Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 20133 ScenarierDer er på den ene side risiko for, at krisen fortsætter i dansk økonomi: At forbrugere og virksomhederfortsat vil holde på pengene de kommende år, og at væksten endnu en gang bliver lavere i udlandetend ventet.På den anden side er der også masser af ”vækstkrudt i kælderen”, der hvis forbrugere og virksomhederfår taget hul på ”opsparingsbylden” kan sætte godt gang i dansk økonomi. Det store spørgsmål er blot,hvornår stemningen for alvor vender i dansk økonomi.Konsekvenserne af disse to forløb illustreres i de følgende to scenarier.3.1 Negativt Scenario: Fortsat stor tilbageholdenhed i husholdninger og virksomhederI det negative scenario ses der på situationen, hvor den økonomiske usikkerhed fortsætter på et højtniveau. Det manifesterer sig ved dels lavere vækst i udlandet og dels ved at den hjemlige efterspørgselnogen tid endnu fortsætter den flade udvikling, vi har set det seneste godt 2½ år.Konkret ses der på en situation, hvor væksten for vores største eksportmarkeder ændres fra konsensusi 2013 og 2014, dvs. gennemsnit af alle bagvedliggende prognoser, til prognoserne, der ligger omkringden nederste tiendedel (10 pct. fraktilen 8 ). Væksten i udlandet i 2015 reduceres nogenlunde paralleltmed justeringen de to foregående år. Sammenholdt med prognosens grundforløb reduceres den sammenvejedeBNP-vækst for de 10 største aftagerlande med 0,3-0,5 pct.enheder over de kommende år.Eksporten vil i det lys isoleret reduceres med knap ½ pct. i 2013 stigende til knap 1¼ pct. i 2015, jf. tabel4.Samtidig forudsættes i 2013 og 2014 en flad udvikling i det privatforbrug, uændrede erhvervsinvesteringerog uændrede boliginvesteringer, mens de tre poster i 2015 antages at vokse på linje med prognosenfor 2014. Den offentlige efterspørgsel fortsætter på linje med prognosen, men bortset fra i 2013bidrager den offentlige efterspørgsel ikke til væksten. Vi får med andre ord en forskydning ud i tid forfremgangen i den hjemlige efterspørgsel.De modelberegnede konsekvenser for dansk økonomi af den lavere vækst i udlandet og den fortsatunderdrejede indenlandske efterspørgsel er vist i tabel 4. Således reduceres boliginvesteringerne ½pct. i 2013, med 4¼ pct. i 2014, mens forskellen indsnævres lidt igen i 2015 til 2,4 pct. Det private forbrugreduceres fra ¼ i 2013 til 1¾ pct. i 2014 og 2¼ pct. i 2015. Erhvervsinvesteringerne reduceres med5¼ pct. i 2014 stigende til 9½ pct. 2015 sammenlignet med prognosens grundforløb. Med afledte negativeeffekter giver det anledning til en reduktion af BNP på ½ pct. i 2013, knap 1½ pct. pct. i 2014 og1¾ pct. i 2015. Set i forhold til prognosen svarer det til en økonomisk vækstrate der i 2013 er marginaltnegativ, mens der i 2014 og 2015 er en vækst på ½ pct. henholdsvis 1¾ pct. Det viser figur 8A.8 For Finland og Kina, hvor vi ikke har oplysninger om de bagvedliggende prognoser, reduceres BNP-væksten tilsvarende gennemsnittet af de øvrigeprognoser på vækstraten, dvs. 0,3-0,5 pct.enheder i begge år.13

More magazines by this user
Similar magazines