VALGPROGRAM Kommunalvalg 2013

konservative.dk
  • No tags were found...

VALGPROGRAM Kommunalvalg 2013

VALGPROGRAMKommunalvalg 2013


INDHOLDStem på det Frederiksberg du holder af.................................. side 3Tag parti for Frederiksberg, vores fælles by............................... side 6Børnenes by. ....................................................... side 8Tryghed for ældre ................................................... side 11Et sundt og aktivt liv ................................................. side 13En velfungerende trafikpolitik.......................................... side 15Vores smukke grønne by.............................................. side 18Vi tager ansvar – også for hinanden..................................... side 21Fortsat fokus på attraktive vilkår for Frederiksbergs erhvervsliv.............. side 23Et aktivt og levende kultur- og fritidsliv for alle............................ side 25Sammenfatning ..................................................... side 27Side 2


STEM PÅ DETFREDERIKSBERGDU HOLDER AFDET ER IKKE KOMMETAF SIG SELVFrederiksberg Konservative er din garanti for, at din kommune kan bevares,som du kender den, og at den fortsat vil være bæredygtig - økonomisk, socialtog miljømæssigtDen 19. november er der kommunalvalg. Her skal du være med til at bestemme, hvordanFrederiksberg skal udvikle sig i de kommende fire år.Det er - som altid - et meget vigtigt valg. For det Frederiksberg, som du kender og holder af, erikke kommet af sig selv.Side 3


Frederiksberg Konservative har igennem en mangeårig målrettet indsats arbejdet for at udvikledet Frederiksberg, som vi kender i dag - og netop derfor har vi i dag en kommune, som:• er til for dig - og ikke omvendt• leverer velfungerende og professionel service til alle borgere uanset om det drejer sig ompasningsgaranti, folkeskole, ældrepleje eller andet• istandsætter og bygger nye børneinstitutioner og skoler• moderniserer og bygger nye plejehjem• arbejder for fortsat større trafiksikkerhed med blandt andet nye cykelstier og -baner• fokuserer på ikke kun at bevare og udvide men også anlægge nye grønne områder• giver muligheder for et aktivt sportsliv med idrætshal, svømmehal, kunstgræsbaner ogkommende nyt kultur- og bevægelseshus.• tilbyder et rigt kulturliv med teatre, caféer, kulturhus, biograf, etc.• giver plads til os alle - uanset vores forskelligheder• giver mest mulig frihed til den enkelte borger, så enhver kan leve sit liv inden forfællesskabets rammer• passer godt på borgernes penge med Danmarks tredjelaveste kommuneskat• er en af landets mest effektivt drevne kommuner vel at mærke uden at det har forringetservicen• er en af landets mest bæredygtige kommuner med ambitiøse handlingsplaner for bl.a. CO 2-reduktion, klimatilpasning og energi• skaber mulighed for, at generationer kan leve sammen i et velfungerende samspil• går ind for, at det skal være de forskellige befolkningsgruppers behov, som er afgørende forde beslutninger, som tages og ikke ideologiske mål og forudfattede meninger• sætter det politiske samarbejde i højsædet og går ind for at brede politiske aftaler skal værereglen snarere end undtagelsenDet er lykkedes Frederiksberg Konservative at nå disse mål i vores by, hvor tradition ogfornyelse går hånd i hånd. Hvor vi forandrer for at udvikle og bevare byens særlige karakter.Det er vores allesammens Frederiksberg. Og vi ved, at den nuværende kurs er den rigtige, fordikommunens undersøgelser af, hvad borgerne mener om den kommunale service viser, at degenerelt er særdeles tilfredse med kommunen, og den service kommunen leverer. Entilfredshed som generelt ligger langt over landsgennemsnittet. Og en tilfredshed, som stiger,måling efter måling, samtidig med at landsdækkende undersøgelser viser, at Frederiksberg eren af de mest effektivt drevne kommuner i landet.Side 4


Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det bedre - det betyder, at vores udgangspunkt er godt, ogat kursen er den rigtige.Med Frederiksberg Konservative i spidsen har vi på Frederiksberg været gode til at finde fællespolitiske løsninger til gavn for borgerne og den politiske stabilitet på Frederiksberg. Det erimidlertid vigtigt at gøre sig klart, at andre vil vælge en anden kurs, hvis de får mulighed for det- og så forsvinder garantien for, at vi kan bevare det Frederiksberg, som vi kender og holder af.Frederiksbergs selvstændighed har altid været en hjertesag for Frederiksberg Konservative, ogvi har ofte måttet kæmpe for vores selvstændighed med både København og Christiansborg.Det gælder om nu ligesom tidligere at bevare Frederiksbergs egenart og alt det, som vi sætterpris på ved Frederiksberg. Hvis vi kigger ind over kommunegrænsen til København, kan vi se, ather føres en væsentligt anderledes kommunalpolitik. Her ligger fokus på de ideologiskesynspunkter snarere end på borgernes behov, og her holdes pengene i kommunekassensnarere end i borgernes lommer. Blot for at nævne et par af de mange store forskelle.De partier, som sidder på magten i København, findes også på Frederiksberg. Og de kiggerformentlig misundeligt ind over kommunegrænsen til København med de mange årssocialdemokratisk styre.Men Frederiksberg kommune bliver aldrig et nyt København, så længe det står til FrederiksbergKonservative at bestemme.Side 5


