokale.Alt i alt meget fine rammer foren rigtig hyggelig weekend. Dertil skalnævnes et venligt og imødekommendepersonale.Fredagen gik med indkvartering ogmiddag om aftenen efterfulgt af hyggeligtsocialt samvær i pejsestuen, hvorflere benyttede lejligheden til at spillelidt pool, mens andre bare hyggede sig,imens bestyrelsen forberedte lørdagensgeneralforsamling.Efter morgenmaden lørdag var dergeneralforsamling. Jeg vil ikke kommenærmere ind på indholdet af selvegeneralforsamlingen (referat kan læsespå foreningens hjemmeside). Det skalnævnes, at der er rig mulighed for at fåindflydelse på bestyrelsens arbejde vedat stille op (og blive valgt!!!?) til diversebestyrelsesposter. Jeg kan ikke opfordrenok til alle om at deltage i landsmødetog eventuelt stille op til bestyrelsen.Vi var kun ca. 20 medlemmer til landsmødet,hvilket jeg synes er alt for få,når man tænker på, hvor mange ungehjerneskadede der må sidde rundt om ilandet.Generalforsamlingen var kun afbrudt affrokost og nogle kaffepauser. Man kanikke klage over, at man ikke fik noget atspise.Efter generalforsamlingen lavede Janeen afslapningsøvelse med os, der havdelyst til at prøve det, og det var meget …afslappende!Om aftenen fik vi en meget lækkermiddag, og så stod den ellers på hyggeresten af aftenen, hvor Lars, vores egenlille George Michael, gav en prøve på situdmærkede sangtalent. Ellers blev dersnakket og spillet pool. Jeg spillede lidtpool, med en hjælpende hånd fra minmakker, for første gang i næsten 15 år.Vi var nogle stykker, der sluttede aftenen/nattenaf med lidt øl og hygge.Søndag var aktivitetsdag, indtil vi skullehjem. Der var mulighed for at kommeud at ride på islandske heste, træning imotionsrummet med en instruktør ellerkøre en meget smuk tur i en hestevognmed kusken som guide.Efter frokost kørte bussen os til AalborgBanegård, hvorfra vi havde en rigtighyggelig tur til København. Det var tydeligt,at vi havde lært hinanden bedreat kende siden turen den anden vej, ogder blev grinet og snakket lystigt helevejen.Jeg har ikke selv deltaget i foreningenfør for ca. 1½ år siden, og nu er jeg vedat være for gammel til at være Hovedtropper.Man kan kun være i ungdomsafdelingentil man er 35. Det er jegenormt ked af, da det først er her på”mine gamle dage”, det er gået op formig, hvor fedt det er at være sammenmed andre unge i samme situation. Deter vigtigt at netværke med ligesindede.Det er mit indtryk, at det er de sammefå medlemmer, der deltager i Hovedtropperneskurser og arrangementer,Δ19


men der må sidde mange unge medlemmerrundt omkring, som måske ikkeengang ved, at der findes en ungdomsafdelingaf Hjerneskadeforeningen. Iskulle tage at komme ud af busken ogdeltage i kurser og andre arrangementereller gå ind i foreningens arbejde. Detgiver nogle utrolig gode oplevelser ogkan være med til at give indhold i livet -husk at ”liv der reddes skal også leves”.Min konklusion på, hvorfor man somung hjerneskadet skal deltage i landsmødetog andre kurser, må være, at detgiver utrolig meget at være sammenmed andre hjerneskadede. De kendertil mange af de problemer, man har somhjerneskadet, og de accepterer en, somman er. Det gør, at man slapper af på enhelt anden måde, man behøver ikke opretholdeen facade, som mange måskegør til daglig i større eller mindre grad.Så hvis du er ungt medlem, så støt digselv og Hovedtropperne ved at deltage iarrangementerne!Kære medlemDet glæder os meget, at så mange af foreningens medlemmer havde betænkt Hjerneskadeforeningen med enjulegave i form af et pengebeløb.Modtag derfor hermed vor varmeste tak for dit bidrag til vort arbejde for vor fælles sag.På Hjerneskadeforeningens vegneSvend-Erik Andreasen, direktørSex og samlivDer blev her den 21. februar holdt etforedrag igennem Hovedtropperne.Foredraget havde temaet ”Sex og samliv”.Vi var 20-30 mennesker, mådenvi var blevet skadet på var ret forskellig.Mødet startede med at Ida-Kristinefortalte lidt om, hvorfor mødet blevholdt. Derefter var der nogle forskellige,der skulle holde et foredrag. Denførste var Sexolog Marianne Secherog en anden var Bente Juul fra hjerneskaderådgivningeni Odense. Til sidstoptrådte Hovedtroppernes teaterholdmed et nummer.Ida-Kristines startede med at fortællelidt om formålet med foredraget, oghvem der skulle holde et lille foredragfor os. Det er også svært for os hjerneskadede,fordi vores skade ikke kan ses.Derfor vil man i næsten alles øjne være”normal”. Det kan godt være, at manligner sig selv, men alle hjerneskadedeændrer sig som