Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 60/2008-R ... - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk
  • No tags were found...

Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 60/2008-R ... - Revisornævnet

Den 14. juni 2010 blev der isag nr. 60/2008-RRevisortilsynetmodrevisionsvirksomheden Revision Fyn Faaborg,CVR-nr. 24 23 22 47registreret revisor Karen Marie Pedersen,registreret revisor Lis Bebe Nielsen,registreret revisor Anna Krog Hansenogregistreret revisor Jens C. H. Olesenafsagt sålydendeK e n d e l s e:Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet i medfør af dagældende (2003-loven) revisorlovs § 19, stk. 3, og 4,indbragt såvel revisionsvirksomheden Revision Fyn Faaborg, som de registrerede revisorer Karen Marie Pedersen, LisBebe Nielsen, Anna Krog Hansen samt Jens C. H. Olesen personligt for Revisornævnet.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede Karen Marie Pedersen har været beskikket som registreretrevisor fra den 15. maj 1990. Indklagede Lis Bebe Nielsen har været beskikket som registreret revisor fra den 13.oktober 1994. Indklagede Anna Krog Hansen har været beskikket som registreret revisor fra den 12. september 1986.Indklagede Jens C. H. Olesen har været beskikket som registreret revisor fra den 23. januar 1990. Alle er ifølge Detcentrale Virksomhedsregister tilknyttet revisionsvirksomheden Revision Fyn Faaborg, CVR.nr. 24 23 22 47.Sagen drejer sig om, hvorvidt revisionsvirksomheden, hvis indehaver var Jens C. H. Olesen, har etableret ogimplementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, samt hvorvidt de indklagede personligt har handlet i stridmed god revisorskik ved afgivelse af revisorerklæringer.Sagens omstændigheder er følgende:Revisionsvirksomheden Revision Fyn Faaborg blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.Det fremgår af kontrollantens indberetning af 29. januar 2008, at der til revisionsvirksomheden er knyttet 4 registrerederevisorer, der afgiver erklæringer, og at revisionsvirksomheden ikke reviderer virksomheder som omhandlet irevisorlovens § 10, stk. 2, 3-5. pkt. Indberetningen indeholder endvidere følgende forbehold og konklusion:”…ForbeholdVirksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem, indkøbt standardsystem, mangler tilrettelser tilvirksomheden på områder som tavshedspligt og planlægningsprocedure. Der er ikke foretagetefterfølgende intern kontrol.Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har jeg i alle tilfælde konstateret, at det beskrevnekvalitetsstyringssystem ikke anvendes, at der er foretaget mangelfuld eller slet ingen planlægning ligesomdet udført arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist, eller slet ikke dokumenteret.KonklusionSom følge af det i ovenstående forbehold anførte, er det min opfattelse, at der ikke er etableret ogimplementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver iflere tilfælde ikke er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer eller med lovgivningens krav.…”1


Kvalitetskontrollantens arbejdspapirer understøtter den afgivne konklusion.Vedrørende de 6 konkrete sager, som kvalitetskontrollanten har gennemgået, fremgår vedrørende samtlige følgende:1. Der foreligger ingen dokumentation for overholdelse af revisorlovens uafhængighedsregler.2. Der er foretaget mangelfuldt planlægning, herunder manglende planlægningsnotat3. Der foreligger ingen arbejdspapirer.4. Der foreligger intet afsluttende notat, herunder afsluttende konklusioner5. Der mangler delkonklusioner.Kvalitetskontrollanten har endvidere i sine checklister anført, at ”da det generelle kvalitetsstyringssystem ikke erimplementeret mangler disse arbejdspapirer samt tjeklister for virksomheden hvorfor det som helhed ikke ertilfredsstillende.”Indklagede registreret revisor Karen Marie Pedersen, der har foretaget revision, har afgivet følgende erklæring,underskrevet af indklagede den 2. marts 2007:”…Vi har revideret årsrapporten forA A/S for regnskabsåret 01.01.2006 - 31.12.2006, omfattende«ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.Ledelsens ansvar for årsrapportenLedelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede ioverensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse afinterne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende, billedeuden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelseaf en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efteromstændighederne.Revisors ansvar og den udførte revisionVort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision ioverensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samtplanlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikkeindeholder væsentlig fejlinformation.En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført iårsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen forvæsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Vedrisikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante far selskabets udarbejdelse og aflæggelseaf en årsrapport, de giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der erpassende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten afselskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendteregnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurderingaf den samlede præsentation af årsrapporten.Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er - tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansiellestilling pr. 31.12.2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2006 – 31.12 2006 ioverensstemmelse med årsregnskabsloven.”Indklagede registreret revisor Karen Marie Pedersen, der har udført assistance, har afgivet følgende erklæring,underskrevet af indklagede den 25. april 2007:”…Vi har ydet assistance med udarbejdelse af efterfølgende årsregnskab for B v/Q … for perioden 01.01.2006 -31.12.2006,Vi har ikke foretaget revisionUdført arbejdeVi har tilrettelagt og udført vort arbejde med det formål at assistere indehaveren med at udarbejde årsregnskabet ioverensstemmelse med lovgivningens regler herom og god regnskabsskik. Vort arbejde er udført ioverensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance med ikke-reviderede årsregnskaber.2


Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af den af os modtagne bogføring og meddelte oplysninger. Vi haranalyseret udvalgte regnskabsposter og sammenhænge i årsregnskabet.KonklusionDet er vor opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og godregnskabsskik, og at alle væsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med, er medtaget i årsregnskabet…”.Indklagede registreret revisor Lis Bebe Nielsen, der har foretaget revision, har afgivet følgende erklæring, underskrevetaf indklagede den 19. marts 2007:”…Vi har revideret årsrapporten for C ApS for regnskabsåret 01.01.2006 - 31.12.2006, omfattende«ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.Ledelsens ansvar for årsrapportenLedelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede ioverensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse afinterne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende, billedeuden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelseaf en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efteromstændighederne.Revisors ansvar og den udførte revisionVort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision ioverensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samtplanlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikkeindeholder væsentlig fejlinformation.En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført iårsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen forvæsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Vedrisikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelseaf en årsrapport, de giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der erpassende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten afselskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendteregnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurderingaf den samlede præsentation af årsrapporten.Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er - tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.KonklusionDet er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansiellestilling pr. 31.12.2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2006 – 31.12 2006 ioverensstemmelse med årsregnskabsloven.”Indklagede registreret revisor Lis Bebe Nielsen, der har udført assistance, har afgivet følgende erklæring, underskrevetaf indklagede den 22. maj 2007:”…Vi har ydet assistance med udarbejdelse af efterfølgende årsregnskab for Malermester D … for perioden01.01.2006 - 31.12.2006,Vi har ikke foretaget revisionUdført arbejdeVi har tilrettelagt og udført vort arbejde med det formål at assistere indehaveren med at udarbejde årsregnskabet ioverensstemmelse med lovgivningens regler herom og god regnskabsskik. Vort arbejde er udført ioverensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance med ikke-reviderede årsregnskaber.Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af den af os modtagne bogføring og meddelte oplysninger. Vi haranalyseret udvalgte regnskabsposter og sammenhænge i årsregnskabet.KonklusionDet er vor opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og godregnskabsskik, og at alle væsentlige forhold, som ve er blevet bekendt med, er medtaget i årsregnskabet…”.3