TAG PARTI FORFREDERIKSBERG,VORES FÆLLES BYLAD OS SAMMEN SÆTTEKURSEN FOR DE NÆSTEFIRE ÅR25 konservative kandidater står klar til at kæmpe for det Frederiksberg,du holder afFrederiksberg Konservative er din garanti for en fortsat sikker og kompetent ledelse afFrederiksberg. Vi er din sikkerhed for, at det politiske arbejde, der har skabt det moderne ogfastholdt det klassiske Frederiksberg videreføres.Og vi er klar til i de næste fire år at tage ansvar for Frederiksbergs udvikling og fortsattefremgang.Side 6


Frederiksberg Konservative stiller derfor til årets kommunalvalg med et kompetent ogslagkraftigt hold med borgmester Jørgen Glenthøj i spidsen for de 25 kandidater.Kandidaterne på den konservative liste afspejler Frederiksberg kommunes klare linje om pladstil forskellighed inden for de fælles rammer, og de er således alle bredt forankret påFrederiksberg.Du skal stemme på den konservative liste eller på en af vores 25 dygtige kandidater, hvis duvil være med til at:• bevare det Frederiksberg, som du kender og holder af• fastholde en høj kvalitet i de kommunale kerneydelser• sikre fortsat høj effektivitet og økonomisk ansvarlighed i den kommunale drift• skabe en endnu mere grøn og bæredygtig by med markant vægt på energieffektiviseringerog på forebyggelse af effekten af klimaforandringer• fastholde en lav beskatning• sikre en forsat stabil og kompetent politisk ledelse uden behov for politisk chancesejlads• muliggøre et fortsat bredt politisk samarbejde om fælles løsninger, hvor det er optimalt… og hvis du• sætter pris på politikere, der holder hvad de lover - og ikke lover mere, end de kan holdeNedenfor vil vi gerne fortælle, hvad du kan regne med, hvis du giver din stemme til en fortsatkonservativ ledelse af Frederiksberg.Side 7


BØRNENES BYVi er din garanti for fortsat høj kvalitet i kommunens pasningstilbud, envelfungerende folkeskole med stor vægt på faglig udvikling og en bred vifte afinspirerende fritidstilbudNye tider kræver nye løsninger, og Frederiksberg udvikler sig markant i disse år. Voresbefolkningstal stiger med mere end 1.000 nye borgere om året, og sådan kommer det efter altat dømme til at fortsætte mange år endnu. Og det er ikke fordi, at vi bygger eller ønsker atbygge os til øget befolkningstilvækst, men simpelthen fordi det generelt er blevet attraktivt atbo i byen og at bo tæt.Side 8


Og Frederiksberg er et meget attraktivt sted at bo - også for et stadigt stigende antalbørnefamilier, som tidligere valgte at flytte ud af byen, når muligheden bød sig. Vi er glade forde mange nye børnefamilier, for vi vil gerne have en kommune, hvor alle generationer leversammen i et fælles samspil. Samtidig stiller det naturligvis øgede krav til den kommunaleservice, ikke mindst på børnepasnings- og folkeskoleområdet.Frederiksberg Konservative garanterer opretholdelse af en velfungerende pasningsgaranti ogen fortsat udbygning af kapaciteten på daginstitutionsområdet med nye, velfungerendedaginstitutioner. Sådan som vi også har gjort det gennem de senere år, hvor vi har forbedret defysiske rammer gennem renovering af vores institutioner og bygning af nye institutioner på H.C.Ørstedsvej, Virginiavej og inden længe på Frederiksvej og Nyelandsvej.Men pasning handler ikke bare om bygninger og kvadratmetre, det handler i høj grad også omkvalitet og pædagogik. Derfor har vi været med til at forbedre normeringen på voreinstitutioner uden væsentlig stigning i forældrebetalingen. Som konservative på Frederiksberglægger vi nemlig stor vægt på, at pasningen af vores børn er tryg og motiverende og præget afhøj faglighed og et kompetent personale. Det vil vi også sikre fremover.Vi lægger ligeledes vægt på, at Frederiksberg har en bred vifte af pasningstilbud, så den enkeltefamilie kan vælge den løsning, som passer familien bedst, uanset om der er tale om vuggestue,børnehave, skovbørnehave, dagpleje, forældredagpleje eller tilskud til privat pasning.Når børnetallet stiger, stiger også kravene til folkeskolen på Frederiksberg. Det er afgørendeFrederiksberg Konservative, at alle børn kommer godt igennem folkeskolen - både socialt ogfagligt.Det stigende børnetal kræver større kapacitet, og på Frederiksberg arbejder vi med at etablereen helt ny folkeskole - Frederiksberg Ny Skole, som i løbet af 2014 flytter ind i egne bygningerpå Grundtvigsvej. Samtidig står mange af de eksisterende folkeskoler over for enbygningsmæssig opgradering i de kommende år.Frederiksberg er i front på mange områder, og det gælder også i forhold til styrkelsen af timetalog faglighed i folkeskolen, hvor vi fra næste skoleår – helt uafhængigt af de landspolitiskebestræbelser – har valgt at øge timetallet og styrke fagligheden i den frederiksbergskefolkeskole. Vi har derfor allerede besluttet at øge antallet af undervisningstimer fra 3. til 9.klasse i engelsk, matematik og naturfag og på baggrund af principperne i den folkeskolereform.Side 9


Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du:• Fortsat pasningsgaranti• Fortsat udbygning af kommunens moderne, velfungerende daginstitutioner og højpædagogisk kvalitet• Fortsat modernisering af den frederiksbergske folkeskole og et højt fagligt niveau• Gode fysiske rammer for børn og unge i fritidslivet• Skolefritidsordninger og fritidsklubber, som giver mulighed for udfoldelse af det enkeltebarns sociale og kreative evner• Fortsat fokus på motion og sund kost som en vigtig del af børnenes hverdag• Fortsat opgradering af kommunens legepladser og andre tilbud om aktivitet og trivsel tilbørnene i det offentlige rumSide 10


TRYGHEDFOR ÆLDREVi vil sikre, at Frederiksberg også fremover er en optimal ramme om et godtældreliv uanset den enkelte ældres ønsker og behovFrederiksberg er et dejligt sted at bo uanset alder, og det er et godt sted at blive ældre. også påældreområdet er der en velfungerende offentlig service, som der er stor tilfredshed med.Frederiksberg har netop fået en ny ældrepolitik.En ældrepolitik, som i særlig grad sætter fokus på, at ældre er forskellige og har forskelligebehov. Færre ældre modtager offentlig hjælp, flere vil ønske at forblive længere påarbejdsmarkedet – og vi vil givetvis se stadig mere fleksible former for tilbagetrækning fraSide 11


arbejdsmarkedet. På den måde undgås de bratte overgange fra arbejdsliv til otium, som i sigselv kan være en stor udfordring for mange ældre.Derfor har vi på Frederiksberg endvidere styrket vores fokus på træningsindsats, forebyggelsesamt sundhedsfremme markant, således at flere ældre fremover kan leve et aktivt liv ogforblive i egen bolig.Selv om vores by har mange ældre borgere, der er friske og aktive og benytter byens mangetilbud, så er der også en del ældre, som har behov for omsorg og pleje i trygge rammer.Når dette behov melder sig hos en ældre borger, er det vigtigt, at kommunen fortsat er hurtigtil at tilbyde målrettet hjælp efter behov i form af velfungerende og fleksibel hjemmepleje samtgode dagcentre og gode botilbud.Igennem de senere år har vi på Frederiksberg arbejdet med en stor moderniseringsplan, deromfatter alle vores plejeboliger. Mange af vores gamle plejeboliger er blevet eller bliverombygget til moderne to-rums boliger eller bliver totalt fornyet senest på Troels-Lunds Vej, påBorgmester Fischers Vej og inden for et par år også ved Diakonissestiftelsen.Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du:• Værdighed og tryghed for ældre med rådgivning, hjælp efter behov og gode boligtilbud• Fokus på det fleksible ældreliv og fokus på at møde ældre hvor de er• Fortsat optimering af mulighederne for træning, forebyggelse og sundhedsfremme• Fortsat ambitiøs og omfattende modernisering af vores ældreboliger• Kort ventetid til plejeboliger, væsentlig kortere end loven kræver• Fortsat fokus på sund og god mad til ældre, som har behov for det. Uanset om madenleveres til egen bolig, ældrebolig eller plejeboligSide 12


ET SUNDT OGAKTIVT LIVFrederiksberg Konservative går ind for, at den enkelte borger skal havemulighed for at vælge mellem forskellige sundhedsfremmende tilbud, og at denenkelte borger, som rammes af sygdom, skal have mulighed for at vendehurtigst muligt tilbage til sin normale hverdagDen enkeltes livskvalitet hænger direkte sammen med mental og fysisk sundhed, ogFrederiksberg Konservative har derfor stor fokus på sundhed og forebyggelse.Frederiksberg kommune er foregangskommune inden for sundhedsområdet, og vi vil blive vedmed at gå forrest, når det handler om at forebygge sygdom. Vi vil øge folkesundheden medsundhedsfremmende initiativer og forebygge livsstilssygdomme med blandt andet motions-,kost- og livsstilsvejledning.Side 13


