Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013Der er derimod ikke tegn på hverken fald eller stigning i det private forbrug, ligesom vi ikke kan forventenoget nævneværdigt bidrag fra den offentlige efterspørgsel. På den positive side er byggebeskæftigelsensteget, hvilket tolkes som et tegn på, at aktiviteten på bygge- og anlægsområdet ikke er gåetned, som man kunne frygte. Endelig vurderer vi, at lagerinvesteringerne vil bidrage positivt til væksten i1. kvartal 2013, herunder i lyset af en stor stigning i energiimporten. Virksomhederne kan heller ikkeblive ved at nedbryde lagre i det omfang, vi har set de senere år.Det er forventningen, at der kommer lidt liv i det private forbrug i den resterende del af 2013, at erhvervsinvesteringernekommer op i omdrejninger, at boliginvesteringerne stiger en smule, samt at eksportenbegynder at udvikle sig i positiv retning, så vi begynder at få en udvikling, der mere flugter medde prognoser, der ligger for væksten i vores største samhandelslande. Importen ventes at vokse gennemhele året. Der ventes ingen bidrag gennem 2013 fra den offentlige efterspørgsel, der ifølge nationalregnskabetlå på et højt niveau ved udgangen af 2012, men målt på årsplan bidrager den offentligeefterspørgsel dog svagt positivt til væksten.Samlet er det den indenlandske efterspørgsel, der trækker væksten i 2013, mens udenrigshandlentrækker ned. Det viser tabel 1. Det sidste afspejler, at importen forventes at stige mere end eksporten.Den meget lave eksportvækst i 2013 kan dels henføres til den svage eksportudvikling i slutningen af2012, der giver et dårligt udgangspunkt (underhæng) for 2013, samt den svage udvikling i starten af2013. Der er generelt, jf. tabel 1, tale om relativt lave vækstrater i både den indenlandske efterspørgselog i udenrigshandlen i 2013Tabel 1. BNP-vækst, indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel2011 2012* 2013** 2014** 2015**------------------------------- realvækst procent -------------------------------BNP 1,1 -0,5 0,4 1,4 2,0Indenlandskefterspørgsel0,3 -0,1 0,9 1,3 1,8Eksport 6,5 0,9 0,2 4,2 5,2Import 5,6 1,7 1,3 4,2 5,1------------------------------- ændring 1.000 personer -------------------------------Beskæftigelse -8 -8 -11 3 16* Tallene for 2012 er korrigeret for de nye oplysninger der er kommet efter udgivelsen af Nationalregnskabet hvad angår importen af fly med konsekvensfor erhvervsinvesteringerne.** Skøn, hvor vi har forlænget prognosen til 2015 med et forløb der i store træk minder om det mellemfristede forløb fra Vækstplan DK. Der er dogændret lidt sammensætningen af væksten ligesom der er samt foretaget visse skaleringer.Kilde: AEs prognose april 2014.I 2014 skønnes en vækst på 1,4 pct. Fremgangen forventes at blive trukket af den hjemlige efterspørgsel,mens der ventes et svagt positivt vækstbidrag fra udenrigshandlen. Opgearingen af den hjemligeefterspørgsel er trukket af det private forbrug samt af boliginvesteringerne, mens erhvervsinvesteringernebremser en smule op i lyset af afskrivningsvinduets ophør. Eksporten gearer op sammen medprognoserne for udlandet, ligesom importen stiger mere samtidig med, at der kommer mere gang i densamlede efterspørgsel.I 2015 har vi forlænget prognosen med et forløb, der i store træk ligner det mellemfristede forløb fraVækstplan DK. Det betyder, at både den hjemlige efterspørgsel og eksporten gearer yderligere op, så5

More magazines by this user
Similar magazines