person efter en skade.En hjerneskade er meget svær at konstaterefor folk, fordi den ikke kan ses,derfor tager det længere tid for folk atindse helt, hvad der er sket for dem.En hjerneskade er også svær, fordi manikke har nogen medicin til at helbredeen. Man laver mange ting i dag på et sygehus,men en hjerneskade har de ikkefundet ud af, hvordan man helbreder.Noget af det eneste man kan gøre er atprøve at lære tingene igen. Det er foralle blevet lidt sværere at lære nye ting,men ikke umuligt. Det kræver bare, atman arbejder lidt mere, end man skullefør hjerneskaden.Der er også mange, der får problemermed deres sexliv efter en skade. Entenfordi de ikke møder nye mennesker,eller fordi de har glemt, hvordan mantænder sexuelt. Men det findes derlægepræparater mod.Christian Brønserud Madsen21


Landsdækkende udvalgi HovedtropperneHovedtroppernes Landsbestyrelse harnedsat fire udvalg, som arbejder medcentrale arbejdsopgaver for Hovedtropperne.Hvert udvalg ledes af et medlemfra Landsbestyrelsen, men er i øvrigtåbne for alle medlemmer af Hovedtropperne.Så – har du lyst til at planlægge detnæste kursus i Hovedtropperne, ellervil du gerne hjælpe med at gøre Hovedtroppernemere synlig i Danmark?Eller har du lyst til at hjælpe lokaleafdelinger af Hovedtropperne med atetablere spændende aktiviteter? – ellersynes du det er spændende at arbejdemed fundraising? – så meld dig til et afudvalgene.Du er velkommen i udvalgene, uansetom du blot ønsker at hjælpe engangimellem, eller om du vil yde en løbendeindsats. Kontakt tovholderen for udvalgetfor at få mere at vide om udvalgetsarbejde.I hvert udvalg ønsker vi desudendeltagelse af en (eller flere) ikke-skadethjælper(e), så spørg gerne dinesøskende, venner eller medlemmer fraUngdommens Røde Kors, om de ikkekunne tænke sig at give en hånd med.Hvad får du ud af det? Ved at uddelegerearbejdet i fire udvalg, håberLandsbestyrelsen på at kunne tilbydeflere spændende aktiviteter, så du vilblive medlem af en forening med mangerelevante tilbud. Ved at yde en indsatsi foreningen vil du lære mange andreHovedtropper at kende, og du vil få enmere aktiv, social rolle. Der er brug foralle, så tøv ikke med at melde dig underet af udvalgene.Hvis du har generelle spørgsmål, er duvelkommen til at kontakte Ida-KristineAppelquist på idap@ruc.dk eller telefon26 17 78 80.AktivitetsudvalgAktivitetsudvalget har ansvaret forat planlægge og afholde de kurser ogaktiviteter, som HovedtroppernesLandsmøde og Landsbestyrelse ønskerafviklet.Aktivitetsudvalget skal blandt andethave kontakt med potentielle foredragsholdereog mulige kursussteder,ligesom man arbejder tæt sammen medØkonomiudvalget for at skaffe dennødvendige finansiering. Gennem tætdialog med medlemmerne skaffes nyeideer til kommende kurser, og endeliger udvalget ansvarlig for evaluering afafviklede kurser.Tovholder: Jane Højgaard Vistesen(jhv55@hotmail.com -- 28 31 35 95)PR-udvalgetPR-udvalget har ansvaret for eksternPR og kommunikation.PR-udvalget skal blandt andet forfattepressemeddelelser ved vigtige begivenhederog arrangementer. Derudoverhar udvalget ansvaret for at designe ogtrykke brochurer for foreningen og vilarbejde sammen med Økonomiudvalgetfor at skaffe midler til brochurerne.PR-udvalget er også ansvarlig for atopdatere Hovedtroppernes hjemmeside.Endelig vil udvalget arbejde på atetablere gode relationer til journalisterpå relevante tidsskrifter og aviser.Tovholder: Rina Krøyer (ranjakk@gmail.com -- 41 10 04 61)LokaludvalgetLokaludvalget har ansvaret for kontaktentil de lokale afdelinger af Hovedtropperne.Lokaludvalget skal blandt andet støttede lokale bestyrelser i deres arbejde,herunder agere sparringspartner oginspirere bestyrelsen. Ved behov kanLokaludvalget gå ind og løse lokaleproblemer. Endelig hjælper Lokaludvalgetde lokale bestyrelser med at sikre,at Hovedtroppernes vedtægter bliveroverholdt.Tovholder: Ida-Kristine Appelquist(idap@ruc.dk -- 26 17 78 80)ØkonomiudvalgØkonomiudvalget har ansvaret forforeningens økonomi, herunder at søgepenge til at finansiere de aktiviteter,som foreningen ønsker afholdt.Økonomiudvalget skal blandt andetsamarbejde med kursusudvalget omde arrangementer, der skal afholdes ogfinde ud af, hvor meget kurserne kommertil at koste samt søge midler til atfinansiere disse. I slutningen af året vilopgaven ligge i at lave et årsregnskabfor det forgange år og dernæst lave etbudget for det kommende år. Her skalder findes ud af, om antallet af arrangementervil være anderledes i forholdtil det foregående år og hvor mangepenge, der er behov for.Tovholder: Dorthe Christiansen (dorthea83@hotmail.com-- 22 48 56 35)23