Når en Frederiksberg-borger er blevet udskrevet efter hospitalsindlæggelse, blivervedkommende præsenteret for kommunens tilbud om genoptræning, vejledning og pleje. Herhar Frederiksbergs sundhedscenter dannet skole for andre kommuner, og det er gennem dennehurtige og effektive indsats, at vi mindsker risikoen for, at f.eks. ældre, der udskrives frahospitalerne, skal indlægges igen på grund af manglende opfølgning.For at sikre et selvstændigt og meningsfuldt liv efter sygdom har Frederiksberg Konservativearbejdet for en ny rehabiliteringsenhed, som sammen med døgnenhedsfunktionen skalimødekomme behovet for aflastning, genoptræning og rehabilitering.Med hjælp fra Frederiksbergs sundhedscenter har alle børneinstitutioner og skoler påFrederiksberg udviklet retningslinjer for motion og kost. Skolerne har endvidere udarbejdetregler mod mobning.Frederiksberg var den første kommune i Danmark, som ansatte sundhedskoordinatorer, somhjælper syge eller pårørende med at finde vej i sundhedssystemet - både under og efter etsygdomsforløb.Frederiksberg ansatte også som den første kommune i landet en motionsrådgiver og endiabetesvejleder, som hjælper borgere med råd og vejledning om motion og diabetes(sukkersyge).Motion på recept og motions- og kostvejledning er nødvendige og vigtige tilbud til eksempelvisovervægtige børn og unge. Sundhed i et godt miljø uden mobning er nemlig afgørende for, atvores børn trives i daginstitutioner og skoler. Og når børnene trives, så bliver de bedre til atlære, og så klarer de sig bedre i livet - både socialt og fagligt.Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du:• Markant fokus på forebyggelse og sundhedsfremme både blandt unge og ældre• Personlig og målrettet rådgivning og hjælp efter sygdom og hospitalsindlæggelse• Rådgivning og hjælp til borgere med kronisk sygdom eller særlige sundhedsudfordringerSide 14


EN VELFUNGERENDETRAFIKPOLITIKFrederiksberg Konservative står inde for, at også trafikpolitikken påFrederiksberg tager udgangspunkt i borgernes behovFrederiksberg Konservative går ind for at øge borgernes valgmuligheder frem for at begrænsedem. Det gælder også på trafikområdet, hvor vi igennem mange år har arbejdet for, at der er enbred vifte af velfungerende transportmuligheder til rådighed for borgerne.I et tæt befolket bysamfund er det klart en fordel, hvis bilkørslen kan begrænses, da detbetyder mere plads til os alle sammen, større sikkerhed og mindre forurening. Men dennebegrænsning må ikke tvinges igennem eller medføre en negativ holdning over for de mangeSide 15


orgere på Frederiksberg, som har bil, og for hvem bilen kan være en nødvendighed for at fåhverdagen til at hænge sammen.Vi vil hellere øge valgmulighederne, så borgerne har gode alternativer til bilen i dagligdagen.Det har vi arbejdet målrettet på igennem mange år på Frederiksberg, og det vil vi fortsættemed i årene fremover.Vi har således gennem mange år arbejdet for at gøre det mere attraktivt og sikkert at cykle påFrederiksberg, ikke mindst gennem en massiv udbygning af vores cykelstinet.Det har båret frugt, og Frederiksberg er i dag Danmarks mest cyklende by. Gennem de sidste århar vi stået bag etableringen af cykelstier på Søndejyllands Allé, H.C Ørstedsvej, Berhard BangsAlle og en cykelsti på Bülowsvej er besluttet. Vores mål er, at alle kommunens større trafikvejeinden for de kommende år har cykelstier eller cykelbaner.Frederiksberg Konservative står også bag den nye cykelsuperrute, som går igennemFrederiksberg. Den første i en række nye supercykelstier.Frederiksberg er endvidere den kommune i landet, der er bedst dækket af kollektiv trafikMetroen er en stor gevinst for Frederiksberg-borgerne, som allerede med den første metroetableringfik adgang til en hurtig, sikker og velfungerende ny form for kollektiv transport ihovedstadsområdet. Frederiksberg satser massivt på mere metro med den igangværendeudbygning af MetroCity-Ringen, som tilfører Frederiksberg tre nye metrostationer og langtbedre transportmuligheder end hidtil.Og vi vil videre af den vej. Metroen er fremtidens form for kollektiv transport, og vi er allerede igang med at planlægge den næste metroudbygning, som vi ønsker skal sikre, at alleFrederiksberg-borgere har en metrostation i nærheden af deres bolig.Metroudbygningen reducerer behovet for den traditionelle busdrift til fordel for den langtmere effektive metro-transport under jorden. Men der vil stadig være behov for etvelfungerende busnet mange år fremover.På Frederiksberg prioriterer vi derfor højt, at alle Frederiksberg-borgere fortsat også haradgang til god busbetjening. Det sikrer vi bl.a. med de lokale Frederiksberg-busser, som binderFrederiksberg sammen, og som efter en indkøringsperiode er på vej til at blive et tilbud, somflere og flere benytter sig af.Side 16


