Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013Den underdrejede forbrugslyst må ses i sammenhæng med forbrugertilliden (figur 11B). Forbrugertillidentog et markant dyk i forbindelse med den internationale gældsuro i sommeren 2011. Selvomgældsuroen nu er mindsket betydeligt, har husholdningerne ikke formået at ryste den økonomiskefrygt af sig. Forbrugertilliden har nu i snart to år konsekvent været i det negative spektrum, hvilket eren væsentlig årsag til, at det private forbrug ikke kommer i gang.Indikatorerne ind i 1. kvartal 2013 vidner om, at den svage udvikling er fortsat. En betydelig usikkerhedskildeer påsken, der skar to åbningsdage af marts måned, og givetvis er hovedforklaringen på, atdankortomsætningen aftog i marts 0,3 pct. ift. samme måned 2012. Alt i alt vidner vores forbrugsindikatorom stort set uændret privatforbrug i 1. kvartal, hvilket er lagt ind i prognosen. Forbrugertillidenforblev negativ i april, hvilket vidner om at det private forbrug stadig har det svært.Senere i år ventes væksten langsomt at geare op. Vores prognose er altså, at sidste års negative stimebrydes i 2013. Det skal for det første ses i lyset af, at boligpriserne forventes at have lagt bunden bagsig. For det andet at inflationen ser ud til at lande på et meget lavt niveau i 2013, så vi for første gang iflere år får reallønsfremgang. Samtidig ventes forbrugernes tillid langsomt at styrkes, således at nogetaf det i krisen udskudte forbrug vil realiseres.Med tiltagende boligprisstigninger og øget beskæftigelse, der ventes at løfte de disponible indkomstersamt bidrage positivt til husholdningernes tillid til privatøkonomien, ventes der at komme mere gang idet private forbrug de kommende år. Trods genopretning i prognoseperioden er der langt fra tale ombuldrende fremgang. Først i 2015 ventes det private forbrug at være tilbage på før krise-niveau, jf. figur10.5.2 BoligmarkedetBoligpriserne ventes at vokse 2 pct. i år og 2½ pct. i 2014. Som det fremgår af figur 12, havde boligpriserneen stigende tendens i 2. halvår af 2012. Ifølge den månedlige boligprisstatistisk for januar samt”Homes husprisindeks” for februar og marts er de positive takter fortsat i 1. kvartal 2013. Boligprisernesynes altså nu at have lagt bunden bag sig. Det er vores forventning, at prisstigningerne vil fortsættegennem 2013. Fremgangen forventes dog relativ forsigtig. Det skyldes, at vores supplerende statistikstadig vidner om et fortsat skrøbeligt boligmarked: Liggetiderne er på et meget højt niveau, og handelsaktivitetentog i januar et nyt dyk til det laveste niveau siden krisens udbrud.Boligprisstigningerne vil understøttes af, at forbrugertilliden langsomt ventes at genoprettes i år. Denpositive udvikling ventes at fortsætte i 2014 og yderligere forstærkes af fremgangen på arbejdsmarkedet.I 2015 forudsættes boligpriserne at stige 4 pct. som følge af den generelle økonomiske genopretning,herunder særligt fremgang på arbejdsmarked samt fortsat styrkelse af forbrugertilliden.20

More magazines by this user
Similar magazines