Brainstorm – så er vi igen igenklar til sommerens togt!På ottende år gennemfører Hjerneskadeforeningensejlprojektet Brainstorm.Det har været en stor succes de tidligereår og mange har deltaget. Vi skalselvfølgelig også afsted på sommertogti år.Vi har i 2006 besluttet at sejle to togteraf en uges varighed.Togt 1: fra søndag den 20. august i uge33 til fredag den 25. august i uge 34Udgangshavn bliver Nyborg – hjemkomsthavnen endnu ikke fastlagt havnpå SydsjællandTogt 2: fra søndag den 27. august i uge34 til fredag den 1. september i uge 35Udgangshavn bliver en endnu ikke fastlagthavn på Sydsjælland – hjemkomstshavnbliver NyborgSejladsen i år bliver i Sjællandskefarvande med fokus på Smålandshavet,Storestrømmen og Bøgestrømmen.Fantastisk dejlige farvande.På Hjerneskadeforeningens sejlturebliver du inddraget i det praktiske livombord på en moderne sejlbåd. Duhjælper med madlavning, indkøb, praktisksømandskab m.m. i det omfang duhar mulighed for det. Vi er fælles om atfå tingene til at fungere og ser det allesom en fornøjelse at hjælpe og ikke ensur pligt!Du behøver ikke at kunne sejle, mendu skal være åben for at møde andremen-nesker og indgå i et fællesskabom bord med dine medgaster. At sejlekræver samarbejde og gensidig tillid.Båden kan kun sejle, hvis alle bidragertil den fælles udfordring. At leve en ugepå en moderne sejlbåd betyder også,at man lever tæt sammen med andremennesker, da vi vil være ca. 6 om bordpå hver båd. Vi opfordrer både mændog kvinder til at deltage.Sikkerheden skal være i top. Derfor erder en ansvarlig skipper og en sejlkyndiggast på hver båd, som sørger for, atder ikke bliver gået på kompromis medsikkerheden. Skipper har altid det sidsteord på en sejlbåd!Har du lyst til at prøve kræfter med detmaritime liv, så ring til Hjerneskade-foreningenskontor på tlf. 4343 2433. Herfår du tilsendt en tilmeldningsblan-ket,som du udfylder og sender tilbage tilkontoret – deadline fortilmelding er den 5. maj2006. Herefter vil dufå svar med yderligereoplysninger om turen,praktiske forhold etc.Prisen inkl. kost er kr. 2.900.Prisen er eksklusiv rejseudgifter tilog fra ud- og hjemkomsthavn samtdrikkevarer og lommepenge. Vissekommuner yder tilskud, så henvenddig eventuelt til din egenkommune for at høre omeventuel økonomisk hjælp.VIGTIGT: Har du en hjælper til dagligeller bor på institution, hvor der erhjælpere som støtter dig, skal du ogsåhave en hjælper med på sejlturen. Dervil ikke være hjælpere, som kan støttedig på turen, såfremt du har et særligtbehov for støtte.Vil du gerne vide mere om Brainstorm,så kan du ringe til følgende, som hardeltaget tidligere. De kan måske hjælpedig, såfremt du er i tvivl, om det ernoget for dig.Søren Kirketerp (skipper og deltager),tlf.: 3967 9935Kjeld Mølbak (gast og pårørende),tlf.: 4636 0567Kenneth (skipper), tlf: 4126 6477.Hjerneskadeforeningens motto ”Liv derreddes, skal også leves” passer fint medet maritimt ordsprog der siger– ”At sejle er at leve”. Så kom ogvær med til at skabe endnu engod sejleroplevelse – mød andremennesker og få noget frisksøluft.Vel mødt på Brainstorm 2006!24


En fest der sentvil blive glemtVi syntes der nu skulle skenoget her i Vestsjællands Amtinden den nye struktur kommerrigtig i gang. Vi finder detvigtigt at medlemmerne mødes,så her var anledningen, en fedfest, og hvorfor ikke et nytårstaffel,selv om det ikke blev ijanuar. Rigtig mange deltog i arrangementetden 10. februar påHellig Anders Skolen i Slagelse.En Nytårstaffel i februar kansagtens lade sig gøre, mangegamle og nye medlemmer mødtes,der blev rå-hygget meden god buffet. Efter at havespist, blev der serveret kaffemed hjemmelavet kransekage.Musikken spillede under middagen...deltagerne var glade,samtalerne gik livligt på tværsaf bordene. Og musikken medtremandsorkestret Barflies, gavanledning til en sving om, tilglæde for mange. Vi håber ogtror på at nye venskaber blevetableret, og det at se hinandenan vil gøre det lettere at mødeop næste gang. Invitationen,hvor medlemmerne kunneinvitere venner og venindermed, er blevet godt modtaget.Det har banet vejen for at viså nye ansigter, et tiltag vi heltsikkert vil gøre mere brug af- forandringer fryder, mangemedlemmer kom med positivebemærkninger og syntes at enNytårstaffel var en god ide ogkunne tænke sig den blev gentagettil næste år - at kommehinanden ved, og at væremere sammen er store ønskerfor mange, vi håber her, at viogså kan skabe venskaber udover at mødes i foreningen. Vii foreningen er glade for dettearrangements store deltagelse,det har været spændende atforberede festen, vi har væretvidt omkring talt med mangeaf vore medlemmer for atinformere om arrangementet.En succes der helt sikkert vilblive gentaget til næste år. Såbestyrelsen siger mange takfor opbakningen, og det storefremmøde.25


