Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013niveau. Fra 2008 til 2012 er erhvervsinvesteringskvoten dykket med 5 pct. af privat BVT. Det viser figur6. Faldet svarer til omkring 60 mia.2013-kr.Figur 6. Erhvervsinvesteringer og opsparingsbalance i virksomheder (forskellig akseenhed)pct. af BNP10pct. af privat BVT25,0520,00-581 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 1115,0Opsparingsbalance private selskaberErhvervsinvesteringskvote (højre akse)Anm.: Erhvervsinvesteringerne er korrigeret for nye oplysninger omkring importen af private fly.Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.Samtidig med faldet i erhvervsinvesteringerne er de private virksomheders opsparingsbalance stegetmeget markant som følge af krisen til et rekordhøjt niveau. I 2007 var der et opsparingsoverskud på 1,3pct. af BNP svarende til 25 mia.2013-kr. I 2012 var det steget til 9,8 pct. af BNP eller ca. 180 mia.2013-kr. Det viser figur 6.Stigningen i opsparingsoverskuddet skyldes udelukkende, at de ikke-finansielle virksomheder er gåetfra at have et opsparingsunderskud på 35 mia.kr. i 2007 til i 2012 at have et opsparingsoverskud på godt115 mia.kr. I årene 2009-2012 er der et samlet akkumuleret opsparingsskud i de ikke-finansielle virksomhederpå ikke mindre end 350 mia.2013-kr.Det store opsparingsoverskud i virksomhederne skyldes dels, at vores eksport er kommet relativt godtgennem krisen, og at der har været stigende indtægter fra vores investeringer i udlandet. Dels at virksomhedernehar tilpasset omkostningerne, samt ikke mindst at erhvervsinvesteringerne er faldet markantog har ligget underdrejet.De underdrejede erhvervsinvesteringer skal bl.a. ses i sammenhæng med den store økonomiske usikkerhed,der følger fra Europa, hvor langt størstedelen af vores eksport fortsat afsættes. De må imidlertidogså ses i sammenhæng med den overkapacitet, der har præget dansk økonomi efter krisen. Derhar historisk været en relativ stor samvariation mellem på den ene side outputgab og kapacitetsudnyttelseni industrien og så på den anden side erhvervsinvesteringerne. Det viser figur 7A og 7B. Herfremgår, at både oututgab, kapacitetsudnyttelsen i industrien og erhvervsinvesteringerne lå på et i historisksammenhæng meget lavt niveau i 2012.11

More magazines by this user
Similar magazines