sprog-‐‑ og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen

rucforsk.ruc.dk
  • No tags were found...

sprog-‐‑ og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen

Introduktion til sprogprofilerne:sprog-­‐‐ og kulturkompetencer fragrundskolen til arbejdspladsenv. adjunkt Petra Daryai-Hansen


REPT/FREPAFlersprogede og interkulturellekompetencer: deskriptorer ogundervisningsmateriale (2012-­‐‐2015)


-­‐‐ FrafaldsproblematikkenSprog-­‐‐ og kulturkompetencer Danmarks internationaliseringsstrategi?Universitet Arbejds-­‐pladsenGymnasiet Grundskolen -­‐‐ Monosproglig og tosproget internationalisering-­‐‐ Overgangsproblematikken


Konference om brobygning, CBS 04/2013Hvordan bygger vi bedre bro i tysk mellem folkeskolen,ungdomsuddannelserne og de videregåendeuddannelser?Fagkonsulenter for tysk:- at motivere eleverne til at vælge og lære tysk- læreplaner- dialog- samarbejde


”Sprog er nøglen til verden” (2011)-­‐‐ anbefalinger fra arbejdsgruppen foruddannelse i fremmedsprog Arbejdsgruppens overordnede vision:”Danmark skal have et generelt højere uddannelsesniveaupå sprogområdet og en bredere og merenuanceret sprogprofil.” (s. 12)


Arbejdsgruppensoverordnede tværgående mål: Bedrebeherskelseaf engelsk foralle Størremangfoldig-­‐hedaf sprog Bedreprogressionog sammen-­‐hængpålangs og påtværsStørrefleksibilitet ide videre-­‐gåendeuddannelserDansk plusto fremmed-­‐sprogfor alle


Et par anbefalinger…- at elevernes sproglige ressourcer anerkendes- at samarbejdet mellem sprogfagene og andre fagstyrkes og udvides- at samarbejdet mellem universiteter ogprofessionshøjskoler styrkes: efteruddannelsestilbudog forskning i fremmedsprogsdidaktik


Udviklingsarbejde på RUC


Samarbejde med professionshøjskolerne Fælles undervisningsaktiviteter:• UC Sjælland (engelsk og tysk)• UCC (tysk – i samarbejde med Kirsten Bjerre)Fælles forskningsprojekter:- Tidligt engelsk (engelsk, læreruddannelsen Zahle)- Tidligt fransk og tysk (i samarbejde med AnnetteSøndergaard Gregersen)- Nabosprogsdidaktik (Tom Steffensen, UC Sjælland)


Efteruddannelse inden forsprog-­‐‐ og kulturpædagogik 1. Sprog på tværs2. Interkulturel forståelse3. Sprog i erhverv og sprog i fagene4. Sprog og it5. Sprog og identitet6. Sprogfagenes overgangsproblematik og -ressourcer7. Klassikere inden for sprog- og kulturpædagogik8. Andet nyt fra sprog- og kulturpædagogikkenDet foreslås, at efteruddannelsen udformes af RUCunderviseresamt undervisere fra professionshøjskolerne idialog med den pågældende målgruppe.


Sprogprofilerne på RUC – siden EÅ 2012 • Tilvælges på den samfundsvidenskabelige og denhumanistiske bacheloruddannelse (1.-3. semester)• Der tilbydes p.t. sprogprofiler på tysk og fransksuppleret med akademisk engelsk• På sigt skal der udbydes flere sprog• Forsøgsordning og betinget af ekstra bevilling


Fransk Tysk HUM HUM SAM SAM


Daryai-­‐‐Hansen/Kraft 2013290 besvarelser (46%)


RUC-­‐‐undervisere læser fagtekster på…engelsk 97% italiensk 7%svensk 59% russisk 2%norsk 56% færøsk 1%tysk 56% polsk 1%fransk 37% tyrkisk 1%spansk 14% 290 besvarelser (46%))


Sprogprofilernes formål• Sprogprofilerne har til formål at give studerendeinden for human- og samfundsvidenskabernesprog- og kulturkompetencer, der sætter dem istand til at tilegne sig viden fra flere sprogområderog dermed kan fungere som vidensarbejdere i englobaliseret, transnational og flersproglig kontekst,både på offentlige og private vidensarbejdspladser.