Indklagede registreret revisor Anna Krogh Hansen, der har udført assistance, har afgivet følgende erklæring,underskrevet af indklagede den 19. juni 2007:”…Vi har ydet assistance med udarbejdelse af efterfølgende årsregnskab for Tømrermester E … for perioden01.01.2006 - 31.12.2006,Vi har ikke foretaget revisionUdført arbejdeVi har tilrettelagt og udført vort arbejde med det formål at assistere indehaveren med at udarbejde årsregnskabet ioverensstemmelse med lovgivningens regler herom og god regnskabsskik. Vort arbejde er udført ioverensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance med ikke-reviderede årsregnskaber.Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af den af os modtagne bogføring og meddelte oplysninger. Vi haranalyseret udvalgte regnskabsposter og sammenhænge i årsregnskabet.KonklusionDet er vor opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og godregnskabsskik, og at alle væsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med, er medtaget i årsregnskabet…”.Indklagede registreret revisor Jens C. H. Olesen, der har udført assistance, har afgivet følgende erklæring, underskrevetaf indklagede den 27. marts 2007:”…Vi har ydet assistance med udarbejdelse af efterfølgende årsregnskab for F, …, for perioden 01.01.2006 -31.12.2006,Vi har ikke foretaget revisionUdført arbejdeVi har tilrettelagt og udført vort arbejde med det formål at assistere indehaveren med at udarbejde årsregnskabet ioverensstemmelse med lovgivningens regler herom og god regnskabsskik. Vort arbejde er udført ioverensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance med ikke-reviderede årsregnskaber.Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af den af os modtagne bogføring og meddelte oplysninger. Vi haranalyseret udvalgte regnskabsposter og sammenhænge i årsregnskabet.KonklusionDet er vor opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og godregnskabsskik, og at alle væsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med, er medtaget i årsregnskabet…”.Ved skrivelse af 27. maj 2008 har Revisortilsynet meddelt de indklagede, at Revisortilsynet havde til hensigt at træffeafgørelse dels om tilsynet ville indbringe sagen for Disciplinærnævnet, dels om at revisionsvirksomheden i 2008 skullegennemgå en fornyet kvalitetskontrol, der skulle afklare, om forholdene var bragt i orden.I en skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet herefter truffet afgørelse i sagen.I skrivelse af 15. juni 2009 har advokat NN oplyst, at selskabet Revision Fyn Faaborg blev erklæret konkurs den 6.marts 2009, og at han blev udpeget som kurator i boet. Advokaten vil drage omsorg for, at selskabet blev slettet iRevireg.De indklagede registrerede revisorer Karen Marie Pedersen, Lis Bebe Nielsen og Anna Krog Hansen har oplyst, at JensC. H. Olesen den 6. februar 2009 blev erklæret konkurs.Revisortilsynet har i skrivelse af 14. maj 2009 fastholdt sin klage.Klagen:1. Revisionsvirksomheden har ikke etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem.2. Klagepunkter vedrørende gennemgangen af enkeltsagerne:Der foreligger ingen dokumentation for overholdelse af revisorlovens uafhængighedsregler, jf. checkliste 4, A,punkt 4. Dette gælder for samtlige sager.4