Med en tilpasning af køreplanen til de faktiske behov har vi også sikret en god balance mellemdette gode tilbud og de ressourcer, som vi anvender på Frederiksberg-busserne. De fireFrederiksbergbuslinjer transporterer hver måned ca. 30.00 borgere, hvilket er seks gange såmange som benyttede servicebusserne. Og i forhold til de øvrige buslinjer arbejder vi konstantpå - i samarbejde med nabokommunen - at øge kvaliteten og effektiviteten, herunder ikkemindst busfremkommeligheden.Parkeringsmulighederne er en stigende udfordring på Frederiksberg, hvor der kommer stadigflere biler og stadig mere udefrakommende parkering, fordi parkeringsafgifterne i KøbenhavnsKommune presser parkerede biler ind over kommunegrænsen. Om dagen er hver tredje bil somparkerer på Frederiksberg en udefra kommende bil, som benytter vores attraktiveparkeringsregler og om natten er det hver fjerde parkerede bil.Frederiksberg Konservative arbejder for at udvikle en parkeringsordning, som begrænserudefrakommende parkering samt sikrer tilstrækkeligt med parkeringspladser til vores egneborgere og deres gæster – uden opsætning af parkometre og meget gerne under jorden i detomfang, det er muligt.Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du:• Gode transportmuligheder for cyklister, brugere af kollektiv trafik og bilister• Fortsat udbygning af kommunens cykelstier og -baner• Bedre parkeringsmuligheder for Frederiksbergs borgere og deres gæster• Mere metro til Frederiksberg• Et effektivt og sammenhængende bussystem, som binder kommunen sammen - også mednabokommunenSide 17


VORES SMUKKEGRØNNE BYVi ønsker at styrke Frederiksbergs grønne karakter, føre en aktiv og bæredygtigenergipolitik, og samtidig bevare kvaliteterne ved det klassiske FrederiksbergFrederiksberg er hovedstadens grønne hjerte, og derfor skal alle Frederiksberg-borgere kunnese mindst et træ fra deres bolig.Vores mange attraktive grønne områder, som vi hele tiden udbygger og vedligeholder, og voresmange træer på pladser, veje og alléer er en væsentligt del af Frederiksberg. De skaber etsmukkere og sundere bymiljø og tilbyder mange rekreative udfoldelsesmuligheder for allegenerationer.Side 18


Og det er netop med respekt for Frederiksbergs særlige smukke grønne karakter, at vi har skabtde nye bydele som Nimbusparken, Porcelænshaven og ikke mindst Flintholm-området medrevykvarteret. De er alle eksempler på visionære skift fra industriområder til bolig-, handels- oguddannelsesområder.Frederiksberg er ikke bare en grøn by i ordets bogstaveligste forstand, det er også en ren by, ogvi gør en stor indsats for, at vores bymiljø skal være rent og smukt både at se på og færdes ihele året rundt. Vi sætter bl.a. derfor hårdt ind over for graffiti både på offentlige og privatebygninger.Også på klimaområdet er Frederiksberg i front på mange områder, og vi ønsker at være en afde mest bæredygtige kommuner i landet. Vi arbejder målrettet på at reducere energiforbruget– både hos kommunen, i virksomhederne og i boligerne. Et lavere energiforbrug betyder færreudgifter på sigt og medvirker til at sikre den markante CO 2-reduktion, som vi ønsker til gavn forfremtidens klima. På Frederiksberg har vi som mål at reducere vores CO 2-udledning med 35 pct.inden 2020, og i dialog med vores samarbejdspartnere på området vurderer vi hele tiden, om viskal skærpe vores mål yderligere.Frederiksberg var den første danske kommune til at satse på fjernvarme, og i disse år udbyggervi fjernvarmen og styrker den grønne profil på Frederiksbergs samlede energisystem med bl.a.øget brug af solceller, fjernkøling og anden form for vedvarende energi.Gennem en ambitiøs klimatilpasningsplan har vi stor fokus på at sikre Frederiksberg-borgerneimod konsekvenserne af voldsomme skybrud som det, der ramte Frederiksberg i sommeren2011. Klimatilpasningsplanen indeholder både store anlægsprojekter og mindre lokaleindsatser, der til sammen skal sikre vores by bedst muligt.Gennem ESCO-projektet energirenoverer vi kommunens ejendomme for 150 millioner kroner,en investering, som tjener sig selv hjem over 14 år på grund af det lavere energiforbrug. Ogsåpå områder som omfatter bl.a. affald og støj har vi etableret handlingsplaner, som sikrer enstadig mere bæredygtig og velfungerende by.Frederiksberg er en smuk by med mange fine gamle bygninger, som vi skal passe godt på.Byfornyelse og modernisering skal ske med respekt for den arkitektoniske arv, som vi har enforpligtelse til også at kunne give videre til de fremtidige generationer af Frederiksbergborgere.Frederiksberg Konservative har som altid forståelse for ønsker om boligforbedringer iform af altaner, tagterasser, grønne tage m.m., men det er vigtigt, at vi altid i det enkeltetilfælde foretager en konkret vurdering af, om der er arkitekturværdier, som vi skal sikre forfremtiden.Side 19


