Læs mere i denne folder (pdf)

idraetssamvirket.dk
  • No tags were found...

Læs mere i denne folder (pdf)

KvalitetDIFs KvalitetsmærkeDe foreninger, som engagerer sig i kvalitetsprocessenvil, når målene er nået, modtage et synligt bevis på,at klubben lever op til de kvalitetskrav som erbeskrevet af Danmarks Idræts-Forbund.Som et signal til alle i og omkring klubben om, ather har man arbejdet målbevidst på at skabe et godtidrætsmiljø for børn.Det er et stærkt budskab over for klubbens egnemedlemmer, men det vil også have en kraftig signalværdiover for klubbens omverden: Lokalsamfund,forældre, sponsorer, myndigheder m.m.Et samarbejdeDanmarks Idræts-Forbund er klar til at indgå somfødselshjælper og sparringspartner.Sandsynligvis vil ingen klubber kunne opfylde allekvalitetskrav i dag, men det er vores mål at væremed til at udvikle hver enkelt klub frem mod detkrævede niveau.Kravene er således ikke en sorteringsmaskine, menskal ses som en ledestjerne i arbejdet med at opnåkvalitet i klubbens idrætsmiljø for børn.Hjælp til selvhjælpIdéen er, at din klub i samarbejde med jeres forbundskal opstille en række maksimalkrav til sig selv. Entidsramme for opnåelse af målene skal også fastsættes,idet klubben selv skal være “lokomotiv” for gennemførelsenaf kvalitetstiltagene.Sammen med jeres forbund kan vi hjælpe med f.eks.udarbejdelse af handlingsplaner, inspirationsmaterialem.m. Men altså ud fra idéen om hjælp til selvhjælp.Når målet er nået!Når kravene er opfyldt, får de godkendte klubberoverrakt det synlige bevis på kvalitetsmærkningen:Et guldrandet certifikat i glas og ramme!Foreningen får endvidere ret til at markedsføre sig iop til ét år fra udstedelsesdato som en DIF-kvalitetsstempletklub og til at anvende logoet.


PrioriteringKvalitet på 6 områderHer er de 6 fokusområder, som vi stillerkrav til.De er ikke formuleret i detaljer. Det sker isamarbejde med jeres forbund og jer.Holdninger og prioritering, samarbejde ogopkvalificering er nøgleord i processen medat højne kvaliteten.Alle grupper i klubben skal inddrages i arbejdet.Klubbens ledelse, trænere, forældrene, deøvrige medlemmer og ikke mindst børnene.Kun ved at høre alle, vil man kunne skabe”det optimale idrætsmiljø”, hvor alle får oplevelsenaf kvalitet.BørnepolitikI skal formulere en målsætning for børneidrætteni jeres klub. Og bakke den op medkonkret økonomi og ressourcer til arbejdetmed børneidrætten.Målsætningen skal fungere som rettesnor og ledestjernefor alle, der er i kontakt med børnene.Formålet er, at I får diskuteret og afklaret netop jeresholdninger og visioner således, at der i klubben erenighed om børneidrættens indhold og mål.Ud over at beskrive holdninger til sport og fysiskeudfoldelser skal målsætningen afspejle jeres syn påfællesskabet og det sociale miljø. Klubbens miljø harstor betydning for børnenes lyst til at deltage i klublivetog i idrætten generelt. Ligesom I har et medansvarfor børnenes sociale opdragelse.• Hvad vil vi med børneidrætten?• Hvordan skal den være tilrettelagt?• Hvad er vores holdning til konkurrencer?• Er der tænkt på alsidighed, hensyntagen til allebørn, varieret træning/leg, tværidrætslige aktiviteter?• Er der taget hensyn til det sociale element i aktiviteterne?Har man tænkt på kvalitet og kvantitet iidrætstilbudene til børn?


