86/2008-S - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk
  • No tags were found...

86/2008-S - Revisornævnet

Den 14. juni 2010 blev isag nr. 86-2008-SK ApSmodStatsautoriseret revisor Rafsagt følgendeK e n d e l s e :Ved skrivelse af 9. december 2008 som præciseret ved skrivelse af 5. januar 2009 har K ApS i medfør af revisorlovens§ 43, stk. 3, klaget over statsautoriseret revisor R.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som statsautoriseret revisor fra den 25. februar 1986til den 11. september 1995 samt fra den 26. september 1995 til den 8. oktober 1998 og senest siden den 3. december2001.Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med god revisorskik ved at tilbageholde en årsrapport forat opnå betaling af sit tilgodehavende.Sagsfremstilling:Indklagede var gennem en periode revisor for det klagende anpartsselskab og forestod også bogføringen. Hanreviderede selskabets årsrapport for 2006-07 og sendte for sin bistand en faktura af 26. november 2007 på 24.818,75 kr.,som imidlertid ikke blev betalt.I 2008 forestod indklagede klagers bogføring og momsregnskab. Dette arbejde havde han endnu ikke udfaktureret, daklagers direktør i august 2008 anmodede ham om bistand til udarbejdelse og revision af årsrapporten for 2007-08, derskulle foreligge senest den 31. august 2008 for at være rettidig. Klagers gæld til indklagede androg da 25.693,75 kr.foruden det endnu ikke udfakturerede beløb.Parterne er enige om, at indklagede påtog sig opgaven, men de er uenige om, hvilke vilkår der i den forbindelsenærmere blev aftalt.Klager betalte den 1. september 2008 11.000 kr. til indklagede, men da indklagede den 23. september 2008udfakturerede sin bistand tidligere på året med 25.551,25 kr., var klagerens gæld øget til mere end 40.000 kr. vedudgangen af september. Dette beløb blev nedbragt til ca. 21.000 kr., da klageren den 10. oktober 2008 betalte etyderligere afdrag på 20.000 kr.Den 15. oktober 2008 forsynede indklagede klagerens årsrapport for 2007-08 med en revisionspåtegning medforbehold, og samme dag blev årsrapporten godkendt på klagerens generalforsamling.Herefter udfakturerede indklagede den 23. oktober 2008 sin bistand til regnskabsaflæggelsen med 29.500 kr., hvorvedhans samlede tilgodehavende blev øget til ca. 50.000 kr.Da beløbet ikke blev betalt, tilbageholdt indklagede foreløbig årsrapporten for 2007-08, men ikke klagers egne,originale regnskabsbilag.Den manglende indsendelse af årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen medførte, at styrelsen den 3. november2008 indgav begæring til skifteretten om tvangsopløsning af det klagende selskab.Klager rettede den 4. november 2008 gennem advokat henvendelse til indklagede, der samme dag svarede, at ”Vorttilgodehavende udgør kr. 51.948,96, som vi vil have førend vi indsender regnskabet”.1


Den 6. november 2008 betalte klager 25.000 kr. Den 5. december 2008 betalte klager yderligere restbeløbet. Klagersadvokat underrettede den 9. december 2008 indklagede herom og indgav - som indledningsvis anført – samme dagklage til nævnet over indklagede. Herefter frigav indklagede årsrapporten den 10. december 2008.Klagers advokat og nyvalgte revisor forestod derpå indsendelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og genoptagelsen afdet klagende selskabs virksomhed.Klagen:Det klagende selskab har klaget over, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik ved uden forudgåendeorientering af selskabet at have tilbageholdt selskabets årsrapport for 2007-08, som indklagede havde udarbejdet ogunderskrevet.Forklaringer:Sagen har været behandlet mundtligt med parternes fremmøde for nævnet, hvorunder klagers direktør NN ogindklagede har afgivet forklaringer.Klagers direktør, NN, har forklaret, at han henvendte sig til indklagede i slutningen af august 2008 for at få bistand tilårsrapporten 2007 - 07. Indklagede præsenterede ham for nogle regninger, der ikke var blevet betalt. På dette tidspunktvar han i gang med et større arbejde, og han sagde til indklagede, at han ville kunne betale ham, efterhånden som hanfik betaling for arbejdet. De indgik derfor den aftale, at indklagede ville gå i gang med årsrapporten og indsende den tilmyndighederne, når den var færdig, mod, at han påtog sig at betale afdrag, så snart han kunne. Som tiden gik, kom derrykkere fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende årsrapporten, inden opløsningsbegæringen blev indgivet tilskifteretten. Han henvendte sig også til indklagede herom, men det hjalp ikke trods deres mangeårige samarbejde.Indklagede brød derved en klar aftale.Indklagede har forklaret, at de drøftede betalingsspørgsmålet, da direktør NN ganske rigtigt henvendte sig i slutningenaf august 2008 for at få hjælp til årsrapporten. Som vilkår for at påtage sig opgaven forlangte han betaling af sit gamle,udfakturerede tilgodehavende samt betaling for sin endnu ikke udfakturerede bistand tidligere i 2008, ligesom hanendelig krævede betaling for sin forestående bistand med årsrapporten. Derfor sagde han helt klart til direktør NN dels,at han forlangte betaling af det gamle tilgodehavende, inden han ville gå i gang med opgaven, dels at betalingen for detkommende arbejde med årsrapporten skulle falde, før han ville gå med til at indsende noget til myndighederne. Dissevilkår accepterede direktør NN, men overholdt dem ikke. Da direktør NN senere, da årsrapporten var færdig, kom forbiog underskrev regnskabet, blev det derfor heller ikke udleveret til direktør NN.Parternes bemærkninger:Klager har anført, at direktøren i slutningen af september måned var til møde hos indklagede om den foreståenderegnskabsaflæggelse. Ved dette møde blev årsrapporten underskrevet, og direktøren afleverede samtidig koden tilklagers elektroniske adgang til at aflevere selvangivelse til skattevæsenet. Det blev aftalt, at indklagede skulle sørge forat aflevere årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt at indtaste klagers selvangivelse til skattevæsenet, såsnart regnskabet var færdigt og vedtaget af klageren.Det bestrides ikke, at selskabet havde gæld til indklagede, men det bestrides, at aftalen herom gik ud på, at der skullevære betalt for regnskabet, før det skulle udleveres af indklagede. Tværtimod blev det aftalt, at selskabet skulle afdragegælden hurtigst muligt, og selskabet betalte i overensstemmelse hermed 20.000 kr. den 10. oktober og 25.000 kr. den 6.november 2008.Klager har gjort gældende, at indklagedes tilbageholdelse af regnskabet herefter var uretmæssig. Tilbageholdelsen varikke alene i strid med den indgåede aftale, men den forhindrede ydermere klageren i at opfylde sin lovmæssigeforpligtelse til at indgive regnskab til de offentlige myndigheder og bevirkede, at der blev rejst sag om tvangsopløsning.Den 15. oktober 2008 blev årsrapporten godkendt på generalforsamlingen, underskrevet af ledelsen og påtegnet afindklagede. Den forelå således færdig og tilhørte dermed klageren. Fra dette tidspunkt har det derfor været i strid medgod revisorskik at tilbageholde årsrapporten.I hvert fald har klageren i lyset af parternes mangeårige samarbejde haft føje til at gå ud fra eller haft en berettigetforventning om, at indklagede ville indsende årsrapporten, så snart den forelå.2


