Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 20131 Resume af AE’s forårsprognose 2013Dansk økonomi blev i 2012 ramt af et nyt økonomisk tilbageslag. BNP faldt sidste år med ½pct. og beskæftigelsen faldt med 8.000 personer. Årsagen til, at vi stadig hænger fast i krisen,skal primært findes i, at den hjemlige efterspørgsel har ligget underdrejet siden VKregeringengennemførte Genopretningspakken for 10 kvartaler siden. Årsagen til den manglendevækst i dansk økonomi er derimod ikke et stort dansk konkurrenceevneproblem, somdet ellers ofte bliver fremstillet i den økonomiske debat.Væksten faldt med ½pct. i 2012.Med en nedgang i BNP på ¾ pct. i 4. kvartal 2012 samt forventningen om et relativt svagt 1.kvartal lander væksten for 2013 kun på 0,4 pct. Det selvom prognosen forudser en gradvismere positiv udvikling i BNP. I 2014 tegner udsigterne med en forventet vækst på 1,4 pct. lidtbedre, men vi skal hen i 2015, før der ventes vækst omkring 2 pct. Der er dermed udsigt tilen moderat vækst fremadrettet, hvilket afspejles i, at BNP ved udgangen af 2015 – 7½ år efterkrisen for alvor satte ind – stadig ligger under det niveau vi havde før krisen satte ind. Detfremgår af resumefigur 1, der viser udviklingen i det danske BNP.I 2013 forventes envækst på 0,4 pct. og i2014 på 1,4 pct.Resumefigur 1. Udviklingen i dansk BNPmia.kr 2013-priser2.0001.9001.8001.7001.6001.5001.400mia.kr 2013-priser2.0001.9001.8001.7001.6001.5001.4001.30091 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 151.300Kilde: AE’s forårsprognose 2013Arbejdsmarkedet ventes i lyset af den beskedne vækst fortsat at være presset i 2013. I 2014begynder det at se lidt bedre ud, men vi skal hen i 2015 før vi for alvor venter fremgang i beskæftigelsen.Samlet ventes beskæftigelsen at falde med godt 10.000 personer i år. Næsteår ventes en lille fremgang på nogle tusinde personer, mens der i 2015 er en fremgang pågodt 15.000 personer.Først i 2015 forventesder for alvor enfremgang i beskæftigelsenPrognosen forudsætter, at den usikkerhed, der fortsat præger økonomien, gradvist vil aftagegennem prognoseperioden. Væksten drives af, at der kommer mere liv i det private forbrug,at erhvervsinvesteringerne kommer op i omdrejninger, at boliginvesteringerne stiger, samtat eksporten begynder at udvikle sig i en mere positiv retning afspejlende de prognoser derligger for udlandet.Prognosen forventer,at den økonomiskeusikkerhed gradvistvil aftage1

More magazines by this user
Similar magazines