TIP TOP Liquid Buffer - Flex1one

flex1one.dk
  • No tags were found...

TIP TOP Liquid Buffer - Flex1one

Sikkerhedsdatablad1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomhedenPR-nummer:Udarbejdet den: 24-09-2009 / HSVAnvendelse: Afrensning af gummi og metallerVarenummer: 50597022. FareidentifikationTip Top Liquid BufferLeverandør:Flex1OneLadelundvej 37-396650 BrørupTlf.: 76152500 Fax: 76152599Nødtelefonnr.: +45 76 15 25 00Nødtelefonen er åben mellem klokken 7.30 og 16.30 påhverdage.E-mail: info@flex1one.dkMeget brandfarlig. Irriterer huden. Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Farlig: Kan givelungeskade ved indtagelse. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.Yderligere informationLangvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstofferEinecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note265-151-9 naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let F; R11 Xn;R65 Xi;R38 N;R51/53R67>95 11) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger4. FørstehjælpsforanstaltningerIndåndingSøg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.IndtagelseSkyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at derikke kommer maveindhold i lungerne. Søg omgående læge.HudFjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.ØjneHvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.ForbrændingSkyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtagerbehandlingen.Øvrige oplysningerSymptomer: Se punkt 11. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.5. BrandbekæmpelseSluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikkeantændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg friskluft.Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web:www.chemtox-trotters.com1


Udarbejdet den: 24-09-2009/HSVTip Top Liquid Buffer6. Forholdsregler over for udslip ved uheldAnvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Rygning og brug af åben ild forbudt. Spild inddæmmes og opsamles med sand ellerandet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Mindre spild tørres opmed en klud. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.7. Håndtering og opbevaringHåndteringSe under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Rygning og brug af åben ild forbudt.OpbevaringOpbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Må ikke udsættes foropvarmning (f.eks. sollys). Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage.Brandfareklasse og oplagBrandfareklasse I-1, oplagsenhed 1 liter.8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidlerForholdsregler ved brugArbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Rygning og brug af åben ild forbudt. Der skalvære adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der kan være yderligere krav tilventilation og værnemidler, se bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.ÅndedrætsværnVed utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A.Handsker og beskyttelsestøjBrug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.ØjenværnBrug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.GrænseværdierIndholdsstoffer Grænseværdi AnmærkningerNaphtha (råolie), hydrogenbehandlet let 25 ppm 180 mg/m3 *Anmærkninger*: Grænseværdi for petroleum.KontrolmetoderOverholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.9. Fysisk-kemiske egenskaberTilstandsform: VæskeFarve: KlarLugt: KarakteristiskSmeltepunkt: 1 (luft=1)Opløselighed i vand: Ikke blandbarFlammepunkt: 200 °CEksplosionsgrænser: 1,1-7,4 vol%Viskositet:


Udarbejdet den: 24-09-2009/HSVTip Top Liquid Buffer15. Oplysninger om reguleringFarebetegnelse: Sundhedskadelig; Meget brandfarlig; MiljøfarligFaresymboler: Xn;F;NIndeholderNaphtha (råolie), hydrogenbehandlet letR-sætningerMeget brandfarlig. (R11)Irriterer huden. (R38)Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R51/53)Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. (R67)S-sætningerHoldes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. (S16)Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. (S33)Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. (S35)Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. (S61)Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S62)Anden mærkningIngen.AnvendelsesbegrænsningUnge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktetindgår som et nødvendigt led i en uddannelse.Krav om uddannelseIngen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.KemikaliesikkerhedsvurderingDer er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web:www.chemtox-trotters.com4

More magazines by this user
Similar magazines