Nyt fra amtskredseneSTORSTRØMS AMTSKREDSV/ ELLEN OLESENGeneralforsamling i Storstrøm AmtMandag den 23. januar 2006 var godt en snes medlemmer afHjerneskadeforeningen i Storstrøms Amt samlet til generalforsamlingpå Vordingborg Sygehus.Formanden, Arne Høegh, aflagde en fin beretning, hvorhan blandt andet kom ind på årets arrangementer. Der harikke været helt så mange arrangementer i det forløbne år, tilgengæld har der været et utrolig flot fremmøde til hvert arrangement.Arne Høegh omtalte også »Den syge sygehusstruktur« - ogmente med det den føljeton, der har været omkring nedlæggelsenaf Vordingborg Sygehus som genoptræningsstedfor yngre hjerneskadede. Flytningen skulle være foretageti 2005, men på nuværende tidspunkt ved man endnu ikke,hvor i Næstved det skal ligge, og hvornår flytningen kan ske.Ligeledes er der usikkerhed om man kan blive i Vordingborgindtil da, idet Vordingborg Kommune har købt sygehuset oghar planer om at indrette det til sundhedscenter.Om opgaverne for det kommende år sagde Arne Høegh, atdet bliver et år, hvor Hjerneskadeforeningen skal træffe noglebeslutninger, der får konsekvenser langt ud i fremtiden bådefor foreningen på landsplan, og så sandelig også på lokalplan.Derefter nævnte han nogle punkter, som man må have pådagsordenen både i de nye kommuner og også i den nye region:Hvilken hjælp skal personer, der har fået en hjerneskadehave fra det offentlige, og hvilke opgaver skal løses i personenseget netværk? Hvem sikrer, at hjælpen koordineres, når denskadede ikke selv kan overskue muligheder og konsekvenser?Hvordan sikrer vi den nødvendige balance mellem hensynettil de professionelles arbejdsmiljø og de skadedes ønsker omat leve så tæt på det normale som muligt? Hvem er det lige,der tager sig af de pårørende, når belastningen bliver for stor?Hvem er det lige, der sikrer, at mennesker, der er udskrevet tileget hjem, kommer videre?Vagn Sunesen, forstander på Videncenter for Specialpædagogik,havde ved et møde sidste forår fortalt om de initiativer,Storstrøms Amt havde taget omkring hjerneskadeområdet.Han håbede, at disse initiativer ville blive videreført i dennye region. Men det er ikke tilfældet, kunne han fortælle vedårets generalforsamling. Der er stadig ikke noget helt nøjagtigtbillede af, hvem der tager sig af hvad fremover. Ved enekskursion, hvor repræsentanter fra amt og region skal udog se, hvad man gør på hjerneskadeområdet i andre dele afDanmark, håber man at finde frem til, hvilke ønsker brugernehar, og hvem der skal agere på de forskellige felter.Omkring Videncenter for Specialpædagogik, der har afdelingeri Næstved og Nykøbing F., har de nye Næstved ogGuldborgsund Kommuner lavet et forhandlingsoplæg, så deto centre kan fortsætte. Dermed kan man fortsætte de godetilbud, der i dag er til hjerneskadede på de to centre.Med de stadig mange uløste spørgsmål om, hvem der skal løsehvad, er det her og nu, der ligger en stor opgave for brugerorganisationerneom at søge indflydelse. Men det er nu - iopstarten af de nye kommuner - der skal tages fat, så man kankomme med i planlægningen af de kommende aktiviteter.Hjerneskadeforeningens direktør, Svend-Erik Andreasen,fortalte om de overvejelser man i landsforeningen havde haftomkring den nye struktur efter kommunalreformen. Disseovervejelser er mundet ud i, at man vil arbejde på at få enafdeling i hver kommune. Det er måske ikke den optimaleløsning, men løsningen med flest plusser.De kommende aktiviteter i Hjerneskadeforeningen StorstrømsAmt bliver planlagt ved et bestyrelsesmøde i februarmåned, og bliver derefter sendt ud til medlemmerne og samtidiglagt ud på hjemmesiden.FREDERIKSBORG AMTSKREDSV/ LISBETH HOLMGAARDNår I modtager dette nummer af Hovedcirklen skulle vi megetgerne snart kunne skimte foråret. Selv om denne vinterhar haft mange smukke øjeblikke, er der nu ikke noget somforåret, hvor det begynder at pible frem af jorden, dagene bliverlængere, og inden vi får set os om, kommer der snart smålysegrønne blade på træerne - hvor vi dog glæder os!I Frederiksborg amtskreds vil vi også glæde os til hyggeligetimer i hinandens selskab. i skrivende stund er bestyrelsen iΔ27


