IND|TRYK December '05 NR 15 - Københavns Tekniske Skole

kts.dk
  • No tags were found...

IND|TRYK December '05 NR 15 - Københavns Tekniske Skole

Medarbejderens bud på den gode chefHar du tænkt over, hvad der får dine medarbejdere til at trives ? Vi har spurgt firemedarbejdere om deres bud på den gode leder og den gode ledelse6Af Pernille DehnI forrige nummer af Indtryk bad vifire ledere give deres bud på dengode medarbejder. Nu vender vimikrofonen den anden vej for atfå medarbejdernes karakteristik afden gode leder. Vi har spurgt vejlederog faglærer Preben Barrett fraGlostrup, faglærer Marianne Ørupfra Kongedybet, faglærer og tillidsrepræsentantJohn Sander fra Rebslagervejog vejleder og FUL-konsulentVibeke Jeppesen fra JuliusThomsens Gade. I korte træk børden gode leder efter deres meninggå forrest med en god tone, væreen naturlig autoritet, have tillid tilsine medarbejdere, kommunikeremeget og klart, have overblik ogvære visionær. Og så er de enigeom, at resultatløn er noget møg.Ansvar og tillidTillid kombineret med kontrol erafgørende i decentral ledelse, ogfor Preben Barrett starter tillidenpå topniveau.– Topcheferne bør holde sig fra atblande sig for meget i detaljerneog have tillid til, at mellemledernekan klare opgaverne. Det nytterikke, at de er bange for at gøre noget,som toppen ikke synes om, sigerPreben Barrett.På samme måde fungerer det framellemlederniveau og nedefter.– Der skal være en passende balancemellem tillid og kontrol, ellersføler man sig overvåget, sigerMarianne Ørup– Det er vigtigt, at medarbejderneføler sig trygge på arbejdet, ellerskommer de til at mangle vilje oginspiration til at udvikle, pointererJohn Sander.Tillid og ansvar går naturligvisbegge veje.– Mange medarbejdere føler ikke,de har noget ansvar, selv om jeg ikketror, det er så slemt i hverdagen.Men nogle vil heller ikke påtage siget ansvar. De kommer fra en gammeldagskultur, hvor de er vant til atfå udstukket arbejdsopgaverne, oggår noget galt, er det ikke deres ansvar,siger Preben Barrett.– Det er mit ansvar at gennemføreundervisningen, men det er ogsåmit ansvar at gøre opmærksom på,når noget ikke fungerer. Her er detså min leders ansvar at give mig entilbagemelding. Det nytter ikkenoget at give lederen skylden foralt ondt. Mavesure medarbejdereog ledere er rædselsfulde. Jeg harvalgt den her arbejdsplads på godtog ondt, og vi har brug for hinandenfor at få det til at fungere,altså en gensidig positiv afhængighed,siger Marianne Ørup.Den gode toneKommunikation, kommunikationog atter kommunikation. Og vel atmærke i en god og reel tone. Sådanbetegner Vibeke Jeppesen enanden af lederens gode egenskaber.Hun ser den gode tone som etaf lederens redskaber til at etablereen ordentlig kommunikation påarbejdspladsen.Vibeke Jeppesen har netop væretmed til at formulere et overordnetværdisæt for elevadfærd på KTS,og hun så gerne værdibaseret ledelseimplementeret fra topniveauog nedefter.– Det kunne være meget brugbartat kombinere et værdisæt med enledelsesstil, hvor man samtidigsatte mål op for blødere ting. Detkunne for eksempel være aftaler ogmål for, hvordan vi taler sammenog arbejder sammen. Vi har dentype mål i undervisningen, så detburde også kunne indføres i ledelsesstilenog i samarbejdsformen,mener Vibeke Jeppesen.Alle fire medarbejdere så gerne arbejdeti lærerteams udviklet og implementeret,men der manglernogle rammer og mål, der kangøre medarbejderne mere tryggeved den nye arbejdsform. Lederenbør være igangsætteren af den proces.– Og så skal lederen kunnecoache. Hvis man ikke selv kandet, må man få nogle andre til det,for man kan ikke forvente, atteams bare fungerer uden videre,mener Vibeke Jeppesen.Stik kursen klart udAlle er enige om, at lederen heletiden bør fortælle sine medarbejdereom sine beslutninger, sine visionerog om arbejdspladsens mål.– Lederen skal have det overordnedeoverblik og være i stand til atanalysere problemstillinger ude frasidelinjen, siger Marianne Ørup.– Det betyder meget, at lederensætter sig i spidsen, fordi medarbejderneofte går mere atomiseretrundt på arbejdspladsen. Når lederenog medarbejderne i samarbejdehar sat et mål, skal lederenvære god til at tage beslutninger ogkommunikere dem klart ud. Hanskal ikke gennemføre beslutningernealene, men han skal vise vejen,siger Vibeke Jeppesen.For Preben Barrett er det vigtigt, atmedarbejderne har ordentlig indsigti, hvordan det egentlig går.– Det er enormt godt at kendestrategien på sin arbejdsplads. Vier nødt til at vide, hvad der for eksempelskal gøres ved en dårligøkonomisk situation. Her er detvigtigt at få tidlig information, såvi ved, hvad der skal ske. På denmåde føler vi også et medansvar,siger han.Synlig og loyalJohn Sander fremhæver vigtighedenaf, at lederen er synlig.– Nogle ledere her er meget synlige,og det er guld værd. På denmåde får man vendt mange småtingi det daglige og får en reel dialog,siger John Sander og tilføjer,at ledernes kropssprog betyderutroligt meget i kommunikationen.Marianne Ørup tilføjer empati ogsituationsfornemmelse som vigtigeegenskaber.– En leder skal kunne stikke enfinger i jorden og tælle til ti. Og såskal man som leder aldrig falde forfristelsen til at tage et personopgøri offentlighed, men få det ordnetbag lukkede døre med de parter,der har del i sagen, mener hun.John Sander tilføjer, at det er vigtigt,at lederen er loyal over formedarbejderen, hvis der for eksempelopstår en konflikt mednogle elever.– Så må lederen efterfølgende tageen snak, hvis medarbejderen må-

More magazines by this user
Similar magazines