Der er foretaget mangelfuld planlægning, herunder manglende planlægningsnotat, jf. checkliste 4, A,punkterne 1, 2 og 3. Dette gælder samtlige sager.Der foreligger ingen arbejdspapirer, jf. checkliste 4, A, punkt 3. Dette gælder for samtlige sager.Der foreligger intet afsluttende notat, herunder afsluttende konklusioner, jf. chechliste 4, A, punkt 4. Dettegælder for samtlige sager.Der mangler delkonklusioner, jf. checkliste 4, B, punkt 4. Dette gælder for samtlige sager.I henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 15, pkt. 1) skal en erklæring om assistance med regnskabsopstillingindeholde en identifikation af regnskabet med angivelse af, at de er baseret på oplysninger afgivet af ledelsenI henhold til erklæringsbekendtgørelses § 15, pkt. 2) skal erklæringen tillige indeholde en omtale af, at det erledelsen der har ansvaret for regnskabet eller de regnskabsmæssige oplysninger som er opstillet af revisor.I henhold til erklæringsbekendtgørelses § 15, pkt. 3), skal en erklæring om assistance med regnskabsopstillingindeholde en omtale af, at der hverken er foretaget revision eller udført gennemgang (review), og at der derforikke kan udtrykkes nogen grad af sikkerhed om regnskabet eller de regnskabsmæssige oplysningerParternes bemærkninger:Revisortilsynet har vedrørende revisionsvirksomheden henvist til, at det følger af revisorlovens bestemmelser, jf.revisorlovens § 11, stk. 4, og § 8 i bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj 2004, at en revisionsvirksomhed ikke alene skalhave de fornødne kvalitetsstyringssystemer, afpasset under hensyn til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter,samt regler for styring af uafhængigheden både generelt og konkret, men revisionsvirksomheden skal også være i standtil at dokumentere såvel dette som efterlevelsen af god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. Det erderfor ikke tilstrækkeligt, at revisionsvirksomheden har opstillet de fornødne procedurer. Revisorvirksomheden skaltillige kunne dokumentere, at disse procedurer konkret er blevet fulgt for hvert enkelt sags vedkommende.Kvalitetskontrollanten har i sin erklæring, der bør lægges til grund, oplyst, at der ikke er etableret og implementeret ethensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Kvalitetskontrollantens arbejdspapirer understøtter kontrollantens konklusion.Med henvisning hertil finder Revisortilsynet, at det er godtgjort, at revisorvirksomheden ikke har sikret, at systemetanvendes i de konkrete sager, hvorfor virksomheden ikke på tidspunktet for kontrollen havde etableret ogimplementeret et fornødent kvalitetsstyringssystem. Implementeringen af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem eraf afgørende betydning for enhver revisionsvirksomhed med henblik på at overholde de fundamentale regler omrevisors habilitet samt kvaliteten af revisors erklæringer. Derfor anser Revisortilsynet manglende kvalitetsstyring somen grov tilsidesættelse af revisorlovgivningen.Revisortilsynet har vedrørende de indklagede Karen Marie Pedersen, Lis Bebe Nielsen, Anna Krog Hansen samt JensC. H. Olesen personligt anført, at det på baggrund af kvalitetskonsulentens gennemgang af enkeltsager kan lægges tilgrund, at de indklagede har foretaget mangelfuld eller slet ingen planlægning ligesom det udførte arbejde og omfangetheraf er utilstrækkeligt og kun delvist eller slet ikke dokumenteret. Derved har de indklagede ikke overholdtrevisorloven ved udførelsen, hvorfor der er sket en tilsidesættelse af god revisorskik.Revisortilsynet har endvidere vedrørende de indklagede Karen Marie Pedersen, Lis Bebe Nielsen, Anna Krog Hansensamt Jens C. H. Olesen personligt anført, at alle 4 i forbindelse med udført assistance har afgivet erklæringer, derindeholder et afsnit med en konklusion, der er positivt formuleret. Derimod indeholder erklæringerne ikke en omtale affordelingen af ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor, og endvidere er der alene i erklæringerne en omtale af, atder ikke er foretaget revision. Der kan derfor ikke udtrykkes nogen grad af sikkerhed således som sket. De afgivneerklæringer opfylder således ikke kravene i den dagældende erklæringsbekendtgørelses § 15, stk. 1, 1), 2) og 3). Underhensyn hertil og særligt fordi, de indklagede har forsynet erklæringer uden sikkerhed med en positiv konklusion, har deindklagede handlet i strid med god revisorskik.De indklagede Karen Marie Pedersen, Anna Krog Hansen og Lis Bebe Nielsen har vedrørende revisionsvirksomhedenanført, at det er rigtigt, at lovgivningens krav til kvalitetskontrol blandt andet på grund af tidspres ikke har væretoverholdt i revisionsvirksomheden, og at de indklagede flere gange har gjort indehaveren, indklagede Jens C. H.5