Indklagede har anført, at en revisor har samme adgang som andre kreditorer til at sikre sit tilgodehavende ved at udøvetilbageholdsret under sædvanlige betingelser, herunder at revisor har et forfaldent krav mod debitor, at der ersammenhæng mellem tilgodehavendet og det materiale, som der udøves tilbageholdsret i, og at tilbageholdsret somhovedregel alene sker i det af revisor frembragte materiale. Denne adgang følger af de almindelige formueretlige reglerog er endvidere bekræftet i fast nævnspraksis på revisorområdet.Indklagede har ikke udøvet tilbageholdsret i klagerens eget originalmateriale, men alene i det regnskabsmateriale, somindklagede selv havde produceret. Så længe klageren ikke betalte for indklagedes bistand, har indklagede ikke haft pligttil at udlevere den årsrapport, som han havde udarbejdet og revideret. Klager har i hele forløbet været indklagede etforfaldent beløb skyldig og har i øvrigt ikke overholdt de betalingsaftaler, der var indgået. Dermed har klager selv væretårsag til den situation, som klager herved blev bragt i, da den manglende betaling udløste en opløsningsbegæring fraErhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dertil kommer, at klageren til stadighed var helt på det rene med, at enopløsningsbegæring kunne blive konsekvensen, fordi klageren gennem styrelsens forudgående rykkerskrivelser var klarover, at regnskabet fortsat ikke var indsendt, og at følgen ville være en opløsningsanmodning.Det bestrides, at indklagede ved aftale havde forpligtet sig til at indsende årsrapporten, så snart klageren blot betalteafdrag på gælden – således som det tilsyneladende er klagerens synspunkt. Under alle omstændigheder bærer klagerenbevisbyrden for rigtigheden af sin sagsfremstilling på dette punkt, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Indklagede børderfor frifindes.Revisornævnets bemærkninger:Det lægges til grund, at indklagede den 15. oktober 2008 færdiggjorde opstillingen og revisionen af det klagendeanpartsselskabs årsrapport 2007-08, som han derpå tilbageholdt og først frigav den 10. december 2008, efter at hanhavde fået vished for, at hans den 23. oktober 2008 udfakturerede tilgodehavende på 29.500 kr. for revisionen m.v. varblevet betalt tillige med nogle ældre tilgodehavender.Tilbageholdelsen skete således for at fremtvinge betaling af en fordring, der vedrørte erklæringsarbejde efter § 1, stk. 2,i Revisorloven, og i tidsmæssig sammenhæng med opgavens afslutning. Nævnet er derfor kompetent til at tage stillingtil, om indklagede derved har overtrådt god revisor-skik.Indklagedes tilbageholdelse angik alene årsrapporten og var dermed begrænset til materiale, som var resultatet afindklagedes egen arbejdsindsats. Indklagedes honorarkrav i den anledning var forfaldent, og betaling var ikke sket. Dealmindelige formueretlige regler, der i en sådan situation giver adgang til at udøve tilbageholdsret for at fremtvingebetaling, gælder også til fordel for revisorer. Indklagede har derfor ikke ved at gøre brug af denne mulighed handlet istrid med god revisorskik, selv om fremgangsmåden medførte, at selskabet blev begæret tvangsopløst. Herefter, og dadet ikke er godtgjort, at indklagede havde givet afkald på at udøve tilbageholdsret over årsrapporten, frifindesindklagede.Indklagede statsautoriseret revisor R frifindes.T h i b e s t e m m e s :3

More magazines by this user
Similar magazines