Frederiksbergs historiske hjerte er området omkring Frederiksberg Allé, Frederiksberg Runddel,Allégade, Pile Allé og området omkring Rahbeks Allé. Dette område har brug for et løft i dekommende år for at styrke de eksisterende historiske og arkitektoniske kvaliteter og for bedreat udnytte de kulturelle og rekreative potentialer, som findes her. Navnlig Frederiksberg Allé ogFrederiksberg Runddel har brug for fornyelse af beplantning, belysning m.m. og på RahbeksAllé venter i samarbejde med Carlsberg et stort områdefornyelsesprojekt, som skal sikrebevaring af de kulturhistoriske værdier og samtidig give området en tiltrængt fornyelse.Samtidig skal vi også sikre en sammenhængende by gennem forstærket fokus på kommunensyderområder. Derfor vil vi i de kommende år prioritere byfornyelsen omkring Bispeengbuen, oggive denne del af kommunen et markant løft – her er mange spændende muligheder for at gørenetop dette område til et langt mere attraktivt sted at bo, arbejde og udfolde sig kulturelt.Frederiksberg Konservative har længe arbejdet for at finde en løsning på området omkringDomus Vista, som i rigtig mange år har trægt til et løft.Efter flere års arbejde er det nu lykkes at få vedtage en lokalplan og et projekt, som på mangemåder vil være med til at højne hele kvarteret og skabe liv og kvalitet på den ”stormomsuste”plads. Der bliver både flere boliger, flere butikker, mere grønt og mere liv – et tiltrængt løftområdet fortjener.Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du:• Videreudvikling af byens grønne områder• Flere træer på pladser, ved veje og alléer• Flere grønne gavle• Forsat forkus på renholdelse af vores by• Fortsat fokus på graffitifjernelse og -forebyggelse• En ambitiøs klimaindsats med bl.a. markant fokus på CO 2-reduktion og forebyggelse modskybrudsskader• En arkitekturpolitik, som sikrer bevarelse af Frederiksbergs arkitektoniske arv og nænsomfornyelse til nutidens boligbehov• En styrkelse af det klassiske Frederiksberg og øget fokus på Frederiksbergs kulturhistorieSide 20


VI TAGER ANSVAR– OGSÅ FOR HINANDENVi lægger afgørende vægt på, at Frederiksberg fortsat skal være en socialtbæredygtig kommune, og vi skal i fællesskab tage hånd om de borgere, som hardet sværtSom Frederiksberg Konservative har vi en lang og stærk tradition for at udvise socialansvarlighed. Det er derfor også helt centralt for os at hjælpe mennesker, som rammes afsociale problemer, videre i livet.Frederiksberg er en kommune med mange ressourcestærke borgere. Men vi har også borgere,der har vanskeligt ved at få økonomien eller tilværelsen til at hænge sammen, og som har brugfor en hjælpende hånd fra fællesskabet.Side 21


Under ledelse af Frederiksberg Konservative er der allerede iværksat en lang række initiativer iform af nye boligtilbud, herbergspladser med varmestue for hjemløse, opsøgendegadeplanstilbud og en række boligsociale initiativer samt øget støtte til frivilligt socialt arbejde.For Frederiksberg Konservative er omdrejningspunktet i den sociale indsats, at den enkelteborger får hjælp til at komme videre. Vi ønsker ikke at gøre borgere permanent afhængige afden offentlige indsats ved at sætte dem på varig offentlig forsørgelse, hvis det på nogen mådekan undgås. Den enkelte borger skal i stedet hjælpes til selv at kunne klare sin tilværelse.For os konservative på Frederiksberg er det vigtigt, at der ydes en tidlig og forebyggendeindsats over for børn og unge med særlige behov, at denne indsats svarer til problemetsomfang og karakter, samt at forældrene inddrages.Vi har endvidere styrket og vil fortsat styrke den forebyggende indsats over for udsatte ungebl.a. ved brug af gadepiloter, SSP-medarbejdere og et særligt skoletilbud.Det er vigtigt at understrege, at jo yngre børn er, jo større ansvar må samfundet påtage sig, nårbørn rammes af for eksempel forældres misbrugsproblemer eller svigt. Og det er vigtigt, at visom ansvarlig kommune griber ind omgående i disse situationer og finder den rigtige løsningfor det enkelte barn, hvis forældrene ikke er i stand til at leve op til deres ansvar.Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du:• Tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge, der oplever sociale problemer• En sammenhængende social indsats med fokus på hjælp til selvhjælp så vidt muligt• Styrket indsats imod hjemløshedSide 22


