Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 20132 Moderat økonomisk fremgang forudeDe foreløbige nationalregnskabstal for 2012 viser, at dansk økonomi sidste år ikke kom i omdrejningerefter den økonomiske nedtur, der fulgte i kølvandet på dels det overophedede danske boligmarked ogikke mindst finanskrisen i slutningen af 2008. Efter den ekstreme nedgang fra 2. kvartal 2008 til 2.kvartal 2009, hvor BNP faldt hele 8 pct., var der indtil sommeren 2010 ellers pæn fremgang i BNP på3½ pct. Men siden da har det danske BNP ligget mere eller mindre underdrejet i nu ni kvartaler. I 4.kvartal 2012 lå det danske BNP 5¾ pct. under før-kriseniveauet svarende til et velstandstab på mereend 100 mia.2013-kr. Det viser figur 1A.Figur 1A. BNP-udviklingenmia. 2013-kr.1.9501.9001.8501.8001.7501.7001.650genopretningspakken02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12mia. 2013-kr.1.9501.9001.8501.8001.7501.7001.650Figur 1B. Indenlandsk eftersp. og eksportmia. 2013-kr.mia. 2013-kr.1.9001.0501.8501.0001.8009501.7509001.7008501.6508001.600genopretningspakken7501.55070002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12Indenlandsk efterspørgsel, 2012-priserEksport, 2012-priser (højre akse)Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.Årsagen til den sløje udvikling skal især findes i den hjemlige efterspørgsel (privat forbrug, offentlig efterspørgselog private investeringer), der set under ét har ligget underdrejet siden 2. kvartal 2010 (10kvartaler), hvor den tidligere regering gennemførte den såkaldte ”Genopretningspakke”. Eksporten erderimod i samme periode vokset pænt. Det viser figur 1B. Når det er sagt, har der i 2. halvår 2012 væreten nedadgående tendens i vores eksport, afspejlende den vækstmæssige situation i udlandet med opbremsningog/eller nedtur i BNP.Samlet viser nationalregnskabet foreløbig et fald i BNP på ½ pct. fra 2011 til 2012 – hvilket var betydeligtdårligere end ventet i vores prognose fra september sidste år. Årsagen til den ringere økonomiskeudvikling skyldes primært den indenlandske efterspørgsel (herunder lagrene) og kun i mindre grad nettoeksporten,idet både eksporten og importen steg mindre end ventet 1 .En ting er, at BNP sidste år samlet set udviklede sig betydeligt svagere end ventet. Noget andet er, atBNP faldt markant i 4. kvartal 2012 med ¾ pct. Udviklingen gennem 2012 har været, som det fremgåraf figur 1A, ekstremt svingende, og det store fald i 4. kvartal betyder, at udgangspunktet for BNPvækstenfor 2013 er så svagt, at vi alt andet lige starter året med en minus vækst på 0,4, jf. boks 1.1 Efter offentliggørelsen af nationalregnskabet er der kommet reviderede udenrigshandelstal for 2012. Her er importen revideret ned med ca. 7,7mia.kr. Revisionen skyldes en import af private fly til Danmark, der ikke kan henføres til dansk aktivitet, som først antaget. Spejlbilledet til den lavereimport er tilsvarende lavere erhvervsinvesteringer af transportmidler. Der er i tabellerne korrigeret for de nye oplysninger, men ikke i figurerne,da det er uklart, hvordan den lavere import præcis spreder sig ud over året. Korrektionen betyder, at importvæksten i 2012 reduceres fra godt 2,5til knap 1,7 pct. (knap 0,9 pct.enheder), mens væksten i erhvervsinvesteringerne realt reduceres fra 4¾ til ¾ pct. (4 pct.enheder).3

More magazines by this user
Similar magazines