Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013Figur 7A. Outputgab og erhvervsinvest.Figur 7B. Kapacitet i industri og erhvervsinv.pct.83-3-881 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11Output gab (Vismænd)Erhvervsinvesteringskvote (højre akse)pct.25Anm.: Erhvervsinvesteringerne er korrigeret for nye oplysninger omkring importen afprivate fly.Output gabet mål er BNPs afvigelse fra det strukturelle/konjunkturneutraleniveau. Bemærk forskellige akseenheder.Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og det økonomiske råd.2015403020100-10-20-30-40pct.81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11Kapacitet i industrienErhvervsinvesteringskvote (højre akse)pct. af privatBVT25Anm.: Industriens produktionskapacitet hvor stor en andel af industrivirksomhedermelder, om de har utilstrækkelig eller mere end tilstrækkelig produktionskapacitet.En faldende kurve afspejler derfor, at flere virksomheder vurderer, at de har mere endtilstrækkelig produktionskapacitet. Målt som gennemsnit over kvartalerne. Bemærkforskellige akseenheder.Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og det økonomiske råd.2015Investeringskvoten lå i 2012 3½ pct. under den gennemsnitlige nominelle investeringskvote, der er setfra 1980-2012. Det svarer til et investeringsgab i størrelsesorden 40 mia.2013-kr. En lukning af dettegab, vil – givet en normal sammensætning af erhvervsinvesteringerne med ca. 30 pct. bygge- og anlægog ca. 70 pct. maskiner, inventar, transport mv. 6 – isoleret set kunne løfte beskæftigelsen i dansk økonomimed op imod 28.000 personer 7 . Investeringerne kan ikke blive ved med at ligge så lavt, der måogså på denne front ligge et opsparet behov, jf. at kapitalapparatet tilsyneladende ikke er steget de senereår.Ud over at investeringsdykket koster på den kortsigtede økonomiske vækst og beskæftigelse, fordidanske virksomheder også producerer kapitaludstyr, bygger produktionsanlæg osv., så påvirker detogså de underliggende produktionsmuligheder gennem vores produktivitetsvækst. Flere investeringergiver en højere vækst i kapitalapparatet og dermed forøgelse af produktionsmulighederne på mellemfristetsigt. Samtidig ligger der nogle indirekte produktivitetseffekter, hvor virksomhederne gennem deresinvesteringer får adgang til ny og mere produktiv teknologi, der igen kan afføde innovation samtmere effektive arbejdsgange gennem omstillinger af arbejdsgange og processer. Ny og bedre teknologiudvikles løbende rundt om i verden og i virksomheder. Disse fornyelser går til spilde, såfremt de ikkeindbygges i nye maskiner.Samlet peger virksomhedernes opsparingsoverskud og de mange penge husholdningerne har til at stå ibanken på, at der også er et enormt potentiale for at få sat gang i den private efterspørgsel i danskøkonomi til gavn for vækst, beskæftigelse og de offentlige finanser. Men det kræver, at vi kan få aktivereterhvervslivets lyst til investeringer, og det kræver, at vi kan få aktiveret forbrugernes lyst til at brugeflere penge.Det er generelt ikke penge, der mangler i dansk økonomi – det er tillid.6 Svarende til den nominelle sammensætning fra 1990-2011. Beregnet med udgangspunkt i ADAM, se endvidere AE-analysen ” Mange danske job inormalisering af erhvervsinvesteringer”7 Med en kraftigt faldende investeringspris relativt til prisen på egenproduktionen (BVT) i den private del af økonomien, er der dog et pres nedadpå investeringskvoten. Det er derfor ikke givet, at det gennemsnitlige niveau fra 1980-2009 afspejler ”normalen”.12

More magazines by this user
Similar magazines