Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013tetsudnyttelse i økonomien (output-gap) og virksomhedernes investeringslyst (erhvervsinvesteringskvote).Figur 13A. Erhvervsinv.kvote og output gapFigur 13B. Offentlige erhvervsmæssige inv.Pct. af privatBVT25Pct.7,5Mia. 2013-kr.20Mia. 2013-kr.202,51515201010-2,5551581 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15ErhvervsinvesteringskvoteOutput gap (h.a.)-7,50012 13 14 15Femern Bælt 2015-21Metrocityring & NordhavnsmetroBaneinvesteringerSpildevandsanlægAnm.: Output-gap er beregnet som den relative forskel mellem faktisk BNP (senesteNR) og strukturelt BNP (som opgjort af Vismændende, efterårsrapporten 2012).Kilde: AE på baggrund af Det Økonomiske Råd og Danmarks Statistik.Kilde: AE pba. Dansk Byggeri.I 2013 ventes de erhvervsmæssige investeringer at vokse 5½ pct. Væksten skyldes først og fremmestafskrivningsvinduet, der i år giver virksomheder mulighed for at foretage afskrivninger på 115 pct. afvisse typer maskininvesteringer. De positive udsigter underbygges af statistikken for industriens investeringsforventninger,der isoleret peger på en vækst på hele 11 pct. i løbende priser. Trods fremgangventes BNP-væksten i 2013 så svag, at output-gabet dog udvides en smule, hvorfor det ikke er stigendekapacitetsudnyttelse, der ventes at trække erhvervsinvesteringerne.Erhvervsinvesteringerne løftes dog også af Energiaftalen og fra ”halvoffentlig” side via de offentligt styredeerhvervsmæssige investeringer. Det gælder særligt anlægsinvesteringer, så som Baneinvesteringer,Metro Cityring, Femern Bælt-forbindelse og spildevandsinvesteringer (figur 13B). De ventes i 2013 atvokse ca. 7 pct. svarende til et bidrag til erhvervsinvesteringerne på godt ½ pct.enhed. 12I 2014 ventes erhvervsinvesteringerne at vokse 2 pct. Stigningsraten ventes, jf. det stiliserede forløb ifigur 14, at flade ud gennem året. Det er en konsekvens af, at afskrivningsvinduet her lukkes. En del afde øgede maskininvesteringer i 2013 vil nemlig være fremrykning fra bl.a. 2014. At erhvervsinvesteringskvotenpå trods heraf ikke falder mere markant tilbage er en konsekvens af, at det underliggendebygge- og anlægsmarked så småt ventes at røre på sig. De offentligt styrede erhvervsmæssige investeringervil ligeledes holde hånden under erhvervsinvesteringerne. Med en yderligere forøgelse på 13 pct.i 2014 svarende til et isoleret løfte i erhvervsinvesteringernes på ca. 1 pct.enhed, jf. figur 13B.I 2015 forudsættes erhvervsinvesteringerne at vokse 4½ pct. Det er på linje med det mellemfristedeforløb i Vækstplan DK. Væksten er en direkte følge af den økonomiske opblomstring, der bl.a. udmøntersig i, at output-gab her indsnævres. Stigende kapacitetsudnyttelse vil lægge fundamentet for enpæn underliggende fremgang i både maskin- og B&A-investeringer, der mere end kompenserer for enlille tilbagegang i de offentligt styrede erhvervsmæssige investeringer.12 Jf. opgørelser foretaget af Dansk Byggeri.23

More magazines by this user
Similar magazines