færd med at tilrettelægge dette års medlemsarrangementermed udgangspunkt i de ønsker, der kom frem på generalforsamlingen.Vi forsøger også at skaffe penge fra f.eks. Frederiksborg amt,kommunerne i amtet samt private fonde. Penge som skal anvendestil dels vores medlemsarrangementer i almindelighed,men ikke mindst til afholdelse af endnu et weekendkursusfor medlemmer og pårørende. I år pusler vi med tanken omat holde et kursus, hvor vi sætter fokus på Hjerneskade ogfordomme. Vi tænker, at kurset skal hedde noget i retning af:”Hvordan takler man omverdens fordomme og ikke mindstegne fordomme”.Bestyrelsen har igen i år besluttet at udsende en aktivitetskalenderover de arrangementer som vi planlægger i 2006,denne vil meget snart blive udsendt. Herudover vil I forud forhvert arrangement fortsat modtage et nyhedsbrev.Husker du for resten at gå ind på hjerneskadeforeningenshjemmeside: www.hjerneskadeforeningen.dk her kan du sede mange aktiviteter, som bl.a. foregår her i amtskredsen,ligesom du kan se foto fra afholdte arrangementer.Du skal blot klikke ind på ”om foreningen” - og herefter ”afdelingen”– og her kan du så gå videre til Frederiksborg.”Lyspunktet” i HillerødDet er ”Lyspunktets” formål at samle personer, der harpådraget sig en hjerneskade (f.eks. trafikuheld, blodpropper,hjerneblødning, arbejdet med opløsningsmidler, epilepsi, afasi,sclerose og lignende) til fælles glæde og adspredelse i hverdagen.Foreningen er oprettet som et fritidstilbud (aktiviteterne foregårfortrinsvis i dagtimerne) for selvhjulpne senhjerneskadedei alderen fra ca. 30 – 60 år, som jo er for gamle til at være medblandt de unge og for unge til at være med blandt de gamle.Foreningen er 100% brugerstyret, og det er alene medlemmerne,der bestemmer og forbereder alle aktiviteter. Alleselvhjulpne senhjerneskadede i Frederiksborg Amt kandeltage.Aktiviteterne spænder vidt, f.eks. gå- og cykelture i naturen,teaterture og museumsbesøg, sport m.m.Faste arrangementer:Mandage:Idræt kl. 9.30 – 14.00. Vi mødes i Hillerød Firmasport, Skovledet100, hvor vi hyggesnakker og drikker kaffe, herefter vilder være pulstræning, eller orienteringsløb (i eget tempo, såalle kan deltage) i programmet. Orienteringsløbet foregår iStore Dyrehave.Bowling kl. 13.00 – 15.00 i Slots Bowl, Københavnsvej 23, iHillerød.Deltagerbetaling 30 kr. pr. gang alt inkl.Afbud skal ske senest fredag inden kl. 16.00 til ”bowlingebestyrer”Lars på tlf. 2145 9405Onsdage i lige uger:Madlavning kl.16.00-20.00. Vi mødes på Byskolen, Carlsbergvej13 i Hillerød, hvor vi hygger os med at bage og lave mad.Udgifterne afholdes af deltagerne.Hvis du er interesseret i at deltage, skal du henvende dig tilLars på tlf. 2145 9405.Fredage:EDB kl. 12.00-16.00 på Grønnegadecenteret i Hillerød. Allekan deltage lige fra begyndere til øvede. Er du også interessereti at deltage så mød op på klubdagene eller ring til etbestyrelsesmedlem. Underviser: Johnie.Kommende aktiviteter:Vi har netop afholdt generalforsamling. På denne kom dervældig mange spændende forslag til ”Lyspunktets” kommendearrangementer ”på bordet” – dem vil bestyrelsen arbejdevidere med. Men i skrivende stund er der endnu ikke besluttetnoget.Vil du høre mere om Lyspunktet, kan du kontakte Lars Larsen,tlf. 2145 9405 eller e-mail: tirsdallarsen@os.dk”Onsdagsklubben” i Frederikssund:Hver onsdag (deraf navnet) mødes en række mennesker tilsocialt samvær i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, i Frederikssund.Onsdagsklubben er 100% brugerstyret.Vi drikker kaffe, får en snak og en god latter, vi mener nemlig,at det drejer sig om at få livskvalitet ind i en til tider problematiskhverdag. Vi er p.t. ca. 20 medlemmer af Onsdagsklubben.Vi arrangerer museumsbesøg, teater, spise sammen arrangementerog meget andet, og alt foregår for det meste påonsdage. Man planlægger aktiviteterne et ½ år frem i tiden.Man skal være selvhjulpen, og det kræver medlemskab afHjerneskadeforeningen at være med i Onsdagsklubben ogdens aktiviteter.Har du lyst til at komme og hilse på deltagerne, inden dubeslutter dig endeligt, så kontakt Sanny.Kommende arrangementer:Vi mødes som sagt hver onsdag. Den 1. onsdag i måneden harvi fællesspisning i Elværket. De øvrige onsdage bruger vi tidentil at hygge os med lidt kaffe/te – nå ja og måske lidt kage.Den 4. onsdag i måneden arrangerer vi normalt en udflugtsom f.eks. den• 22. marts hvor vi har vi aftalt, at vi tager ud og spiser ethyggeligt sted.Δ29