Olesen, opmærksom på problemet. Virksomheden havde et system fra primo 2008. Virksomheden er nu i fuld gangmed at implementere kvalitetssystemet.De indklagede Karen Marie Pedersen, Anna Krog Hansen og Lis Bebe Nielsen har vedrørende klagen mod dempersonligt anført, at de arbejder meget struktureret og omhyggeligt og altid har haft et godt ry samt godt forhold tilkunder og andre samarbejdspartnere.Indklagede Jens C. H. Olesen har ikke fremsendt sine bemærkninger.Revisornævnets begrundelse og afgørelse:I medfør af § 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sagafgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (2003-loven) og i medfør af denne udstedtebekendtgørelser.RevisionsvirksomhedenNævnet lægger til grund efter oplysningerne fra Det centrale Virksomhedsregister, at revisionsvirksomheden var enenkeltmandsvirksomhed, hvis indehaver var Jens C. H. Olesen.Efter fast nævnspraksis behandles disciplinæransvaret i vid udstrækning efter samme principper, som gælder forstrafansvaret efter straffelovens almindelige del, medmindre der ved revisorlovgivningen er gjort afvigelser herfra.Strafansvaret kan kun pålægges fysiske personer samt, jf. straffelovens § 25, juridiske personer. Efter § 26, stk. 2, ogdenne bestemmelses forarbejder kan den personligt drevne enkeltmandsvirksomhed i sin typiske form – som denforeliggende – ikke pålægges strafansvar. Ansvaret må i stedet rettes mod indehaveren personligt.Ved revisorloven af 2003 blev der indført obligatorisk kvalitetskontrol, og det blev påbudt, at erklæringsarbejde skulleudføres under anvendelse af et kvalitetsstyringssystem. Efter disse regler – der i det væsentlige er videreført under dennugældende revisorlov af 2008 – påhviler pligten til at etablere og anvende det fornødne kvalitetsstyringssystemrevisionsvirksomheden som sådan. Der blev samtidig givet Revisortilsynet adgang til at rette et direktedisciplinæransvar mod revisionsvirksomheden i anledning af kvalitetskontrol. Derimod kan mangler vedkvalitetsstyringssystemet og dets anvendelse ikke gøres gældende mod revisor personligt. De revisionsvirksomheder,der er undergivet dette direkte ansvar, blev angivet i 2003-lovens § 12, stk. 1, og omfatter derfor ogsåenkeltmandsvirksomheder.På denne baggrund er det antaget i fast nævnspraksis, at revisorloven på dette punkt har fraveget straffelovens ordning,således at også den typiske enkeltmandsvirksomhed kan være ansvarssubjekt for disciplinæransvaret for så vidt angårmangler ved kvalitetsstyringssystemet.Sammenhængen med straffelovens regler fører imidlertid til, at enkeltmandsvirksomheden kun kan være selvstændigtansvarssubjekt for disciplinæransvaret, når den har status som revisionsvirksomhed og ellers ikke. Heraf følger, atadgangen til at pålægge enkeltmandsvirksomheden disciplinæransvar kun består, så længe virksomheden består somrevisionsvirksomhed.I det foreliggende tilfælde er den indklagede enkeltmandsvirksomhed ophørt som revisionsvirksomhed den 6. marts2009, hvor den gik konkurs og senere afmeldt fra Revireg. Herefter kan den ikke længere være ansvarssubjekt fordisciplinæransvaret. Nævnet afviser derfor denne del af klagen.De indklagede personligtEfter indholdet af kvalitetskontrollantens erklæring findes det godtgjort, at de indklagede revisorer har foretaget enmangelfuld eller slet ingen planlægning ved udførelsen af de konkrete sager, ligesom det af dem udførte arbejde erutilstrækkeligt og ikke tilstrækkeligt dokumenteret, samt at de indklagede revisorer ikke levede op til gældende krav omrevisorers erklæringsarbejde. Disse krav er en følge af god revisorskik og følger ikke i sig selv afkvalitetsstyringssystemet, hvis formål er at understøtte revisor i at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse medgod revisorskik. Alle fire indklagede har afgivet erklæringer i assistancesager, der er i strid med den dagældendeerklæringsbekendtgørelses § 15, som anført af Revisortilsynet.6


Revisornævnet finder, at overtrædelsen er af en sådan karakter, at de indklagede herved har handlet i strid med godrevisorskik.Det bemærkes vedrørende Jens C. H. Olesen, at denne ifalder ansvar, uanset han blev erklæret konkurs den 6. februar2009, fordi han på erklæringstidspunktet var registreret som revisor.Der pålægges herefter de indklagede Karen Marie Pedersen, Lis Bebe Nielsen, Anna Krog Hansen samt Jens C. H.Olesen i medfør af den dagældende revisorlovs § 20, stk. 1, jf. den nugældende revisorlov § 44, stk. 1, en bøde til hverpå 50.000 kr.Thi bestemmes:Klagen over den nu ophørte revisionsvirksomhed Revision Fyn Faaborg, CVR-nr. 24 23 22 47, afvises.Indklagede, registreret revisor Karen Marie Pedersen, pålægges en bøde på 50.000 kr.Indklagede, registreret revisor Lis Bebe Nielsen, pålægges en bøde på 50.000 kr.Indklagede, registreret revisor Anna Krog Hansen, pålægges en bøde på 50.000 kr.Indklagede, registreret revisor Jens C. H. Olesen, pålægges en bøde på 50.000 kr.7

More magazines by this user
Similar magazines