FORTSAT FOKUS PÅATTRAKTIVE VILKÅRFOR FREDERIKSBERGSERHVERVSLIVVi ønsker fortsat at sikre gode vilkår for Frederiksbergs erhvervslivog detailhandelFrederiksberg skal også i fremtiden udvikle sig som en levende by præget af vækst ogfremgang. Som konservative på Frederiksberg vil vi forsat føre en aktiv erhvervspolitik, såservice-, handels- og rådgivningsvirksomheder kan udvikle sig og vokse, og så voresdetailhandel i stadigt stigende grad udgør et attraktivt tilbud til borgerne i helehovedstadsområdet.Side 23


Resultaterne af vores aktive erhvervspolitik taler for sig selv. Fra i 2010 at være nummer 63i DI´s landsdækkende undersøgelse af erhvervsklimaet i landets kommuner er vi i 2012 nunummer 22 – og vi skal videre.Virksomhederne på Frederiksberg skal fortsat opleve en imødekommende og kompetentkommune, som giver kvalificeret råd og vejledning. Og vi skal sikre korte sagsbehandlingsogsvartider.Start af nye virksomheder skal bydes særligt velkommen. Iværksættere er drivkraften ifremtidens erhvervsliv. Frederiksbergs helt særlige muligheder for at dele viden mellemerhverv og uddannelse – bl.a. på CBS – skal udnyttes.Frederiksberg er en markant uddannelsesby, og vi vil arbejde for bedre udnyttelse afuddannelsesinstitutionernes viden til gavn for erhvervsliv og jobskabelseVed at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du:• Fortsat fokus på vækstbetingelser for de eksisterende virksomheder• Fokus på bedre vilkår for iværksættere• Gode rammer for samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerSide 24


ET AKTIVT OG LEVENDEKULTUR- OG FRITIDSLIVFOR ALLEFrederiksberg skal også i fremtiden være en kommune med et sprudlende ogdynamisk kultur- og fritidslivPå Frederiksberg har vi et rigt kultur- og teaterliv, som spænder vidt. Fra biograf, teatre ogstand-up comedy til kammerkoncerter i Møstings Hus og herudover et stigende antal tilbud omsmå og store koncertoplevelser. Og sådan skal det blive ved med at være.Men Frederiksberg etablerer også i disse år meget spændende og ambitiøse nye kultur- ogfritidstilbud. Det nye Kultur- og Bevægelseshus i Flintholm-området skal samle bevægelse,sundhed, kunst og kultur under eet tag og tilbyde borgerne både mental og fysisk aktiv og sundlivsstil.Side 25


Et andet spændende nyt fritidstilbud i de kommende år bliver det nye projekt på BernhardBangs Allé, hvor der bliver bygget en ny svømmehal samt et aktivitets- og beskæftigelsescenter,som skal indeholde en lang række tilbud til psykisk handicappede samt idræts- ogmusikfaciliteter.Museer som Bakkehuset, Revy- og Morskabsmuseet, Storm P. Museet og Cisternerne iSøndermarken er også vigtige dele af Frederiksbergs kulturliv sammen med det historiskeKongelige Danske Haveselskab. Museerne er netop lagt sammen i en ny fælles organisation,som skal sikre øget faglighed og bedre formidling af deres forskellige tilbud.Vores biblioteker med materialer inden for litteratur, nyheder, fakta, musik og nye medier har ide senere år fastholdt og udbygget deres status som førende i Danmark. Denne udvikling skalfortsætte.En bred vifte af idræts- og fritidsfaciliteter sikrer plads til bevægelse og engagement, og detfremmer sundhed og gode vaner, som er vigtige for alle aldersgrupper. FrederiksbergKonservative vil i samarbejde med foreningslivet fortsat gøre, hvad der er muligt for atimødekomme borgernes ønsker.Vi ønsker at indrette endnu flere kunstgræsbaner og benytte skolernes udendørsarealer efterskoletid under hensyntagen til de omkringboende.Ved at stemme på Frederiksberg Konservative sikrer du:• Fastholdelse og styrkelse af et levende og skabende kulturliv• Styrkelse af det klassiske teatermiljø på Frederiksberg• En bred vifte af idræts- og fritidsfaciliteter som sikrer plads til bevægelse og engagement ogfremmer sundhed og gode levevis• Bedre muligheder for sport og idræt med bl.a. en stadig udbygning af kunstgræsbanerSide 26