• 26. april går turen til Botanisk have i København• 31. maj skal vi en tur til Hven og• 21. juni holder vi sommerafslutning hos TorbenVi holder så sommerferie indtil onsdag den 9. augustHerudover håber vi på at kunne tage på en weekendtur tilseptember. Den endelige dato og sted er endnu ikke besluttet.Hvis du vil høre mere om Onsdagsklubben kan du kontakteSanny Freund, tlf. 4818 4031.”MØDESTEDET” i HelsingørMødestedet er for skadede mellem 30 år og ca. 65 år der erselvhjulpne.Mødestedet drives udelukkende af de medlemmer at Hjerneskadeforeningen,som ønsker at benytte stedet. Mødestedeter 100% brugerstyret.Alle mødestedets medlemmer er med til at beslutte, hvilkeaktiviteter der skal iværksættes.Vi mødes den 3. onsdag i måneden fra kl. 14.00 til 16.30 iAktivitetshuset Fiolgade 17C i Helsingør.Kommende arrangementer:Udover vores normale aktiviteter hver den 3. onsdag i månedenfortsætter vi med gymnastik mandage fra kl. 10.00–11.30Vil du høre mere om Hjerneskadeforeningens mødested iHelsingør så kontakt: Kirsten Stockmarr på tlf. 4913 5852 ellere-mail: kirstenstockmarr@mail.dkVESTSJÆLLANDS AMTSKREDSV/ LISE NIELSENEfter en vel overstået generalforsamling ser bestyrelsen lystpå fremtiden, vi håber på mange gode og spændende tilbud,som kan dække mange af vores medlemmers behov. Efter ensnak med næsten alle vores medlemmer i amtet vil vi bestræbeos på at imødekomme ønskerne, så vidt det er muligt.Ønskerne er mange, her kan nævnes: sociale arrangementer,cafe/musik, dans/musik, foredrag, udflugter, banko-spil,temadage, højskole og kurser. Der er også ønsker om tiltag forde unge under18 år, det vil vi arbejde på.Vores mødested er på Hellig Anders Skolen – Sverigesvej 15i Slagelse. Her mødes vi til arrangementer den 1. torsdag imåneden, i år vil der dog være enkelte torsdage med fællesarrangementmed andre grupper.Slagelse er en by med gode bus- og togforbindelser, og frastationen afgår Bybus til Hellig Anders Skolen, der ligger tætpå Slagelse Sygehus.På Værestedet Holbækvej 25 i Vig, mødes Viggruppen engang i hver måned.Kom og vær med, alle er velkommen, mød andre som er isamme situation som dig. Er du ikke selvhjulpen, skal du haveledsager eller hjælper med.Vi er åbne for gode ideer. Ring til en fra bestyrelsen og kommed forslag eller ønsker.I 2006 fremsendes Nyhedsbrev en gang i kvartalet med Aktivitetskalender– herunder uddrag fra vores Aktivitetskalender.Vi i foreningen ønsker alle vores medlemmer en rigtig godsommer.AKTIVITETS KALENDERENFor april, maj og juni 2006Arrangementer på Hellig Anders skolen:Tirsdag den 4. april kl. 18.30: Foredrag med Jens Bech Sørensen,han fortæller om ” Sin nye livskvalitet”. Foredraget ergratis og arrangeret af Hjerneskadeforeningen, Hjernesagen,Apopleksi-foreningen og Hellig Anders skolen. UnderholdningHellig Anders skolens orkester ”På’en igen” spiller.Torsdag den 4. maj kl. 17.00: Bankospil med mange forskelligeog spændende gevinster. Pizza kl. 19.00.I starten af juni påtænkes et 2 dages arrangement, evt. RandersRegnskov med overnatning på Vandrerhjem.Vi arbejderpå tid og sted. Nærmere herom i Nyhedsbrevet.Tilmeldinger nødvendige. Se nyhedsbrev eller kontakt en frabestyrelsen.Vig gruppen:Torsdag den 6. april kl. 19.00: Hygge på Værestedet (evt.VigBio).Torsdag den 11. maj kl. 18.00: Hygge på Værestedet (evt.VigBio).I starten af juni påtænkes et 2 dages arrangement, evt. RandersRegnskov med overnatning på vandrerhjem. Vi arbejderpå tid og sted. Nærmere herom i Nyhedsbrevet.Tilmeldinger nødvendige. Se nyhedsbrev eller kontakt en frabestyrelsen.Kom og vær med til vores festlige og sjove arrangementer.Husk: Sammen gør vi en forskel.Δ31


Har du spørgsmål, eller ønsker du at deltage og vil haveyderligere information, er du velkommen til at kontakte en frabestyrelsen.VIBORG AMTSKREDSCAFE: De frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, Viborg, mandagekl. 