SamarbejdeOrganiseringI skal nedsætte et børneudvalg samt en andenform for synligt “talerør” for børnene.Jeres forening skal nedsætte et børneudvalg, som kanvaretage børnenes interesser over for omverdenen,f.eks. bestyrelsen, kommunen eller andre. Og I skalselvfølgelig sikre jer, at det er børnenes egne krav ogbehov det handler om.Børn udtrykker sjældent deres interesser og behovvia de gængse kanaler i foreningen, og det er derforvigtigt, at man løbende har “fingeren på pulsen”, ogat man jævnligt evaluerer børneaktiviteterne grundigtog tilpasser dem til eventuelle nye forhold ellerønsker. Derfor skal der også i klubben være et “børnenestalerør”. Formen i sig selv er ikke afgørende.Det vigtige er, at der bliver lyttet til børnene.F.eks. kan der fastlægges regelmæssige møder melleminstruktører og ledere på alle børneholdene, så manindbyrdes kan give konstruktiv feedback på aktiviteterne.Klubben kan også nedsætte et børneråd - beståendeaf børn, forældre og ledere. Alternativt kan man haveet månedligt “summemøde” for alle på børneholdene.Eller man kan oprette et børneråd af børn ogtrænere. Eller...Aktivt forældresamarbejdeForældrene skal inddrages i små og storeopgaver i foreningsarbejdet.Det er nødvendigt, at børnene får opbakning hjemmefra.Det fremmer motivationen og er med til atstøbe fundamentet for en livslang tilknytning tilidrætten. Men det er selvfølgelig ikke ligegyldigt,hvordan forældrene opfører sig.Klubben skal være afklaret om, hvordan og hvornårforældrene kan være en støtte for børnene i deres idrætsaktivitetog i hvilke sammenhænge, de ikke er det.Engagerede forældre er desuden en styrke for afviklingenaf det daglige klubarbejde og er ofte en ekstrahjælpende hånd for instruktører m.m.Derfor skal der være en god kontakt og et højt informationsniveautil forældregruppen. Ligesom der skalplanlægges aktiviteter, der involverer forældrene.


OpkvalificeringDen gode voksneBørn har ret til kvalificerede voksne somtrænere, instruktører og ledere.Den voksne er både en autoritet og et forbillede.Derfor skal klub og forbund være klar til at støtte oguddanne de personer, der er tæt på børnene. Kvalifikationerhos nuværende trænere og ledere skal fremmes- og nye skal leve op til kvalitetskrav, der bedsttjener børnenes tarv. F.eks.:Faglige kvalifikationer: Kendskab til børns fysiologiog motorik;Viden om metodik og pædagogik; evt.grunduddannelse/kurser inden for specialforbundeteller tværidrætsligt grundkursus.Personlige kvaliteter: Engagement og lyst til opgaven;skal kunne lide børn og have pædagogisk fornemmelse;skal kunne motivere og vejlede om detidrætsmæssige; nærværende og stabil.AktivitetsniveauAlle børn skal have tilbud om træning og skalhave mulighed for at deltage i stævner, turneringerog lignende.Uanset alderstrin eller færdighedsniveau skal børnhave mulighed for at være med til stævner, turneringerog lign.Tilbudene skal helst finde sted i lokalområdeteller inden for en rimelig geografisk afstand.Det er vigtigt for barnets selvopfattelse, at det deltageraktivt i fællesskabet og opnår højdepunktsoplevelser- også gerne succesoplevelser.Det fysiske miljøKrav skal formuleres til alle dele af det fysiskemiljø. Fra faciliteter, rekvisitter - over indretningi “børnehøjde”.Klubben skal opstille rimelige krav om hensyn tilbørnenes sikkerhed og velbefindende.Specifikke krav inden for jeres idrætsgren udarbejdessammen med jeres forbund. F.eks. omkring rekvisitter,mål på baner, fysisk indretning af børneområder,sikkerhedsudstyr, udlånsmaterialer m.m.


Er jeres klub på vej?DIF og dit forbund sætter fokus på børneidrætteni din klub. For at blive godkendt og opnå kvalitetsmærket“Et Godt Idrætsmiljø for Børn” skal din klubarbejde målrettet med børneidrætten på 6 områder:Foreningens børnepolitik, børneudvalg, forældresamarbejde,den gode voksne, aktivitetsniveau, det fysiskemiljø.ProGrafica as

More magazines by this user
Similar magazines