SAMMENFATNINGFrederiksberg er noget særligt. Som Frederiksberg Konservative har vi altid kæmpet forFrederiksbergs selvstændighed. Vi tager udgangspunkt i byens historie. Vi vil forandre for atudvikle og bevare det særlige ved Frederiksberg.Nye tider kræver nye løsninger. I de kommende år skal vi investere endnu mere i skoler,børnepasning, plejeboliger og mere metro. Derfor skal der være ekstra fokus på kommunensøkonomi, så vi kan fastholde en lav kommuneskat. Det er helt nødvendigt med en fortsat stærkledelse på Frederiksberg.Vi ønsker at samarbejde med alle partier, som vil tage ansvar for trivsel og tryghed med respektfor Frederiksbergs særlige karakter.Side 27


Vi ønsker at føre en bæredygtig politik, økonomisk, socialt og miljømæssigt.Sagt på en anden måde: Vi skal holde hovedet koldt, hjertet varmt og byen grøn.Vi vil i de kommende fire år arbejde for at:• Fortsat pasningsgaranti• Fortsat udbygning af kommunens moderne, velfungerende daginstitutioner og højpædagogisk kvalitet• Fortsat modernisering af den frederiksbergske folkeskole og et højt fagligt niveau• Gode fysiske rammer for børn og unge i fritidslivet• Skolefritidsordninger og fritidsklubber, som giver mulighed for udfoldelse af det enkeltebarns sociale og kreative evner• Fortsat fokus på motion og sund kost som en vigtig del af børnenes hverdag• Fortsat opgradering af kommunens legepladser og andre tilbud om aktivitet og trivsel tilbørnene i det offentlige rum• Værdighed og tryghed for ældre med rådgivning, hjælp efter behov og gode boligtilbud• Fokus på det fleksible ældreliv og fokus på at møde ældre hvor de er• Fortsat optimering af mulighederne for træning, forebyggelse og sundhedsfremme• Fortsat ambitiøs og omfattende modernisering af vores ældreboliger• Kort ventetid til plejeboliger, væsentlig kortere end loven kræver• Fortsat fokus på sund og god mad til ældre, som har behov for det. Uanset om madenleveres til egen bolig, ældrebolig eller plejebolig• Markant fokus på forebyggelse og sundhedsfremme både blandt unge og ældre• Personlig og målrettet rådgivning og hjælp efter sygdom og hospitalsindlæggelse• Rådgivning og hjælp til borgere med kronisk sygdom eller særlige sundhedsudfordringerGode transportmuligheder for cyklister, brugere af kollektiv trafik og bilister• Fortsat udbygning af kommunens cykelstier og -baner• Bedre parkeringsmuligheder for Frederiksbergs borgere og deres gæster• Mere metro til Frederiksberg• Et effektivt og sammenhængende bussystem, som binder kommunen sammen - også mednabokommunen• Videreudvikling af byens grønne områder• Flere træer på pladser, ved veje og alléer• Flere grønne gavle• Forsat fokus på renholdelse af vores by• Fortsat fokus på graffitifjernelse og -forebyggelse• En ambitiøs klimaindsats med bl.a. markant fokus på CO 2-reduktion og forebyggelse modskybrudsskader• En arkitekturpolitik, som sikrer bevarelse af Frederiksbergs arkitektoniske arv og nænsomfornyelse til nutidens boligbehovSide 28


• En styrkelse af det klassiske Frederiksberg og øget fokus på Frederiksbergs kulturhistorie• Fortsat fokus på vækstbetingelser for de eksisterende virksomheder• Fokus på bedre vilkår for iværksættere• Gode rammer for samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner• Fastholdelse og styrkelse af et levende og skabende kulturliv• Styrkelse af det klassiske teatermiljø på Frederiksberg• En bred vifte af idræts- og fritidsfaciliteter som sikrer plads til bevægelse og engagement ogfremmer sundhed og gode levevis• Bedre muligheder for sport og idræt med bl.a. en stadig udbygning af kunstgræsbanerDe konservative er din garanti for en sikker og kompetent ledelse, som tager fortsat ansvar forbyens trivsel og tryghed.Vi brænder for vores by og vi glæder os til at videreføre det politiske arbejde, som har skabt detFrederiksberg, som borgerne holder af og sætter pris på.Stem på Frederiksberg Konservative og sæt kryds ved liste Cden 19. november 2013.Side 29

More magazines by this user
Similar magazines