10 -12 og torsdage kl. 14 -16.Kontaktperson Jane H. Vistesen tlf. 2835 9069.SPORT OG MOTION: tirsdage kl. 19.30 – 21.30 Badmintonog volleyball i Viborg katedralskoles idrætshal. Kontaktperson:Elin Suhr Mikkelsen, tlf. 2859 2161.Computerundervisning: mandage og torsdage i Viborg.Kontaktperson Erik Bartram Jensen tlf. 8662 9602 /2383 1263SELVHJÆLPSGRUPPER for skadede: kontaktperson BirtheBjørslev, tlf. 3032 7640Lise Nielsen 5783 3120 Anker Grangaard 5885 1603Lis Beyer 5858 1390 Lone Liechti 5852 9058BESØGSGRUPPE (”HJERNELAPPERNE”)kontaktperson: Ulla Kyed, tlf. 2484 3585.BISIDDERE: Tina Christensen tlf. 9752 0570,Birgitte Jørgensen, tlf. 9751 3859.Bestyrelsen består af følgende:Formand: Erik Bartram Jensen tlf. 8662 9602og 23 83 12 63 e-mail: bartram@post6.tele.dkNæstformand: Karen Else ChristiansenKasserer: Erik BundgaardAlex SørensenPeter SørensenDorit PedersenV/ ERIK BARTRAM JENSENSELVHJÆLPSGRUPPER for pårørende: kontaktpersonKaren Else Christiansen, tlf. 5482 6513.KØBENHAVN/ROSKILDE AMTSKREDSAf HENRIK ZIEHRERHer nogle få stemningfotos fra Kbh. & Roskilde amtskredspå Lyshøjgårdsvej 43 i Valby, på en ganske almindelig mandagaften. Du vil sikkert kunne se nogle flere fotos i det næsteHovedcirkel, da vores royale ej kronede ’hoffotograf ’ HenningKaags kamera desværre gik i stykker, ligesom han ellershavde fået ’skudt’ nogle gode motiver. Derfor er det lige i hastmig, der impulsivt tog disse få stykker.Men nu til noget helt andet, som man sir’, for i disse hyggeligelokaler, som du kan se og også få et forhåbentligt godtindtryk af, sker der ofte en hel del forskellige ting. Det vil iforåret være lige fra foredrag, hvor vi vil få saltvandsindsprøjtningerog Kløvedals samfunds holistiske smukke tanker, dogfra hjemlige farvande fremført af en kyndig søfarer til detnye Verdensbillede (lige fra Big Bang, Keopspyramiderne, tilNiels Bohr tidl. højskoleforstander). Banko & Super-banko,hvor selv Banko-Carl ville blegne! Men mere om det i vores”nyhedsbrev”. Jooeh i Københavns amtskreds er vi ikke påden lade side, du’ gør forskellen.Vi ses - eller hva’!Lokalerne er åbne om mandagen fra kl.15. til ca. 21.00, hvorvi hygger med noget godt kulinarisk fremstillet, som går påskift mellem dem som deltager. Jah og mon så ikke at det villevære en rigtig go’ ide at få besøg af en diætist, eftersom vi jonyder som vi (ikke) yder. ( ha ha ). Senere så også en fysioterapeut.Δ33


Så det er også i dette forum du netop har mulighed for atkomme, og være sammen med ligestillede. Også I pårørendeer hjertelig velkommen. For vi vil så gerne høre om dine tankerog ideer. Altså vi ses.ÅRHUS AMTSKREDSAf Jette SlothHjerneskadeforeningen Århus afholdt generalforsamling d.28. januar 2006, hvor Niels-Anton samt godt 60 medlemmerdeltog.Vi havde efter bestyrelsens mening, trods lidt uro, en godgeneralforsamling.Under Evt. mente et medlem (humoristisk ment, og jeg kunnegodt tåle det) formanden skulle have et par krykker, som hanselv havde lavet, og hvori der var anbragt øl som håndtag ogstøtte i armhulen, og bestyrelsen var af den overbevisning,at formanden trængte til at fåansigtet lagt i rette folder oggav mig et gavekort til en ansigtsbehandling(og jeg glædermig). Jeg havde selvfølgeligheller ikke glemt bestyrelsenog andre, som havde lavet etstykke arbejde for/i HjerneskadeforeningenÅrhus, så jeghavde broderet HJSF Århuspå et håndklæde, så de harnoget at tørre sveden af med i2006, når jeg beder dem gøre en indsats for/i Århus.Bestyrelsen for 2006 ser således ud:Formand: Jette SlothNæstformand og kasserer: Karen YdeSekretær: Gitte Kristensen (rep. for Samværdsgruppen).Best. medlemmer: Viggo Jonasen, Jan Madsen, Vive Nødvig,Hanne Knage,Rep. i best. Elinor Simonsen (Silkeborg), Anne Mette MadsenEskedal (Hovedtropperne).Suppleanter: Birthe Lise Andersen, Karen Olsen, KirstenMadsen (Silkeborg).Viggo Jonasens indlæg:2006 er det år, hvor strukturreformen skal sættes på skinner.En væsentlig del af reformen er kommunernes overtagelse afgenoptræning (vedligeholdelsestræningen havde de i forvejen,hvilket måske ikke alle har opdaget). Der er adskilligegrunde til, at vi i foreningen er opmærksomme på, hvordanvor kommune vil tilrettelægge træningsarbejdet, og isærhvordan kommunen vil realisere de træningsplaner, der skaludarbejdes ved udskrivning fra hospital. For dem, der bor i ensammenlægningskommune, er der særlig grund til skaffe sigunderretning om, hvordan den sammenlagte sundheds- ogomsorgsorganisation vil gribe opgaven an. Der er jo en risikofor, at mange andre ting trænger sig på for de ansatte, der skalhave ny arbejdsgiver og eventuelt nye arbejdsopgaver - og såkan det godt risikere at gå et år eller to, før man igen bliveropmærksom på de trods alt mindre grupper af brugere.I Århus har vore medlemmer i kommunens sociale forbrugerrådsat fokus på behovet for bedre samarbejde mellem sundhedssektorenog socialsektoren. En del af de mennesker, derkommer ud for hjerneskade, er jo i job og derfor på sygedagpenge.Det er vigtigt, at dagpengeopfølgning og revalideringkoordineres med genoptræning og vedligeholdelsestræning ogevt. hjælpemiddelbrug. Koordination