Information fra sundhedsplejen - Høje-Taastrup Kommune

www2.htk.dk
  • No tags were found...

Information fra sundhedsplejen - Høje-Taastrup Kommune

Informationfra sundhedsplejen


Orientering om sundhedsplejerskenSundhedsplejersken er uddannet sygeplejerskemed specifik videreuddannelseog erfaring i arbejdet med børn og deresfamilier.Sundhedsplejerskens vejledning tagerudgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledningom forebyggende sundhedsydelsertil børn og unge. Sundhedsplejerskenundersøger dit barns udvikling ogvækst, og taler med dig om udvikling,kontakt, samspil, mad og spisning, pasningog pleje, forebyggelse af ulykker ogfamiliens trivsel.Høje-Taastrup Kommune tilbyder sundhedsplejerskebesøgtil alle familier medspædbørn, kontakten kan bevares op tilskolealderen, hvor kontakten til sundhedsplejerskengenoptages frem til ditbarn går ud af skolen.Ved behov kan sundhedsplejerskenetablere kontakt til andre tværfagligesamarbejdspartnere i kommunen.I tilfælde af sygdom hos sundhedsplejersken,vil I blive ringet op af administrationen,og besøget vil blive aflyst.Som erstatning for det aflyste besøg erder mulighed for at møde op i ’Åbenthus’. Hvis der er behov for hurtig kontakttil sundhedsplejen, kan rettes kontakttil administrationen på tlf. 43591200. Husk at gøre opmærksom på hvisI skifter telefonnummer.Bemærk! Sundhedsplejen holder ’Åbenthus’ hver tirsdag fra kl.13-14.45 iTåstrup Medborgerhus, Taastrup hovedgade71, 2630 Tåstrup. (OBS, det tagesforbehold for ændringer, hold dig orienteretpå sundhedsplejens ’opslagstavle’på kommunens hjemmeside)Øvrige oplysninger om sundhedsplejerskenstilbud, kan ligeledes findes påkommunens hjemmeside www.htk.dk


Orientering om Barnets bogPr.18.6.2013 bliver ’Barnets bog’ elektronisk.Hvis du ønsker adgang til Barnetsbog, kan du logge på viawww.borger.dk/minside, hvor du iundermenupunktet ’sundhedsoplysninger’kan finde seneste notat fra sundhedsplejerskenpå dit barn.’Barnets bog’ er et kommunikationsredskabmellem forældrene og sundhedsplejerskenvedrørende barnets sundhed,trivsel og udvikling. I ’Barnets bog’ kansundhedsplejersken skrive om rådgivningi forbindelse med hjemmebesøg ogandre kontakter, ligesom familien selvkan skrive det, de ønsker i bogen.Journalerne kan føres manuelt (papirjournal)eller elektronisk.Journalen er et arbejdsredskab og kommunikationsmiddeltil brug for undersøgelser,vejledning og anden sundhedsfagligbistand fra barnets fødsel til tilsynetsophør.Høje-Taastrup Kommune deltager i samarbejdetom databasen ’Børns sundhed’.Databasen beskriver børns sundhed medudgangspunkt i sundhedsplejerskernesarbejde. Kommunerne modtager årligtrapporter med bearbejdede anonymiserededata.Det påhviler i øvrigt autoriserede sundhedspersonerat føre journaler overderes virksomhed og at sikre, at kommunikationmellem sundhedspersonaletog barnets/den unges forældre og detøvrige sundhedsvæsen sker i henhold tilgældende lovgivning.Sundhedsstyrelsen oprettede i 2010databasen ”Børnedatabasen”. De foretagerligeledes udtræk på udvalgte parametre.


01-022-14 - FOS

More magazines by this user
Similar magazines