Den universitærekontekst Sprog-­‐profilerneslæringsmål De studerende Arbejdspladsen


Sprogprofilens kerneidéer • Vedligeholdelse og opkvalificering af sprog- ogkulturkompetencer• Sprog i uddannelsen: forskellige fagområdertænkes sammen med fagligt relevant sprog- ogkulturkendskab• Kandidater i fx Journalistik, Kommunikation, Politikog Administration, Internationale Studier medekstrakompetencer i sprog- og kulturforståelse


Dansk Industri (2010), Mere end sprog.


Høring på RUC, 2012 Arbejdsgivernes svar på, hvad der vil være en fordelfor fremtidens kandidater fra universiteterne:• Bedre og fagligt relevant engelsk• Bedre og fagligt relevant kendskab til andre sprogend engelsk – især tysk og fransk• Bedre kundskaber i interkulturel kommunikation ogsamarbejde• Redskaber til selv at kunne tilegne sig viden ogopkvalificere sine sproglige kompetencer.


Sprogprofilen i RUC’s bachelorstrukturAnbefalet normalforudsætninger: Sprogkundskabersvarende til gymnasialt A eller B niveau.Den humanistiskebacheloruddannelse Den samfunds-­‐‐ videnskabeligebacheloruddannelse


Sprogprofilen i RUC’s bachelorstruktur• RUC’s erfaring med at arbejde tværdisciplinært• RUC’s særlige projektform• RUC-undervisernes sproglige kompetencer


Læringsmålene med sprogprofilen er,at den studerende kan:1) foretage tekstlæsning og systematisk informationssøgninginden for 2. fremmedsprogsområde i forbindelsemed særlige fagområder,2) argumentere reflekteret og analytisk for, hvornår oghvordan tysk eller fransk teori, metode og empiri kaninddrages i analysen af samfundsvidenskabelige/humanistiske problemstillinger,3) formidle faglig viden på tysk eller fransk såvel skriftligtsom mundtligt på 2. fremmedsprog og opkvalificere sinkompetence heri løbende på selvstændig vis.


Centrale læringsrum: Workshops, kurser,forelæsninger Projektarbejde Lærings-­‐portfolioenSocialeaktiviteter Tandemforløb


Profilsprog Engelsk SprogbegrebKulturbegreb Læsestrategier Læsestrategier Skrivestrategier Informationssøgning Oversæielse i teori ogpraksis To dimensionskurser Gæsteforelæsning Evalueringsseminar Sprogprofilerne1. semester


HUM-­‐‐sprogprofil (tysk og fransk) Tekst og tegnVidenskab og filosofi Historie og kulturSubjektivitet og læring


SAM-­‐‐sprogprofil (tysk og fransk) Politologi Sociologi ØkonomiPlanlægning


Profilernes evalueringsseminarer1. semester:præsentationog diskussion pået valgfrit sprog 2. semester: ppppå profilsproget,diskussion på etvalgfrit sprog3. semester:ppp ogdiskussion påprofilsprogetS P R O G P R O F I L B E V I S s y n o p s i s p å p r o f i l s p r o g e t


De studerendes forventninger • Fagligt input – projektarbejde• Læsestrategier• Oplæg på profilsproget, interaktion• Grammatik


Kvalitative aspekter af mundtlig sprogbrug


Arbejdspladsernes behov: ”Bedre kundskaber iinterkulturel kommunikation og samarbejde”Byram (1997)


Arbejdspladsernes behov • Interkulturel kommunikation• Workshops i interkulturel forståelse i samarbejdemed virksomhedskonsulenter- Handlingskompetencer- Teoretisering

More magazines by this user
Similar magazines