inden for kommunen erdesværre ikke altid en selvfølge. Rapporten ”Klog af skade”(omtalt i Hovedcirklen september 2005) nævner, at en tredjedelaf undersøgelsens personer fik hjælp af Århus kommune,uden at man i hjemmeplejen var opmærksom på, at pågældendehavde hjerneskade. Disse problemer findes jo både forskadede under og over folkepensionsalderen - og det er ekstraaktuelt i strukturreformtiden.Et problem, vi også presser på for at få afhjulpet, er de lokaleregler om handicaptransport. Det er obligatorisk at have enordning for svært bevægelseshæmmede. Men også andrehandicappede, f.eks. hjerneskadede med fuld eller nogenlundefysisk førlighed, kan være socialt handicappede af ikkeat kunne bevæge sig frit i byen. Psykisk handicappede ligeså.Hidtil er vi ikke kommet nogen vegne med problemet - der måfortsat presses på. Og der er jo mange slags transportordninger- f.eks. i forbindelse med revalidering eller i forbindelse medforskellige former for behandling samt sociale sammenhæng.Det er obligatorisk for kommunerne efter 2007 at etablerehandicapråd. Det er ikke obligatorisk at etablere socialeforbrugerråd - det er noget, kommunerne kan vælge at gøre.Hjerneskadeforeningen kan bruge begge typer organisationsom platform for debat om kommunens indsats - f.eks. vedrørendetransportordninger. Det kan jo tænkes, at man i noglekommuner vil kunne finde allierede organisationer til et socialtforbrugerråd, som ikke vil være at finde i et handicapråd.Ud over at være i Hjerneskadeforeningen Århus bestyrelse,er Viggo bl.a. også formand for de 2 sociale forbrugerråd iÅrhus kommune.Δ35


Åbent Kontor:MarselisborgCentret byg.3, 2.salP.P. Ørumsgade 11, 8000 Århus C.Tlf. 8949 1717Hver mandag kan man imellem kl.9.30 – 12 komme forbi forat få råd, vejledning, hjælp til at få noget læst eller skrevet, forat tale med nogen om sin situation, eller blot nyde samværetmed andre ligestillede over en kop kaffe. Dette tilbud gælderhele familien.Formanden:Jette Sloth kan træffes personlig på kontoret:Mandag kl. 9.30 – 12.00Telefonisk på nr. 8949 1717:Mandag – torsdag kl. 8 – 12.00Der vil kunne forekomme tidspunkter hvor formanden ikkekan træffes på grund af møder ud af huset. Der vil så væremulighed for at indtale navn og tlf. nr., og du vil blive ringet op.Personlig støtte til iværksættelse af bl.a. rehabiliteringsplan IÅrhus KommuneHvis hjælpen ikke fungerer!Birthe RasmussenKan træffes på tlf. 8949 1717Økonomisk og Juridisk Rådgivning:Har du brug for rådgivning i sager af økonomisk eller juridiskkarakter, kan du blive sat i forbindelse med en af vore rådgivereved at kontakte Jette på tlf. 8949 1717.mandagen før mødet til Jette på tlf. 8949 1717 eller på mail:js@hjerneskadeforeningen.dkNærmere oplysninger om Hovedtropperne i Århus på tlf.8949 1717.På mødeaftener kan Hovedtropperne træffes på 8949 1214.Samværdsgruppen:Samværdsgruppen mødes hver mandag fra kl.13.30-16.00hvor der er mulighed for at deltage i socialt samværd ogforskellige former for aktiviteter. Mødekalenderen findes påHjerneskadeforeningens hjemmeside og i vort Nyhedsbrev.Nærmere oplysninger hos Jette 8949 1717.De Glemte Børn:Nærmere oplysning om De Glemte Børn til kontoret på tlf.8949 1717 eller til Hanne Ølgaard på tlf. 8620 9876.Klub Randers:Nærmere oplysning ved henvendelse til Jette Sloth på tlf.8949 1717.Klub Silkeborg:Nærmere oplysning ved henvendelse til Elinor Simonsen påtlf. 8685 3526.Bisidder:Vi kan tilbyde, at du kan få en bisidder med, hvis du er usikkerpå, om du selv kan klare mødet med bl.a. kommunen, lægen,banken, advokaten.Hvis du ønsker en bisidder, så kontakt Jette eller Birthe på tlf.8949 1717.Skolen for Senhjerneskadede:Den nye undervisningssæson for foråret 2006 er startet, ogvi har 52 elever. Det har ikke været muligt for os at tilbydemadlavning og stavgang pga. for få deltagere, men til gengældhar vi nu 3 hold billedværksted og 6 hold EDB. Herudover erder fysisk vedligehold (sekvenstræning), 2 hold blomsterdekorationsamt 2 hold Dansk Cafe (læsegruppe for afatikere).Ungdomsgruppen Hovedtropperne, Århus:Vi mødes onsdag i ulige uger mellem kl. 18 – 21, i HjerneskadeforeningenÅrhus eller til aktiviteter ude i byen. Mødekalenderenfindes på Hjerneskadeforeningens hjemmeside og ivort Nyhedsbrev.HUSK!: af hensyn til maden skal man altid melde sig til senest37


Afs.:HovedcirklenBrøndby Møllevej 82605 Brøndby(D)MagasinpostID 11733BARTIKEL FRA JYLLANDSPOSTEN DEN 6. JANUAR 2006Fotos: Steen Brogaard

More magazines by this user
Similar magazines